16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 291/1


UREDBA (EU) 2018/1717 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. studenoga 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 u pogledu mjesta sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

S obzirom na obavijest Ujedinjene Kraljevine od 29. ožujka 2017. o namjeri povlačenja iz Unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), ostalih je 27 država članica, koje su se sastale 20. studenog 2017. na marginama sastanka Vijeća, odabralo Pariz u Francuskoj za novo sjedište europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) („Tijelo”).

(2)

Uzimajući u obzir „Zajedničko izvješće pregovaračâ Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine o napretku ostvarenom tijekom prve faze pregovora na temelju članka 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije” od 8. prosinca 2017., a posebno njegovo poglavlje o financijskom uređenju, te preuzetu obvezu Ujedinjene Kraljevine da će sudjelovati u godišnjem proračunu Unije za financijske godine 2019. i 2020. kao da je i dalje država članica te da će svojim udjelom doprinijeti financiranju obveza koje nisu namirene 31. prosinca 2020., troškove premještanja sjedišta Tijela, koji su posljedica odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije, trebaju snositi svi porezni obveznici Unije kroz opći proračun Unije. Ujedinjena Kraljevina ponudila je da će s agencijama Unije koje su smještene u Londonu raspraviti o mogućnostima smanjenja troškova njihova premještanja.

(3)

Uzimajući u obzir članak 50. stavak 3. UEU-a, Tijelo bi trebalo zauzeti svoje novo sjedište od 30. ožujka 2019.

(4)

Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Tijela na novom mjestu, Tijelo i Francuska trebali bi sklopiti sporazum o sjedištu, a projekt povezan s nekretninama u skladu s člankom 88. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 (3) trebalo bi odobriti prije nego što Tijelo zauzme svoje novo sjedište. Nove prostorije trebale bi biti spremne i primjerene za trajno preseljenje do 30. ožujka 2019. U sporazumu o sjedištu trebalo bi izraziti odgovornost francuskih vlasti da pruže najprikladnije uvjete kako bi se osiguralo dobro funkcioniranje Tijela u kontekstu njegova premještanja.

(5)

Premještanjem sjedišta Tijela ne dovode se u pitanje plan radnih mjesta koji su donijeli Europski parlament i Vijeće, kao ni primjena Pravilnika o osoblju na dužnosnike ili druge službenike koji rade u Tijelu.

(6)

Premještanje Tijela ne bi trebalo ni na koji način utjecati na izvršavanje specifičnih mandata europskih nadzornih tijela ili na zadržavanje njihova zasebnog pravnog statusa. Premještanjem bi se moglo, kada je to primjenjivo, omogućiti da agencije Unije dijele usluge administrativne podrške i usluge upravljanja objektima koje nisu povezane s njihovim temeljnim aktivnostima.

(7)

Odnosi među institucijama Unije moraju počivati na međusobnoj lojalnoj suradnji, a svaka institucija djeluje u granicama ovlasti koje su joj dodijeljene u UEU-u i u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te u skladu s postupcima, uvjetima i ciljevima koji su u njima utvrđeni.

(8)

Kako bi se Tijelu dalo dovoljno vremena za premještanje, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu nakon što bude donesena u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

(9)

Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 7. Uredbe (EU) br. 1093/2010 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Sjedište

Sjedište Tijela je u Parizu u Francuskoj.

Mjesto sjedišta Tijela ne utječe na izvršavanje njegovih zadaća i ovlasti, ustroj njegove upravljačke strukture, funkcioniranje njegove glavne organizacije ili glavno financiranje njegovih aktivnosti, ali omogućuje, kada je to primjenjivo, dijeljenje s drugim agencijama Unije usluga administrativne podrške i usluga upravljanja objektima koje nisu povezane s temeljnim aktivnostima Tijela. Do 30. ožujka 2019. i svakih 12 mjeseci nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o usklađenosti europskih nadzornih tijela s navedenim zahtjevom.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba primjenjuje se od 30. ožujka 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. studenoga 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

K. EDTSTADLER


(1)  SL C 197, 8.6.2018., str. 72.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. studenoga 2018.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 оd 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

(4)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).