21.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1793

оd 20. studenoga 2018.

o odobravanju izmjene tehničke dokumentacije oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića registrirane u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008, kojom se mijenjaju njezine glavne specifikacije („Ron de Guatemala” (OZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (1), a posebno njezin članak 17. stavak 8. i članak 21.,

budući da:

(1)

Komisija je u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ispitala zahtjev udruge „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)” za odobrenje izmjene tehničke dokumentacije oznake zemljopisnog podrijetla „Ron de Guatemala” registrirane na temelju iste Uredbe (EZ) br. 110/2008 (2).

(2)

Zaključivši da je zahtjev u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008, Komisija je u skladu s člankom 17. stavkom 6. te uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen nijedan prigovor u smislu članka 17. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 110/2008, u skladu s člankom 17. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 110/2008 potrebno je odobriti izmjenu tehničke dokumentacije.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jaka alkoholna pića,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena tehničke dokumentacije objavljena u Službenom listu Europske unije koja se odnosi na naziv „Ron de Guatemala” (OZP).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 39, 13.2.2008., str. 16.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 97/2014 оd 3. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (SL L 33, 4.2.2014., str. 1.)

(3)  SL C 317, 23.9.2017., str. 6.