17.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 15/27


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/70

оd 11. siječnja 2019.

o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za grafički papir i mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajući papir i proizvode od upijajućeg papira

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima koji imaju smanjen utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 propisuje se utvrđivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a po skupinama proizvoda.

(3)

Odlukom Komisije 2011/333/EU (2) utvrđena su mjerila i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i verifikaciju za skupinu proizvoda „fotokopirni i grafički papir”. Razdoblje valjanosti tih mjerila i zahtjeva produljeno je do 31. prosinca 2018. Odlukom Komisije (EU) 2015/877 (3).

(4)

Odlukom Komisije 2012/448/EU (4) utvrđena su mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere za skupinu proizvoda „novinski papir”. Razdoblje valjanosti tih mjerila i zahtjeva produljeno je do 31. prosinca 2018. Odlukom (EU) 2015/877.

(5)

Odlukom Komisije 2009/568/EZ (5) utvrđeni su kriteriji i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere za skupinu proizvoda „upijajući papir”. Razdoblje valjanosti tih kriterija i zahtjeva iz Odluke 2009/568/EZ produljeno je do 31. prosinca 2018. Odlukom (EU) 2015/877.

(6)

Provjerom prikladnosti (REFIT) znaka za okoliš EU-a od 30. lipnja 2017., kojom se preispituje provedbu Uredbe (EZ) br. 66/2010 (6), zaključilo se da je potrebno razviti više strateški pristup za znak za okoliš EU-a, uključujući povezivanje srodnih skupina proizvoda prema potrebi.

(7)

U skladu s tim zaključcima i nakon savjetovanja s Odborom EU-a za znak za okoliš trebalo bi spojiti skupine proizvoda „fotokopirni i grafički papir” i „novinski papir” te bi one zajedno tvorile jedinstvenu skupinu proizvoda „grafički papir”, a novom bi se definicijom obuhvatilo obje navedene skupine proizvoda, uz određene izmjene koje su uputne kako bi se u obzir uzeli znanstveni razvoj i tržišna kretanja. Posebno bi se u novoj definiciji trebalo ukinuti ograničenje mase koje se primjenjivalo na navedene skupine proizvoda, koje sada uključuju širi raspon vrsta papira veće krutosti.

(8)

Uz to, u skladu s preispitivanjem, trebalo bi uvesti određene izmjene u definiciju skupine proizvoda „upijajući papir”, posebno kako bi se na temelju norme ISO 12625-1 uvela jasnija razlika između upijajućeg papira i konačnog proizvoda od upijajućeg papira; predmetnu bi skupinu proizvoda trebalo preimenovati i nazivati „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira”.

(9)

Kako bi se bolje odražavale najbolje tržišne prakse za te skupine proizvoda i u obzir uzele inovacije koje su u međuvremenu uvedene, prikladno je utvrditi novi skup mjerila za svaku od te dvije skupine proizvoda.

(10)

Novim se mjerilima za svaku od tih skupina proizvoda namjerava promicati energetski učinkovite proizvodne procese s manjim emisijama tvari koje pridonose eutrofikaciji vodotokova, acidifikaciji atmosfere i klimatskim promjenama, zatim ograničiti uporabu opasnih tvari te koristiti sirovine iz šuma kojima se gospodari na održiv način ili reciklirane materijale, čime se pridonosi lakšem prijelazu na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno.

(11)

Nova mjerila te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije za svaku skupinu proizvoda trebali bi ostati na snazi do 31. prosinca 2024., uzimajući u obzir inovacijski ciklus za te dvije skupine proizvoda.

(12)

Budući da su skupine proizvoda „grafički papir” i „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira” blisko povezane, a mjerila za njih bit će slična, uputno je donijeti jedinstvenu odluku kojom se u istom aktu utvrđuju oba skupa mjerila. Time bi ujedno sudionici na tržištu imali bolji uvid u sustav, a smanjio bi se i administrativni teret za nacionalna tijela.

(13)

Radi pravne jasnoće Odluku 2011/333/EU, Odluku 2012/448/EU i Odluku 2009/568/EZ trebalo bi staviti izvan snage.

(14)

Proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za sredstva za fotokopirni i grafički papir, novinski papir ili upijajući papir na temelju mjerila koja su utvrđena Odlukom 2011/333/EU, Odlukom 2012/448/EU ili Odlukom 2009/568/EZ trebalo bi omogućiti prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda novim mjerilima i zahtjevima. U ograničenom razdoblju nakon donošenja ove Odluke proizvođačima bi također trebalo omogućiti podnošenje zahtjeva na temelju mjerila utvrđenih u tim odlukama ili na temelju novih mjerila utvrđenih ovom Odlukom. Ako je znak za okoliš EU-a dodijeljen na temelju mjerila utvrđenih jednom od starih odluka, njegovu bi uporabu trebalo dopustiti samo do 31. prosinca 2019.

(15)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Skupina proizvoda „grafički papir” uključuje listove ili role neprerađenog, netiskanog praznog papira ili kartona, jednobojnog ili bojanog, napravljenog od celuloze i pogodnog za uporabu za pisanje, tiskanje ili preradu.

Skupina proizvoda ne uključuje:

(a)

ambalažu;

(b)

termoosjetljivi papir;

(c)

fotografski papir ili samokopirni papir;

(d)

mirisni papir;

(e)

papir obuhvaćen skupinom proizvoda „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira” kako je definirana u članku 2.

Članak 2.

Skupina proizvoda „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira” obuhvaća sljedeće:

1.

listove ili role neprerađenog upijajućeg papira namijenjenog preradi u proizvode iz točke 2.;

2.

proizvode od upijajućeg papira pogodne za uporabu za osobnu higijenu, upijanje tekućina ili čišćenje površina, ili za kombinaciju tih namjena; uključujući, među ostalim, sljedeće proizvode od upijajućeg papira: rupčiće, toaletni papir, listiće za uklanjanje šminke, kuhinjske ili kućanske ručnike, ručnike za brisanje ruku, salvete, podmetače i papir za brisanje za industrijsku primjenu.

Skupina proizvoda ne uključuje:

(a)

proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” kako je definirana Odlukom Komisije 2014/763/EU (7);

(b)

proizvode koji sadržavaju sredstva za čišćenje koja su namijenjena za čišćenje površina;

(c)

proizvode od upijajućeg papira koji su presvučeni slojem materijala koji nije upijajući papir;

(d)

kozmetičke proizvode u smislu Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (8), uključujući vlažne maramice;

(e)

mirisni papir;

(f)

proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „grafički papir” kako je definirana člankom 1. ili proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „tiskani papir” kako je definirana Odlukom Komisije 2012/481/EU (9).

Članak 3.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„celuloza” znači vlaknasti materijal u proizvodnji papira, koji je proizveden u pogonu za proizvodnju celuloze mehaničkim ili kemijskim postupkom od vlaknaste sirovine koja sadrži celulozu (najčešće od drva);

(2)

„ambalaža” znači svi proizvodi izrađeni od bilo kakvih materijala bilo kakve vrste koji se koriste za čuvanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i prezentaciju robe, od sirovina do prerađene robe, od proizvođača do korisnika ili potrošača;

(3)

„upijajući papir” znači lagani papir od celuloze, a može biti suho ili mokro krepiran ili nekrepiran;

(4)

„proizvodi od upijajućeg papira” znači prerađeni proizvodi od upijajućeg papira u jednom sloju ili nekoliko slojeva, preklopljeni ili nepreklopljeni, s reljefom ili bez njega, laminirani ili nelaminirani, s tiskom ili bez njega, moguće dorađeni naknadnom obradom.

Članak 4.

1.   Kako bi proizvodu bio dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 za skupinu proizvoda „grafički papir”, on mora biti obuhvaćen definicijom te skupine proizvoda iz članka 1. ove Odluke te biti u skladu s mjerilima i s njima povezanim zahtjevima u pogledu procjene i verifikacije koji su utvrđeni u Prilogu I. ovoj Odluci.

2.   Kako bi proizvodu bio dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 za skupinu proizvoda „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira”, on mora biti obuhvaćen definicijom te skupine proizvoda iz članka 2. ove Odluke te biti u skladu s mjerilima i s njima povezanim zahtjevima u pogledu procjene i verifikacije koji su utvrđeni u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 5.

Mjerila za skupine proizvoda „grafički papir” i „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira” te povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije za svaku skupinu proizvoda vrijede do 31. prosinca 2024.

Članak 6.

1.   Za administrativne potrebe skupini proizvoda „grafički papir” dodjeljuje se brojčana oznaka „011”.

2.   Za administrativne potrebe skupini proizvoda „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira” dodjeljuje se brojčana oznaka „004”.

Članak 7.

Odluke 2009/568/EZ, 2011/333/EZ i 2012/448/EU stavljaju se izvan snage.

Članak 8.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 7., zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji su istodobno obuhvaćeni skupinom proizvoda „grafički papir” kako je definirana u ovoj Odluci i skupinom proizvoda „fotokopirni i grafički papir” kako je definirana u Odluci 2011/333/EU, a podneseni su prije datuma donošenja ove Odluke, ocjenjuju se u skladu s uvjetima utvrđenima Odlukom 2011/333/EU.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 7., zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji su istodobno obuhvaćeni skupinom proizvoda „grafički papir” kako je definirana u ovoj Odluci i skupinom proizvoda „novinski papir” kako je definirana u Odluci 2012/448/EU, a podneseni su prije datuma donošenja ove Odluke, ocjenjuju se u skladu s uvjetima utvrđenima Odlukom 2012/448/EU.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 7., zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji su istodobno obuhvaćeni skupinom proizvoda „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira” kako je definirana u ovoj Odluci i skupinom proizvoda „upijajući papir” kako je definirana u Odluci 2009/568/EZ, a podneseni su prije datuma donošenja ove Odluke, ocjenjuju se u skladu s uvjetima utvrđenima Odlukom 2009/568/EZ.

4.   Zahtjevi za dodjelu znaka za okoliš EU-a za proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „grafički papir” ili „upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira”, a podneseni su na dan donošenja ove Odluke ili nakon tog datuma, ali najkasnije 31. prosinca 2018., mogu se temeljiti na mjerilima iz ove Odluke ili na kriterijima iz Odluke 2011/333/EU, Odluke 2012/448/EU ili Odluke 2009/568/EZ, prema potrebi. Ti se zahtjevi ocjenjuju u skladu s mjerilima na kojima se temelje.

5.   Ako se znak za okoliš EU-a dodjeljuje na temelju zahtjeva ocijenjenog u skladu s mjerilima utvrđenima u Odluci 2009/568/EZ, Odluci 2011/333/EU ili Odluci 2012/448/EU, znak za okoliš EU-a može se upotrebljavati samo do 31. prosinca 2019.

Članak 9.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. siječnja 2019.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2011/333/EU od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za fotokopirni i grafički papir (SL L 149, 8.6.2011., str. 12.).

(3)  Odluka Komisije (EU) 2015/877 оd 4. lipnja 2015. o izmjeni odluka 2009/568/EZ, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU i 2012/481/EU radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (SL L 142, 6.6.2015., str. 32.).

(4)  Odluka Komisije 2012/448/EU od 12. srpnja 2012. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za novinski papir (SL L 202, 28.7.2012., str. 26.).

(5)  Odluka Komisije 2009/568/EZ od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za upijajući papir (SL L 197, 29.7.2009., str. 87.).

(6)  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju provedbe Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) i Uredbe (EZ) br. 66/2010 Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (COM(2017) 355).

(7)  Odluka Komisije 2014/763/EU od 24. listopada 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode (SL L 320, 6.11.2014., str. 46.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.).

(9)  Odluka Komisije 2012/481/EU od 16. kolovoza 2012. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tiskani papir (SL L 223, 21.8.2012., str. 55.).


PRILOG I.

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-A ZA GRAFIČKI PAPIR

OKVIR

Ciljevi mjerila

Mjerilima se prvenstveno nastoje smanjiti otpuštanje toksičnih ili eutrofičnih tvari u vode te šteta i opasnosti za okoliš povezani s upotrebom energije (klimatske promjene, acidifikacija, oštećenje ozonskog omotača, iscrpljivanje neobnovljivih resursa). U tu se svrhu mjerilima nastoji:

smanjiti potrošnja energije i povezane emisije u zrak,

smanjiti šteta za okoliš smanjenjem emisija u vodu i stvaranja otpada,

smanjiti šteta i opasnosti za okoliš povezani s upotrebom opasnih kemikalija i

zaštititi šume postavljanjem zahtjeva da reciklirana vlakna ili neobrađena vlakna budu dobivena iz šuma i područja kojima se upravlja na održiv način.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za „grafički papir”:

1.

emisije u vodu i zrak;

2.

potrošnja energije;

3.

vlakna: očuvanje resursa, održivo gospodarenje šumama;

4.

ograničene opasne tvari i smjese;

5.

gospodarenje otpadom;

6.

prikladnost za upotrebu;

7.

informacije na ambalaži;

8.

informacije koje se pojavljuju na znaku za okoliš EU-a.

Ekološka mjerila obuhvaćaju proizvodnju celuloze, uključujući sve sastavne potpostupke od točke kada neobrađena vlakna ili reciklirana vlakna dođu na proizvodnu lokaciju do točke kada celuloza napusti tvornicu celuloze. Kad je riječ o postupcima proizvodnje papira, ekološka mjerila obuhvaćaju sve potpostupke u tvornici papira, od pripreme celuloze za proizvodnju grafičkog papira do namatanja na primarni navitak.

Ekološka mjerila ne obuhvaćaju prijevoz i pakiranje sirovina (npr. drva), celuloze ili papira. Nije obuhvaćena ni prerada papira.

