31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/62


ODLUKA (EU) 2018/1636 EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I TRŽIŠTA KAPITALA

od 23. listopada 2018.

o produljenju i izmjenama privremenog ograničavanja u Odluci (EU) 2018/796 stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima

ODBOR NADZORNIH TIJELA EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I TRŽIŠTA KAPITALA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (1), a posebno njezin članak 9. stavak 5., članak 43. stavak 2. i članak 44. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (2), a posebno njezin članak 40.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/567 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija, transparentnosti, kompresije portfelja te nadzornih mjera za intervenciju u području proizvoda i pozicija (3), a posebno njezin članak 19.,

budući da:

(1)

na temelju svoje Odluke (EU) 2018/796 (4), Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) ograničilo je stavljanje na tržište, distribuciju i prodaju ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima, što je stupilo na snagu 1. kolovoza 2018. u razdoblju od tri mjeseca.

(2)

U skladu s člankom 40. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 600/2014 ESMA ima obvezu preispitati privremenu interventnu mjeru za proizvod najmanje svaka tri mjeseca.

(3)

ESMA-ino preispitivanje ograničenja CFD-ova temelji se, između ostalog, na istraživanju među nacionalnim nadležnim tijelima (5) o praktičnoj provedbi i utjecaju mjera intervencije u području proizvoda kao i na drugim informacijama koje su pružila nacionalna nadležna tijela i dionici.

(4)

Nacionalna nadležna tijela utvrdila su samo djelomično nepoštovanje ESMA-inih mjera intervencije u području proizvoda, a ponajviše su povezana s upozorenjima o rizicima.

(5)

Nacionalna nadležna tijela izvijestila su o ukupnom smanjenju broja računa malih ulagatelja u CFD-ove, obujma trgovanja i ukupnih pozicija malih ulagatelja tijekom kolovoza 2018. u usporedbi s kolovozom 2017. Udio računa profitabilnih malih ulagatelja neznatno se smanjio, a čini se uglavnom zbog izuzetnog rasta cijena kriptovaluta u kolovozu 2017. (6) Na usporedbu rezultata ulagatelja tijekom vremena ne utječu samo mjere intervencije u području proizvoda, nego i, primjerice, tržišni uvjeti. Tržišni uvjeti u kolovozu 2017. bili su karakterizirani trendom rasta u usporedbi s kolovozom 2018. Nadalje, promijenila se populacija malih ulagatelja (7). Na koncu, nadležna nacionalna tijela izvijestila su o smanjenju broja automatskih zatvaranja i primjera računa na kojima je nastala negativna pozicija (8).

(6)

Nadležna nacionalna tijela prijavila su i porast broja ulagatelja s kojima se na zahtjev postupalo kao s profesionalnim ulagateljima tijekom kolovoza 2018. naspram kolovoza 2017. ESMA je svjesna toga da pojedini ponuditelji CFD-ova malim ulagateljima nude mogućnost da postanu profesionalni ulagatelji na zahtjev. Međutim, mali ulagatelj može zatražiti da se s njime postupa kao s profesionalnim ulagateljem, osobito ako ulagatelj preda pisani zahtjev u skladu sa svim zahtjevima iz mjerodavnog zakonodavstva. Ponuditelji trebaju osigurati da su uvijek usklađeni s tim zahtjevima (9). ESMA je isto tako svjesna da neka društva iz trećih zemalja aktivno kontaktiraju s ulagateljima iz Europske unije ili da neki ponuditelji CFD-ova u Europskoj uniji nude malim ulagateljima mogućnost da premjeste svoje račune u subjekt iz treće zemlje koji se nalazi unutar grupe. Međutim, bez odobrenja za rad ili registracije u Uniji, ta društva iz treće zemlje svoje usluge smiju nuditi samo ulagateljima s poslovnim nastanom ili sjedištem u Uniji na izričitu inicijativu ulagatelja. Naposljetku, ESMA je također svjesna da su društva počela nuditi druge špekulativne investicijske proizvode. ESMA će nastaviti nadzirati ponudu tih drugih proizvoda kako bi utvrdila potrebu za uvođenjem drugih mjera u Uniji.

