24.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 265/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1595

оd 23. listopada 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Tumačenjem 23 Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

(Text značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) doneseni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je 7. lipnja 2017. Tumačenje 23 Nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (OTMSFI). OTMSFI-jem 23 određuje se kako u računovodstvu poreza na dobit uzeti u obzir nesigurnost.

(3)

Donošenje OTMSFI-ja 23 posljedično podrazumijeva izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 kako bi se osigurala usklađenost međunarodnih računovodstvenih standarda.

(4)

Na temelju savjetovanja s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje potvrđeno je da OTMSFI 23 ispunjava kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

Tumačenje 23 Nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (OTMSFI 23) umeće se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi;

(b)

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 1 mijenja se u skladu s OTMSFI-jem 23 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Trgovačka društva primjenjuju izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve financijske godine koja počinje 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

OTMSFI 23

NESIGURNOST U POGLEDU TRETMANA POREZA NA DOBIT

OTMSFI 23

NESIGURNOST U POGLEDU TRETMANA POREZA NA DOBIT

UPUĆIVANJA

MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja

MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške

MRS 10 Događaji nakon izvještajnog razdoblja

MRS 12 Porez na dobit

KONTEKST

1.

U MRS-u 12 Porez na dobit utvrđuju se zahtjevi za tekuću i odgođenu poreznu imovinu i obveze. Subjekt primjenjuje zahtjeve iz MRS-a12 u skladu s primjenjivim poreznim propisima.

2.

Možda nije jasno kako se porezni propisi primjenjuju na određenu transakciju ili okolnosti. Može se dogoditi da ne bude jasno je li na temelju poreznih propisa određeni porezni tretman prihvatljiv ili ne sve dok relevantno porezno tijelo ili sud jednog dana ne donese odluku. Zbog toga osporavanje određenog poreznog tretmana ili njegovo preispitivanje od strane poreznog tijela može utjecati na način na koji subjekt obračunava tekuću ili odgođenu poreznu imovinu ili obveze.

3.

U ovom Tumačenju:

(a)

„porezni tretmani” znači tretmani koje subjekt primjenjuje ili namjerava primjenjivati u svojim prijavama poreza na dobit.

(b)

„porezno tijelo” znači tijelo ili tijela koja odlučuju o tome je li u skladu s poreznim propisima određeni porezni tretman prihvatljiv ili ne. To tijelo može biti i sud.

(c)

„nesiguran porezni tretman” znači porezni tretman za koji nije sigurno hoće li ga relevantno porezno tijelo prihvatiti kao porezni tretman koji je u skladu s poreznim propisima. Primjerice, odluka subjekta da u određenoj poreznoj jurisdikciji ne podnese prijavu poreza na dobit ili da određenu dobit ne uključi u oporezivu dobit predstavlja nesiguran porezni tretman jer njegova prihvatljivost na temelju poreznih propisa nije sigurna.

PODRUČJE PRIMJENE

4.

Ovim se Tumačenjem pojašnjava kako primijeniti zahtjeve koji se odnose na priznavanje i mjerenje iz MRS-a 12 ako postoji nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit. U takvim okolnostima subjekt svoju tekuću ili odgođenu poreznu imovinu ili obveze priznaje i mjeri u skladu sa zahtjevima iz MRS-a12 na temelju oporezive dobiti (porezni gubitak), poreznih osnovica, neiskorištenih poreznih gubitaka, neiskorištenih poreznih olakšica i poreznih stopa utvrđenih primjenom ovog Tumačenja.

PROBLEMI

5.

U slučaju nesigurnosti u pogledu tretmana poreza na dobit, ovim se Tumačenjem pojašnjava sljedeće:

(a)

razmatra li subjekt nesigurne porezne tretmane zasebno;

(b)

pretpostavke subjekta u pogledu preispitivanja poreznih tretmana od strane poreznih tijela;

(c)

kako subjekt utvrđuje oporezivu dobit (porezni gubitak), porezne osnovice, neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i porezne stope; i

(d)

kako subjekt uzima u obzir promjene u činjenicama i okolnostima.

KONSENZUS

Razmatra li subjekt nesigurne porezne tretmane zasebno

6.

Odluku o tome hoće li svaki nesiguran porezni tretman razmatrati zasebno ili zajedno s jednim ili više drugih nesigurnih poreznih tretmana subjekt donosi ovisno o tome kojim se pristupom bolje predviđa rješenje problema nesigurnosti. Kada odlučuje o tome kojim se pristupom bolje predviđa rješenje problema nesigurnosti, subjekt može uzeti u obzir, primjerice, a) način na koji priprema svoje prijave poreza na dobit i opravdava porezne tretmane; ili b) način na koji očekuje da će porezno tijelo pristupiti preispitivanju i riješiti probleme koji mogu proizići iz tog preispitivanja.