Procjena i verifikacija: Posebni zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije navedeni su u okviru svakog mjerila.

Ako podnositelj zahtjeva mora dostaviti izjave, dokumentaciju, analize, izvješća o ispitivanju ili druge dokaze o ispunjavanju mjerila, oni mogu potjecati od podnositelja zahtjeva i/ili njegovog ili njegovih dobavljača i/ili njihovih dobavljača itd., ovisno o slučaju.

Nadležna tijela priznaju ponajprije potvrde i verifikacije koje su izdala odnosno izvršila tijela akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije te verifikacije tijela koja su akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za tijela za certificiranje proizvoda, postupaka i usluga.

Prema potrebi, osim ispitnih metoda navedenih za svako mjerilo, mogu se primjenjivati i druge ispitne metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi zatražiti popratnu dokumentaciju i mogu provoditi nezavisne verifikacije ili inspekcije na terenu radi provjere sukladnosti s predmetnim mjerilima.

Proizvod od grafičkog papira treba ispunjavati sve odgovarajuće zahtjeve zemlje u kojoj se stavlja na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevom.

Primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„zrakosuha tona” znači zrakosuha tona (ADt) celuloze izražena kao 90 % suhoće;

2.

„kemijska celuloza” znači vlaknasti materijal dobiven uklanjanjem znatnog dijela neceluloznih sastavnica iz sirovine, koji je moguće ukloniti kemijskom obradom (kuhanje, delignifikacija, izbjeljivanje);

3.

„CMP” znači kemijsko-mehanička celuloza;

4.

„CTMP” znači kemijsko-termomehanička celuloza;

5.

„odbojena celuloza” znači celuloza dobivena od papira za recikliranje iz koje su uklonjene tiskarske boje i druge onečišćujuće tvari;

6.

„boje” znači intenzivno obojene ili fluorescentne organske tvari, koje supstrat boje selektivnom apsorpcijom. Boje su topljive i/ili se nanose postupkom kojim se, barem privremeno, uništava kristalna struktura boje. Boje se zadržavaju u supstratu apsorpcijom, topljenjem i mehaničkim povezivanjem, ili ionskim ili kovalentnim kemijskim vezama;

7.

„celuloza ECF” znači celuloza bijeljena bez elementarnog klora;

8.

„integrirana proizvodnja” znači proizvodnja celuloze i papira na istoj lokaciji. Celuloza se ne suši prije proizvodnje papira. Proizvodnja papira/kartona izravno je povezana s proizvodnjom celuloze;

9.

„papir ili karton od mehaničke drvne celuloze (drvenjače)” znači papir ili karton s mehaničkom drvenjačom kao glavnom sirovinskom sastavnicom vlakana;

10.

„pigmenti i boje na bazi metala” znači boje i pigmenti koji sadržavaju više od 50 % masenog udjela relevantnog metalnog spoja/metalnih spojeva;

11.

„neintegrirana proizvodnja” znači proizvodnja celuloze za tržište (prodaju) u tvornicama u kojima se ne koriste papirni strojevi, ili proizvodnja papira/kartona samo od celuloze proizvedene u drugim postrojenjima (od celuloze za tržište);

12.

„otpaci iz papirnog stroja” znači otpadni papirni materijal iz postupka proizvodnje papira čija svojstva omogućuju njegovu ponovnu upotrebu u postrojenju uključivanjem u isti proizvodni postupak kojim je i nastao. Za potrebe ove Odluke taj pojam ne obuhvaća postupke prerade, koji se smatraju različitim postupcima od postupaka na papirnom stroju;

13.

„pigmenti” znači netopljive, crne, bijele ili fluorescentne čestice organske ili anorganske čvrste tvari koje su obično netopljive u mediju ili supstratu u koji se ugrađuju te kojima takav medij ili supstrat u načelu ne mijenja fizikalna ili kemijska svojstva. Oni mijenjaju izgled selektivnom apsorpcijom i/ili raspršivanjem svjetlosti. Pigmenti se obično primjenjuju raspršivanjem u medijima ili supstratima, primjerice u proizvodnji tiskarskih boja, boja, plastike ili drugih polimernih materijala. Pigmenti zadržavaju kristalnu ili čestičnu strukturu tijekom cijelog postupka bojenja;

14.

„reciklirana vlakna” znači vlakna koja su preusmjerena s otpadnog toka tijekom proizvodnog postupka ili koja stvaraju domaćinstva ili komercijalna, industrijska ili institucionalna postrojenja u njihovoj ulozi krajnjih potrošača proizvoda. Ta se vlakna više ne mogu koristiti u svrhu za koju su namijenjena. Ne obuhvaćaju ponovno korištenje materijala koji nastaju tijekom postupka i koji se mogu ponovno iskoristiti u istom postupku u kojem su nastali (otpaci iz papirnog stroja – iz vlastite proizvodnje ili kupljeni);

15.

„celuloza TCF” znači celuloza u potpunosti bijeljena bez klora;

16.

„TMP” znači termomehanička celuloza.

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerilo 1. – Emisije u vodu i zrak

Preduvjet je da svi pogoni za proizvodnju celuloze i papira ispunjavaju sve potrebne pravne zahtjeve zemlje u kojoj se nalaze.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu relevantnom dokumentacijom i izjavama dobavljača celuloze.

Mjerilo 1.(a) Kemijska potrošnja kisika (KPK), sumpor (S), NOx, fosfor (P)

Zahtjev se temelji na informacijama o emisijama u odnosu na određenu referentnu vrijednost. Omjer između stvarnih emisija i referentnih vrijednosti emisija daje rezultat emisija.

Rezultat za svaki pojedinačni emisijski parametar ne smije prelaziti 1,3.

U svakom slučaju, ukupni broj bodova (Pukupno = PKPK + PS + PNOx + PP) ne smije prelaziti 4,0.

Kad je riječ o neintegriranoj proizvodnji, podnositelj zahtjeva dostavlja izračun koji uključuje proizvodnju celuloze i papira.

Za integriranu proizvodnju celuloze i papira u cjelini, PKPK izračunava se kako slijedi (PS, PNOx i PP izračunavaju se na isti način).

Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” povezane izmjerene emisije KPK-a (KPKceluloza,i izražene u kg/zrakosuha tona (ADt)) ponderiraju se prema udjelu svake upotrijebljene celuloze (celuloza „i” u odnosu na zrakosuhu tonu celuloze) i zbrajaju. Zrakosuha tona sadržava 90 % udjela suhe tvari kad je riječ o celulozi odnosno 95 % kad je riječ o papiru.

Ponderirana emisija KPK-a za celulozu potom se zbraja s izmjerenom emisijom KPK-a iz proizvodnje papira kako bi se dobila ukupna emisija KPK-a, KPKukupno.

Ponderirana referentna vrijednost KPK za proizvodnju celuloze izračunava se na isti način, tako da se zbroj ponderiranih referentnih vrijednosti za svaku korištenu celulozu pridoda referentnoj vrijednosti za proizvodnju papira kako bi se dobila ukupna referentna vrijednost KPK, KPKref, ukupno. Tablica 1. sadržava referentne vrijednosti za svaku vrstu upotrijebljene celuloze i za proizvodnju papira.

Naposljetku, ukupne se emisije KPK dijele s ukupnom referentnom vrijednosti KPK kako slijedi:

Formula

Tablica 1.

Referentne vrijednosti za emisije iz različitih vrsta celuloze i iz proizvodnje papira

Vrsta celuloze/papira

Emisije (kg/ADt)

KPK referentni

P referentni

S referentni

NOx referentni

Bijeljena kemijska celuloza (osim sulfitne)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bijeljena kemijska celuloza (sulfitna)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitna celuloza

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebijeljena kemijska celuloza

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/celuloza od drvenjače

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Celuloza od recikliranih vlakana bez uklanjanja tiskarskih boja

1,10

0,006

0,20

0,25

Celuloza od recikliranih vlakana s uklanjanjem tiskarskih boja

2,40

0,008

0,20

0,25

Tvornica papira (kg/tona)

1,00

0,008

0,30

0,70

U slučajevima kogeneracije toplinske i električne energije u istom postrojenju emisije S i NOx koje su posljedica proizvodnje električne energije u tom postrojenju mogu se oduzeti od ukupnog iznosa. Za izračun udjela emisija iz proizvodnje električne energije može se primijeniti sljedeća jednadžba:

2 × (MWh(električna energija))/[2 × MWh (električna energija) + MWh (toplinska energija)]

Električna energija u ovom izračunu električna je energija proizvedena u kogeneracijskom postrojenju. Toplinska energija u ovome izračunu je neto toplinska energija dovedena iz kogeneracijskog postrojenja do postrojenja za proizvodnju celuloze/papira.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljne izračune i podatke o ispitivanju kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno s pripadajućom popratnom dokumentacijom koja uključuje izvješća o ispitivanju uz primjenu sljedećih standardnih metoda ispitivanja za kontinuirano ili periodično praćenje (ili jednakovrijedne standardne metode koje prihvaća nadležno tijelo jer se njima dobivaju podaci jednakovrijedne znanstvene kvalitete): KPK: ISO 15705 ili ISO 6060; NOx: EN 14792 ili ISO 11564;S (sumporovi oksidi): EN 14791 ili EPA br. 8; S (reducirani sumpor): EPA br. 15 A, 16 A ili 16B; sadržaj S u nafti: ISO 8754; sadržaj S u ugljenu: ISO 19579; sadržaj S u biomasi: EN 15289; Ukupni P: EN ISO 6878.

Za praćenje emisija mogu se koristiti i brzi testovi dok god se redovito provjeravaju (npr. jedanput mjesečno) u odnosu na relevantne prethodno navedene norme ili odgovarajuće jednakovrijedne norme. U slučaju emisija KPK-a, kontinuirano praćenje na temelju analize ukupnog organskog ugljika (TOC) prihvaća se sve dok je za predmetno postrojenje utvrđena korelacija između rezultata KPK-a i TOC-a.

Minimalna učestalost mjerenja, osim ako je drukčije određeno uporabnom dozvolom, jednom je dnevno za emisije KPK-a odnosno jednom tjedno za ukupne emisije P. U svim slučajevima, emisije S i NOx mjere se kontinuirano (za emisije iz kotlova s kapacitetom većim od 50 MW) ili periodično (barem jednom godišnje za kotlove i sušilice s kapacitetom od 50 MW ili manjim).

Podaci se iskazuju kao godišnji prosjek, osim u sljedećim slučajevima:

proizvodna kampanja traje samo ograničeno razdoblje,

u slučaju novog ili obnovljenog proizvodnog postrojenja mjerenja se temelje na razdoblju od najmanje 45 uzastopnih dana neprekinutog rada postrojenja.

U svakom slučaju, podaci se mogu prihvatiti samo ako su reprezentativni za odgovarajuću proizvodnu kampanju te je za svaki emisijski parametar proveden dovoljan broj mjerenja emisija.

U popratnoj dokumentaciji navode se učestalost mjerenja i izračun bodova za KPK, ukupni P, S i NOx.

Emisije u zrak uključuju sve emisije S i NOx tijekom proizvodnje celuloze i papira, uključujući paru koja nastane izvan proizvodne lokacije, izuzev emisija povezanih s proizvodnjom električne energije. Mjerenja uključuju kotlove utilizatore, vapnene peći, parne kotlove i peći za uništavanje plinova s jakim mirisom. Uzimaju se u obzir i difuzne emisije. Dostavljene vrijednosti emisije S u zrak uključuju oksidirane i reducirane emisije S. Emisije S povezane s proizvodnjom toplinske energije iz nafte, ugljena i drugih vanjskih goriva s poznatim sadržajem S mogu se umjesto mjerenja izračunati te se uzimaju u obzir.

Mjerenja emisija u vodu provode se na nefiltriranim i neistaloženim uzorcima na kanalizacijskom ispustu za pročišćavanje otpadnih voda iz tvornice. U slučajevima kad se efluent iz tvornice šalje u komunalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaj treće strane za pročišćavanje otpadnih voda, nefiltrirani i neistaloženi uzorci iz kanalizacijskog ispusta tvornice analiziraju se, a rezultati množe sa standardnim faktorom učinkovitosti uklanjanja za komunalne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaje treće strane za pročišćavanje otpadnih voda. Faktor učinkovitosti uklanjanja temelji se na informacijama koje dostavlja operator komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaja treće strane za pročišćavanje otpadnih voda.

Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, zbog poteškoća u dobivanju odvojenih vrijednosti emisija za celulozu i papir, ako je dostupna samo kombinirana vrijednost za proizvodnju celuloze i papira, vrijednosti emisija za celulozu iznose nula, a kombinirane emisije uspoređuju se s kombiniranim referentnim vrijednostima za relevantnu proizvodnju celuloze i papira. Ponderirani udio svake vrste celuloze kojoj je dodijeljena određena referentna vrijednost iz tablice 1. odražava se u jednadžbi.

Mjerilo 1.(b) Adsorpcijski organski halogeni (AOX)

Ovo se mjerilo odnosi na celulozu bez elementarnog klora (ECF).

Emisije AOX iz proizvodnje svake od vrsta celuloze upotrijebljenih za grafički papir sa znakom za okoliš EU-a ne smiju prelaziti 0,17 kg/ADt.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanju primjenom ispitne metode za AOX ISO 9562 ili jednakovrijednih metoda, uz detaljne izračune kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno s pripadajućom popratnom dokumentacijom.

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu popisom različitih vrsta celuloze ECF upotrijebljenih u mješavini celuloze, njihovim ponderima i pojedinačnim vrijednostima njihovih emisija AOX, izraženima u kg/ADt celuloze.

