21.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 238/65


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1263

оd 20. rujna 2018.

o utvrđivanju obrazaca za dostavljanje informacija od strane pružatelja usluge dostave paketa u skladu s Uredbom (EU) 2018/644 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/644 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o uslugama prekogranične dostave paketa (1), a posebno njezin članak 4. stavak 4,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2018/644 utvrđuju se posebne odredbe kojima se potiče unaprjeđenje usluga prekogranične dostave paketa povrh onih utvrđenih u Direktivi 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Te se odredbe posebice odnose na regulatorni nadzor usluga dostave paketa i transparentnost tarifa za određene usluge prekogranične dostave paketa.

(2)

Uredbom (EU) 2018/644 zahtijeva se da pružatelji usluge dostave paketa nacionalnom regulatornom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan dostavljaju informacije o sebi na obrascu koji priprema Komisija.

(3)

Člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/644 zahtijeva se jednokratno podnošenje informacija o pružatelju usluge dostave paketa te obavješćivanje nacionalnog regulatornog tijela o svakoj promjeni tih informacija u roku od 30 dana. Člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/644 zahtijeva se podnošenje informacija o aktivnostima pružatelja usluge dostave paketa svake godine. Stoga je primjereno pripremiti dva zasebna obrasca za podnošenje tih informacija.

(4)

Kako bi se izbjeglo dvostruko brojanje paketa, pružatelji usluge dostave paketa trebali bi pri dostavljanju informacija o broju i prometu obrađenih paketa u prethodnoj kalendarskoj godini navesti jesu li usluge dostave paketa ugovorene s pošiljateljem ili se paketi obrađuju u ime drugog pružatelja usluge dostave paketa. Trebali bi dostaviti i informacije o tome jesu li paketi poslani u odredišta unutar ili izvan Unije ili su primljeni iz njih zato što to utječe na korake u poštanskom lancu dostave koje poduzima taj pružatelj usluge.

(5)

Budući da tražene informacije obrađuju nacionalna regulatorna tijela država članica te s obzirom na stručnost tih tijela, obrasci su izrađeni u bliskoj suradnji sa Skupinom europskih regulatora za poštanske usluge.

(6)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 21. Direktive 97/67/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Obrasci za dostavljanje informacija iz članka 4. stavaka 1. i 3. Uredbe (EU) 2018/644 utvrđeni su u prilozima I. i II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. rujna 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 112, 2.5.2018., str. 19.

(2)  Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 15, 21.1.1998., str. 14.).


PRILOG I.

Image Tekst slike

PRILOG II.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike