15.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 104/92


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/609

оd 11. travnja 2019.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU u pogledu primjene testa za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge, otpremanja svinja preko područja navedenih u Prilogu i primjenjivosti Odluke

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2739)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u državama članicama ili njihovim područjima navedenima u Prilogu toj odluci (dotične države članice). Tom se provedbenom odlukom utvrđuju zabrane otpremanja pošiljaka domaćih svinja i proizvoda od svinjskog mesa te pošiljaka divljih svinja i proizvoda od mesa divljih svinja iz područja navedenih u njezinu prilogu. Njome se utvrđuju i druga pravila namijenjena sprečavanju širenja afričke svinjske kuge, među ostalim zahtjevi u pogledu informacija koje trebaju dostaviti države članice. Mjere kontrole zdravlja životinja utvrđene Provedbenom odlukom 2014/709/EU primjenjuju se usporedo s onima utvrđenima u Direktivi Vijeća 2002/60/EZ (5) i namijenjene su suzbijanju širenja afričke svinjske kuge, posebno na razini Unije.

(2)

Provedbenom odlukom 2014/709/EU utvrđena su i odstupanja od zabrane otpremanja živih svinja iz određenih područja navedenih u Prilogu toj provedbenoj odluci ako su ispunjeni određeni uvjeti.

(3)

Test za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge (to jest, dokazivanje genoma virusa lančanom reakcijom polimerazom, kako ga opisuje referentni laboratorij EU-a za afričku svinjsku kugu) najdjelotvorniji je alat za rano otkrivanje te bolesti, kako je pokazalo iskustvo koje su države članice stekle tijekom razvoja te bolesti u Uniji i kako navodi Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u znanstvenom izvješću EFSA-e o epidemiološkim analizama afričke svinjske kuge u baltičkim državama i Poljskoj objavljenom 23. ožujka 2017.; u znanstvenom izvješću EFSA-e o epidemiološkim analizama afričke svinjske kuge u baltičkim državama i Poljskoj objavljenom 8. studenoga 2017.; i u znanstvenom izvješću EFSA-e o epidemiološkim analizama afričke svinjske kuge u Europskoj uniji objavljenom 29. studenoga 2018. (6). Stoga bi test za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge trebao zamijeniti laboratorijsko ispitivanje koje je trenutačno propisano Provedbenom odlukom 2014/709/EU. Članke 3. i 8. te provedbene odluke trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Pod uvjetom da se poštuju i pravilno primjenjuju određeni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja utvrđeni Provedbenom odlukom 2014/709/EU, otpremanje živih svinja iz područja navedenih u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU na područja druge države članice iz dijelova II. ili III. tog priloga preko susjednih područja koja su već navedena u Prilogu, pri čemu se održava teritorijalni kontinuitet ograničenja uvedenih zbog afričke svinjske kuge, ne predstavlja rizik od daljnjeg prijenosa virusa jer se svinje prevoze samo preko područja na kojima se primjenjuju ograničenja. Stoga za takvu trgovinu ne bi trebalo biti obvezno odobrenje nadležnih tijela država članica u kojima su mjesta provoza i odredišta niti bi trebali biti obvezni određeni zahtjevi u pogledu informacija koje država članica podrijetla treba dostaviti Komisiji i drugim državama članicama. Članak 3. stavak 4. Provedbene odluke 2014/709/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kad je riječ o razdoblju primjene mjera utvrđenih Provedbenom odlukom 2014/709/EU, trebalo bi uzeti u obzir epidemiologiju afričke svinjske kuge i vremenski okvir za ponovno stjecanje statusa područja slobodnog od afričke svinjske kuge koji je utvrđen u poglavlju o afričkoj svinjskoj kugi Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja. Stoga, s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju u Uniji i u susjednim trećim zemljama te na napore potrebne za suzbijanje te bolesti, a da se istodobno ne nameću nepotrebna ograničenja trgovini, razdoblje primjene Provedbene odluke 2014/709/EU trebalo bi produljiti do 21. travnja 2021. Tim se datumom uzima u obzir datum početka primjene Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (7), koja se primjenjuje od 21. travnja 2021. i kojom se utvrđuju zaštitne mjere u slučaju bolesti životinja. S obzirom na trenutačnu epidemiju afričke svinjske kuge važno je na razini Unije osigurati kontinuitet mjera protiv te bolesti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/709/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

svinje su u roku od sedam dana prije datuma premještanja podvrgnute testu za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge na uzorcima uzetima u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenima u planu za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge iz članka 1. drugog stavka ove Odluke i rezultati tog testa bili su negativni te je službeni veterinar u razdoblju od 24 sata prije premještanja svinja proveo klinički pregled za provjeru prisutnosti afričke svinjske kuge na svakoj pošiljci svinja u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja utvrđenima u poglavlju IV. dijelu A Priloga Odluci Komisije 2003/422/EZ (*1) ili