(7)

Tijekom razdoblja preispitivanja ESMA nije dobila dokaze koji bi bili u suprotnosti s njezinim općim zaključkom o značajnoj zabrinutosti za zaštitu ulagatelja navedenoj u Odluci (EU) 2018/796. ESMA je stoga zaključila da bi se značajna zabrinutost za zaštitu ulagatelja navedena u Odluci ESMA-e (EU) 2018/796 nastavila kad se njezina odluka da ograniči stavljanje na tržište, distribuciju i prodaju CFD-ova malim ulagateljima ne bi produljila.

(8)

Nakon usvajanja te Odluke nisu se promijenili postojeći mjerodavni regulatorni zahtjevi na temelju prava Unije koji i dalje nemaju utjecaja na opasnost koju je utvrdila ESMA. Nadalje, nacionalna nadležna tijela nisu poduzela mjere za rješavanje te opasnosti ili poduzete mjere nisu na odgovarajući način riješile tu opasnost. Posebice, nakon usvajanja Odluke nijedno nacionalno nadležno tijelo nije donijelo vlastitu interventnu mjeru za proizvod temeljem članka 42. Uredbe (EU) No 600/2014 (10).

(9)

Produljenje ograničenja navedeno u odluci ESMA-e (EU) 2018/796 nema štetan učinak na učinkovitost financijskih tržišta ili na ulagatelje koji bi bio nerazmjeran koristima od ove mjere te ne stvara rizik od regulatorne arbitraže iz istih razloga koji su navedeni u dotičnoj Odluci.

(10)

Ako se privremeno ograničenje ne produlji, ESMA smatra vjerojatnim da će se CFD-ovi opet nuditi bez primjerenih mjera dostatne zaštite malih ulagatelja od rizika povezanih s tim proizvodima koji su doveli do štetnih posljedica za potrošače navedenih u Odluci (EU) 2018/796.

(11)

Na temelju navedenih razloga, zajedno s razlozima navedenima u Odluci ESMA-e (EU) 2018/796, ESMA je odlučila produljiti ograničenje na dodatna tri mjeseca kao odgovor na značajnu zabrinutost za zaštitu ulagatelja.

(12)

ESMA je prilikom produljenja ograničenja pomno razmotrila sve nove relevantne informacije koje su se pojavile tijekom razdoblja preispitivanja. U tom je pogledu ESMA dobila informacije da ponuditelji CFD-ova u određenim slučajevima imaju tehničke poteškoće u korištenju skraćenog upozorenja o rizicima zbog ograničenja broja znakova koje nameću marketinški ponuditelji treće strane za komunikaciju koja nije putem trajnog medija ili internetske stranice. Stoga u to produljenje treba umetnuti upozorenje o rizicima sa smanjenim brojem znakova.

(13)

Namjena upozorenja o rizicima sa smanjenim brojem znakova nije zamijeniti skraćeno upozorenje o rizicima. Novo upozorenje osmišljeno je za upotrebu samo u slučajevima kada se treća strana, na koju se oslanja ponuditelj CFD-a prilikom stavljanja proizvod na tržište, nametne ograničenje broja znakova koje nije usklađeno s brojem znakova od kojih se sastoje upozorenja o rizicima.

(14)

Upozorenje o rizicima sa smanjenim brojem znakova pruža malim ulagateljima informacije o postotku računa malih ulagatelja u CFD-ove po kojima se ostvaruju financijski gubitci. Međutim, kako bi u cijelosti privukli pozornost ulagatelja na to mogu li si priuštiti velik rizik gubitka novca prilikom ulaganja u CFD-ove, ovo produljenje zahtijeva da se u svakoj komunikaciji koja sadrži upozorenje o rizicima sa smanjenim brojem znakova također navede i izravna poveznica na internetsku stranicu ponuditelja CFD-ova ako je prikazano upozorenje potrebno za trajni medij ili internetske stranice.

(15)

Predložene se mjere u ograničenoj mjeri mogu odnositi na poljoprivredne robne izvedenice i zato je ESMA provela savjetovanje s javnim tijelima nadležnima za nadzor, upravljanje i uređenje poljoprivrednih tržišta prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (11). Nijedno od tih tijela nije imalo prigovora na predloženo produljenje mjera.

