3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/23


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1879

оd 29. studenoga 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 u pogledu datuma uskladištenja obranog mlijeka u prahu koje se prodaje putem natječajnog postupka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 28.,

budući da:

(1)

Kako bi se definirale količine obranog mlijeka u prahu obuhvaćene natječajnim postupkom koji je otvoren Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2080 (3), u članku 1. te uredbe utvrđen je rok do kojeg se obrano mlijeko u prahu mora javno uskladištiti.

(2)

S obzirom na sadašnju situaciju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda, koja se očituje u oporavku cijena i visokim razinama interventnih zaliha, primjereno je izmjenom datuma skladištenja staviti na raspolaganje za prodaju dodatnu količinu obranog mlijeka u prahu.

(3)

Provedbenu uredbu (EU) 2016/2080 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Kako bi se omogućilo da obrano mlijeko u prahu bude bez odlaganja raspoloživo za prodaju, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 datum „1. kolovoza 2016.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2018.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 оd 25. studenoga 2016. o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka (SL L 321, 29.11.2016., str. 45.).