U popratnoj dokumentaciji navodi se učestalost mjerenja. AOX se mjeri jedino u postupcima u kojim se za bijeljenje celuloze upotrebljavaju spojevi klora. AOX se ne treba mjeriti u efluentu iz neintegrirane proizvodnje papira ili u efluentu iz proizvodnje celuloze bez bijeljenja ili ako se za bijeljenje koriste tvari koje ne sadržavaju klor.

Mjerenja emisija AOX u vodu provode se na nefiltriranim i neistaloženim uzorcima na kanalizacijskom ispustu za pročišćavanje otpadnih voda iz tvornice. U slučajevima kad se efluent iz tvornice šalje u komunalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaj treće strane za pročišćavanje otpadnih voda, nefiltrirani i neistaloženi uzorci iz kanalizacijskog ispusta tvornice analiziraju se, a rezultati množe sa standardnim faktorom učinkovitosti uklanjanja za komunalne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaje treće strane za pročišćavanje otpadnih voda. Faktor učinkovitosti uklanjanja temelji se na informacijama koje dostavlja operator komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaja treće strane za pročišćavanje otpadnih voda.

Informacije o emisijama izražavaju se kao godišnji prosjek iz mjerenja koja se provode najmanje jedanput svaka dva mjeseca. U slučaju novog ili obnovljenog proizvodnog postrojenja mjerenja se temelje na razdoblju od najmanje 45 uzastopnih dana neprekinutog rada postrojenja. Mjerenja moraju biti reprezentativna za odgovarajuću proizvodnu kampanju.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ne upotrebljava celulozu ECF, dovoljna je odgovarajuća izjava nadležnom tijelu.

Mjerilo 1.(c) CO2

Emisije ugljikova dioksida iz fosilnih goriva koja se upotrebljavaju za proizvodnju procesne toplinske i električne energije (u samom postrojenju ili izvan njega) ne smiju prelaziti sljedeće granične vrijednosti:

1.

1 100 kg CO2/tona za papir proizveden od 100 % odbojene/reciklirane celuloze;

2.

1 000 kg CO2/tona za papir proizveden od 100 % kemijske celuloze;

3.

1 600 kg CO2/tona za papir proizveden od 100 % mehaničke celuloze;

Za papir proizveden od bilo koje kombinacije kemijske celuloze, reciklirane celuloze i mehaničke celuloze izračunava se ponderirana granična vrijednost na temelju udjela svake vrste celuloze u smjesi. Stvarna vrijednost emisija izračunava se kao zbroj emisija iz proizvodnje celuloze i papira, uzimajući u obzir upotrijebljenu mješavinu celuloze.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke i detaljne izračune kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno s pripadajućom popratnom dokumentacijom.

Za svaku upotrijebljenu vrstu celuloze proizvođač celuloze podnositelju zahtjeva dostavlja jedinstvenu vrijednost emisija CO2 u kg CO2/ADt. Podnositelj zahtjeva mora dostaviti i jedinstvenu vrijednost emisije CO2 za odgovarajući papirni stroj/papirne strojeve koji se koristi/koriste za proizvodnju grafičkog papira sa znakom za okoliš EU-a. Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, emisije CO2 za proizvodnju celuloze i papira mogu se iskazati kao jedinstvena vrijednost.

Kako bi se definirale maksimalne dopuštene vrijednosti emisija CO2, podnositelj zahtjeva definira mješavinu celuloze s obzirom na vrstu celuloze (tj. kemijska celuloza, mehanička celuloza i reciklirana celuloza).

Kako bi se izračunale stvarne emisije CO2, podnositelj zahtjeva definira mješavinu celuloze s obzirom na pojedinačne vrste dostavljene celuloze, izračunava ponderirani prosjek emisija CO2 za proizvodnju celuloze i dodaje tu vrijednost emisijama CO2 iz papirnih strojeva.

Podaci o emisijama CO2 uključuju sve izvore neobnovljivih goriva upotrijebljenih tijekom proizvodnje celuloze i papira, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (u samom postrojenju ili izvan njega).

Faktori emisija za goriva upotrebljavaju se u skladu s Prilogom VI. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 (4).

Kad je riječ o električnoj energiji iz mreže, faktor 384 (kg CO2/MWh) za izračun emisija koristi se u skladu s metodologijom MEErP (5).

Razdoblje za izračune ili bilance mase temelji se na proizvodnji tijekom 12 mjeseci. U slučaju novog ili obnovljenog proizvodnog postrojenja izračuni se temelje na razdoblju od najmanje 45 uzastopnih dana neprekinutog rada postrojenja. Izračuni moraju biti reprezentativni za odgovarajuću proizvodnu kampanju.

Za električnu energiju iz mreže upotrebljava se prethodno navedena vrijednost (europski prosjek), osim ako podnositelj zahtjeva dostavi dokumentaciju o prosječnoj vrijednosti za svoje dobavljače električne energije (ugovorni dobavljači) u kojem slučaju podnositelj zahtjeva može uporabiti tu vrijednost umjesto navedene vrijednosti. Dokumentacija koja se koristi kao dokaz sukladnosti uključuje tehničke specifikacije u kojima se navodi prosječna vrijednost (npr. preslik ugovora).

Količina energije iz obnovljivih izvora kupljena i upotrijebljena za proizvodne postupke računa se kao nulta emisija CO2 pri izračunu emisija CO2. Podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju da se ta vrsta energije stvarno koristi u tvornici ili da je kupljena izvana.

Mjerilo 2. – Potrošnja energije

Zahtjev se temelji na informacijama o stvarnoj potrošnji energije tijekom proizvodnje celuloze i papira u odnosu na određene referentne vrijednosti.

Potrošnja energije uključuje potrošnju električne energije i goriva za proizvodnju topline, a izražava se u bodovima (Pukupno), kako je opisano u nastavku.

Ukupni broj bodova (Pukupno = PE + PF) ne smije prelaziti 2,5.

Tablica 2. sadržava referentne vrijednosti za izračun potrošnje energije.

Kad je riječ o mješavini celuloze, referentne vrijednosti za potrošnju električne energije i goriva za proizvodnju topline ponderiraju se prema udjelu svake od upotrijebljenih vrsta celuloze (celuloza „i” u odnosu na zrakosuhu tonu celuloze) i zbrajaju.

Mjerilo 2.(a) Električna energija

Potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom celuloze i papira izražava se u bodovima (PE), kako je opisano u nastavku.

Izračun za proizvodnju celuloze: Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” povezana potrošnja električne energije (Eceluloza,i izraženo u kWh/ADt) izračunava se kako slijedi:

Eceluloza,i = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Izračun za proizvodnju papira: Slično tomu, potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom papira (Epapir) izračunava se kako slijedi:

Epapir = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Naposljetku, bodovi za proizvodnju celuloze i papira kombiniraju se kako bi se dobio ukupni broj bodova (PE) kako slijedi:

Formula

Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, zbog poteškoća u dobivanju odvojenih vrijednosti električne energije za celulozu i papir, ako je dostupna samo kombinirana vrijednost za proizvodnju celuloze i papira, vrijednosti električne energije za celulozu iznose nula, a brojka za tvornicu papira uključuje proizvodnju i celuloze i papira.

Mjerilo 2.(b) Potrošnja goriva za proizvodnju topline

Potrošnja goriva povezana s proizvodnjom celuloze i papira izražava se u bodovima (PF), kako je opisano u nastavku.

Izračun za proizvodnju celuloze: Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” povezana potrošnja goriva (Fceluloza,i izraženo u kWh/ADt) izračunava se kako slijedi:

Fceluloza,i = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Napomena:

1.

Fceluloza,i (i njezin doprinos PF, celuloza) ne treba se izračunati za mehaničku celulozu, osim ako se radi o zrakom sušenoj, mehaničkoj celulozi koja sadržava najmanje 90 % suhe tvari i koja je kupljena na tržištu.

2.

Količina goriva upotrijebljenog za proizvodnju prodane toplinske energije dodaje se izrazu „prodano gorivo” u prethodno navedenoj jednadžbi.

Izračun za proizvodnju papira: Slično tomu, potrošnja goriva povezana s proizvodnjom papira (Fpapir, izražena u kWh/ADt) izračunava se kako slijedi:

Fpapir = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Naposljetku, bodovi za proizvodnju celuloze i kartona kombiniraju se tako da se dobije ukupni broj bodova (PF) kako slijedi:

Formula

Tablica 2.

Referentne vrijednosti za električnu energiju i gorivo

Vrsta celuloze

Gorivo kWh/ADt

Freferentna vrijednost

Električna energija kWh/ADt

Ereferentna vrijednost

Nije admp

admp

Nije admp

admp

Kemijska celuloza

3 650

4 650

750

750

Termomehanička celuloza (TMP)

0

900

2 200

2 200

Celuloza od drvenjače (uključujući drvenjaču pod tlakom)

0

900

2 000

2 000

Kemijsko-termomehanička celuloza (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Reciklirana celuloza

350

1 350

600

600

Vrsta papira

kWh/tona

Nepremazani fini papir, papir za časopise (SC), novinski papir

1 700

750

Premazani fini papir, premazani papir za časopise (LWC, MWC)

1 700

800

admp = zrakom sušena celuloza kupljena na tržištu

Procjena i verifikacija (za točke (a) i (b)): Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljne izračune kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno sa svom pripadajućom popratnom dokumentacijom. Dostavljeni podaci stoga uključuju ukupnu potrošnju električne energije i goriva.

Podnositelj zahtjeva izračunava ukupnu ulaznu energiju, podijeljenu na toplinsku energiju/gorivo i električnu energiju upotrijebljene tijekom proizvodnje celuloze i papira, uključujući energiju za uklanjanje tiskarske boje s otpadnog papira radi proizvodnje reciklirane celuloze. Energija utrošena za prijevoz sirovina te preradu i ambalažu nije uključena u izračune potrošnje energije.

Ukupna toplinska energija uključuje sva kupljena goriva. Uključuje i toplinsku energiju oporabljenu spaljivanjem otopina (luga) i otpada iz postupaka u postrojenju (npr. drvni otpad, piljevina, otopine, otpadni papir, papirni ostaci) kao i toplinu oporabljenu internom proizvodnjom električne energije. Međutim, podnositelj zahtjeva treba računati samo 80 % toplinske energije iz takvih izvora prilikom izračuna ukupne toplinske energije.

Električna energija je neto uvezena električna energija koja dolazi iz mreže i interno proizvedena električna energija izmjerena kao električna snaga. Električna energija koja se koristi za pročišćavanje otpadnih voda ne treba se uzeti u obzir.

Kad se pri upotrebi električne energije kao toplinskog izvora proizvodi para, izračunava se toplinska vrijednost pare koja se potom dijeli sa 0,8 i pridodaje ukupnoj potrošnji goriva.

Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, zbog poteškoća u dobivanju odvojenih vrijednosti goriva (topline) za celulozu i papir, ako je dostupna samo kombinirana vrijednost za proizvodnju celuloze i papira, vrijednosti goriva (topline) za celulozu iznose nula, a brojka za tvornicu papira uključuje proizvodnju i celuloze i papira.

Mjerilo 3. – Vlakna – očuvanje resursa, održivo gospodarenje šumama

Sirova vlakna mogu se sastojati od recikliranih vlakana ili neobrađenih vlakana.

Neobrađena vlakna ne smiju potjecati od genetski modificiranih vrsta.

Sva vlakna moraju imati valjane certifikate o lancu nadzora izdane u okviru sustava certificiranja koji provodi neovisna treća strana, primjerice Vijeća za nadzor šuma (FSC), Programa za potporu certificiranju šuma (PEFC) ili nekog drugog jednakovrijednog sustava, ili moraju imati dostavnice za papir za recikliranje u skladu s normom EN 643.

Najmanje 70 % vlakana pripisanih proizvodu ili proizvodnoj liniji mora potjecati iz šuma ili područja kojima se upravlja u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene relevantnim neovisnim sustavom lanca nadzora i/ili mora potjecati od recikliranih materijala.

Izračun sadržaja recikliranih vlakana isključuje ponovno korištenje otpadnih materijala koji se mogu ponovno iskoristiti u istom postupku u kojem su nastali (npr. ostaci iz papirnog stroja – iz vlastite proizvodnje ili kupljeni). Međutim, ulazni otpaci iz aktivnosti prerade (vlastiti ili kupljeni) mogu se uračunati u sadržaj recikliranih vlakana ako za njih postoje dostavnice u skladu s normom EN 643.

Svi necertificirani neobrađeni materijali moraju biti uključeni u sustav provjere kojim se osigurava da materijali potječu iz zakonitih izvora i ispunjavaju sve druge zahtjeve sustava certificiranja u vezi s necertificiranim materijalima.

Certifikacijska tijela koja izdaju certifikate o održivom upravljanju šumama i/ili lancu nadzora moraju biti akreditirana ili priznata u okviru spomenutog sustava certificiranja.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu valjanim neovisno certificiranim certifikatom o lancu nadzora od proizvođača grafičkog papira sa znakom za okoliš EU-a za sva neobrađena vlakna upotrijebljena u proizvodu ili proizvodnoj liniji. Kao neovisni sustavi certificiranja koje provodi treća strana prihvaćaju se FSC, PEFC ili drugi jednakovrijedni sustavi. U slučaju upotrebe recikliranih vlakana bez deklaracije o recikliranim materijalima koja se izdaje u okviru FSC-a, PEFC-a ili jednakovrijednog sustava, kao dokaz služe dostavnice u skladu s normom EN 643.

