25.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/16


ODLUKA (EU) 2019/323 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

оd 12. veljače 2019.

o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/5)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11. stavak 6.

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) (1), a posebno njezine članke 4. i 5.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2019/322 Europske središnje banke od 31. siječnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom (ESB/2019/4) (2), a posebno njezin članak 3.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (3), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Kako bi se razmotrio značajan broj odluka koje Europska središnja banka (ESB) treba donijeti radi obavljanja svojih nadzornih zadaća, utvrđen je postupak za donošenje posebnih delegiranih odluka.

(2)

Odluka o prenošenju ovlasti proizvodi učinke nakon donošenja odluke Izvršnog odbora kojom se imenuje jedna ili više voditelja radnih jedinica za donošenje odluka na temelju odluke o prenošenju ovlasti.

(3)

Izvršni odbor treba kod imenovanja voditelja radnih jedinica uzeti u obzir važnost odluke o prenošenju ovlasti i broj adresata kojima je potrebno dostaviti delegirane odluke.

(4)

Provedeno je savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora o voditeljima radnih jedinica kojima bi trebalo prenijeti ovlast za donošenje odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Delegirane odluke u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom

Jedan od dolje navedenih voditelja radnih jedinica donosi delegirane odluke u skladu s Odlukom (EU) 2019/322 (ESB/2019/4):

(a)

glavni direktor Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

glavni direktor Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II; ili

(c)

Zamjenik glavnog direktora ako glavni direktor nije na raspolaganju.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 12. veljače 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 141, 1.6.2017., str. 14.

(2)  Vidjeti str. 7. ovoga Službenog lista.

(3)  SL L 80, 18.3.2004., str. 33.