16.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 259/12


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1542

od 15. listopada 2018.

o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/1544 od 15. listopada 2018. o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Europsko vijeće 22. ožujka 2018. zaključilo je da je uporaba kemijskog oružja, uključujući upotrebu bilo kojeg toksičnog kemijskog oružja u svim okolnostima, potpuno neprihvatljiva, da se mora sustavno i strogo osuđivati i da predstavlja sigurnosnu prijetnju za sve. Europsko vijeće 28. lipnja 2018. pozvalo je na što hitnije donošenje novog režima Unije o mjerama ograničavanja u pogledu uporabe i širenja kemijskog oružja.

(2)

Vijeće je od 15. listopada 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/1544 o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja. Odlukom (ZVSP) 2018/1544 predviđaju se ograničenja putovanja i zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora određenih osoba, subjekata ili tijela koji su odgovorni za pružanje financijske, tehničke ili materijalne potpore za proizvodnju, uporabu ili pripremu za uporabu kemijskog oružja, koji takvu potporu pružaju ili koji su u te procese uključeni na neki drugi način, kao onih koji pomažu ili potiču takve aktivnosti. Te osobe, subjekti i tijela navedeni su u Prilogu Odluci (ZVSP) 2018/1544.

(3)

Za provedbu određenih odredaba Odluke (ZVSP) 2018/1544 potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(4)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europska komisija trebali bi podnijeti prijedlog uredbe o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja.

(5)

Ovom se Uredbom podupire Strategija EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje iz 2003., kao i međunarodni okvir u vezi sa širenjem kemijskog oružja: Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju („CWC”), Odluka Konferencije država stranaka CWC-a, kojom se rješava prijetnja koju predstavlja upotreba kemijskog oružja, donesena 27. lipnja 2018., Australska skupina, „Sigurnosna inicijativa za sprečavanje širenja oružja” i Međunarodno partnerstvo za borbu protiv nekažnjavanja uporabe kemijskog oružja. Ovom se Uredbom također podupire provedba relevantnih rezolucija VSUN-a, konkretno rezolucija 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) i 2325 (2016).

(6)

Ovom se Uredbom doprinosi nastojanjima Unije da suzbije širenje i uporabu kemijskog oružja te nastojanjima Unije da pruži potporu Organizaciji za zabranu kemijskog oružja i njezinu tehničkom tajništvu. Područje primjene kemijskog oružja iz ove Odluke temelji se na području primjene i definiciji iz CWC-a.

(7)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela posebice priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje te pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati u skladu s tim pravima.

(8)

Ovlast za uspostavu i izmjenu popisa iz Priloga I. ovoj Uredbi trebalo bi izvršavati Vijeće kako bi se osigurala dosljednost s postupkom za uspostavu, izmjenu i preispitivanje Priloga Odluci (ZVSP) 2018/1544.

(9)

Za provedbu ove Uredbe i radi osiguranja najveće moguće pravne sigurnosti u Uniji moraju se objaviti imena i drugi relevantni podaci o fizičkim i pravnim osobama, subjektima i tijelima čija bi se financijska sredstva i gospodarski izvori trebali zamrznuti u skladu s ovom Uredbom. Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(10)

Države članice i Komisija trebale bi se međusobno obavješćivati o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te bi se trebale obavješćivati o drugim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom.

(11)

Države članice trebale bi utvrđivati pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

(12)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„kemijsko oružje” znači kemijsko oružje kako je definirano u članku II. Konvencije o kemijskom oružju (CWC);

(b)

„zahtjev” znači svaki zahtjev neovisno o tomu potvrđuje li se pravnim postupkom ili ne, koji je uložen prije ili poslije dana stupanja na snagu ove Uredbe, koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebice uključuje:

i.

zahtjev za izvršenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii.

zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;

iii.

zahtjev za nadoknadu u pogledu ugovora ili transakcije;

iv.

protuzahtjev;

v.