Podnositelj zahtjeva dostavlja revidiranu računovodstvenu dokumentaciju kojom se dokazuje da najmanje 70 % materijala pripisanih proizvodu ili proizvodnoj liniji potječe iz šuma ili područja kojima se upravlja u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene relevantnim neovisnim sustavom lanca nadzora i/ili da potječe od recikliranih materijala.

Ako proizvod ili proizvodna linija sadržava necertificiran neobrađen materijal, dostavlja se dokaz da udio necertificiranog neobrađenog materijala ne prelazi 30 % i da je obuhvaćen sustavom verifikacije kojim se osigurava da je taj materijal pribavljen u skladu sa zakonom te da ispunjava sve druge zahtjeve sustava certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Ako sustav certificiranja izričito ne zahtijeva da sav neobrađen materijal bude od vrsta koje nisu genetski modificirane, potrebno je dostaviti dodatan dokaz toga.

Mjerilo 4. – Ograničene opasne tvari i smjese

Kao osnovu za dokazivanje sukladnosti sa svakim od podmjerila u okviru mjerila 4. podnositelj zahtjeva dostavlja popis svih relevantnih korištenih kemikalija zajedno s odgovarajućom dokumentacijom (sigurnosno-tehnički list ili izjava dobavljača kemikalija).

Mjerilo 4.(a) Ograničenja za posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)

Napomena: Sve procesne i funkcionalne kemikalije koje se koriste u tvornici papira moraju se pregledati. Ovo se mjerilo ne primjenjuje na kemikalije koje se koriste za pročišćavanje otpadnih voda, osim ako se pročišćene otpadne vode vraćaju u postupak proizvodnje papira.

Papirni proizvod ne smije sadržavati tvari koje su identificirane u skladu s postupkom opisanim u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i uvrštene na popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,10 % (maseni udio). Ne dozvoljava se odstupanje od ovog zahtjeva.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu da papirni proizvod ne sadržava posebno zabrinjavajuće tvari u koncentracijama većima od 0,10 % (maseni udio). Izjava je potkrijepljena sigurnosno-tehničkim listovima ili odgovarajućim izjavama dobavljača svih procesnih i funkcionalnih kemikalija koje se koriste u tvornici papira, a koji pokazuju da nijedna od kemikalija ne sadržava posebno zabrinjavajuće tvari u koncentracijama većima od 0,10 % (maseni udio).

Popis tvari utvrđenih kao posebno zabrinjavajuće i uvrštenih na popis predloženih tvari u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 nalazi se ovdje:

https://echa.europa.eu/hr/candidate-list-table.

Na popis se upućuje na dan zahtjeva.

Mjerilo 4.(b) Ograničenja u pogledu razvrstavanja, označivanja i pakiranja (CLP)

Napomena: Sve procesne i funkcionalne kemikalije koje se koriste u tvornici papira moraju se pregledati. Ovo se mjerilo ne primjenjuje na kemikalije koje se koriste za pročišćavanje otpadnih voda, osim ako se pročišćene otpadne vode vraćaju u postupak proizvodnje papira.

Osim ako za njega postoji izuzeće u tablici 3., proizvod ne smije sadržavati tvari ili smjese u koncentracijama većima od 0,10 % (maseni udio) koje su razvrstane s bilo kojom od sljedećih oznaka upozorenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (7):

1. skupina opasnosti: karcinogene, mutagene i/ili reproduktivno toksične tvari (CMR) kategorije 1.A ili 1.B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

2. skupina opasnosti: CMR tvari 2. kategorije: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; toksičnost u vodenom okolišu 1. kategorije: H400, H410; akutna toksičnost 1. i 2. kategorije: H300, H310, H330; aspiracijska toksičnost 1. kategorije: H304; specifična toksičnost za ciljane organe 1. kategorije (STOT): H370, H372, tvar koja izaziva preosjetljivost kože 1. kategorije (*1): H317.

3. skupina opasnosti: toksičnost u vodenom okolišu 2., 3. i 4. kategorije: H411, H412, H413; akutna toksičnost 3. kategorije: H301, H311, H331; STOT 2. kategorije: H371, H373.

Od prethodno navedenog zahtjeva izuzima se upotreba tvari ili smjesa koje su kemijski izmijenjene tijekom postupka proizvodnje papira (npr. anorganski flokulanti, sredstva za međusobno vezivanje, anorganska oksidirajuća i redukcijska sredstva) tako da se više ne primjenjuje ni jedna relevantna opasnost za ograničene tvari i smjese prema Uredbi o CLP-u.

Tablica 3.

Odstupanja od ograničenja povezanih s opasnostima iz Uredbe o CLP-u i primjenjivi uvjeti

Vrsta tvari/smjese

Primjenjivost

Razvrstavanja za koja vrijedi odstupanje

Uvjeti odstupanja

Boje i pigmenti

Upotreba u mokrom dijelu ili površinska primjena tijekom proizvodnje obojenog papira.

H411, H412, H413

Dobavljač kemikalija izjavljuje da se može postići stopa vezivanja na papir od 98 % i daje upute o načinu na koji se to može postići.

Proizvođač papira dostavlja izjavu o sukladnosti sa svim relevantnim uputama.

Temeljne boje

Bojenje papira uglavnom na bazi mehaničke celuloze i/ili nebijeljene kemijske celuloze.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Kationski polimeri (uključujući polietilenimine, poliamide i poliamine)

Razne moguće uporabe, uključujući uporabu kao retencijska sredstva, poboljšavanje čvrstoće neosušenog papira te čvrstoće u suhom stanju i čvrstoću u mokrom stanju.

H411, H412, H413

Proizvođač papira dostavlja izjavu o sukladnosti te u sigurnosno-tehničkom listu navodi sve relevantne upute za sigurno rukovanje i doziranje.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja popis svih relevantnih korištenih kemikalija zajedno s odgovarajućim sigurnosno-tehničkim listom ili izjavom dobavljača.

Sve kemikalije koje sadržavaju tvari ili smjese koje su prema Uredbi o CLP-u razvrstane kao ograničene moraju biti istaknute. Za procjenu količine ograničene tvari ili smjese koja ostaje u konačnom proizvodu upotrebljava se približna doza upotrijebljene kemikalije, zajedno s koncentracijom ograničene tvari ili smjese iz te kemikalije (kako je predviđeno u sigurnosno-tehničkom listu ili izjavi dobavljača) i pretpostavljenim faktorom zadržavanja od 100 %.

Obrazloženja za svako odstupanje od faktora zadržavanja od 100 % ili za kemijsku izmjenu ograničene opasne tvari ili smjese moraju biti dostavljena u pisanom obliku nadležnom tijelu.

Za sve ograničene tvari ili smjese koje premašuju 0,10 % (masenog udjela) konačnog papirnog proizvoda, ali za koje postoji odstupanje, mora se dostaviti dokaz o sukladnosti s relevantnim uvjetima odstupanja.

Mjerilo 4.(c) Klor

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođače celuloze i papira. Budući da se odnosi i na bijeljenje recikliranih vlakana, dopušteno je da su vlakna u prethodnom životnom ciklusu bila bijeljena klornim plinom.

Klorni plin ne smije se koristiti kao sredstvo za bijeljenje. Ovaj se zahtjev ne odnosi na klorni plin povezan s proizvodnjom i upotrebom klornog dioksida.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu da se klorni plin nije koristio kao sredstvo za bijeljenje u postupku proizvodnje papira, zajedno s izjavama svih relevantnih dobavljača celuloze.

Mjerilo 4.(d) Alkilfenolni etoksilati (APEO)

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođače celuloze i papira.

APEO-i ili drugi derivati alkilfenola ne smiju se dodavati kemikalijama za čišćenje, kemikalijama za uklanjanje tiskarske boje, sredstvima koja sprečavaju stvaranje pjene, disperzivnim sredstvima ili premazima. Derivati alkilfenola definiraju se kao tvari koje nakon razgradnje stvaraju alkilfenole.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu/izjave dobavljača kemikalija da APEO ili drugi derivati alkilfenola nisu dodani tim proizvodima.

Mjerilo 4.(e) Površinski aktivne tvari korištene u uklanjanju tiskarske boje

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođače odbojene celuloze.

Za sve površinski aktivne tvari koje se koriste u postupku uklanjanja tiskarskih boja mora se dokazati da su lako biorazgradive ili da su inherentno u potpunosti biorazgradive (vidjeti metode ispitivanja i prolazne vrijednosti u nastavku). Jedino je izuzeće od tog zahtjeva upotreba površinski aktivne tvari na bazi derivata silicija pod uvjetom da se papirni mulj iz postupka uklanjanja tiskarskih boja spaljuje.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s relevantnim sigurnosno-tehničkim listovima ili izvješćima o ispitivanju za svaku površinski aktivnu tvar. U njima se navode metoda ispitivanja i ispitni prag te zaključak ispitivanja do kojega se došlo primjenom jedne od sljedećih metoda ispitivanja i prolaznih vrijednosti:

Za laku biorazgradivost: OECD br. 301 A-F (ili istovrijedne ISO norme) uz najmanje 70-postotnu razgradivost (uključujući apsorpciju) za 301 A i E ili najmanje 60-postotnu razgradivost za 301 B, C, D i F u razdoblju od 28 dana.

Za inherentnu potpunu biorazgradivost: OECD 302 A-C (ili istovrijedne ISO norme) uz najmanje 70-postotnu razgradivost (uključujući adsorpciju) za 302 A i B ili najmanje 60-postotnu razgradivost za 302 C u razdoblju od 28 dana.

U slučajevima upotrebe površinski aktivnih tvari na bazi silicija, podnositelj zahtjeva dostavlja sigurnosno-tehnički list za korištene kemikalije i izjavu o spaljivanju papirnog mulja iz postupka uklanjanja tiskarskih boja, uključujući pojedinosti o odredišnom postrojenju ili postrojenjima za spaljivanje.

Mjerilo 4.(f) Ograničenja za biocidne proizvode u pogledu kontrole nastanka sluzi

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira.

Aktivne tvari u biocidnim proizvodima korištenima za uništavanje organizama koji stvaraju sluz u sustavima za cirkulaciju vode koji sadržavaju vlakna moraju biti odobrene za tu svrhu ili se moraju ispitati radi donošenja odluke o odobrenju na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8) te ne smiju biti potencijalno bioakumulativne.

Za potrebe ovog mjerila, potencijal bioakumulacije je log Kow (logaritam koeficijenta raspodjele oktanol/voda) ≤ 3,0 ili pokusno određeni biokoncentracijski faktor ≤ 100.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s relevantnim sigurnosno-tehničkim listom ili izvješćem o ispitivanju. U njima se navode metoda ispitivanja i ispitni prag te zaključak ispitivanja do kojega se došlo primjenom jedne od sljedećih metoda ispitivanja: OECD 107, 117 ili 305 A-E.

Mjerilo 4.(g) Ograničenja u pogledu azo boja

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira.

Azo boje koje reduktivnim cijepanjem jedne ili više azo skupina mogu otpustiti jedan ili više aromatskih amina navedenih u Direktivi 2002/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili Dodatku 8. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ne smiju se upotrebljavati za proizvodnju grafičkog papira sa znakom za okoliš EU-a.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom dobivenu od dobavljača svih bojila korištenih u postupku proizvodnje grafičkog papira sa znakom za okoliš EU-a. Izjava dobavljača bojila trebala bi biti potkrijepljena izvješćima o ispitivanjima provedenima u skladu s odgovarajućim metodama opisanima u Dodatku 10. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili jednakovrijednim metodama.

Mjerilo 4.(h) Pigmenti i boje na bazi metala

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira. Vidjeti definiciju pigmenata i boja na bazi metala iz preambule ovog Priloga.

Boje ili pigmenti na bazi aluminija (*2), srebra, arsena, barija, kadmija, kobalta, kroma, bakra (*2), žive, mangana, nikla, olova, selena, antimona, kositra ili cinka ne smiju se koristiti.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti sa zahtjevima iz ovog mjerila dobivenu od dobavljača svih bojila korištenih u postupku proizvodnje grafičkog papira sa znakom za okoliš EU-a. Izjave dobavljača moraju biti potkrijepljene sigurnosno-tehničkim listovima ili drugom relevantnom dokumentacijom.

Mjerilo 4.(i) Ionske nečistoće u bojama

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira.

Razine ionskih nečistoća u korištenim bojama ne smiju prelaziti sljedeće granične vrijednosti: srebro 100 ppm; arsen 50 ppm; barij 100 ppm; kadmij 20 ppm; kobalt 500 ppm; krom 100 ppm; bakar 250 ppm; živa 4 ppm; nikal 200 ppm; olovo 100 ppm; selen 20 ppm; antimon 50 ppm; kositar 250 ppm; cink 1 500 ppm.

Ograničenje za bakarne nečistoće ne primjenjuje se na bojila temeljena na bakrovu ftalocijaninu.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti sa zahtjevima iz ovog mjerila dobivenu od dobavljača svih bojila korištenih u postupku proizvodnje grafičkog papira sa znakom za okoliš EU-a. Izjave dobavljača moraju biti potkrijepljene sigurnosno-tehničkim listovima ili drugom relevantnom dokumentacijom.

Mjerilo 5. — Gospodarenje otpadom

Sva postrojenja za proizvodnju celuloze i papira moraju imati uspostavljen sustav za rukovanje otpadom koji nastaje u proizvodnom postupku te plan za gospodarenje otpadom i njegovo smanjivanje u kojem se opisuje postupak proizvodnje i koji uključuje sljedeće informacije:

1.

postupci za sprečavanje stvaranja otpada;

2.

postupci za odvajanje, ponovnu upotrebu i recikliranje otpada;

3.

postupci za sigurno rukovanje opasnim otpadom;

4.

ciljevi i ciljane vrijednosti za kontinuirano poboljšanje koji se odnose na smanjenje proizvodnje otpada i povećanje stope ponovne upotrebe i recikliranja.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja plan za smanjenje otpada i gospodarenje otpadom za svako od predmetnih postrojenja te dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom.

