12.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 256/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1514

оd 10. listopada 2018.

o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B i tebukonazol u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 14. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za abamektin, acibenzolar-S-metil, fenheksamid, fluazifop-P, izofetamid i tebukonazol utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za klopiralid, emamektin i fenpirazamin utvrđeni su u dijelu A Priloga III. toj uredbi. Za Pasteuria nishizawae Pn1 i talk E553B nisu utvrđeni specifični MRO-i niti su te tvari navedene u Prilogu IV. toj uredbi te se stoga primjenjuje zadana vrijednost od 0,01 mg/kg utvrđena u članku 18. stavku 1. točki (b) te uredbe.

(2)

U okviru postupka odobrenja uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar abamektin na agrumima podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-a u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(3)

U pogledu acibenzolar-S-metila takav je zahtjev podnesen za patlidžan i tikvenjače. U pogledu klopiralida takav je zahtjev podnesen za mladi luk i poriluk. U pogledu emamektina takav je zahtjev podnesen za lisnate kupusnjače, grah (s mahunama) i grašak (s mahunama). U pogledu fenheksamida takav je zahtjev podnesen za šljivu, borovnice, brusnice, ribiz, ogrozd i grah (s mahunama). U pogledu fenpirazamina takav je zahtjev podnesen za salate, salatno bilje te špinat i slične listove. U pogledu fluazifopa-P takav je zahtjev podnesen za rajčicu. U pogledu izofetamida takav je zahtjev podnesen za rajčicu, papriku, patlidžan, bamiju i tikvenjače (s jestivom korom). U pogledu tebukonazola takav je zahtjev podnesen za masline, rižu, začinsko bilje i jestive cvjetove te biljne infuzije iz cvjetova, listova i začinskog bilja.

(4)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 predmetne države članice ocijenile su te zahtjeve i Komisiji dostavile izvješća o ocjeni.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) ocijenila je zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitavši rizike za potrošače i, prema potrebi, za životinje te je dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ima (2). Agencija je ta mišljenja dostavila podnositeljima zahtjeva, Komisiji i državama članicama te ih je učinila dostupnima javnosti.

(6)

Za sve zahtjeve Agencija je zaključila da su svi uvjeti u pogledu podataka ispunjeni i da su izmjene MRO-a koje su zatražili podnositelji zahtjeva prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije podatke o toksikološkim svojstvima tvari. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze nije utvrđena ni pri izlaganju tim tvarima tijekom cijelog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji ih mogu sadržavati ni pri kratkoročnom izlaganju zbog znatnog konzumiranja predmetnih proizvoda.

(7)

U pogledu abamektina podnositelj zahtjeva dostavio je i potvrđene analitičke metode za matrice usjeva s velikim udjelom kiseline i vode. U pogledu tebukonazola podnositelj zahtjeva dostavio je i potvrđene analitičke metode za sve matrice usjeva. Stoga bi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 trebalo izbrisati relevantne bilješke.

(8)

U kontekstu odobrenja aktivne tvari Pasteuria nishizawae Pn1, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3), sažetak dokumentacije sadržava zahtjev za MRO. Taj je zahtjev ocijenila predmetna država članica u skladu s člankom 11. stavkom 2. te uredbe. Agencija je ocijenila zahtjev i dostavila zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe te aktivne tvari kao pesticida, u kojemu je preporučila da se Pasteuria nishizawae Pn1 uvrsti u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 (4).

