21.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 238/81


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1266

оd 20. rujna 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, cikloksidim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, himeksazol, indolilbutanska kiselina, izoksaben, sumporno vapno, metaldehid, paklobutrazol, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat i tebufenozid

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Zahtjevi za produljenje odobrenja tvari 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, cikloksidim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, himeksazol, indolilbutanska kiselina, izoksaben, sumporno vapno, metaldehid, paklobutrazol, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat i tebufenozid podneseni su u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (3). Međutim, zbog razloga koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva, odobrenja tih tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o njihovu produljenju. Stoga je potrebno produljiti rok važenja tih odobrenja u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(3)

S obzirom na vrijeme i sredstva koji su potrebni za dovršenje procjene zahtjeva za produljenje odobrenja velikog broja aktivnih tvari za koje odobrenja istječu između 2019. i 2021., Provedbenom odlukom Komisije C(2016)6104 (4) utvrđen je program rada u kojemu se grupiraju slične aktivne tvari i određuju prioriteti na temelju pitanjâ sigurnosti za zdravlje ljudi i životinja ili za okoliš, kako je predviđeno člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4)

Budući da aktivne tvari 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, cikloksidim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, himeksazol, indolilbutanska kiselina, izoksaben, sumporno vapno, metaldehid, paklobutrazol, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat i tebufenozidnisu nisu obuhvaćene prioritetnim kategorijama u Provedbenoj odluci C(2016)6104, rok važenja odobrenja za te tvari trebalo bi produljiti za dvije ili tri godine, uzimajući u obzir sadašnji datum isteka odobrenja, činjenicu da se u skladu s člankom 6. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012 dopunska dokumentacija za aktivnu tvar dostavlja najkasnije 30 mjeseci prije isteka odobrenja, potrebu da se osigura ujednačena raspodjela odgovornosti i rada među državama članicama koje djeluju kao izvjestiteljice i suizvjestiteljice te raspoložive resurse potrebne za procjenu i donošenje odluke.

(5)

Stoga je primjereno produljiti rok važenja odobrenja za aktivne tvari karboksin, kletodim, cikloksidim, dazomet, diklofop, fenazakin, himeksazol, indolilbutansku kiselinu, metaldehid i paklobutrazol za dvije godine, a rok važenja odobrenja za aktivne tvari 1-dekanol, 6-benziladenin, aluminijev sulfat, azadiraktin, bupirimat, ditianon, dodin, fluometuron, flutriafol, heksitiazoks, izoksaben, sumporno vapno, pencikuron, sintofen, tau-fluvalinat i tebufenozid za tri godine.

(6)

Ako se dopunska dokumentacija ne dostavi u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 844/2012 najkasnije 30 mjeseci prije datuma isteka odobrenja utvrđenog u Prilogu ovoj Uredbi, datum isteka odobrenja trebao bi ostati isti kao prije donošenja ove Uredbe ili bi kao datum isteka odobrenja trebalo odrediti najraniji mogući datum nakon tog datuma.

(7)

Ako Komisija donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne produljuje jer nisu ispunjena mjerila za odobrenje, Komisija kao datum isteka određuje isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne produljuje, ovisno o tome koji je datum kasniji. Ako Komisija donese uredbu kojom se predviđa produljenje odobrenja aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi, Komisija će nastojati, u skladu s okolnostima, odrediti najraniji mogući datum primjene.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. rujna 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).

(4)  Provedbena odluka Komisije оd 28. rujna 2016. o uspostavi programa rada za procjenu zahtjeva za produljenje odobrenja aktivnih tvari koja istječu u 2019., 2020. i 2021. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 357, 29.9.2016., str. 9.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 316., Cikloksidim, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(2)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 317., 6-Benziladenin, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(3)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 322., Himeksazol, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(4)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 323., Dodin, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(5)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 326., Indolilbutanska kiselina, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(6)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 328., Tau-fluvalinat, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(7)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 329., Kletodim, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(8)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 330., Bupirimat, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(9)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 333., 1-dekanol, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(10)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 334., Izoksaben, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(11)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 335., Fluometuron, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(12)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 337., Karboksin, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(13)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 339., Dazomet, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(14)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 340., Metaldehid, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(15)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 341., Sintofen, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(16)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 342., Fenazakin, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(17)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 343., Azadiraktin, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(18)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 344., Diklofop, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(19)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 345., Sumporno vapno, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”

(20)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 346., Aluminijev sulfat, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(21)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 348., Paklobutrazol, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2023.”;

(22)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 349., Pencikuron, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(23)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 350., Tebufenozid, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(24)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 351., Ditianon, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(25)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 352., Heksitiazoks, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”;

(26)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 353., Flutriafol, datum se zamjenjuje datumom „31. svibnja 2024.”.