Smatra se da podnositelji zahtjeva registrirani u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a (EMAS) i/ili certificirani u skladu s normom ISO 14001 ispunjavaju ovo mjerilo ako je:

1.

uključivanje gospodarenja otpadom dokumentirano u izjavi o okolišu sustava EMAS za proizvodne lokacije; ili

2.

uključivanje gospodarenja otpadom u dovoljnoj mjeri obuhvaćeno certifikatom u skladu s normom ISO 14001 za proizvodne lokacije.

Mjerilo 6. – Prikladnost za upotrebu

Papirni proizvod mora biti prikladan za svoju predviđenu namjenu.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu odgovarajućom dokumentacijom.

Proizvođači moraju jamčiti da su njihovi proizvodi prikladni za upotrebu pružanjem dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta proizvoda, u skladu s normom EN ISO/IEC 17050. Normom se propisuju opći zahtjevi za izjavu dobavljača o sukladnosti s normativnim dokumentima.

Mjerilo 7. – Podaci na ambalaži

Na ambalaži proizvoda mora se nalaziti barem jedna od sljedećih informacija:

„Molimo Vas da za ispis upotrijebite obje strane papira” (za papir namijenjen za pisače u uredima)

„Molimo Vas da prikupljate upotrijebljeni stari papir za reciklažu”

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu slikom ambalaže proizvoda s informacijama koje se zahtijevaju.

Mjerilo 8. – Informacije koje se pojavljuju na znaku za okoliš EU-a

Podnositelj zahtjeva mora slijediti upute za pravilno korištenje logotipa znaka za okoliš EU-a navedene u Smjernicama za logotip znaka za okoliš EU-a:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ako se koristi neobvezna oznaka s poljem za tekst, ona sadržava sljedeće tri izjave:

Niske emisije u zrak i vodu tijekom proizvodnje,

Niska potrošnja energije tijekom proizvodnje,

xx % vlakana iz održivih izvora/xx % recikliranih vlakana (prema potrebi).

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, potkrijepljenu slikom ambalaže proizvoda na kojoj se jasno vide oznaka, registracijski broj/broj dozvole i, prema potrebi, izjave koje mogu biti navedene zajedno s tom oznakom.


(1)  Gornja vrijednost odnosi se na tvornice u kojima se koristi eukaliptus iz regija s višim razinama fosfora (npr. iberijski eukaliptus).

(2)  Vrijednosti emisija NOx za tvornice s neintegriranom proizvodnjom CTMP-a u kojima se koristi sušenje celuloze vrućom parom na bazi biomase.

(3)  Vrijednost KPK za iznimno jako bijeljenu mehaničku celulozu (70–100 % vlakna u konačnom papiru).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012., str. 30.).

(5)  Metodologija za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju.

(6)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str.1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str.1.)

(*1)  Ograničenja H317 primjenjuju se samo na komercijalne pripravke za bojenje, sredstva za završnu obradu površine i materijale za premazivanje koji se nanose na papir.

(8)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str.1.).

(9)  Direktiva 2002/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. kojom se 19. put izmjenjuje Direktiva Vijeća 76/769/EEZ o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi određenih opasnih tvari i pripravaka (azokoloranti) (SL L 243, 11.9.2002, str. 15.).

(*2)  Iz ograničenja za bakar izuzet je bakrov ftalocijanin, a ograničenje za aluminij ne primjenjuje se na aluminosilikate.


PRILOG II.

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-A ZA UPIJAJUĆI PAPIR I PROIZVODE OD UPIJAJUĆEG PAPIRA

OKVIR

Ciljevi mjerila

Mjerilima se prvenstveno nastoje smanjiti otpuštanje toksičnih ili eutrofičnih tvari u vode te šteta i opasnosti za okoliš povezani s upotrebom energije (klimatske promjene, acidifikacija, oštećenje ozonskog omotača, iscrpljivanje neobnovljivih resursa). U tu se svrhu mjerilima nastoji:

smanjiti potrošnja energije i povezane emisije u zrak,

smanjiti šteta za okoliš smanjenjem emisija u vodu i stvaranja otpada,

smanjiti šteta i opasnosti za okoliš povezani s upotrebom opasnih kemikalija i

zaštititi šume postavljanjem zahtjeva da reciklirana vlakna ili neobrađena vlakna budu dobivena iz šuma i područja kojima se upravlja na održiv način.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za „upijajući papir i proizvode od upijajućeg papira”:

1.

emisije u vodu i zrak;

2.

potrošnja energije;

3.

vlakna: očuvanje resursa, održivo gospodarenje šumama;

4.

ograničene opasne tvari i smjese;

5.

gospodarenje otpadom;

6.

zahtjevi u pogledu konačnog proizvoda;

7.

informacije koje se pojavljuju na znaku za okoliš EU-a.

Ekološka mjerila obuhvaćaju proizvodnju celuloze, uključujući sve sastavne potpostupke od točke kad neobrađena vlakna ili reciklirana vlakna dođu na proizvodnu lokaciju do točke kad celuloza napusti tvornicu celuloze. Kad je riječ o postupcima proizvodnje papira, ekološka mjerila obuhvaćaju sve potpostupke u tvornici papira, od pripreme celuloze za proizvodnju upijajućeg papira do namatanja na primarni navitak.

Potrošnja energije kao i emisije u vodu i zrak tijekom prerade upijajućeg papira u proizvode od upijajućeg papira nisu uključeni. Ekološka mjerila ne obuhvaćaju prijevoz i ambalažu sirovina (npr. drvo), celuloze ili konačnog proizvoda od papira.

Procjena i verifikacija: Posebni zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije navedeni su u okviru svakog mjerila.

Ako podnositelj zahtjeva mora dostaviti izjave, dokumentaciju, analize, izvješća o ispitivanju ili druge dokaze o ispunjavanju mjerila, oni mogu potjecati od podnositelja zahtjeva i/ili njegovog ili njegovih dobavljača i/ili njihovih dobavljača itd., ovisno o slučaju.

Nadležna tijela priznaju ponajprije potvrde i verifikacije koje su izdala odnosno izvršila tijela akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije te verifikacije tijela koja su akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za tijela za certificiranje proizvoda, postupaka i usluga.

Prema potrebi, osim ispitnih metoda navedenih za svako mjerilo, mogu se primjenjivati i druge ispitne metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi zatražiti popratnu dokumentaciju i mogu provoditi nezavisne verifikacije ili inspekcije na terenu radi provjere sukladnosti s predmetnim mjerilima.

Proizvod od upijajućeg papira treba ispunjavati sve odgovarajuće zahtjeve zemlje u kojoj se stavlja na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevom.

Primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„zrakosuha tona” znači zrakosuha tona (ADt) celuloze izražena kao 90 % suhoće;

2.

„kemijska celuloza” znači vlaknasti materijal dobiven uklanjanjem znatnog dijela neceluloznih sastavnica iz sirovine, koji je moguće ukloniti kemijskom obradom (kuhanje, delignifikacija, izbjeljivanje);

3.

„CMP” znači kemijsko-mehanička celuloza;

4.

„CTMP” znači kemijsko-termomehanička celuloza;

5.

„odbojena celuloza” znači celuloza dobivena od papira za recikliranje iz koje su uklonjene tiskarske boje i druge onečišćujuće tvari;

6.

„boje” znači intenzivno obojen ili fluorescentni organski materijal, koji supstrat boji selektivnom apsorpcijom. Boje su topljive i/ili se nanose postupkom kojim se, barem privremeno, uništava sva njihova kristalna struktura. Boje se zadržavaju u supstratu apsorpcijom, topljenjem i mehaničkim povezivanjem, ili ionskim ili kovalentnim kemijskim vezama;

7.

„celuloza ECF” znači celuloza bijeljena bez elementarnog klora;

8.

„integrirana proizvodnja” znači proizvodnja celuloze i papira na istoj lokaciji. Celuloza se ne suši prije proizvodnje papira. Proizvodnja papira/kartona izravno je povezana s proizvodnjom celuloze;

9.

„papir ili karton od mehaničke drvne celuloze (drvenjače)” znači papir ili karton s mehaničkom drvenjačom kao glavnom sirovinskom sastavnicom;

10.

„pigmenti i boje na bazi metala” znači boje i pigmenti koji sadržavaju više od 50 % masenog udjela relevantnog metalnog spoja/metalnih spojeva;

11.

„primarni navitak” znači velika rola upijajućeg papira, namotana na stanici za namatanje, koja obuhvaća punu širinu ili dio širine stroja za proizvodnju upijajućeg papira;

12.

„neintegrirana proizvodnja” znači proizvodnja celuloze za tržište (prodaju) u tvornicama u kojima se ne koriste papirni strojevi, ili proizvodnja papira/kartona samo od celuloze proizvedene u drugim postrojenjima (od celuloze za tržište);

13.

„otpaci iz papirnog stroja” znači otpadni papirni materijal iz postupka proizvodnje papira čija svojstva omogućuju njegovu ponovnu upotrebu u postrojenju uključivanjem u isti proizvodni postupak kojim je i nastao. Za potrebe ove Odluke taj pojam ne obuhvaća postupke prerade, koji se smatraju različitim postupcima od postupaka na papirnom stroju;

14.

„pigmenti” znači netopljive, crne, bijele ili fluorescentne čestice organske ili anorganske čvrste tvari koje su obično netopljive u mediju ili supstratu u koji se ugrađuju te kojima takav medij ili supstrat u načelu ne mijenja fizikalna ili kemijska svojstva. Oni mijenjaju izgled selektivnom apsorpcijom i/ili raspršivanjem svjetlosti. Pigmenti se obično primjenjuju raspršivanjem u medijima ili supstratima, primjerice u proizvodnji tiskarskih boja, boja, plastike ili drugih polimernih materijala. Pigmenti zadržavaju kristalnu ili čestičnu strukturu tijekom cijelog postupka bojenja;

15.

„reciklirana vlakna” znači vlakna koja su preusmjerena s otpadnog toka tijekom proizvodnog postupka ili koja stvaraju domaćinstva ili komercijalna, industrijska ili institucionalna postrojenja u njihovoj ulozi krajnjih potrošača proizvoda. Ta se vlakna više ne mogu koristiti u svrhu za koju su namijenjena. Ne obuhvaćaju ponovno korištenje materijala koji nastaju tijekom postupka i koji se mogu ponovno iskoristiti u istom postupku u kojem su nastali (otpaci iz papirnog stroja – iz vlastite proizvodnje ili kupljeni);

16.

„strukturirani upijajući papir” znači papir velikog volumena i sposobnosti upijanja sa znatnim lokalnim područjima visoke i niske gustoće vlakana u obliku vlaknastih džepova u osnovnom listu, koji nastaje posebnim postupcima u stroju za proizvodnju upijajućeg papira;

17.

„celuloza TCF” znači celuloza u potpunosti bijeljena bez klora;

18.

„TMP” znači termomehanička celuloza.

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerilo 1. — Emisije u vodu i zrak

Preduvjet je da svi pogoni za proizvodnju celuloze i papira ispunjavaju sve potrebne pravne zahtjeve zemlje u kojoj se nalaze.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu relevantnom dokumentacijom i izjavama dobavljača celuloze.

Mjerilo 1.(a) Kemijska potrošnja kisika (KPK), sumpor (S), NOx, fosfor (P)

Zahtjev se temelji na informacijama o emisijama u odnosu na određenu referentnu vrijednost. Omjer između stvarnih emisija i referentnih vrijednosti emisija daje rezultat emisija.

Rezultat za svaki pojedinačni emisijski parametar ne smije prelaziti 1,3.

U svakom slučaju, ukupni broj bodova (Pukupno = PKPK + PS + PNOx + PP) ne smije prelaziti 4,0.

Kad je riječ o neintegriranoj proizvodnji, podnositelj zahtjeva dostavlja izračun koji uključuje proizvodnju celuloze i papira.

Za integriranu proizvodnju celuloze i papira, PKPK izračunava se kako slijedi (PS, PNOx, PP izračunavaju se na isti način).

Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” povezane izmjerene emisije KPK-a (KPKceluloza,i izražene u kg/zrakosuha tona (ADt)) ponderiraju se prema udjelu svake upotrijebljene celuloze (celuloza „i” u odnosu na zrakosuhu tonu celuloze) i zbrajaju. Zrakosuha tona sadržava 90 % udjela suhe tvari kad je riječ o celulozi odnosno 95 % kad je riječ o papiru.

Ponderirana emisija KPK-a za celulozu potom se zbraja s izmjerenom emisijom KPK-a iz proizvodnje papira kako bi se dobila ukupna emisija KPK-a, KPKukupno.

Ponderirana referentna vrijednost KPK za proizvodnju celuloze izračunava se na isti način, tako da se zbroj ponderiranih referentnih vrijednosti za svaku korištenu celulozu pridoda referentnoj vrijednosti za proizvodnju papira kako bi se dobila ukupna referentna vrijednost KPK, KPKref, ukupno. Tablica 1. sadržava referentne vrijednosti za svaku vrstu upotrijebljene celuloze i za proizvodnju papira.

Naposljetku, ukupne se emisije KPK dijele s ukupnom referentnom vrijednosti KPK kako slijedi:

Formula

Tablica 1.