(9)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/691 (5) talk E553B odobren je kao osnovna tvar. Očekuje se da uvjeti uporabe te tvari neće uzrokovati prisutnost ostataka u hrani ili hrani za životinje koji mogu predstavljati rizik za potrošače. Stoga je primjereno tu tvar uvrstiti u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(10)

Na temelju obrazloženih mišljenja i zaključaka Agencije te uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra, potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Znanstvena izvješća EFSA-e dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za abamektin u agrumima”). EFSA Journal 2018.;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za acibenzolar-S-metil u patlidžanu i tikvenjačama s jestivom i nejestivom korom”). EFSA Journal 2018.;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za klopiralid u mladom luku, velškom luku i poriluku”). EFSA Journal 2018.;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za emamektin u lisnatim kupusnjačama te u grahu i grašku s mahunama”). EFSA Journal 2018.;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za fenheksamid u raznim kulturama”). EFSA Journal 2018.;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za fenpirazamin u salatama, salatnom bilju te špinatu i drugim listovima”). EFSA Journal 2018.;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za fluazifop-P u rajčici”). EFSA Journal 2018.;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za izofetamid u rajčici, paprici, patlidžanu, bamiji i tikvenjačama s jestivom korom”). EFSA Journal 2018.;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried) („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za tebukonazol u maslinama, riži, začinskom bilju i biljnim infuzijama (sušenim)”). EFSA Journal 2018.;16(5):5257.

(3)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1 („Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari Pasteuria nishizawae Pn1 kao pesticida”). EFSA Journal 2018.;16(2):5159.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/691 od 7. svibnja 2018. o odobravanju osnovne tvari talk E553B u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (SL L 117, 8.5.2018., str. 6.).


PRILOG

Prilozi II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. stupci koji se odnose na abamektin, acibenzolar-S-metil, fenheksamid, fluazifop-P, izofetamid i tebukonazol zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Abamektin (zbroj avermektina B1a, avermektina B1b i delta-8,9 izomera avermektina B1a, izražen kao avermektin B1a) (F) (R)

Acibenzolar-S-metil (zbroj acibenzolar-S-metila i acibenzolarne kiseline (slobodan i konjugiran), izražen kao acibenzolar-S-metil)

Fenheksamid (F)

Fluazifop-P (zbroj svih sastavnih izomera fluazifopa te njegovih estera i konjugata, izražen kao fluazifop)

Izofetamid

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

 

 

0110000

Agrumi

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

5

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Limun

 

 

 

 

 

5

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

5

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Orašasti plodovi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Bademi

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Kesteni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Lješnjaci

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Pekan orasi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Pinjoli

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pistacije

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Orasi

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Jabuka

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Kruška

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Dunja

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Mušmula

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Ostalo (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Koštuničavo voće

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Marelica

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Trešnja (slatka)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Breskva

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Šljiva

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

(b)

jagode

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Kupine

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Ostružnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Maline (crvene i žute)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Borovnice

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Brusnice

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Šipak

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Bobice bazge

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Ostalo (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Razno voće

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

(a)

s jestivom korom

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Datulja

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Smokva

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Stolna maslina

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumkvat

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Karambola

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Jamun

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Liči

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Marakuja

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Ostalo (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Banana

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Mango

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papaja

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Nar/šipak

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Tropska jabuka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Guava

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Kruhovac

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durian

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Bodljikava anona/guanabana

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

(a)

krumpir

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Mrkva

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Hren

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Čičoka

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Rotkvica

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Repa

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Ostalo (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Lukovičasto povrće

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Češnjak

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Luk

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Ljutika

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Ostalo (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčica

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Paprika

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Patlidžan

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Bamija

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Krastavac

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Tikvice

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Dinja

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Bundeva

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Lubenica

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Brokula

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Cvjetača

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

(b)

glavate kupusnjače

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

 

 

 

0242020

Glavati kupus

 

 

 

 

 

 

0242990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Pekinški kupus

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Kelj

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

(d)

korabe

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Matovilac

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Salata

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Širokolisna endivija

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Barica

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Rikola

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Crvena gorušica

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Špinat

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Tušt

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Blitva

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Ostalo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Vrtna krasuljica

2

 

 

 

 

 

0256020

Vlasac

2

 

 

 

 

 

0256030

Lišće celera

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Peršin

2

 

 

 

 

 

0256050

Kadulja

2

 

 

 

 

 

0256060

Ružmarin

2

 

 

 

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

2

 

 

 

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

2

 

 

 

 

 

0256090

Lovor

2

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

2

 

 

 

 

 

0256990

Ostalo (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Mahunarke

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Grah (s mahunama)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Grah (bez mahuna)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Grašak (s mahunama)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Grašak (bez mahuna)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Leća

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Stabljičasto povrće

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Šparoge

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Karda

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Trakasti celer

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Slatki komorač

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Artičoka

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Poriluk

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Rabarbara

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Mladice bambusa

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Palmine srčike

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

MAHUNARKE

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Grah

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Leća

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Grašak

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Lupine

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Kikiriki

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Sjemenke maka

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Sjemenke sezama

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Sjemenke suncokreta

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Sjemenke uljane repice

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Soja

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Sjemenke gorušice

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Sjemenke pamuka

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Bučine sjemenke

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Sjemenke šafranike

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Sjemenke borača

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Sjemenke konoplje

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Ricinus

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Plodovi uljarica

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Koštice uljne palme

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

ŽITARICE

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Ječam

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Kukuruz

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Proso

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Zob

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Riža

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Raž

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Sirak

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Pšenica

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Ostalo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Čajevi

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Zrna kave

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Kakao u zrnu

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Rogač

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

HMELJ

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Kim

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Začini od kore

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Đumbir (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostalo (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafran

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

 

 

1010000

Proizvodi od

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

(a)

svinje

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Mišić

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Masno tkivo

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Jetra

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Bubreg

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

(b)

goveda

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišić

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Masno tkivo

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Jetra

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Bubreg

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišić

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Masno tkivo

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Jetra

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Bubreg

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

(d)

koze

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišić

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Masno tkivo

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Jetra

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Bubreg

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

(e)

konja

 

 

 

 

 

 

1015010

Mišić

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Masno tkivo

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Jetra

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Bubreg

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

(f)

peradi

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Mišić

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Masno tkivo

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Bubreg

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

 

 

 

1017010

Mišić

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Masno tkivo

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Jetra

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Bubreg

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Mlijeko

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Krava

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Koza

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Kobila

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kokoš

 

 

 

 

 

 

1030020

Patka

 

 

 

 

 

 

1030030

Guska

 

 

 

 

 

 

1030040

Prepelica

 

 

 

 

 

 

1030990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

topiv u mastima

Abamektin (zbroj avermektina B1a, avermektina B1b i delta-8,9 izomera avermektina B1a, izražen kao avermektin B1a) (F) (R)

(R)

=

Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

abamektin – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000 : avermektin B1a

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim metodama i ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 19. studenoga 2017. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0120010

Bademi

0120060

Lješnjaci

0120110

Orasi

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 19. studenoga 2017. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0130000

Jezgričavo voće

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

0163040

Papaja

0231010

Rajčica

0251010

Matovilac

0251020

Salata

0251030

Širokolisna endivija

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 19. studenoga 2017. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0255000

(e)

cikorije

0256030

Lišće celera

Acibenzolar-S-metil (zbroj acibenzolar-S-metila i acibenzolarne kiseline (slobodan i konjugiran), izražen kao acibenzolar-S-metil)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 26. lipnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0163030

Mango

Fenheksamid (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka i parametrima dobre poljoprivredne prakse nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 23. srpnja 2017. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

Fluazifop-P (zbroj svih sastavnih izomera fluazifopa te njegovih estera i konjugata, izražen kao fluazifop)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim metodama nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 29. lipnja 2018. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0631000