(16)

ESMA je obavijestila nacionalna nadležna tijela o predloženom produljenju Odluke,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

(a)

„ugovor za razliku” ili „CFD” znači izvedenica koja nije opcija, budućnosnica, zamjena ili kamatni unaprijedni ugovor, čija je svrha pružiti nositelju dugu ili kratku izloženost fluktuacijama u cijeni, razini ili vrijednosti temeljne imovine, neovisno o tome trguje li se njom na mjestu trgovanja te koja mora biti namirena u novcu ili može biti namirena u novcu po opciji jedne od strana, a da razlog tomu nije neispunjavanje obveza plaćanja ili drugi razlog za raskid;

(b)

„isključena nenovčana pogodnost” znači bilo koja nenovčana pogodnost koja nije alat za pružanje informacija ili istraživanje tržišta, sve dok se odnosi na CFD-ove;

(c)

„inicijalni iznos nadoknade” znači bilo koje plaćanje u svrhu stupanja u CFD, isključujući proviziju, transakcijske naknade i bilo koje druge povezane troškove;

(d)

„zaštita inicijalnog iznosa nadoknade” znači inicijalni iznos nadoknade utvrđen u Prilogu I.;

(e)

„zaštita zatvaranjem na temelju iznosa nadoknade” znači zatvaranje jednog ili više otvorenih CFD-ova malog ulagatelja po uvjetima najpogodnijim za malog ulagatelja u skladu s člancima 24. i 27. Direktive 2014/65/EU kad zbroj sredstava na računu za trgovanje CFD-ovima i neostvarena neto dobit svih otvorenih CFD-ova povezanih s tim računom padnu na manje od pola ukupne zaštite inicijalnog iznosa nadoknade za sve te otvorene CFD-ove;

(f)

„zaštita od negativnog salda” znači ograničenje ukupnih obveza malog ulagatelja za sve CFD-ove povezane s računom za trgovanje CFD-ovima s ponuditeljem CFD-ova do iznosa sredstva na tom računu za trgovanje CFD-ovima.

Članak 2.

Privremena ograničenja CFD-ova u pogledu malih ulagatelja

Stavljanje na tržište, distribucija ili prodaja CFD-ova malim ulagateljima ograničava se na okolnosti u kojima su ispunjeni barem svi od navedenih uvjeta:

(a)

ponuditelj CFD-a zahtijeva od malog ulagatelja plaćanje zaštite inicijalnog iznosa nadoknade;

(b)

ponuditelj CFD-a malom ulagatelju pruža zaštitu zatvaranjem na temelju iznosa nadoknade;

(c)

ponuditelj CFD-a malom ulagatelju pruža zaštitu od negativnog salda;

(d)

ponuditelj CFD-a malom ulagatelju ni izravno ni neizravno ne pruža plaćanje, novčanu ili isključenu nenovčanu pogodnost u pogledu stavljanja na tržište, distribucije ili prodaje CFD-a, osim ostvarene dobiti u okviru bilo kojeg ponuđenog CFD-a, i

(e)

ponuditelj CFD-a ni izravno ni neizravno ne šalje obavijest niti objavljuje informacije dostupne malom ulagatelju koje se odnose na stavljanje na tržište, distribuciju ili prodaju CFD-a osim ako ne uključuju odgovarajuće upozorenje o riziku utvrđeno i usklađeno s uvjetima u Prilogu II.

Članak 3.

Zabrana sudjelovanja u aktivnostima zaobilaženja pravila

Zabranjuje se sudjelovanje, svjesno i namjerno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjeći zahtjeve iz članka 2., uključujući djelovanje u svojstvu zamjene ponuditelja CFD-a.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. studenoga 2018. u razdoblju od tri mjeseca.

Sastavljeno u Parizu 23. listopada 2018.

Za Odbor nadzornih tijela

Steven MAIJOOR

Predsjednik


(1)  SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(2)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(3)  SL L 87, 31.3.2017., str. 90.

(4)  Odluka Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (EU) 2018/796 od 22. svibnja 2018. o privremenom ograničavanju ugovora za razlike u Uniji u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 136, 1.6.2018., str. 50).

