14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1710

оd 13. studenoga 2018.

o promjeni stope prilagodbe za izravna plaćanja na temelju Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2018. i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/866

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 4.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/866 (2) utvrđene su stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2018. Ta je stopa prilagodbe utvrđena na temelju podataka dostupnih u kontekstu nacrta proračuna za 2019., posebno uzimajući u obzir iznos financijske discipline od 468,7 milijuna EUR za pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2)

Bez obzira na to što potreba za financijskom disciplinom ostaje 468,7 milijuna EUR za pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru, dostupni podaci povezani s Komisijinim dopisom o izmjeni br. 1. za nacrt proračuna za 2019., kojim su obuhvaćena predviđanja za izravna plaćanja i rashodi povezani s tržištem, ipak pokazuju da je potrebno prilagoditi stopu financijske discipline utvrđene Provedbenom uredbom (EU) 2018/866.

(3)

Stoga je na temelju novih podataka kojima raspolaže Komisija, primjereno prilagoditi stopu prilagodbe u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 prije 1. prosinca kalendarske godine na koju se ta stopa prilagodbe odnosi.

(4)

U pravilu, poljoprivrednici koji podnose zahtjev za potporu za izravna plaćanja za jednu kalendarsku godinu (N) plaćanja primaju unutar određenog razdoblja plaćanja u financijskoj godini (N + 1). Međutim države članice mogu izvršiti zakašnjela plaćanja poljoprivrednicima nakon isteka tog razdoblja plaćanja, uz određena ograničenja. Ta zakašnjela plaćanja mogu biti izvršena u sljedećoj financijskoj godini. Kada se u određenoj kalendarskoj godini primjenjuje financijska disciplina, stopu prilagodbe ne bi trebalo primjenjivati na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskim godinama u kojima se ne primjenjuje financijska disciplina. Stoga je, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema poljoprivrednicima, primjereno predvidjeti da se stopa prilagodbe treba primjenjivati samo na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskoj godini u kojoj se primjenjuje financijska disciplina, neovisno o tome kada je izvršeno plaćanje poljoprivrednicima.

(5)

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuje se da se stopa prilagodbe primjenjiva na izravna plaćanja utvrđena u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje samo na izravna plaćanja koja premašuju 2 000 EUR i koja se dodjeljuju poljoprivrednicima u odgovarajućoj kalendarskoj godini. Nadalje, člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđa se da se kao rezultat postupnog uvođenja izravnih plaćanja stopa prilagodbe primjenjuje na Hrvatsku tek od 1. siječnja 2022. Stoga se stopa prilagodbe koju treba odrediti ovom Uredbom ne bi trebala primjenjivati na plaćanja poljoprivrednicima u toj državi članici.

(6)

Promijenjenu stopu prilagodbe trebalo bi uzeti u obzir za izračun svih plaćanja koja se dodjeljuju poljoprivredniku na temelju zahtjeva za potporu koji je podnesen za kalendarsku godinu 2018. Stoga bi radi jasnoće Provedbenu uredbu (EU) 2018/866 trebalo staviti izvan snage.

(7)

Kako bi se osiguralo da se prilagođena stopa prilagodbe primjenjuje od datuma kada će se započeti s plaćanjima poljoprivrednicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. prosinca 2018.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za potrebe određivanja stope prilagodbe predviđene člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 iznosi izravnih plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 koji se poljoprivrednicima dodjeljuju na temelju zahtjeva za potporu podnesenog za kalendarsku godinu 2018. i koji premašuju 2 000 EUR umanjuju se za stopu prilagodbe od 1,411917 %.

2.   Smanjenje iz stavka 1. ne primjenjuje se na Hrvatsku.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2018/866 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/866 оd 13. lipnja 2018. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2018. (SL L 149, 14.6.2018., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).