7.

Ako pri primjeni točke 6. subjekt razmatra više nesigurnih poreznih tretmana zajedno, tada upućivanja na „nesiguran porezni tretman” u ovom Tumačenju tumači kao upućivanje na skupinu nesigurnih poreznih tretmana koji se razmatraju zajedno.

Preispitivanje od strane poreznih tijela

8.

Kada procjenjuje utječe li nesiguran porezni tretman na utvrđivanje oporezive dobiti (porezni gubitak), porezne osnovice, neiskorištenih poreznih gubitaka, neiskorištene porezne olakšice i poreznih stopa i kako na to utječe, subjekt je dužan pretpostaviti da će porezno tijelo preispitati iznose koje ima pravo preispitati i da će pri tom preispitivanju biti u potpunosti upoznato sa svim povezanim informacijama.

Utvrđivanje oporezive dobiti (poreznog gubitka), poreznih osnovica, neiskorištenih poreznih gubitaka, neiskorištene porezne olakšice i poreznih stopa

9.

Subjekt je dužan razmotriti je li vjerojatno da će porezno tijelo prihvatiti nesiguran porezni tretman.

10.

Ako zaključi da je vjerojatno da će porezno tijelo prihvatiti nesiguran porezni tretman, subjekt je dužan utvrditi oporezivu dobit (porezni gubitak), porezne osnovice, neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice ili porezne stope u skladu s poreznim tretmanom koji je primijenio ili namjerava primijeniti u svojim prijavama poreza na dobit.

11.

Ako zaključi da nije vjerojatno da će porezno tijelo prihvatiti nesiguran porezni tretman, subjekt je pri utvrđivanju povezane oporezive dobiti (porezni gubitak), poreznih osnovica, neiskorištenih poreznih gubitaka, neiskorištenih poreznih olakšica ili poreznih stopa dužan uzeti u obzir učinak te nesigurnosti. Za svaki nesiguran porezni tretman subjekt je dužan uzeti u obzir učinak nesigurnosti primjenom jedne od sljedećih metoda, ovisno o tome za koju od njih očekuje da će bolje predvidjeti rješenje problema nesigurnosti:

(a)

metoda najvjerojatnijeg iznosa: iznos koji je u rasponu mogućih iznosa najvjerojatniji. Metodom najvjerojatnijeg iznosa može se bolje predvidjeti rješenje problema nesigurnosti ako su mogući ishodi binarni ili su koncentrirani na jednu vrijednost.

(b)

metoda očekivane vrijednosti: zbroj iznosa (ponderiranih po vjerojatnosti) u rasponu mogućih iznosa. Metodom očekivane vrijednosti može se bolje predvidjeti rješenje problema nesigurnosti ako postoji raspon mogućih ishoda koji nisu ni binarni niti su koncentrirani na jednu vrijednost.

12.

Ako nesiguran porezni tretman utječe na tekući i odgođeni porez (npr., ako utječe i na oporezivu dobit koja se upotrebljava za utvrđivanje tekućeg poreza i na porezne osnovice koje se upotrebljavaju za utvrđivanje odgođenog poreza), subjekt je dužan donijeti dosljedne prosudbe i procjene i u pogledu tekućeg poreza i u pogledu odgođenog poreza.

Promjene činjenica i okolnosti

13.

Subjekt je dužan ponovno donijeti prosudbu ili procjenu koja se zahtijeva ovim Tumačenjem ako se promijene činjenice i okolnosti na kojima se ta prosudba ili procjena temeljila ili zbog novih informacija koje utječu na tu prosudbu ili procjenu. Na primjer, zbog promjene činjenica i okolnosti subjekt može donijeti drugačije zaključke u pogledu prihvatljivosti poreznog tretmana i/ili drukčije procijeniti učinak nesigurnosti. Točke A1. – A3. sadržavaju smjernice o promjenama činjenica i okolnosti.

14.

Subjekt je dužan prikazati učinak promjene činjenica i okolnosti ili novih informacija kao promjenu računovodstvene procjene primjenom MRS-a 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. Subjekt je dužan primijeniti MRS 10 Događaji nakon izvještajnog razdoblja kako bi utvrdio je li promjena nastala nakon izvještajnog razdoblja događaj koji nalaže usklađivanje ili događaj koji ne nalaže usklađivanje.

Dodatak A

Vodič za primjenu

Ovaj je Dodatak sastavni dio OTMSFI-ja 23 i jednako je mjerodavan kao i njegovi ostali dijelovi.

PROMJENE ČINJENICA I OKOLNOSTI (TOČKA 13.)

A1.   Pri primjeni točke 13. ovog Tumačenja subjekt je dužan procijeniti relevantnost i učinak promjene činjenica i okolnosti ili novih informacija u kontekstu primjenjivih poreznih propisa. Na primjer, ako se na dva porezna tretmana primjenjuju različiti porezni propisi, određeni događaj može dovesti do drugačije prosudbe ili procjene u pogledu jednog poreznog tretmana, ali ne i drugog.