(a)

iz cvjetova

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

0633000

(c)

iz korijena

0700000

HMELJ

0810000

Začini od sjemenki

0820000

Začini od plodova

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

1011010

Mišić

1011020

Masno tkivo

1011030

Jetra

1011040

Bubreg

1012010

Mišić

1012020

Masno tkivo

1012030

Jetra

1012040

Bubreg

1013010

Mišić

1013020

Masno tkivo

1013030

Jetra

1013040

Bubreg

1014010

Mišić

1014020

Masno tkivo

1014030

Jetra

1014040

Bubreg

1016010

Mišić

1016020

Masno tkivo

1016030

Jetra

1020010

Krava

1020020

Ovca

1020030

Koza

1030000

Ptičja jaja

Tebukonazol (R)

(R)

=

Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

tebukonazol – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000 : zbroj tebukonazola, hidroksi-tebukonazola i njihovih konjugata, izražen kao tebukonazol

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 25. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0140020

Trešnja (slatka)

0151020

Vinsko grožđe

0153020

Ostružnice

0153990

Ostalo (2)

0213090

Turovac / bijeli korijen

0231030

Patlidžan

0233010

Dinja

0260010

Grah (s mahunama)

0260020

Grah (bez mahuna)

0260030

Grašak (s mahunama)

0270030

Trakasti celer

2.

U dijelu A Priloga III. stupci koji se odnose na klopiralid, emamektin i fenpirazamin zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (2)

Klopiralid

Emamektin benzoat B1a, izražen kao emamektin

Fenpirazamin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

0110000

Agrumi

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Grejp

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Bademi

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Jabuka

 

 

 

0130020

Kruška

 

 

 

0130030

Dunja

 

 

 

0130040

Mušmula

 

 

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

 

 

0130990

Ostalo (2)

 

 

 

0140000

Koštuničavo voće

0,5

 

 

0140010

Marelica

 

0,02

5

0140020

Trešnja (slatka)

 

0,01 (*2)

4

0140030

Breskva

 

0,03

4

0140040

Šljiva

 

0,02

3

0140990

Ostalo (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

0,5

0,05

3

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

0152000

(b)

jagode

0,5

0,05

3

0153000

(c)

jagodičasto voće

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Kupine

 

 

 

0153020

Ostružnice

 

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

 

0153990

Ostalo (2)

 

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0,01 (*2)

 

0154010

Borovnice

0,5

 

4

0154020

Brusnice

4

 

0,01 (*2)

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Šipak

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Dud (bijeli i crni)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Bobice bazge

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Ostalo (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Razno voće

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

0161010

Datulja

 

 

 

0161020

Smokva

 

 

 

0161030

Stolna maslina

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

0161990

Ostalo (2)

 

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

 

0162990

Ostalo (2)

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banana

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Nar/šipak

 

 

 

0163060

Tropska jabuka

 

 

 

0163070

Guava

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Kruhovac

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

 

 

0163990

Ostalo (2)

 

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

(a)

krumpir

0,5

 

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

1

 

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

Cikla

1

 

 

0213020

Mrkva

0,5

 

 

0213030

Celer korjenaš

0,5

 

 

0213040

Hren

0,5

 

 

0213050

Čičoka

0,5

 

 

0213060

Pastrnjak

0,5

 

 

0213070

Korijen peršina

0,5

 

 

0213080

Rotkvica

0,5

 

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

0,5

 

 

0213100

Stočna koraba

1,5

 

 

0213110

Repa

1,5

 

 

0213990

Ostalo (2)

0,5

 

 

0220000

Lukovičasto povrće

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Češnjak

0,5

 

 

0220020

Luk

0,5

 

 

0220030

Ljutika

0,5

 

 

0220040

Mladi luk i velški luk

0,7

 

 

0220990

Ostalo (2)

0,5

 

 

0230000

Plodovito povrće

0,5

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0,02

 

0231010

Rajčica

 

 

3

0231020

Paprika

 

 

3

0231030

Patlidžan

 

 

3

0231040

Bamija

 

 

0,01 (*2)

0231990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

Krastavac

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

0232030

Tikvice

 

 

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0233010

Dinja

 

 

 

0233020

Bundeva

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0,02

0,01 (*2)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

 