(5)  Odgovorila su 23 nacionalna nadležna tijela: Nadležno tijelo za financijske usluge i tržišta (BE – FSMA), Češka središnja banka (CZ – CNB), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Irska središnja banka (IE – CBI), Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Cyprus Securities and Exchange Commission (CY-CySEC), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV - FKTK), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Malteško tijelo za financijske usluge (MT-MFSA) (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Nadležno tijelo za financijsko tržište (AT – FMA), Komisja Nadzoru Finansowego (PL - KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Rumunjsko tijelo za financijski nadzor (RO – FSA), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI - ATVP), Finsko tijelo za financijski nadzor (FI – FSA), Financial Conduct Authority (UK- FCA), Fjármálaeftirlitið (IS - FME).

(6)  Na primjer, za Bitcoins je postotna promjena cijene od 31. srpnja 2017. do 31. kolovoza 2017. iznosila + 65,8 % u usporedbi s – 9,3 % tijekom istog razdoblja u 2018. (dostupno na Coindesk.com – https://www.coindesk.com/).

(7)  To se događa i zbog prerazvrstavanja malih ulagatelja u kategoriju profesionalnih ulagatelja na zahtjev ili zbog toga što su aktivni mali ulagatelji premjestili svoj račun kod ponuditelja iz trećih zemalja.

(8)  U kolovozu 2018. na snazi je bila zaštita od negativnog salda. Međutim, iznenadne promjene na tržištu mogu dovesti do inicijalnog zatvaranja pozicije klijenta po cijeni zbog koje nastaje negativna pozicija, a ponuditelj zatim poziciju računa vraća na nulu kako bi se udovoljilo novom zahtjevu u pogledu zaštite od negativnog salda. To je bio slučaj i za one ponuditelje koji su nudili zaštitu od negativnog salda u kolovozu 2017.

(9)  Prilog II., Odjeljak II. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.) Vidjeti i Odjeljak 11. ESMA-inog dokumenta s pitanjima i odgovorima o zaštiti ulagatelja i financijskih posrednika temeljem MiFID-a II i MiFIR-a (ESMA35-43-349) u kojem je ESMA definirala oblike praksi koje investicijska društva ne bi trebala upotrebljavati prilikom primjene zakonskih zahtjeva u pogledu razvrstavanja ulagatelja u kategoriju profesionalnih ulagatelja na zahtjev. Odjeljak 11. zadnji je put ažuriran 25. svibnja 2018.

(10)  NO-Finanstilsynet, nadležno tijelo države EGP-a i EFTA-e usvojilo je 4. lipnja 2018. interventne mjere za proizvod s istim uvjetima i rokovima primjene kao i ESMA-ine mjere.

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1).


PRILOG I.

POSTOTCI INICIJALNOG IZNOSA NADOKNADE PO VRSTI TEMELJNE IMOVINE

(a)

3,33 % zamišljene vrijednosti CFD-a kad se valutni par temeljne imovine sastoji od bilo koje kombinacije dviju sljedećih valuta: američki dolar, euro, japanski jen, funta sterlinga, kanadski dolar ili švicarski franak;

(b)

5 % zamišljene vrijednosti CFD-a kad je indeks, valutni par ili proizvod temeljne imovine:

i.

bilo koji od sljedećih dioničkih indeksa: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

ii.

valutni par koji se sastoji od najmanje jedne valute koja nije navedena u prethodnoj točki (a) ili

iii.

zlato;

(c)

10 % zamišljene vrijednost CFD-a kad je temeljna imovina dionički indeks ili indeks na robu bilo koji dionički indeks ili indeks na robu osim navedenih u prethodnoj točki (b);

(d)

50 % zamišljene vrijednosti CFD-a kad je temeljna imovina kriptovaluta ili

(e)

20 % zamišljene vrijednosti CFD-a kad je temeljna imovina:

i.

dionica ili

ii.

nije drukčije navedeno u ovom Prilogu.


PRILOG II.

UPOZORENJA O RIZIKU

ODJELJAK A

Uvjeti upozorenja o riziku

1.