(*1)  Odluka Komisije 2003/422/EZ od 26. svibnja 2003. o odobrenju dijagnostičkog priručnika za afričku svinjsku kugu (SL L 143, 11.6.2003., str. 35.).”;"

(b)

stavak 3. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

provelo klinički pregled svinja na gospodarstvu u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja iz poglavlja IV. dijela A Priloga Odluci 2003/422/EZ;”;

ii.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

koje provodi biosigurnosne mjere za afričku svinjsku kugu koje je utvrdilo nadležno tijelo i osigurava da su najmanje prve dvije uginule svinje starije od 60 dana u svakoj proizvodnoj jedinici svakog tjedna podvrgnute testu za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge koji je u skladu s općim postupcima i kriterijima za prikupljanje i prijevoz uzoraka utvrđenima u poglavlju V. Priloga Odluci 2003/422/EZ,”;

(c)

u stavku 4. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

svinje ispunjuju sva ostala prikladna jamstva u pogledu zdravlja životinja na temelju pozitivnog rezultata procjene rizika povezane s mjerama protiv širenja afričke svinjske kuge koja je prije premještanja svinja zatražilo nadležno tijelo države članice mjesta podrijetla te koja su odobrila nadležna tijela država članica u kojima su mjesta provoza i odredišta; međutim, odobrenje nadležnih tijela država članica u kojima su mjesta provoza i odredišta nije potrebno ako su sva mjesta podrijetla, provoza i odredišta svinja područja iz Priloga te su u kontinuitetu, čime se osigurava da se svinje premještaju samo preko područja navedenih u Prilogu;

(b)

država članica mjesta podrijetla odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja i odobrenju nadležnih tijela iz točke (a) te odobrava popis gospodarstava koja ispunjuju ta jamstva u pogledu zdravlja životinja; međutim, od države članice podrijetla ne zahtijeva se takvo obavješćivanje ako su sva mjesta podrijetla, provoza i odredišta svinja područja iz Priloga te su u kontinuitetu, čime se osigurava da se svinje premještaju samo preko područja navedenih u Prilogu;”.

2.

Članak 8. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

svinje dolaze s gospodarstva koje provodi biosigurnosne mjere za afričku svinjsku kugu koje je utvrdilo nadležno tijelo i osigurava da su najmanje prve dvije uginule svinje starije od 60 dana u svakoj proizvodnoj jedinici svakog tjedna podvrgnute testu za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge koji je u skladu s općim postupcima i kriterijima za prikupljanje i prijevoz uzoraka utvrđenima u poglavlju V. Priloga Odluci 2003/422/EZ;

(c)

svinje su u roku od sedam dana prije datuma premještanja podvrgnute testu za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge na uzorcima uzetima u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenima u planu za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge iz članka 1. drugog stavka ove Odluke i rezultati tog testa bili su negativni te je službeni veterinar u razdoblju od 24 sata prije premještanja živih svinja proveo klinički pregled za provjeru prisutnosti afričke svinjske kuge na svakoj pošiljci živih svinja u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja utvrđenima u poglavlju IV. dijelu A Priloga Odluci Komisije 2003/422/EZ; ili”;

(b)

u točki (d) podtočke ii. i iii. zamjenjuju se sljedećim:

„ii.

provelo klinički pregled svinja na gospodarstvu u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja iz poglavlja IV. dijela A Priloga Odluci 2003/422/EZ;

iii.

provjerilo učinkovitu primjenu mjera iz članka 15. stavka 2. točke (b) druge alineje i od četvrte do sedme alineje Direktive 2002/60/EZ.”

3.

U članku 21. datum „31. prosinca 2019.” zamjenjuje se datumom „21. travnja 2021.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2019.

Za Komisiju

Jyrki KATAINEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(5)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).

(6)  EFSA Journal 2017.; 15(3):4732; EFSA Journal 2017.; 15(11):5068; EFSA Journal 2018.; 16(11):5494.

(7)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).