A2.   Primjeri promjene činjenica i okolnosti ili novih informacija koje, ovisno o okolnostima, mogu dovesti do ponovne prosudbe ili procjene u skladu s ovim Tumačenjem, među ostalim uključuju sljedeće:

(a)

preispitivanja ili mjere od strane poreznog tijela. Primjerice:

i.

suglasnost ili nesuglasnost poreznog tijela s poreznim tretmanom ili sličnim poreznim tretmanom koji subjekt primjenjuje;

ii.

informacije da je porezno tijelo dalo suglasnost za sličan porezni tretman koji primjenjuje neki drugi subjekt odnosno da za njega nije dalo suglasnost; i

iii.

informacije o iznosu koji je primljen ili plaćen za podmirenje sličnog poreznog tretmana.

(b)

promjene pravila koja utvrđuje porezno tijelo.

(c)

istek prava poreznog tijela na ispitivanje ili preispitivanje poreznog tretmana.

A3.   Činjenica da porezno tijelo nije izrazilo suglasnost ili nesuglasnost s određenim poreznim tretmanom sama po sebi vjerojatno ne znači promjenu činjenica i okolnosti ili nove informacije koje utječu na prosudbe ili procjene koje se zahtijevaju ovim Tumačenjem.

OBJAVLJIVANJE

A4.   U slučaju nesigurnosti u pogledu tretmana poreza na dobit subjekt je dužan utvrditi hoće li objaviti:

(a)

prosudbe nastale pri utvrđivanju oporezive dobiti (porezni gubitak), poreznih osnovica, neiskorištenih poreznih gubitaka, neiskorištenih poreznih olakšica i poreznih stopa, u skladu s točkom 122. MRS-a 1 Prezentiranje financijskih izvještaja; i

(b)

informacije o pretpostavkama i procjenama nastalima pri utvrđivanju oporezive dobiti(porezni gubitak), poreznih osnovica, neiskorištenih poreznih gubitaka, neiskorištenih poreznih olakšica i poreznih stopa, u skladu s točkama 125. – 129. MRS-a 1;

A5.   Ako zaključi da je vjerojatno da će porezno tijelo prihvatiti nesiguran porezni tretman, subjekt je dužan odlučiti hoće li mogući učinak nesigurnosti objaviti kao nepredviđene obveze i nepredviđenu imovinu koji su povezani s porezom u skladu s točkom 88. MRS-a 12.

Dodatak B

Datum stupanja na snagu i prijelazne odredbe

Ovaj je Dodatak sastavni dio OTMSFI-ja 23 i jednako je mjerodavan kao i njegovi ostali dijelovi.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

B1.   Subjekt je ovo Tumačenje dužan primijeniti na godišnja izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primjenjuje ovo Tumačenje za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

PRIJELAZNE ODREDBE

B2.   Pri početnoj primjeni subjekt je dužan ovo Tumačenje primijeniti:

(a)

retroaktivno u skladu s MRS-om 8 ako je to moguće bez upotrebe novih saznanja; ili

(b)

retroaktivno s kumulativnim učinkom početne primjene Tumačenja priznatim na datum početne primjene. Ako odabere taj prijelazni pristup, subjekt ne prepravlja usporedne podatke. Umjesto toga subjekt je dužan priznati kumulativni učinak početne primjene Tumačenja kao prilagodbu početnog stanja zadržane dobiti (ili, prema potrebi, druge komponente vlasničkoga kapitala). Datumom početne primjene smatra se početak godišnjeg izvještajnog razdoblja u kojem subjekt prvi put primjenjuje ovo Tumačenje.

Dodatak C

Subjekt je dužan izmjenu iz ovog Dodatka primijeniti pri primjeni OTMSFI-ja 23.

Izmjena MSFI-ja 1 Prva primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Dodaje se točka 39.AF.

39.AF   OTMSFI-jem 23 Nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit dodana je točka E8. Subjekt je tu izmjenu dužan primijeniti pri primjeni OTMSFI-ja 23.

U Dodatku E dodaje se točka E8. i njezin naslov.

Nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit

E8.   Subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI-je, pri čemu na njih prešao prije 1. srpnja 2017., može odlučiti da primjenu OTMSFI-ja 23 Nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit ne uključi u usporedne podatke u svojim prvim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jima. Subjekt koji se odluči za to dužan je priznati kumulativni učinak primjene OTMSFI-ja 23 kao prilagodbu početnog stanja zadržane dobiti (ili, prema potrebi, druge komponente vlasničkoga kapitala) na početku svojeg prvog izvještajnog razdoblja u skladu s MSFI-jima.