Upozorenje o riziku istaknutog je formata, veličine slova barem jednake veličini slova koja prevladava u ostatku teksta te na istom jeziku koji je upotrijebljen u priopćenju ili objavljenim informacijama.

2.

Ako su priopćenje ili objavljene informacije na trajnom mediju ili na internetskoj stranici, upozorenje o riziku navodi se u formatu utvrđenom u Odjeljku B.

3.

Ako priopćenje ili objavljene informacije nisu na trajnom mediju ili na internetskoj stranici, upozorenje o riziku navodi se u formatu utvrđenom u Odjeljku C.

4.

Odstupajući od stavaka 2. i 3., ako broj znakova u upozorenju o rizicima u formatu utvrđenom u Odjeljku B ili C premašuje standardno dopušteni broj znakova marketinškog ponuditelja treće strane, upozorenje o rizicima može biti u formatu utvrđenom u Odjeljku D.

5.

Ako se upotrebljava upozorenje o rizicima u formatu utvrđenom u Odjeljku D, priopćenje ili objavljene informacije trebaju uključivati i izravnu poveznicu na internetsku stranicu ponuditelja CFD-ova na kojoj se nalazi upozorenje o rizicima u formatu utvrđenom u Odjeljku B.

6.

Upozorenje o riziku uključuje ažuriran postotak gubitka po određenom ponuditelju utemeljen na izračunu postotka računa za trgovanje CFD-ovima koji su izgubili novac, a koje malim ulagateljima pruža ponuditelj CFD-ova. Izračun se provodi svaka tri mjeseca i obuhvaća 12-mjesečno razdoblje koje prethodi datumu provedbe izračuna („12-mjesečno obračunsko razdoblje”). U svrhu izračuna:

a.

smatra se da je svaki račun za trgovanje CFD-ovima malih ulagatelja izgubio novac ako je iznos sve ostvarene i neostvarene neto dobiti na CFD-ovima povezanim s računom za trgovanje CFD-ovima tijekom 12-mjesečnog obračunskog razdoblja negativan;

b.

svi troškovi koji se odnose na CFD-ove povezane s računom za trgovanje CFD-ovima uključeni su u izračun, uključujući sva terećenja, naknade i provizije;

c.

sljedeće stavke isključene su iz izračuna:

i.

svaki račun za trgovanje CFD-ovima koji nije imao otvoren CFD povezan s njim unutar obračunskog razdoblja;

ii.

svi dobitci i gubitci od proizvoda koji nisu CFD-ovi povezani s računom za trgovanje CFD-ovima;

iii.

sve uplate ili povlačenja sredstava s računa za trgovanje CFD-ovima;

7.

Odstupajući od stavaka 2. do 6., ako u prethodnom 12-mjesečnom obračunskom razdoblju ponuditelj CFD-ova nije ponudio otvoren CFD povezan s računom za trgovanje CFD-ovima malog ulagatelja, taj ponuditelj CFD-ova upotrebljava standardizirano upozorenje o riziku u formatu utvrđenom u Odjeljcima od E do G, ovisno o tome što je prikladno.

ODJELJAK B

Upozorenje o riziku za pojedinog ponuditelja na trajnom mediju ili internetskoj stranici

 

CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge.

 

[unesite postotak po ponuditelju] % računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem.

 

Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

ODJELJAK C

Skraćeno upozorenje o riziku za pojedinog ponuditelja

 

[unesite postotak po ponuditelju] % računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem

 

Trebali biste razmotriti možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

ODJELJAK D

Upozorenje o rizicima sa smanjenim brojem znakova za pojedinog ponuditelja

[umetnuti postotak po ponuditelju] % računa malih ulagatelja u CFD-ove gubi novac.

ODJELJAK E

Standardno upozorenje o riziku na trajnom mediju ili internetskoj stranici

 

CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge.

 

Od 74 % do 89 % računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima.

 

Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

ODJELJAK F

Skraćeno standardno upozorenje o riziku

 

Od 74 % do 89 % računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima.

 

Trebali biste razmotriti možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

ODJELJAK G

Standardizirano upozorenje o rizicima sa smanjenim brojem znakova

74 – 89 % računa malih ulagatelja u CFD-ove gubi novac.