20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/78


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/450

оd 19. ožujka 2019.

o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 22.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, kad tijela za tehničko ocjenjivanje u vezi s njihovim bitnim značajkama ocjenjuju svojstva građevnih proizvoda obuhvaćenih europskim dokumentima za ocjenjivanje, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, trebaju upotrebljavati metode i kriterije iz europskih dokumenata za ocjenjivanje.

(2)

U skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 305/2011, nakon što je nekoliko proizvođača zatražilo europske tehničke ocjene, organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje izradila je i donijela nekoliko europskih dokumenata za ocjenjivanje.

(3)

Komisija je ocijenila ispunjavaju li europski dokumenti za ocjenjivanje koje je sastavila organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje potrebe koje treba ispuniti u odnosu na temeljne zahtjeve za građevine iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 305/2011.

(4)

Europski dokumenti za ocjenjivanje koje je sastavila organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje zadovoljavaju potrebe koje treba ispuniti u odnosu na temeljne zahtjeve za građevine iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 305/2011. Stoga je u Službenom listu Europske unije primjereno objaviti upućivanja na navedene europske dokumente za ocjenjivanje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanja na europske dokumente za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljene radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 i navedene u Prilogu ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

Referentni broj i naslov europskog dokumenta za ocjenjivanje

040427-00-0404

Sklopovi za vanjske toplinskoizolacijske kompozitne sustave (ETICS) sa žbukom kao toplinskoizolacijskim proizvodom i žbukama ili nekontinuiranim oblogama kao vanjskim omotačem

060012-00-0802

Sklop koji se sastoji od unutarnje cijevi dimnjaka, izrađene od staklenih vlakana, mineralnih i organskih tvari, i pribora

090119-00-0404

Sklopovi za obloge vanjskih zidova od mineralnih ploča sa žbukom koja se nanosi na licu mjesta

090120-00-0404

Sklopovi za sustave nenosivih vanjskih zidova s mineralnim pločama

130031-00-0304

Grede i stupovi s metalnom mrežom

130082-00-0603

Sustav za pričvršćivanje pročelja – plastični držač za pričvršćivanje drva ili elemenata na bazi drva za potkonstrukciju

260014-00-0301

Kalcinirani slojni silikat kao dodatna tvar za beton tipa II.