Referentne vrijednosti za emisije iz različitih vrsta celuloze i iz proizvodnje papira

Vrsta celuloze/papira

Emisije (kg/ADt)

KPKreferentni

Preferentni

Sreferentni

NOxreferentni

Bijeljena kemijska celuloza (osim sulfitne)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bijeljena kemijska celuloza (sulfitna)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitna celuloza

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebijeljena kemijska celuloza

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/celuloza od drvenjače

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Celuloza od recikliranih vlakana bez uklanjanja tiskarskih boja

1,10

0,006

0,20

0,25

Celuloza od recikliranih vlakana s uklanjanjem tiskarskih boja

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Emisije (kg/tona)

Proizvodnja upijajućeg papira

1,20

0,01

0,30

0,50

Proizvodnja strukturiranog upijajućeg papira

1,20

0,01

0,30

0,70

U slučajevima kogeneracije toplinske i električne energije u istom postrojenju emisije S i NOx koje su posljedica proizvodnje električne energije u tom postrojenju mogu se oduzeti od ukupnog iznosa. Za izračun udjela emisija iz proizvodnje električne energije može se primijeniti sljedeća jednadžba:

2 × (MWh(električna energija))/[2 × MWh (električna energija) + MWh (toplinska energija)]

Električna energija u ovom izračunu električna je energija proizvedena u kogeneracijskom postrojenju. Toplinska energija u ovome izračunu je neto toplinska energija dovedena iz kogeneracijskog postrojenja do postrojenja za proizvodnju celuloze/papira.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljne izračune i podatke o ispitivanju kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno s pripadajućom popratnom dokumentacijom koja uključuje izvješća o ispitivanju uz primjenu sljedećih standardnih metoda ispitivanja za kontinuirano ili periodično praćenje (ili jednakovrijedne standardne metode koje prihvaća nadležno tijelo jer se njima dobivaju podaci jednakovrijedne znanstvene kvalitete): KPK: ISO 15705 ili ISO 6060; NOx: EN 14792 ili ISO 11564; S (sumporovi oksidi): EN 14791: ili EPA br. 8; S (reducirani sumpor): EPA br. 15 A, 16 A ili 16B; sadržaj S u nafti: ISO 8754; sadržaj S u ugljenu: ISO 19579; sadržaj S u biomasi: EN 15289; Ukupni P: EN ISO 6878.

Za praćenje emisija mogu se koristiti i brzi testovi dok god se redovito provjeravaju (npr. jedanput mjesečno) u odnosu na relevantne prethodno navedene norme ili odgovarajuće jednakovrijedne norme. U slučaju emisija KPK-a, kontinuirano praćenje na temelju analize ukupnog organskog ugljika (TOC) prihvaća se sve dok je za predmetno postrojenje utvrđena korelacija između rezultata KPK-a i TOC-a.

Minimalna učestalost mjerenja, osim ako je drukčije određeno uporabnom dozvolom, jednom je dnevno za emisije KPK-a odnosno jednom tjedno za ukupne emisije P. U svim slučajevima, emisije S i NOx mjere se kontinuirano (za emisije iz kotlova s kapacitetom većim od 50 MW) ili periodično (barem jednom godišnje za kotlove i sušilice s kapacitetom od 50 MW ili manjim).

Podaci se iskazuju kao godišnji prosjek, osim u sljedećim slučajevima:

proizvodna kampanja traje samo ograničeno razdoblje,

u slučaju novog ili obnovljenog proizvodnog postrojenja mjerenja se temelje na razdoblju od najmanje 45 uzastopnih dana neprekinutog rada postrojenja.

U svakom slučaju, podaci se mogu prihvatiti samo ako su reprezentativni za odgovarajuću proizvodnu kampanju te je za svaki emisijski parametar proveden dovoljan broj mjerenja emisija.

U popratnoj dokumentaciji navode se učestalost mjerenja i izračun bodova za KPK, ukupni P, S i NOx.

Emisije u zrak uključuju sve emisije S i NOx tijekom proizvodnje celuloze i papira, uključujući paru koja nastane izvan proizvodne lokacije, izuzev emisija povezanih s proizvodnjom električne energije. Mjerenja uključuju kotlove utilizatore, vapnene peći, parne kotlove i peći za uništavanje plinova s jakim mirisom. Uzimaju se u obzir i difuzne emisije. Dostavljene vrijednosti emisije S u zrak uključuju oksidirane i reducirane emisije S. Emisije S povezane s proizvodnjom toplinske energije iz nafte, ugljena i drugih vanjskih goriva s poznatim sadržajem S mogu se umjesto mjerenja izračunati te se uzimaju u obzir.

Mjerenja emisija u vodu provode se na nefiltriranim i neistaloženim uzorcima na kanalizacijskom ispustu za pročišćavanje otpadnih voda iz tvornice. U slučajevima kad se efluent iz tvornice šalje u komunalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaj treće strane za pročišćavanje otpadnih voda, nefiltrirani i neistaloženi uzorci iz kanalizacijskog ispusta tvornice analiziraju se, a rezultati množe sa standardnim faktorom učinkovitosti uklanjanja za komunalne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaje treće strane za pročišćavanje otpadnih voda. Faktor učinkovitosti uklanjanja temelji se na informacijama koje dostavlja operator komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaja treće strane za pročišćavanje otpadnih voda.

Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, zbog poteškoća u dobivanju odvojenih vrijednosti emisija za celulozu i papir, ako je dostupna samo kombinirana vrijednost za proizvodnju celuloze i papira, vrijednosti emisija za celulozu iznose nula, a kombinirane emisije uspoređuju se s kombiniranim referentnim vrijednostima za relevantnu proizvodnju celuloze i papira. Ponderirani udio svake vrste celuloze kojoj je dodijeljena određena referentna vrijednost iz tablice 1. odražava se u jednadžbi.

Mjerilo 1.(b) Adsorpcijski organski halogeni (AOX)

To se mjerilo odnosi na celulozu bez elementarnog klora (ECF).

Emisije AOX iz proizvodnje svake od vrsta celuloze upotrijebljenih za upijajući papir sa znakom za okoliš EU-a ne smiju prelaziti 0,17 kg/ADt.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanju primjenom ispitne metode za AOX ISO 9562 ili jednakovrijednih metoda, uz detaljne izračune kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno s pripadajućom popratnom dokumentacijom.

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu popisom različitih vrsta celuloze ECF upotrijebljenih u mješavini celuloze, njihovim ponderima i pojedinačnim vrijednostima njihovih emisija AOX, izraženima u kg/ADt celuloze.

U popratnoj dokumentaciji navodi se učestalost mjerenja. AOX se mjeri jedino u postupcima u kojim se za bijeljenje celuloze upotrebljavaju spojevi klora. AOX se ne treba mjeriti u efluentu iz neintegrirane proizvodnje papira ili u efluentu iz proizvodnje celuloze bez bijeljenja ili ako se za bijeljenje koriste tvari koje ne sadržavaju klor.

Mjerenja emisija AOX u vodu provode se na nefiltriranim i neistaloženim uzorcima na kanalizacijskom ispustu za pročišćavanje otpadnih voda iz tvornice. U slučajevima kad se efluent iz tvornice šalje u komunalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaj treće strane za pročišćavanje otpadnih voda, nefiltrirani i neistaloženi uzorci iz kanalizacijskog ispusta tvornice analiziraju se, a rezultati množe sa standardnim faktorom učinkovitosti uklanjanja za komunalne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaje treće strane za pročišćavanje otpadnih voda. Faktor učinkovitosti uklanjanja temelji se na informacijama koje dostavlja operator komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaja treće strane za pročišćavanje otpadnih voda.

Informacije o emisijama izražavaju se kao godišnji prosjek iz mjerenja koja se provode najmanje jedanput svaka dva mjeseca. U slučaju novog ili obnovljenog proizvodnog postrojenja mjerenja se temelje na razdoblju od najmanje 45 uzastopnih dana neprekinutog rada postrojenja. Mjerenja moraju biti reprezentativna za odgovarajuću proizvodnu kampanju.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ne upotrebljava celulozu ECF, dovoljna je odgovarajuća izjava nadležnom tijelu.

Mjerilo 1.(c) CO2

Napomena: Mjerilo se odnosi na ukupan zbroj emisija CO2 iz postupaka proizvodnje celuloze i papira. Prerada nije uključena.

Emisije ugljikova dioksida iz fosilnih goriva koja se upotrebljavaju za proizvodnju procesne toplinske i električne energije (u samom postrojenju ili izvan njega) ne smiju prelaziti sljedeće granične vrijednosti:

1.

1 200 kg CO2/tona za konvencionalni upijajući papir;

2.

1 850 kg CO2/tona za strukturirani upijajući papir.

Stvarna vrijednost emisija izračunava se kao zbroj emisija iz proizvodnje celuloze i papira, uzimajući u obzir upotrijebljenu mješavinu celuloze.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke i detaljne izračune kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno s pripadajućom popratnom dokumentacijom.

Za svaku upotrijebljenu vrstu celuloze proizvođač celuloze podnositelju zahtjeva dostavlja jedinstvenu vrijednost emisija CO2 u kg CO2/ADt. Podnositelj zahtjeva mora dostaviti i jedinstvenu vrijednost emisije CO2 za odgovarajući papirni stroj/papirne strojeve koji se koristi/koriste za proizvodnju upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a. Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, emisije CO2 za proizvodnju celuloze i papira mogu se iskazati kao jedinstvena vrijednost.

Podaci o emisijama CO2 uključuju sve izvore neobnovljivih goriva upotrijebljenih tijekom proizvodnje celuloze i papira, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (u samom postrojenju ili izvan njega).

Faktori emisija za goriva upotrebljavaju se u skladu s Prilogom VI. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012.

Kad je riječ o električnoj energiji iz mreže, faktor 384 (kg CO2/MWh) za izračun emisija koristi se u skladu s metodologijom MEErP (4).

Razdoblje za izračune ili bilance mase temelji se na proizvodnji tijekom 12 mjeseci. U slučaju novog ili obnovljenog proizvodnog postrojenja izračuni se temelje na razdoblju od najmanje 45 uzastopnih dana neprekinutog rada postrojenja. Izračuni moraju biti reprezentativni za odgovarajuću proizvodnu kampanju.

Za električnu energiju iz mreže upotrebljava se prethodno navedena vrijednost (europski prosjek), osim ako podnositelj zahtjeva dostavi dokumentaciju o prosječnoj vrijednosti za svoje dobavljače električne energije (ugovorni dobavljači) u kojem slučaju podnositelj zahtjeva može uporabiti tu vrijednost umjesto navedene vrijednosti. Dokumentacija koja se koristi kao dokaz sukladnosti uključuje tehničke specifikacije u kojima se navodi prosječna vrijednost (npr. preslik ugovora).

Količina energije iz obnovljivih izvora kupljena i upotrijebljena za proizvodne postupke računa se kao nulta emisija CO2 pri izračunu emisija CO2. Podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju da se ta vrsta energije stvarno koristi u tvornici ili da je kupljena izvana.

Mjerilo 2. — Potrošnja energije

Zahtjev se temelji na informacijama o stvarnoj potrošnji energije tijekom proizvodnje celuloze i papira u odnosu na određene referentne vrijednosti.

Potrošnja energije uključuje potrošnju električne energije i goriva za proizvodnju topline, a izražava se u bodovima (Pukupno), kako je opisano u nastavku.

Ukupni broj bodova (Pukupno = PE + PF) ne smije prelaziti 2,5.

Tablica 2. sadržava referentne vrijednosti za izračun potrošnje energije.

Kad je riječ o mješavini celuloze, referentne vrijednosti za potrošnju električne energije i goriva za proizvodnju topline ponderiraju se prema udjelu svake od upotrijebljenih vrsta celuloze (celuloza „i” u odnosu na zrakosuhu tonu celuloze) i zbrajaju.

Mjerilo 2.(a) Električna energija

Potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom celuloze i papira izražava se u bodovima (PE), kako je opisano u nastavku.

Izračun za proizvodnju celuloze: Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” povezana potrošnja električne energije (Eceluloza,i izraženo u kWh/ADt) izračunava se kako slijedi:

Eceluloza,i = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Izračun za proizvodnju papira: Slično tomu, potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom papira (Epapir) izračunava se kako slijedi:

Epapir = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija – prodana električna energija

Naposljetku, bodovi za proizvodnju celuloze i papira kombiniraju se kako bi se dobio ukupni broj bodova (PE) kako slijedi:

Formula

Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, zbog poteškoća u dobivanju odvojenih vrijednosti električne energije za celulozu i papir, ako je dostupna samo kombinirana vrijednost za proizvodnju celuloze i papira, vrijednosti električne energije za celulozu iznose nula, a brojka za tvornicu papira uključuje proizvodnju i celuloze i papira.

Mjerilo 2.(b) Potrošnja goriva za proizvodnju topline

Potrošnja goriva povezana s proizvodnjom celuloze i papira izražava se u bodovima (PF), kako je opisano u nastavku.

Izračun za proizvodnju celuloze: Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” povezana potrošnja goriva (Fceluloza,i izraženo u kWh/ADt) izračunava se kako slijedi:

Fceluloza,i = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Napomena:

1.

Fceluloza,i (i njezin doprinos PF, celuloza) ne treba se izračunati za mehaničku celulozu, osim ako se radi o zrakom sušenoj, mehaničkoj celulozi koja sadržava najmanje 90 % suhe tvari i koja je kupljena na tržištu.

2.

Količina goriva upotrijebljenog za proizvodnju prodane toplinske energije dodaje se izrazu „prodano gorivo” u prethodno navedenoj jednadžbi.

Izračun za proizvodnju papira: Slično tomu, potrošnja goriva povezana s proizvodnjom papira (Fpapir, izražena u kWh/ADt) izračunava se kako slijedi:

Fpapir = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo – prodano gorivo – 1,25 × interno proizvedena električna energija

Naposljetku, bodovi za proizvodnju celuloze i kartona kombiniraju se tako da se dobije ukupni broj bodova (PF) kako slijedi:

Formula

Tablica 2.

Referentne vrijednosti za električnu energiju i gorivo

Vrsta celuloze

Gorivo kWh/ADt

Freferentna vrijednost

Električna energija kWh/ADt

Ereferentna vrijednost

Nije admp

admp

Nije admp

admp

Kemijska celuloza

3 650

4 650

750

750

Termomehanička celuloza (TMP)

0

900

2 200

2 200

Celuloza od drvenjače (uključujući drvenjaču pod tlakom)

0

900

2 000

2 000

Kemijsko-termomehanička celuloza (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Reciklirana celuloza

350

1 350

700

700

Vrsta papira

kWh/tona

Upijajući papir

1 950

950

Strukturirani upijajući papir

3 000

1 500

admp = zrakom sušena celuloza kupljena na tržištu

Procjena i verifikacija (za točke (a) i (b)): Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljne izračune kojima se pokazuje sukladnost s ovim mjerilom, zajedno sa svom pripadajućom popratnom dokumentacijom. Dostavljeni podaci stoga uključuju ukupnu potrošnju električne energije i goriva.

Podnositelj zahtjeva izračunava ukupnu ulaznu energiju, podijeljenu na toplinsku energiju/gorivo i električnu energiju upotrijebljene tijekom proizvodnje celuloze i papira, uključujući energiju za uklanjanje tiskarske boje s otpadnog papira radi proizvodnje reciklirane celuloze. Energija utrošena za prijevoz sirovina i ambalažu nije uključena u izračune potrošnje energije.

Ukupna toplinska energija uključuje sva kupljena goriva. Uključuje i toplinsku energiju oporabljenu spaljivanjem otopina (luga) i otpada iz postupaka u postrojenju (npr. drvni otpad, piljevina, otopine, otpadni papir, papirni ostaci) kao i toplinu oporabljenu internom proizvodnjom električne energije. Međutim, podnositelj zahtjeva treba računati samo 80 % toplinske energije iz takvih izvora prilikom izračuna ukupne toplinske energije.

Električna energija je neto uvezena električna energija koja dolazi iz mreže i interno proizvedena električna energija izmjerena kao električna snaga. Električna energija koja se koristi za pročišćavanje otpadnih voda ne treba se uzeti u obzir.

Kad se pri upotrebi električne energije kao toplinskog izvora proizvodi para, izračunava se toplinska vrijednost pare koja se potom dijeli s 0,8 i pridodaje ukupnoj potrošnji goriva.

Kad je riječ o tvornicama s integriranom proizvodnjom, zbog poteškoća u dobivanju odvojenih vrijednosti goriva (topline) za celulozu i papir, ako je dostupna samo kombinirana vrijednost za proizvodnju celuloze i papira, vrijednosti goriva (topline) za celulozu iznose nula, a brojka za tvornicu papira uključuje proizvodnju i celuloze i papira.

Mjerilo 3. – Vlakna – očuvanje resursa, održivo gospodarenje šumama

Sirova vlakna mogu se sastojati od recikliranih vlakana ili neobrađenih vlakana.

Neobrađena vlakna ne smiju potjecati od genetski modificiranih vrsta.

Sva vlakna moraju imati valjane certifikate o lancu nadzora izdane u okviru sustava certificiranja koji provodi neovisna treća strana, primjerice Vijeća za nadzor šuma (FSC), Programa za potporu certificiranju šuma (PEFC) ili nekog drugog jednakovrijednog sustava, ili moraju imati dostavnice za papir za recikliranje u skladu s normom EN 643.

Najmanje 70 % vlakana pripisanih proizvodu ili proizvodnoj liniji mora potjecati iz šuma ili područja kojima se upravlja u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene relevantnim neovisnim sustavom lanca nadzora i/ili mora potjecati od recikliranih materijala.

Izračun sadržaja recikliranih vlakana isključuje ponovno korištenje otpadnih materijala koji se mogu ponovno iskoristiti u istom postupku u kojem su nastali (npr. ostaci iz papirnog stroja – iz vlastite proizvodnje ili kupljeni). Međutim, ulazni otpaci iz aktivnosti prerade (vlastiti ili kupljeni) mogu se uračunati u sadržaj recikliranih vlakana ako za njih postoje dostavnice u skladu s normom EN 643.

Svi necertificirani neobrađeni materijali moraju biti obuhvaćeni sustavom verifikacije kojim se osigurava da potječu iz zakonitih izvora i ispunjavaju sve druge zahtjeve sustava certificiranja u vezi s necertificiranim materijalom.Certifikacijska tijela koja izdaju certifikate o održivom upravljanju šumama i/ili lancu nadzora moraju biti akreditirana ili priznata u okviru spomenutog sustava certificiranja.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu valjanim neovisno certificiranim certifikatom o lancu nadzora od proizvođača upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a za sva vlakna upotrijebljena u proizvodu ili proizvodnoj liniji. Kao neovisni sustavi certificiranja koje provodi treća strana prihvaćaju se FSC, PEFC ili drugi jednakovrijedni sustavi. U slučaju upotrebe recikliranih vlakana bez deklaracije o recikliranim materijalima koja se izdaje u okviru FSC-a, PEFC-a ili jednakovrijednog sustava, kao dokaz služe dostavnice u skladu s normom EN 643.

Podnositelj zahtjeva dostavlja revidiranu računovodstvenu dokumentaciju kojom se dokazuje da najmanje 70 % materijala pripisanih proizvodu ili proizvodnoj liniji potječe iz šuma ili područja kojima se upravlja u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene relevantnim neovisnim sustavom lanca nadzora i/ili da potječe od recikliranih materijala.

Ako proizvod ili proizvodna linija sadržava necertificiran neobrađen materijal, dostavlja se dokaz da udio necertificiranog neobrađenog materijala ne prelazi 30 % i da je obuhvaćen sustavom verifikacije kojim se osigurava da je taj materijal pribavljen u skladu sa zakonom te da ispunjava sve druge zahtjeve sustava certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Ako sustav certificiranja izričito ne zahtijeva da sav neobrađen materijal bude od vrsta koje nisu genetski modificirane, potrebno je dostaviti dodatan dokaz toga.

Mjerilo 4. — Ograničene opasne tvari i smjese

Kao osnovu za dokazivanje sukladnosti sa svakim od podmjerila u okviru mjerila 4. podnositelj zahtjeva dostavlja popis svih relevantnih korištenih kemikalija zajedno s odgovarajućom dokumentacijom (sigurnosno-tehnički list ili izjava dobavljača kemikalija).

Mjerilo 4.(a) Ograničenja za posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)

Napomena: Sve procesne i funkcionalne kemikalije koje se koriste u tvornici papira i, prema potrebi, tijekom postupka prerade upijajućeg papira moraju se pregledati. Ovo se mjerilo ne primjenjuje na kemikalije koje se koriste za pročišćavanje otpadnih voda, osim ako se pročišćene otpadne vode vraćaju u postupak proizvodnje papira.

Papirni proizvod ne smije sadržavati tvari koje su identificirane u skladu s postupkom opisanim u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i uvrštene na popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,10 % (maseni udio). Ne dozvoljava se odstupanje od ovog zahtjeva.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu da papirni proizvod ne sadržava posebno zabrinjavajuće tvari u koncentracijama većima od 0,10 % (maseni udio). Izjava je potkrijepljena sigurnosno-tehničkim listovima ili odgovarajućim izjavama dobavljača svih procesnih i funkcionalnih kemikalija koje se koriste u tvornici papira, a koji pokazuju da nijedna od kemikalija ne sadržava posebno zabrinjavajuće tvari u koncentracijama većima od 0,10 % (maseni udio).

Popis tvari utvrđenih kao posebno zabrinjavajuće i uvrštenih na popis predloženih tvari u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 nalazi se ovdje:

https://echa.europa.eu/hr/candidate-list-table.

Na popis se upućuje na dan zahtjeva.

Mjerilo 4.(b) Ograničenja u pogledu razvrstavanja, označivanja i pakiranja (CLP)

Napomena: Sve procesne i funkcionalne kemikalije koje se koriste u tvornici papira i, prema potrebi, tijekom postupka prerade upijajućeg papira moraju se pregledati. Ovo se mjerilo ne primjenjuje na kemikalije koje se koriste za pročišćavanje otpadnih voda, osim ako se pročišćene otpadne vode vraćaju u postupak proizvodnje papira.

Osim ako za njega postoji izuzeće u tablici 3., proizvod ne smije sadržavati tvari ili smjese u koncentracijama većima od 0,10 % (maseni udio) koje su razvrstane s bilo kojom od sljedećih oznaka upozorenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008:

1. skupina opasnosti: karcinogene, mutagene i/ili reproduktivno toksične tvari (CMR) kategorije 1.A ili 1.B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

2. skupina opasnosti: CMR tvari 2. kategorije: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; toksičnost u vodenom okolišu 1. kategorije: H400, H410; akutna toksičnost 1. i 2. kategorije: H300, H310, H330; aspiracijska toksičnost 1. kategorije: H304; specifična toksičnost za ciljane organe 1. kategorije (STOT): H370, H372, tvar koja izaziva preosjetljivost kože 1. kategorije (*1): H317.

3. skupina opasnosti: toksičnost u vodenom okolišu 2., 3. i 4. kategorije: H411, H412, H413; akutna toksičnost 3. kategorije: H301, H311, H331; STOT 2. kategorije: H371, H373.

Od prethodno navedenog zahtjeva izuzima se upotreba tvari ili smjesa koje su kemijski izmijenjene tijekom postupka proizvodnje papira (npr. anorganski flokulanti, sredstva za međusobno vezivanje, anorganska oksidirajuća i redukcijska sredstva) tako da se više ne primjenjuje ni jedna relevantna opasnost za ograničene tvari i smjese prema Uredbi o CLP-u.

Tablica 3.

Odstupanja od ograničenja povezanih s opasnostima iz Uredbe o CLP-u i primjenjivi uvjeti

Vrsta tvari/smjese

Primjenjivost

Razvrstavanja za koja vrijedi odstupanje

Uvjeti odstupanja

Boje i pigmenti

Upotreba u mokrom dijelu ili površinska primjena tijekom proizvodnje obojenog papira.

H411, H412, H413

Dobavljač kemikalija izjavljuje da se može postići stopa vezivanja na papir od 98 % i daje upute o načinu na koji se to može postići.

Proizvođač papira dostavlja izjavu o sukladnosti sa svim relevantnim uputama.

Sredstva za povećanje čvrstoće u mokrom stanju na bazi poliamidamin-epiklorhidrina (PAE)

Koriste se kao agensi za zadržavanje vode radi poboljšanja prolaznosti kroz stroj ili kako bi proizvod postao čvršći u mokrom stanju.

H411, H412, H413

Kombinirani udio ostataka monomera epiklorhidrina (ECH, CAS br. 106-89-8) i produkata njegove razgradnje 1,3-diklor-2-propanola (DCP, CAS br. 96-23-1) i 3-monoklor-1,2-propandiola (MCPD, CAS br. 96-24-2) ne smije prelaziti 0,35 % masenog udjela sadržaja aktivnih krutih tvari u formulaciji.

Glioksal (reciklirano vlakno)

Nečistoće u recikliranim vlaknima.

H341, H317

Dopušten u koncentracijama većima od 0,10 % masenog udjela samo ako su uzrok onečišćujuće tvari od recikliranih materijala korištenih u postupku proizvodnje papira. U takvim se slučajevima mora dokazati poštovanje graničnih vrijednosti iz mjerila 6.(c).

Pomoćne kemikalije na bazi poliamidamin-epiklorhidrina (PAE)

Upotrebljavaju se kao sredstva za krepiranje.

H411, H412, H413

Kombinirani udio ostataka monomera epiklorhidrina (ECH, CAS br. 106-89-8) i produkata njegove razgradnje 1,3-diklor-2-propanola (DCP, CAS br. 96-23-1) i 3-monoklor-1,2-propandiola (MCPD, CAS br. 96-24-2) ne smije prelaziti 0,05 % masenog udjela sadržaja aktivnih krutih tvari u formulaciji.

Kationski polimeri (uključujući polietilenimine, poliamide i poliamine)

Razne moguće upotrebe, koje uključuju upotrebu kao retencijska sredstva, poboljšanje čvrstoće neosušenog papira te čvrstoće u suhom i mokrom stanju.

H411, H412, H413

Proizvođač papira dostavlja izjavu o sukladnosti te u sigurnosno-tehničkom listu navodi sve relevantne upute za sigurno rukovanje i doziranje.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja popis svih relevantnih korištenih kemikalija zajedno s odgovarajućim sigurnosno-tehničkim listom ili izjavom dobavljača.

Sve kemikalije koje sadržavaju tvari ili smjese koje su prema Uredbi o CLP-u razvrstane kao ograničene moraju biti istaknute. Za procjenu količine ograničene tvari ili smjese koja ostaje u konačnom proizvodu upotrebljava se približna doza upotrijebljene kemikalije, zajedno s koncentracijom ograničene tvari ili smjese iz te kemikalije (kako je predviđeno u sigurnosno-tehničkom listu ili izjavi dobavljača) i pretpostavljenim faktorom zadržavanja od 100 %.

Obrazloženja za svako odstupanje od faktora zadržavanja od 100 % ili za kemijsku izmjenu ograničene opasne tvari ili smjese moraju biti dostavljena u pisanom obliku nadležnom tijelu.

Za sve ograničene tvari ili smjese koje premašuju 0,10 % (masenog udjela) konačnog papirnog proizvoda, ali za koje postoji odstupanje, mora se dostaviti dokaz o sukladnosti s relevantnim uvjetima odstupanja.

