11.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 314/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1936

оd 10. prosinca 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 371/2011 u pogledu najveće dopuštene količine dimetilaminoetanola (DMAE)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

Uporaba dimetilglicina natrijeve soli kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov odobrena je na deset godina Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 371/2011 (2).

(3)

U skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. nositelj odobrenja predložio je izmjenu uvjeta odobrenja izmjenom proizvodnog postupka. Uz taj zahtjev priloženi su odgovarajući popratni podaci. Komisija je zahtjev proslijedila Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”).

(4)

Agencija je u mišljenju od 17. travnja 2018. (3) zaključila da dodatak proizveden novim proizvodnim postupkom nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili okoliš. Zaključila je i da prisutnost dimetilaminoetanola (DMAE) na razini koja je jednaka ili manja od 0,1 % ne utječe na djelotvornost dodatka. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena dimetilglicina natrijeve soli proizvedenog u novom proizvodnom postupku pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobravanje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim potrebno je odobriti uporabu te tvari kako je navedeno u ovoj Uredbi.

(6)

Provedbenu uredbu (EU) br. 371/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 371/2011 u četvrtom stupcu „Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda”, pod „Aktivna tvar” na kraju umeće se sljedeće: „Dimetilaminoetanol (DMAE) ≤ 0,1 %”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 371/2011 od 15. travnja 2011. o odobrenju dimetilglicina natrijeve soli kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov (nositelj odobrenja Taminco N.V.) (SL L 102, 16.4.2011., str. 6.).

(3)  EFSA Journal 2018.; 16 (5): 5268.