zahtjev za priznavanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekvature, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;

(c)

„ugovor ili transakcija” znači sve transakcije neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadržavaju jedan ili više ugovora ili slične obveze među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredite, koji mogu biti pravno neovisni ili ne, te odgovarajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(d)

„nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama u Prilogu II.;

(e)

„gospodarski izvori” znači sve vrste sredstava, materijalnih ili nematerijalnih, pokretnih ili nepokretnih, koja nisu financijska, ali se mogu koristiti za pribavljanje financijskih sredstava, robe ili usluga;

(f)

„zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje uporabe gospodarskih izvora s ciljem stjecanja financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(g)

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje bilo kakvog kretanja, prijenosa, izmjene, uporabe ili bilo kakvog raspolaganja financijskim sredstvima koje bi dovelo do bilo kakve promjene u obujmu, iznosu, lokaciji, vlasništvu, naravi, odredištu ili drugih promjena koje bi omogućile uporabu tih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(h)

„financijska sredstva” znači financijska imovina i korist bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:

i.

gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, platne naloge i druge platne instrumente;

ii.

depozite kod financijskih institucija ili drugih subjekata, stanje salda na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii.

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, zadužnice i ugovore o izvedenicama;

iv.

kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;

v.

kredit, pravo prijeboja, jamstva, činidbena jamstva ili druge financijske obveze;

vi.

akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore; i

vii.

dokumente kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim izvorima;

(i)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući i njihov zračni prostor.

Članak 2.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s popisa u Prilogu I., koji su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovim nadzorom.

2.   Nikakva financijska sredstva ni gospodarski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima s popisa u Prilogu I ili u njihovu korist.

3.   U Prilogu I. navode se fizičke ili pravne osobe, subjekti i tijela za koje je, u skladu s člankom 3. stavkom 1. Odluke Vijeća (ZVSP) 2018/1544, Vijeće utvrdilo da su:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela odgovorni za financijsku, tehničku ili materijalnu potporu, da takvu potporu pružaju ili da su na neki drugi način uključeni u:

i.

proizvodnju, stjecanje, posjedovanje, razvijanje, prijevoz, stvaranje zaliha ili prijenos kemijskog oružja;

ii.

uporabu kemijskog oružja; ili

iii.

sudjelovanje u pripremama za uporabu kemijskog oružja;

(b)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji pomažu bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu da sudjeluju u bilo kojoj aktivnosti iz točka (a) ovog stavka ili ih na to ohrabruju ili potiču, čime uzrokuju opasnost od poduzimanja takvih aktivnosti ili njoj doprinose; i

(c)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela povezana s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima obuhvaćenim točkama (a) i (b) ovog stavka.

Članak 3.

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora nakon što utvrde da su ta financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela s popisa u Prilogu I. i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili hipotekarni kredit, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili davanja za usluge rutinskog čuvanja ili upravljanja zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije odobrenja obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo izdati posebno odobrenje; ili

(e)

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uvjetom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2.   Dotična država članica u roku od dva tjedna obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 4.

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 1., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni na popis u Prilogu I. ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenim važećim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela s popisa u Prilogu I.; i

(d)

priznanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

2.   Dotična država članica u roku od dva tjedna obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 5.

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. i pod uvjetom da za fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz Priloga I. dospijeva plaćanje na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obveze koju su preuzeli prije datuma na koji su uvršteni u Prilog I., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrijebit će se za plaćanje fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela s popisa u Prilogu I.; i

(b)

plaćanje nije u suprotnosti s člankom 2. stavkom 2.

2.   Dotična država članica u roku od dva tjedna obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 6.

1.   Člankom 2. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune doznačuju financijska sredstva koja prime na temelju prijenosa trećih strana u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune zamrzava. Financijske ili kreditne institucije obavješćuju relevantno nadležno tijelo o svakoj takvoj transakciji bez odgode.