Mjerilo 4.(c) Klor

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođače celuloze i papira. Budući da se odnosi i na bijeljenje recikliranih vlakana, dopušteno je da su vlakna u prethodnom životnom ciklusu bila bijeljena klornim plinom.

Klorni plin ne smije se koristiti kao sredstvo za bijeljenje. Ovaj se zahtjev ne odnosi na klorni plin povezan s proizvodnjom i upotrebom klornog dioksida.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu da se klorni plin nije koristio kao sredstvo za bijeljenje u postupku proizvodnje papira, zajedno s izjavama svih relevantnih dobavljača celuloze.

Mjerilo 4.(d) Alkilfenolni etoksilati (APEO)

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođače celuloze i papira.

APEO i drugi derivati alkilfenola ne smiju se dodavati kemikalijama za čišćenje, kemikalijama za uklanjanje tiskarske boje, sredstvima koja sprečavaju stvaranje pjene ni disperzivnim sredstvima. Derivati alkilfenola definiraju se kao tvari koje nakon razgradnje stvaraju alkilfenole.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu/izjave dobavljača kemikalija da APEO ili drugi derivati alkilfenola nisu dodani tim proizvodima.

Mjerilo 4.(e) Površinski aktivne tvari korištene u uklanjanju tiskarske boje

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođače odbojene celuloze.

Za sve površinski aktivne tvari koje se koriste u postupku uklanjanja tiskarskih boja mora se dokazati da su lako biorazgradive ili da su inherentno u potpunosti biorazgradive (vidjeti metode ispitivanja i prolazne vrijednosti u nastavku). Jedino je izuzeće od tog zahtjeva upotreba površinski aktivne tvari na bazi derivata silicija pod uvjetom da se papirni mulj iz postupka uklanjanja tiskarskih boja spaljuje.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s relevantnim sigurnosno-tehničkim listovima ili izvješćima o ispitivanju za svaku površinski aktivnu tvar. U njima se navode metoda ispitivanja i ispitni prag te zaključak ispitivanja do kojega se došlo primjenom jedne od sljedećih metoda ispitivanja i prolaznih vrijednosti:

Za laku biorazgradivost: OECD br. 301 A-F (ili istovrijedne ISO norme) uz najmanje 70-postotnu razgradivost (uključujući apsorpciju) za 301 A i E ili najmanje 60-postotnu razgradivost za 301 B, C, D i F u razdoblju od 28 dana.

Za inherentnu potpunu biorazgradivost: OECD 302 A-C (ili istovrijedne ISO norme) uz najmanje 70-postotnu razgradivost (uključujući adsorpciju) za 302 A i B ili najmanje 60-postotnu razgradivost za 302 C u razdoblju od 28 dana.

U slučajevima upotrebe površinski aktivnih tvari na bazi silicija, podnositelj zahtjeva dostavlja sigurnosno-tehnički list za korištene kemikalije i izjavu o spaljivanju papirnog mulja iz postupka uklanjanja tiskarskih boja, uključujući pojedinosti o odredišnom postrojenju ili postrojenjima za spaljivanje.

Mjerilo 4.(f) Ograničenja za biocidne proizvode u pogledu kontrole nastanka sluzi

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira.

Aktivne tvari u biocidnim proizvodima korištenima za uništavanje organizama koji stvaraju sluz u sustavima za cirkulaciju vode koji sadržavaju vlakna moraju biti odobrene za tu svrhu ili se moraju ispitati radi donošenja odluke o odobrenju na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012 te ne smiju biti potencijalno bioakumulativne.

Za potrebe ovog mjerila, potencijal bioakumulacije je log Kow (logaritam koeficijenta raspodjele oktanol/voda) ≤ 3,0 ili pokusno određeni biokoncentracijski faktor ≤ 100.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s relevantnim sigurnosno-tehničkim listom ili izvješćem o ispitivanju. U njemu se navode metoda ispitivanja i ispitni prag te zaključak ispitivanja do kojega se došlo primjenom jedne od sljedećih metoda ispitivanja: OECD 107, 117 ili 305 A-E.

Mjerilo 4.(g) Ograničenja u pogledu azo boja

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira.

Azo boje koje reduktivnim cijepanjem jedne ili više azo skupina mogu otpustiti jedan ili više aromatskih amina navedenih u Direktivi 2002/61/EZ ili Dodatku 8. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ne smiju se upotrebljavati za proizvodnju upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom dobivenu od dobavljača svih bojila korištenih u postupku proizvodnje upijajućeg papira i proizvoda od upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a. Izjava dobavljača bojila trebala bi biti potkrijepljena izvješćima o ispitivanjima provedenima u skladu s odgovarajućim metodama opisanima u Dodatku 10. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili jednakovrijednim metodama.

Mjerilo 4.(h) Pigmenti i boje na bazi metala

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira ili, ako je relevantno, na prerađivača upijajućeg papira. Vidjeti definiciju pigmenata i boja na bazi metala iz preambule ovog Priloga.

Boje ili pigmenti na bazi aluminija (*2), srebra, arsena, barija, kadmija, kobalta, kroma, žive, mangana, nikla, olova, selena, antimona, kositra ili cinka ne smiju se koristiti.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti sa zahtjevima iz ovog mjerila dobivenu od dobavljača svih bojila korištenih u postupku proizvodnje proizvoda od upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a. Izjave dobavljača moraju biti potkrijepljene sigurnosno-tehničkim listovima ili drugom relevantnom dokumentacijom.

Mjerilo 4.(i) Ionske nečistoće u bojama

Napomena: Ovaj se zahtjev primjenjuje na proizvođača papira ili, ako je relevantno, na prerađivača upijajućeg papira.

Razine ionskih nečistoća u korištenim bojama ne smiju prelaziti sljedeće granične vrijednosti: srebro 100 ppm; arsen 50 ppm; barij 100 ppm; kadmij 20 ppm; kobalt 500 ppm; krom 100 ppm; živa 4 ppm; nikal 200 ppm; olovo 100 ppm; selen 20 ppm; antimon 50 ppm; kositar 250 ppm; cink 1 500 ppm.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti sa zahtjevima iz ovog mjerila dobivenu od dobavljača svih bojila korištenih u postupku proizvodnje upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a. Izjave dobavljača moraju biti potkrijepljene sigurnosno-tehničkim listovima ili drugom relevantnom dokumentacijom.

Mjerilo 4.(j) Losioni

Tvari koje su razvrstane s oznakom H317 ili H334, kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične ili su uvrštene na popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari ne smiju se dodavati formulacijama losiona koje se upotrebljavaju prilikom prerade proizvoda od upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a. Nadalje, parabeni, triklosan, formaldehid, tvari koji otpuštaju formaldehid i metilizotiazolinon ne smiju se dodavati formulacijama losiona.

Usto, korištene formulacije losiona ne smiju se dozirati u količinama zbog kojih bi bilo koja pojedinačna tvar iz mjerila 4.(b) koja je prema Uredbi o CLP-u razvrstana kao ograničena u konačnom proizvodu od upijajućeg papira bila prisutna u količinama iznad 0,010 % (masenog udjela). Zbroj tvari koje su prema Uredbi o CLP-u razvrstane kao ograničene ne smije prelaziti 0,070 % (masenog udjela) proizvoda od upijajućeg papira.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja popis svih relevantnih formulacija losiona korištenih u proizvodnji proizvoda od upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a zajedno s izjavama o sukladnosti tih formulacija losiona od njihovih dobavljača, s relevantnim sigurnosno-tehničkim listovima i, kao dokaz poštovanja graničnih vrijednosti u konačnom proizvodu, s izračunima na temelju doza koje je upotrijebio podnositelj zahtjeva, a kojima se procjenjuju koncentracije svih ograničenih tvari prema Uredbi o CLP-u u formulaciji koje bi preostale u konačnom proizvodu od upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a.

Mjerilo 5. — Gospodarenje otpadom

Sva postrojenja za proizvodnju celuloze i papira, uključujući postrojenja za proizvodnju prerađenog upijajućeg papira, moraju imati uspostavljen sustav za rukovanje otpadom koji nastaje u proizvodnom postupku te plan za gospodarenje otpadom i njegovo smanjivanje u kojem se opisuje postupak proizvodnje i koji uključuje sljedeće informacije:

1.

postupci za sprečavanje stvaranja otpada;

2.

postupci za odvajanje, ponovnu upotrebu i recikliranje otpada;

3.

postupci za sigurno rukovanje opasnim otpadom;

4.

ciljevi i ciljane vrijednosti za kontinuirano poboljšanje koji se odnose na smanjenje proizvodnje otpada i povećanje stope ponovne upotrebe i recikliranja.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja plan za smanjenje otpada i gospodarenje otpadom za svako od predmetnih postrojenja te dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom.

Smatra se da podnositelji zahtjeva registrirani u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a (EMAS) i/ili certificirani u skladu s normom ISO 14001 ispunjavaju ovo mjerilo ako je:

1.

uključivanje gospodarenja otpadom dokumentirano u izjavi o okolišu sustava EMAS za proizvodne lokacije; ili

2.

uključivanje gospodarenja otpadom u dovoljnoj mjeri obuhvaćeno certifikatom u skladu s normom ISO 14001 za proizvodne lokacije.

Mjerilo 6. — Zahtjevi u pogledu konačnog proizvoda

Mjerilo 6.(a) Boje i optička bjelila

Za obojeni upijajući papir, dobra postojanost (4. ili više razine) dokazuje se u skladu s kratkim postupkom definiranim u normi EN 646.

Za upijajući papir tretiran sredstvima za optičko bijeljenje, dobra postojanost (4. ili više razine) dokazuje se u skladu s kratkim postupkom definiranim u normi EN 648.

Procjena i verifikacija: Podnositelji zahtjeva ili dobavljači kemikalija dostavljaju izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu odgovarajućim izvješćima o ispitivanjima u skladu s normama EN 646 i/ili EN 648, prema potrebi.

U protivnom podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu u kojoj navodi da nisu upotrijebljene nikakve boje ili sredstva za optičko bijeljenje.

Mjerilo 6.(b) Slimicidi i antimikrobne tvari

Uzorci konačnog proizvoda od upijajućeg papira ne smiju dovesti do inhibicije rasta mikroorganizama u skladu s normom EN 1104.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu odgovarajućim izvješćima o ispitivanjima u skladu s normom EN 1104.

Mjerilo 6.(c) Sigurnost proizvoda

Konačni proizvod od upijajućeg papira koji sadržava reciklirana vlakna ne smije sadržavati ni jednu od sljedećih opasnih tvari u količinama iznad sljedećih utvrđenih granica i u skladu sa sljedećim navedenim ispitnim normama:

formaldehid: 1 mg/dm2 u skladu s normom EN 1541 (ekstrakcija hladnom vodom),

glioksal: 1,5 mg/dm2 u skladu s normom DIN 54603,

pentaklorfenol (PCP): 2 mg/kg u skladu s normom EN ISO 15320 (ekstrakcija hladnom vodom).

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu odgovarajućim izvješćima o ispitivanjima u skladu s odgovarajućim normama.

Mjerilo 6.(d) — Prikladnost za upotrebu

Proizvod od upijajućeg papira sa znakom za okoliš EU-a treba ispunjavati sve odgovarajuće zahtjeve zemlje u kojoj se stavlja na tržište.

Za strukturirani upijajući papir, sposobnost upijanja pojedinačnog osnovnog lista upijajućeg papira prije prerade mora iznositi najmanje 10,0 g vode/g upijajućeg papira.

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu relevantnom dokumentacijom.

Proizvođači moraju jamčiti da su njihovi proizvodi prikladni za upotrebu pružanjem dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta proizvoda, u skladu s normom EN ISO/IEC 17050. Normom se propisuju opći zahtjevi za izjavu dobavljača o sukladnosti s normativnim dokumentima.

Za strukturirani upijajući papir, podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti sa zahtjevom potkrijepljenu odgovarajućim izvješćem o ispitivanju u skladu s normom EN ISO 12625-8:2010.

Mjerilo 7. – Informacije na znaku za okoliš EU-a

Podnositelj zahtjeva mora slijediti upute za pravilno korištenje logotipa znaka za okoliš EU-a navedene u Smjernicama za logotip znaka za okoliš EU-a:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ako se koristi neobvezna oznaka s poljem za tekst, ona sadržava sljedeće tri izjave:

Niske emisije u zrak i vodu tijekom proizvodnje,

Niska potrošnja energije tijekom proizvodnje,

xx % vlakana iz održivih izvora/xx % recikliranih vlakana (prema potrebi).

Procjena i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, potkrijepljenu slikom ambalaže proizvoda na kojoj se jasno vide oznaka, registracijski broj/broj dozvole i, prema potrebi, izjave koje mogu biti navedene zajedno s tom oznakom.


(1)  Gornja vrijednost odnosi se na tvornice u kojima se koristi eukaliptus iz regija s višim razinama fosfora (npr. iberijski eukaliptus).

(2)  Vrijednosti emisija NOx za tvornice s neintegriranom proizvodnjom CTMP-a u kojima se koristi sušenje celuloze vrućom parom na bazi biomase.

(3)  (Vrijednost KPK za iznimno jako bijeljenu mehaničku celulozu (70–100 % vlakna u konačnom papiru).

(4)  Metodologija za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju.

(*1)  Ograničenja H317 primjenjuju se samo na komercijalne pripravke za bojenje, sredstva za završnu obradu površine i materijale za premazivanje koji se nanose na papir.

(*2)  Ograničenje za aluminij ne primjenjuje se na aluminosilikate.