22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/47


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/469

оd 20. ožujka 2019.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/909/EU u pogledu razdoblja primjene zaštitnih mjera koje se odnose na pojavu etinioze u Italiji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2044)

(Vjerodostojan je samo tekst na talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/909/EU (3) utvrđeno je da Italija treba poduzeti određene zaštitne mjere zbog pojave etinioze (Aethina tumida) u određenim područjima, prvotno u regijama Kalabriji i Siciliji. S obzirom na razvoj epidemiološke situacije te su mjere trenutačno ograničene na regiju Kalabriju, a Provedbena odluka 2014/909/EU primjenjuje se do 31. ožujka 2019.

(2)

Italija je u drugoj polovini 2018. obavijestila Komisiju o nekoliko novih slučajeva pojave etinioze u Kalabriji te u veljači 2019. o epidemiološkoj situaciji koja pokazuje da se u Kalabriji i dalje pojavljuju slučajevi zaraze etiniozom.

(3)

Stoga bi se primjena zaštitnih mjera predviđenih Provedbenom odlukom 2014/909/EU trebala produljiti do 21. travnja 2021., uzimajući u obzir da se Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (4), kojom se predviđaju zaštitne mjere u slučaju bolesti životinja, primjenjuje od 21. travnja 2021.

(4)

Provedbenu odluku 2014/909/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 4. Provedbene odluke 2014/909/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se do 21. travnja 2021.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Talijanskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/909/EU od 12. prosinca 2014. o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji (SL L 359, 16.12.2014., str. 161.).

(4)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).