2.   Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili drugih zarada na tim računima;

(b)

plaćanja koja dospijevaju na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni na popis u Prilogu I.; ili

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, administrativnih ili arbitražnih odluka donesenih u državi članici ili izvršivih u dotičnoj državi članici.

Članak 7.

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a)

nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s člankom 2., te takve informacije prosljeđuju Komisiji, izravno ili preko države članice; i

(b)

surađuju s nadležnim tijelom u svakoj provjeri tih informacija.

2.   Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.   Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom upotrebljavaju se samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 8.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje mjera iz članka 2.

Članak 9.

1.   Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanje da se stave na raspolaganje, a koje je provedeno u dobroj vjeri da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, nema za posljedicu nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi niti njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da su financijska sredstva i gospodarski izvori bili zamrznuti ili zadržani kao posljedica nemara.

2.   Djelovanjem fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdan razlog sumnjati da bi svojim djelovanjima mogli kršiti mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 10.

1.   Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere propisane ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za nadoknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebno financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis u Prilogu I.;

(b)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji djeluju putem ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a).

2.   U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snose fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.   Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 11.

1.   Komisija i države članice međusobno se obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom i razmjenjuju druge relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebice informacije:

(a)

o financijskim sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 2. i odobrenjima izdanima u skladu s člancima 3., 4. i 5.;

(b)

o poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 12.

1.   Kada Vijeće odluči da fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo podvrgne mjerama iz članka 2., ono na odgovarajući način mijenja Prilog I.

2.   Vijeće svoju odluku, kao i razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te na taj način toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu pruža mogućnost očitovanja.

3.   Ako se podnesu očitovanja ili se predlože važni novi dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i o tome na odgovarajući način obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

4.   Popis iz Priloga I. preispituje se u pravilnim razmacima, a najmanje svakih 12 mjeseci.

5.   Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 13.

1.   U Prilog I. uključuju se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela.

2.   U Prilog I. prema potrebi se uključuju informacije potrebne za identifikaciju dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. U pogledu fizičkih osoba takve informacije mogu uključivati imena, uključujući druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, subjekata i tijela, ti podaci mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja.

Članak 14.

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o tim pravilima odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a obavješćuju je i o svim naknadnim izmjenama.

Članak 15.

1.   Komisija obrađuje osobne podatke kako bi ispunila svoje zadaće na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:

(a)

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronički „konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim sankcijama EU-a” i u interaktivni zemljopisni prikaz sankcija EU-a, koji su oboje dostupni javnosti;

(b)

obradu informacija o učinku mjera iz ove Uredbe, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih financijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.

2.   Za potrebe stavka 1. služba Komisije navedena u Prilogu II. određuje se kao „voditelj obrade” za Komisiju u smislu članka 2. točke (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 16.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i to navode na internetskim stranicama s popisa u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama adresa njihovih internetskih stranica s popisa u Prilogu II.

2.   Nakon stupanja na snagu ove Uredbe države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt s navedenim nadležnim tijelima, te o svim naknadnim izmjenama.

3.   Ako se ovom Uredbom utvrđuje obveza priopćavanja Komisiji, obavješćivanja Komisije ili drugog načina komuniciranja s njom, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i ostali podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 17.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

unutar područja Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom neke države članice;

(c)

na sve fizičke osobe na području Unije ili izvan njega koje su državljani neke države članice;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području Unije ili izvan njega koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom u cijelosti ili djelomično obavljenim u Uniji.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 15. listopada 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Vidjeti stranicu 25 ovoga Službenog lista.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG I.

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA I TIJELA IZ ČLANKA 2.


PRILOG II.

INTERNETSKE STRANICE S INFORMACIJAMA O NADLEŽNIM TIJELIMA I ADRESA ZA SLANJE OBAVIJESTI KOMISIJI

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

Adresa e-pošte: relex-sanctions@ec.europa.eu