12.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/31


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/599

оd 11. travnja 2019.

o izmjeni Priloga Odluci 2007/453/EZ u pogledu GSE statusa Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i njezinih krunskih posjeda

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2830)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Europsko vijeće donijelo je 22. ožujka 2019. u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom Odluku (EU) 2019/476 (2) o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a. U skladu s tom odlukom, ako Zastupnički dom ne odobri Sporazum o povlačenju najkasnije 29. ožujka 2019., razdoblje predviđeno u članku 50. stavku 3. UEU-a produljuje se do 12. travnja 2019. Budući da Sporazum o povlačenju nije odobren do 29. ožujka 2019., pravo Unije prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od 13. travnja 2019. („datum povlačenja”).

(2)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 predviđeno je da se države članice, treće zemlje ili njihove regije razvrstava u skladu s njihovim statusom u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u jednu od sljedećih triju kategorija: zanemarivi rizik od GSE-a, kontrolirani rizik od GSE-a i neutvrđeni rizik od GSE-a.

(3)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske podnijela je zahtjev da Komisija odredi njezin GSE status, navodeći da taj zahtjev uključuje i njezine krunske posjede. Uz navedeni zahtjev priloženi su relevantni podaci za tu zemlju i njezine krunske posjede povezani s mjerilima i mogućim čimbenicima rizika iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 999/2001.

(4)

Škotska je trenutačno razvrstana u kategoriju zanemarivog rizika, međutim, 18. listopada 2018. u toj je regiji Ujedinjene Kraljevine potvrđen novi slučaj GSE-a. Stoga Škotska više ne ispunjava zahtjeve iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 999/2001 u pogledu kategorije zanemarivog rizika. Stoga bi Škotsku trebalo razvrstati u kategoriju kontroliranog rizika.

(5)

U pogledu GSE statusa Sjeverna Irska može se smatrati regijom zanemarivog rizika, dok se ostatak Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i njezini krunski posjedi mogu smatrati regijama s kontroliranim rizikom od GSE-a.

(6)

Stoga, uzimajući u obzir navedeni konkretni podatak, a kako bi se izbjegli nepotrebni poremećaji u trgovini nakon datuma povlačenja, Sjevernu Irsku trebalo bi uvrstiti na popis regija trećih zemalja u točki A Priloga Odluci Komisije 2007/453/EZ (3), dok bi ostatak Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i njezine krunske posjede trebalo uvrstiti u točku B navedenog Priloga u vezi s razvrstavanjem zemalja ili regija prema njihovu GSE statusu. Prilog toj odluci trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Ova bi se Odluka trebala primjenjivati od 13. travnja 2019. Međutim, ne primjenjuje se ako se pravo Unije na taj datum i dalje bude primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i u njoj.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2007/453/EZ mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 13. travnja 2019.

Međutim, ne primjenjuje se ako se pravo Unije na taj datum i dalje bude primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i u njoj.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2019.

Za Komisiju

Jyrki KATAINEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1.

(2)  Odluka Europskog vijeća (EU) 2019/476, donesena u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, od 22. ožujka 2019. o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a (SL L 80 I, 22.3.2019., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.).


PRILOG

Prilog Odluci 2007/453/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

POPIS ZEMALJA ILI REGIJA

A   Zemlje ili regije sa zanemarivim rizikom od GSE-a

Države članice

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Njemačka

Estonija

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Španjolska

Finska

Švedska

Zemlje članice Europskog udruženja slobodne trgovine

Island

Lihtenštajn

Norveška

Švicarska

Treće zemlje

Argentina

Australija

Brazil

Čile

Kolumbija

Kostarika

Indija

Izrael

Japan

Namibija

Novi Zeland

Panama

Paragvaj

Peru

Singapur

Sjedinjene Američke Države

Urugvaj

Regije država članica

Sjeverna Irska

B   Zemlje ili regije s kontroliranim rizikom od GSE-a

Države članice

Irska

Grčka

Francuska

Treće zemlje

Kanada

Guernsey

Otok Man

Jersey

Meksiko

Nikaragva

Južna Koreja

Tajvan

Ujedinjena Kraljevina, osim područja Sjeverne Irske

C   Zemlje ili regije s neustanovljenim rizikom od GSE-a

Zemlje ili regije koje nisu navedene u točkama A i B.