0,01 (*2)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0,01 (*2)

 

0241010

Brokula

1,5

 

 

0241020

Cvjetača

3

 

 

0241990

Ostalo (2)

0,5

 

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

0,01 (*2)

 

0242010

Kelj pupčar

0,5

 

 

0242020

Glavati kupus

3

 

 

0242990

Ostalo (2)

0,5

 

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0,03

 

0243010

Pekinški kupus

1

 

 

0243020

Kelj

1

 

 

0243990

Ostalo (2)

0,5

 

 

0244000

(d)

korabe

0,5

0,01 (*2)

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,5

 

 

0251010

Matovilac

 

1

8

0251020

Salata

 

1

8

0251030

Širokolisna endivija

 

0,2

4

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

1

8

0251050

Barica

 

1

8

0251060

Rikola

 

1

8

0251070

Crvena gorušica

 

1

8

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

1

0,01 (*2)

0251990

Ostalo (2)

 

1

0,01 (*2)

0252000

(b)

špinat i slični listovi

 

0,01 (*2)

8

0252010

Špinat

1

 

 

0252020

Tušt

0,5

 

 

0252030

Blitva

1

 

 

0252990

Ostalo (2)

0,5

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

(d)

potočarke

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

(e)

cikorije

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

3

1

0,01 (*2)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

0256050

Kadulja

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

0256090

Lovor

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Ostalo (2)

 

 

 

0260000

Mahunarke

0,5

 

0,01 (*2)

0260010

Grah (s mahunama)

 

0,03

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0,01 (*2)

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0,03

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0,01 (*2)

 

0260050

Leća

 

0,01 (*2)

 

0260990

Ostalo (2)

 

0,01 (*2)

 

0270000

Stabljičasto povrće

 

 

0,01 (*2)

0270010

Šparoge

0,5

0,01 (*2)

 

0270020

Karda

0,5

0,01 (*2)

 

0270030

Trakasti celer

0,5

0,01 (*2)

 

0270040

Slatki komorač

0,5

0,01 (*2)

 

0270050

Artičoka

0,5

0,1

 

0270060

Poriluk

0,7

0,01 (*2)

 

0270070

Rabarbara

0,5

0,01 (*2)

 

0270080

Mladice bambusa

0,5

0,01 (*2)

 

0270090

Palmine srčike

0,5

0,01 (*2)

 

0270990

Ostalo (2)

0,5

0,01 (*2)

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

MAHUNARKE

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Grah

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

0300030

Grašak

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

0300990

Ostalo (2)

 

 

 

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

20

 

 

0401020

Kikiriki

0,5

 

 

0401030

Sjemenke maka

0,5

 

 

0401040

Sjemenke sezama

0,5

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

0,5

 

 

0401060

Sjemenke uljane repice

0,5

 

 

0401070

Soja

0,5

 

 

0401080

Sjemenke gorušice

0,5

 

 

0401090

Sjemenke pamuka

0,5

 

 

0401100

Bučine sjemenke

0,5

 

 

0401110

Sjemenke šafranike

0,5

 

 

0401120

Sjemenke borača

0,5

 

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

0,5

 

 

0401140

Sjemenke konoplje

0,5

 

 

0401150

Ricinus

0,5

 

 

0401990

Ostalo (2)

0,5

 

 

0402000

Plodovi uljarica

0,5

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Ostalo (2)

 

 

 

0500000

ŽITARICE

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

Ječam

2

 

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

2

 

 

0500030

Kukuruz

2

 

 

0500040

Proso

2

 

 

0500050

Zob

2

 

 

0500060

Riža

2

 

 

0500070

Raž

5

 

 

0500080

Sirak

2

 

 

0500090

Pšenica

2

 

 

0500990

Ostalo (2)

2

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0610000

Čajevi

0,5

 

 

0620000

Zrna kave

0,5

 

 

0630000

Biljne infuzije

5

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke