13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1119

оd 31. srpnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu VII. (Dio-ORA) Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 (2) organizacije za osposobljavanje pilota moraju uspostaviti i održavati sustav upravljanja, uključujući nadgledanje usklađenosti, i sustav upravljanja sigurnošću. Sveukupna organizacija, njezini postupci, procedure i aktivnosti moraju se navesti u detaljnoj dokumentaciji (priručnici).

(2)

Prilog VII. (Dio-ORA) primjeren je pravni okvir za certifikaciju organizacija koje provode osposobljavanje u svrhu stjecanja dozvole profesionalnog pilota. Međutim, zahtjevi utvrđeni u njemu nepotrebno su opterećujući i nisu razmjerni za organizacije koje provode osposobljavanje samo u svrhu stjecanja dozvole pilota u nekomercijalnom zračnom prijevozu te posebnih ovlaštenja, privilegija i certifikata, uzimajući u obzir troškove koji nastaju za te organizacije, prirodu i razmjer njihovih aktivnosti te rizike i korist za sigurnost zrakoplovstva. Kao što je navedeno u Planu za opće zrakoplovstvo Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (3), za te bi organizacije trebalo razviti jednostavniji sustav.

(3)

Zbog toga bi se na te organizacije trebao primjenjivati niz posebnih zahtjeva, ali ne i zahtjev da im nadležno tijelo mora izdati prethodno odobrenje. Umjesto toga trebalo bi im dopustiti da prijave nadležnom tijelu da ispunjuju zahtjeve koji se primjenjuju na njih.

(4)

Posebni zahtjevi za te prijavljene organizacije za osposobljavanje (DTO) trebali bi uključivati pojednostavnjene sigurnosne postupke kako bi se uzeli u obzir okruženje s manjim rizicima u kojem rade piloti u nekomercijalnom zračnom prijevozu i potreba da nadležna tijela obavljaju primjeren nadzor. U interesu sigurnosti trebalo bi predvidjeti i pravila o podnošenju programa za osposobljavanje nadležnom tijelu, o prijavi, čuvanju zapisa, praćenju usklađenosti u okviru godišnjeg unutarnjeg pregleda i imenovanju predstavnika DTO-a zaduženih za sigurnosnu politiku.

(5)

Iz istih razloga trebalo bi izmijeniti i pravila o nadzoru te postupcima poduzimanja prisilnih mjera za osiguranje provođenja propisa u pogledu DTO-a koje provode nadležna tijela utvrđena u Prilogu VI. (Dio-ARA) Uredbi (EU) br. 1178/2011, kako bi se osiguralo da su proporcionalna, dovoljno fleksibilna, utemeljena na pristupu koji se temelji na riziku i dosljedna sa specifičnim zahtjevima za DTO-e.

(6)

Primjereno je izmijeniti i određene druge odredbe Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu organizacija za osposobljavanje pilota, posebice radi veće jasnoće, brisanja prijelaznih odredbi koje više nisu relevantne i prilagodbe Priloga I. (Dio-FCL) toj Uredbi kako bi se on odnosio na odobrene i prijavljene organizacije za osposobljavanje.

(7)

Potrebno je osigurati dodatno vrijeme za provedbu mjera koje se odnose na osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega.

(8)

U skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europska agencija za sigurnost zračnog prometa poslala je nacrt provedbenih pravila Komisiji u Mišljenju br. 11/2016.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeće definicije:

„(14)

‚prihvatljivi načini usklađivanja (AMC)’ znači neobvezujući standardi koje je Agencija prihvatila za opisivanje načina uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima;

(15)

‚alternativni načini usklađivanja (AltMoC)’ znači načini koji predstavljaju alternativu postojećim prihvatljivim načinima usklađivanja (AMC) ili oni koji predstavljaju nove načine uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima za koje Agencija nije donijela povezane prihvatljive načine usklađivanja;

(16)

‚odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO)’ znači organizacija koja je ovlaštena provoditi osposobljavanje pilota na temelju odobrenja izdanog u skladu s člankom 10.a stavkom 1. prvim podstavkom;

(17)

‚uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura (BITD)’ znači uređaj za vježbanje pilota, koji se nalazi na zemlji, koji predstavlja klase aviona, može koristiti instrumente na ekranu i kontrole na oprugu te pruža platformu za osposobljavanje barem za proceduralne aspekte instrumentalnog letenja;

(18)

‚certifikacijske specifikacije (CS)’ znači tehnički standardi koje donosi Agencija u kojima se navode sredstva kojima se organizacija može koristiti za potrebe certifikacije;

(19)

‚instruktor letenja (FI)’ znači instruktor koji ima privilegije za provođenje osposobljavanja na zrakoplovu u skladu s Poddijelom J Priloga I. (Dio-FCL);

(20)

‚uređaj za osposobljavanje koji simulira let (FSTD)’ znači uređaj za osposobljavanje pilota koji je:

(a)

u slučaju aviona, simulator letenja (FFS), uređaj za letačko osposobljavanje (FTD), uređaj za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura (FNPT) ili uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura (BITD);

(b)

u slučaju helikoptera, simulator letenja (FFS), uređaj za letačko osposobljavanje (FTD) ili uređaj za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura (FNPT);

(21)

‚kvalifikacija FSTD-a’ znači razina tehničke sposobnosti FSTD-a kako je navedeno u certifikacijskim specifikacijama koje se odnose na predmetni FSTD;

(22)

‚glavno mjesto poslovanja’ znači glavni ured ili registrirani ured organizacije unutar kojeg se odvijaju glavne financijske funkcije i operativna kontrola aktivnosti iz ove Uredbe;

(23)

‚upute za provođenje kvalifikacijskih testova (QTG)’ znači dokument sastavljen da dokaže da performanse i kvaliteta upravljanja FSTD-a predstavljaju određeni zrakoplov, klasu aviona ili tip helikoptera, koji su simulirani unutar propisanih ograničenja, i da su svi primjenjivi zahtjevi zadovoljeni. QTG uključuje i podatke o zrakoplovu, klasi aviona ili tipu helikoptera i podatke FSTD-a koji se koriste kako bi poduprli validaciju;

(24)

‚prijavljena organizacija za osposobljavanje’ (DTO) znači organizacija koja je ovlaštena za osposobljavanje pilota na temelju prijave podnesene u skladu s člankom 10.a stavkom 1. drugim podstavkom.

(25)

‚program osposobljavanja DTO-a’ znači dokument koji je sastavio DTO u kojem se detaljno opisuje osposobljavanje koje provodi taj DTO.”.

2.

Članak 10.a mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Organizacije su u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008 ovlaštene provoditi osposobljavanje pilota uključenih u upravljanje zrakoplovom iz članka 4. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008 samo ako je nadležno tijelo tim organizacijama izdalo odobrenje kojim s potvrđuje da ispunjavaju bitne zahtjeve iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeve iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Međutim, odstupajući od članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008 i prvog podstavka ovog stavka, organizacije su ovlaštene provoditi osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110 Priloga VIII. ovoj Uredbi bez tog odobrenja ako su nadležnom tijelu podnijele prijavu u skladu sa zahtjevima iz točke DTO.GEN.115 tog Priloga i, ako se to traži u točki DTO.GEN.230(c) tog Priloga, nadležno je tijelo odobrilo program osposobljavanja.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Organizacije za osposobljavanje usklađene s JAR-om smiju provoditi osposobljavanje za dozvole privatnog pilota (PPL) iz dijela FCL, za povezana ovlaštenja uključena u registraciju te za dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) do 8. travnja 2019. bez obzira na odredbe iz priloga VII. i Priloga VIII., pod uvjetom da su registrirane prije 8. travnja 2015.”.

3.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„2.a   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da do 8. travnja 2020. neće primjenjivati:

(1)

odredbe Priloga I. koje se odnose na dozvole pilota jedrilica i balona;

(2)

odredbe priloga VII. i VIII. na organizacije za osposobljavanje koje provode osposobljavanje samo za nacionalne dozvole koje su u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1178/2011 prihvatljive za konverziju u dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) za jedrilice ili balone iz dijela FCL, dozvole pilota jedrilice (SPL) iz dijela FCL ili dozvole pilota balona (BPL) iz dijela FCL.;

(3)

odredbe poddijela B Priloga I.”;

(b)

novi stavak 8. dodaje se kako slijedi:

„8.   Odstupajući od stavka 1., točka FCL.315.A, druga rečenica podtočke (a) točke FCL.410.A i podtočka (c) točke FCL.725.A Priloga I. (dio FCL) primjenjuju se od 8. travnja 2019.”.

4.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

5.

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

6.

Prilog VII. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

7.

Dodaje se Prilog VIII. kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1178/2011 (Dio-FCL) mijenja se kako slijedi:

1.

U točki FCL.010 briše se definicija „uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura”.

2.

Točka FCL.025 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) točke 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.

Podnositelji zahtjeva smiju pristupiti ispitu teorijskog znanja ako ih preporuči prijavljena organizacija za osposobljavanje (DTO) ili odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO) odgovorna za njihovo osposobljavanje, i to nakon što su završili odgovarajuće elemente tečaja teorijskog dijela osposobljavanja u zadovoljavajućem standardu.

3.

Preporuka prijavljene ili odobrene organizacije za osposobljavanje vrijedi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije pristupio polaganju ispita teorijskog znanja barem jedanput u tom razdoblju, potrebu za daljnjim osposobljavanjem određuje DTO ili ATO na temelju potreba podnositelja zahtjeva.”;

(b)

točka (b) mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom stavku točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Ako podnositelj zahtjeva nije uspio položiti pojedini ispit teorijskog znanja u četiri pokušaja, ili nije uspio položiti cjelokupni set ispita teorijskog znanja tijekom šest ispitnih rokova ili u razdoblju iz točke 2., mora ponovno polagati cjelokupni set ispita teorijskog znanja.

Prije ponovnog polaganja cjelokupnog seta ispita teorijskog znanja podnositelj zahtjeva mora obaviti dodatno osposobljavanje u prijavljenoj ili odobrenoj organizaciji za osposobljavanje. Opseg i trajanje tog osposobljavanja određuje prijavljena ili odobrena organizacija za osposobljavanje na temelju potreba podnositelja zahtjeva.”;

ii.

drugi stavak briše se.

3.

Točka FCL.115 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.115   LAPL – Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelj zahtjeva za LAPL mora završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u.

(b)

Tečaj mora uključivati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama za LAPL za koje se prijavljuje.

(c)

Teorijsko osposobljavanje i letačko osposobljavanje mogu se završiti u DTO-u ili ATO-u koji je različit od onog u kojem su podnositelji zahtjeva započeli osposobljavanje.”.

4.

U točki FCL.110.A točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za LAPL(A) koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem moraju obaviti najmanje 21 sat naleta na TMG-u nakon upisa TMG proširenja i kada su ispunjeni zahtjevi iz točke FCL.135.A(a) na avionima.

(c)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočke 2.”.

5.

U točki FCL.110.H točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočke 2.”.

6.

U točki FCL.110.S točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočaka 2., 3. i 4.”.

7.

U točki FCL.135.S uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Privilegije LAPL(S) proširuju se na TMG kad je pilot u DTO-u ili ATO-u završio najmanje:”.

8.

U točki FCL.110.B, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC na balonima može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC na balonima;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočaka 2. i 3.”.

9.

U točki FCL.135.B uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Privilegije LAPL(B) ograničene su na klasu balona na kojem je proveden ispit praktične osposobljenosti. To se graničenje može ukloniti kada pilot obavi na drugoj klasi balona, u DTO-u ili ATO-u, najmanje:”.

10.

Točka FCL.210. zamjenjuje se sljedećim:

FCL.210   Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelji zahtjeva za BPL, SPL, ili PPL moraju završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u.

(b)

Tečaj mora uključivati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama za BPL, SPL ili PPL za koje se prijavljuje.

(c)

Teorijsko osposobljavanje i letačko osposobljavanje mogu se završiti u DTO-u ili ATO-u koji je različit od onog u kojem su podnositelji zahtjeva započeli osposobljavanje.”.

11.

U točki FCL.210.A točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(A). Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(A) moraju obaviti najmanje 15 sati naleta na avionima nakon izdavanja LAPL(A), od čega najmanje 10 sati mora biti letačko osposobljavanje završeno kao tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Taj tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje četiri sata samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje dva sata samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom dužim od 270 km (150 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na dva aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.

(c)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem moraju obaviti:

1.

najmanje 24 sata naleta na TMG-u nakon upisa TMG proširenja i

2.

najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja na avionima kao tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući najmanje zahtjeve iz točke (a) podtočke 2.”.

12.

U točki FCL.210.H, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(H). Podnositelji zahtjeva za PPL(H) koji posjeduju LAPL(H) moraju završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Taj tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje pet sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje jedan samostalni rutni let pod nadzorom instruktora duži od 185 km (100 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na dva aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.”.

13.

U točki FCL.725. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Tečaj osposobljavanja. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse, ovlaštenje za klasu TMG-a ili ovlaštenje za tip jednomotornog helikoptera iz točke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Priloga VIII. (Dio-DTO) može završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u. Tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip mora sadržavati obvezne elemente za relevantni tip kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenima u skladu s Prilogom I. (Dio 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012.”.

14.

U točki FCL.740, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Obnavljanje. Ako je ovlaštenje za klasu ili tip isteklo, podnositelj zahtjeva mora:

1.

uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu.

2.

prije provjere stručnosti iz točke 1. završiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u, kada je to neophodno za dostizanje razine stručnosti za sigurno upravljanje relevantnom klasom ili tipom zrakoplova. Međutim, podnositelj zahtjeva može pohađati osposobljavanje:

i.

u DTO-u ili ATO-u, ako je isteklo ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse, ovlaštenje za klasu TMG-a ili ovlaštenje za tip jednomotornog helikoptera iz točke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Priloga VIII. (Dio-DTO);

ii.

u DTO-u ili ATO-u ili s instruktorom, ako je ovlaštenje isteklo prije najviše tri godine i ako je bila riječ o ovlaštenju za klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse ili ovlaštenju za klasu TMG-a.”.

15.

U točki FCL.800(b)(2) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”.

16.

Točka FCL.805 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (b) podtočki 2. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”;

(b)

u točki (c) podtočki 2. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”.

17.

Točka FCL.810 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. podtočki (a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Ako se privilegije LAPL, SPL ili PPL za avione, TMG-ove ili zračne brodove budu koristile u uvjetima vizualnog letenja (VFR) noću, podnositelji zahtjeva moraju završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Tečaj mora sadržavati:”;

(b)

u točki (b) podtočki 2. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Tečaj mora biti završen unutar razdoblja od šest mjeseci i sadržavati:”.

18.

U točki FCL.815 točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Tečaj osposobljavanja. Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za letenje u planinskom području moraju završiti unutar razdoblja od 24 mjeseca tečaj teorijskog osposobljavanja i letačkog osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Sadržaj tečaja mora odgovarati traženim privilegijama ovlaštenja za letenje u planinskom području za koje se podnosi zahtjev.”.

19.

U točki FCL.830(b)(2) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”.

20.

Točka FCL.930 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.930   Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora završiti tečaj teorijskog osposobljavanja i letačkog osposobljavanja u ATO-u. Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora za jedrilice ili balone može završiti tečaj teorijskog osposobljavanja i letačkog osposobljavanja u DTO-u.

(b)

Dodatno uz specifične elemente utvrđene u ovom Prilogu (Dio-FCL) za svaku kategoriju instruktora, tečaj osposobljavanja mora sadržavati elemente zahtijevane u točki FCL.920.”.

21.

U točki FCL.910.FI(a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

privilegije FI-ja ograničene su na provođenje letačkog osposobljavanja pod nadzorom FI-ja za istu kategoriju zrakoplova kojeg je za tu svrhu nominirao DTO ili ATO u sljedećim slučajevima:”.

22.

U točki FCL.1015. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva za certifikat ispitivača mora proći standardizacijski tečaj koji provodi nadležno tijelo ili koji provodi ATO te ga je odobrilo to nadležno tijelo. Podnositelj zahtjeva za certifikat ispitivača za jedrilice ili balone može pohađati standardizacijski tečaj koji provodi DTO, a koji je odobrilo nadležno tijelo.”.

23.

U točki FCL.1025(b) točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

pohađa tijekom zadnje godine razdoblja valjanosti seminar za osvježenje znanja za ispitivače koji provodi nadležno tijelo ili koji provodi ATO te ga je odobrilo to nadležno tijelo. Ispitivač koji posjeduje certifikat za jedrilice ili balone može tijekom zadnje godine razdoblja valjanosti pohađati tečaj za osvježenje znanja za ispitivače koji provodi DTO, a koji je odobrilo nadležno tijelo.”.

PRILOG II.

Prilog VI. Uredbi (EU) br. 1178/2011 (Dio-ARA) mijenja se kako slijedi:

1.

Točka ARA.GEN.105 briše se.

2.

U točki ARA.GEN.200 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Nadležno tijelo uspostavlja procedure za sudjelovanje u međusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija i pomoći s drugim nadležnim tijelima na koje se to odnosi, uključujući informacije o svim izdanim nalazima, korektivnim naknadnim mjerama poduzetima na temelju tih nalaza i prisilnim mjerama za osiguranje provođenja propisa poduzetima na temelju nadzora osoba i organizacija koje provode aktivnosti na državnom području države članice, ali su ih certificirali nadležno tijelo druge države članice ili Agencija ili su tom tijelu ili Agenciji podnijele prijave.”.

3.

Točka ARA.GEN.220 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) podtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

procesa certificiranja i podnošenja prijave te nadzora certificiranih i prijavljenih organizacija;”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Nadležno će tijelo sastaviti i ažurirati popis svih certifikata organizacija, certifikata kvalifikacije FSTD-a te dozvola, certifikata i potvrda osoblja koje je izdalo, prijava DTO-a koje je primilo i programa osposobljavanja DTO-a za koje je verificiralo ili odobrilo usklađenost s Prilogom I. (Dio-FCL).”.

4.

U točki ARA.GEN.300(a) točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

kontinuiranu usklađenost sa zahtjevima primjenjivima na osobe koje posjeduju dozvole, ovlaštenja i certifikate, organizacije koje je certificiralo, imatelje kvalifikacija FSTD-a i organizacije od kojih je primilo prijavu;”.

5.

U točki ARA.GEN.305 dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

Neovisno o točkama (b), (c) i (ca) program nadzora DTO-a izrađuje se uzimajući u obzir specifičnu prirodu organizacije, složenost njezinih aktivnosti i rezultate prošlih nadzornih aktivnosti te se temelji na procjeni rizika povezanoj s vrstom osposobljavanja koje se povodi. Nadzorne aktivnosti obuhvaćaju inspekcije, uključujući nenajavljene inspekcije, i mogu, ako nadležno tijelo procijeni da je potrebno, uključivati audite.”.

6.

U točki ARA.GEN.330 dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

Neovisno o točkama (a), (b) i (c) u slučaju izmjena informacija iz prijava koje su primljene od DTO-a ili programa osposobljavanja kojim se koristi DTO, a o kojima je obaviješteno u skladu s točkom DTO.GEN.116 Priloga VIII. (Dio-DTO), nadležno će tijelo postupiti u skladu sa zahtjevima iz točaka ARA.DTO.105 i ARA.DTO.110, kako je primjenjivo.”.

7.

Točka ARA.GEN.350 mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeća točka (da):

„(da)

Neovisno o točkama od (a) do (d) u slučaju DTO-a ako tijekom nadzora ili na bilo koji drugi način nadležno tijelo pronađe dokaz koji upućuje na neusklađenost DTO-a s bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi, nadležno tijelo:

1.

sastavlja nalaz, bilježi ga, obavješćuje o njemu pisanim putem predstavnika DTO-a i određuje razuman rok u kojem DTO treba poduzeti korake navedene u točki DTO.GEN.150 Priloga VIII. (Dio-DTO);

2.

poduzima trenutačne i primjerene mjere radi ograničavanja ili zabrane aktivnosti osposobljavanja koje nisu usklađene dok DTO ne poduzme korektivne aktivnosti iz točke 1. ako dođe do bilo koje od sljedećih situacija:

i.

utvrđen je sigurnosni problem;

ii.

DTO nije poduzeo korektivne aktivnosti u skladu s točkom DTO.GEN.150;

3.

u odnosu na programe osposobljavanja iz točke DTO.GEN.230(c) Priloga VIII (Dio-DTO) ograničava, suspendira ili ukida odobrenje za program osposobljavanja;

4.

poduzima dodatne prisilne mjere za osiguranje provođenja propisa potrebne za prekid neusklađenosti i, prema potrebi, uklanja njezine posljedice.”;

(b)

točka (e) zamjenjuje se sljedećom:

„(e)

Neovisno o dodatnim prisilnim mjerama za osiguranje provođenja propisa, ako tijelo države članice koje postupa u skladu s točkom ARA.GEN.300(d) utvrdi da organizacija, koju je certificiralo nadležno tijelo druge države članice ili Agencija ili je tom tijelu ili Agenciji podnijela prijavu, nije usklađena s bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi, ono obavješćuje to nadležno tijelo o toj neusklađenosti.”.

8.

Nakon Poddijela MED dodaje se sljedeći Poddio DTO:

„PODDIO DTO

SPECIFIČNI ZAHTJEVI POVEZANI S PRIJAVLJENIM ORGANIZACIJAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE (DTO-i)

ARA.DTO.100   Prijava nadležnom tijelu

(a)

Nakon što primi prijavu od DTO-a, nadležno tijelo provjerava sadržava li prijava sve informacije navedene u točki DTO.GEN.115 Priloga VIII. (Dio-DTO) i potvrđuje da je primilo prijavu te predstavniku DTO-a dodjeljuje pojedinačni referentni broj DTO-a.

(b)

Ako prijava ne sadržava potrebne informacije ili sadržava informacije koje upućuju na neusklađenost s bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi, nadležno tijelo postupa u skladu s točkom ARA.GEN.350(da).

ARA.DTO.105   Izmjene prijava

Nakon što primi obavijest o izmjeni informacija iz prijave DTO-a, nadležno tijelo postupa u skladu s točkom ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Provjera usklađenosti programa osposobljavanja

(a)

Nakon što je primilo program osposobljavanja DTO-a i sve njegove izmjene, o kojima je obaviješteno u skladu s točkom DTO.GEN.115(c) Priloga VIII. (Dio-DTO), ili zahtjev za odobrenje programa osposobljavanja DTO-a, koji je poslan u skladu s točkom DTO.GEN.230(c) tog Priloga, nadležno tijelo provjerava usklađenost tih programa osposobljavanja sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL).

(b)

Kad se nadležno tijelo uvjeri da su program osposobljavanja DTO-a i sve njegove izmjene usklađeni s tim zahtjevima, obavješćuje o tome pisanim putem predstavnika DTO-a ili, u slučaju iz točke DTO.GEN.230(c) Priloga VIII. (Dio-DTO), odobrava program osposobljavanja. Za to odobrenje koristi se obrascem iz Dodatka VIII. ovom Prilogu (Dio-ARA).

(c)

U slučaju bilo kakve neusklađenosti nadležno tijelo postupa u skladu s točkom ARA.GEN.350(da) ili, u slučaju iz točke DTO.GEN.230(c) Priloga VIII. (Dio-DTO), odbacuje zahtjev za odobrenje programa osposobljavanja.”.

9.

Dodaje se sljedeći Dodatak VIII.:

Dodatak VIII. Prilogu VI. (Dio-ARA)

Odobrenje programa osposobljavanja

za prijavljenu organizaciju za osposobljavanje (DTO)

Europska unija (*1)

Nadležno tijelo

Tijelo izdavatelj:

Naziv DTO-a:

Referentni broj DTO-a:

 

Odobreni program(i) osposobljavanja:

 

Standardizacija ispitivača – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Seminar za osvježenje znanja – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Referentna oznaka dokumenta:

Napomene:

Prethodno naveden(e) program(e) osposobljavanja verificiralo je prethodno navedeno nadležno tijelo te je utvrdilo da je (su) usklađen(i) sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011.

Datum izdavanja:

Potpis: [nadležno tijelo]

EASA obrazac XXX, 1. izdanje – stranica 1/1

”.

(*1)  ‚Europska unija’ treba se izbrisati za države koje nisu članice EU-a.

(*2)  Prilagoditi prema potrebi.


PRILOG III.

U Prilogu VII. Uredbi (EU) br. 1178/2011 (Dio-ORA) uvodna rečenica u točki ORA.ATO.120 zamjenjuje se sljedećim:

„Sljedeći zapisi moraju se čuvati tijekom trajanja tečaja i najmanje tri godine nakon završetka osposobljavanja:”.


PRILOG IV.

PRILOG VIII.

ZAHTJEVI ZA PRIJAVLJENE ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE (DTO-i)

[DIO-DTO]

DTO.GEN.100   Općenito

U skladu s člankom 10.a stavkom 1. drugim podstavkom u ovom se Prilogu (Dio-DTO) utvrđuju zahtjevi primjenjivi na organizacije za osposobljavanje pilota koje provode osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110 na temelju prijave podnesene u skladu s točkom DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Nadležno tijelo

Za potrebe ovog Priloga (Dio-DTO) nadležno tijelo za DTO je tijelo koje imenuje država članica na čijem državnom području DTO ima glavno mjesto poslovanja.

DTO.GEN.110   Opseg osposobljavanja

(a)

DTO je ovlašten provoditi sljedeće osposobljavanje, uz uvjet da je podnio prijavu u skladu s točkom DTO.GEN.115:

1.

za zrakoplove:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(A) i PPL(A);

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(A) i PPL(A);

(c)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za klasu SEP-a (kopno), SEP-a (more) i TMG-a;

(d)

osposobljavanje za dobivanje dodatnih ovlaštenja: noćno letenje, akrobatsko letenje, letenje u planinskom području, vuča jedrilica i transparenata;

2.

za helikoptere:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(H) i PPL(H);

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(H), PPL(H);

(c)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za tip jednomotornog helikoptera za koji je certificirani najveći broj sjedala pet;

(d)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za noćno letenje;

3.

za jedrilice:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(S) i SPL;

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(S) and SPL;

(c)

osposobljavanje za dobivanje proširenja privilegija na TMG u skladu s točkom FCL.135.S;

(d)

osposobljavanje za dodatne vrste starta u skladu s točkom FCL.130.S;

(e)

osposobljavanje za dobivanje dodatnih ovlaštenja: akrobatsko letenje, vuča jedrilica i letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti;

(f)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja instruktora letenja FI(S);

(g)

seminar za osvježenje znanja za FI(S);

4.

za balone:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(B) i BPL;

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(B) i BPL;

(c)

osposobljavanje za proširenje klase u skladu s točkom FCL.135.B;

(d)

osposobljavanje za proširenje klase ili grupe u skladu s točkom FCL.225.B;

(e)

osposobljavanje za dobivanje proširenja za letove balona sa sponom u skladu s točkom FCL.130.B;

(f)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za noćno letenje;

(g)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja instruktora letenja FI(B);

(h)

seminar za osvježenje znanja za FI(B);

(b)

DTO je ovlašten provoditi i osposobljavanje za ispitivače iz točaka FCL.1015(a) i FCL.1025(b)(2) Priloga I. (Dio-FCL) za FE(S), FIE(S), FE(B) i FIE(B), uz uvjet da je podnio prijavu u skladu s točkom DTO.GEN.115 i da je nadležno tijelo odobrilo program osposobljavanja u skladu s točkom DTO.GEN.230(c).

DTO.GEN.115   Prijava

(a)

Organizacija koja namjerava provoditi osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110 prije provedbe osposobljavanja podnosi prijavu nadležnom tijelu. Prijava sadržava barem sljedeće podatke:

1.

naziv DTO-a;

2.

kontaktne podatke glavnog mjesta poslovanja DTO i, ako je primjenjivo, kontaktne podatke aerodroma i operativnih mjesta DTO-a;

3.

imena i kontaktne podatke sljedećih osoba:

i.

predstavnika DTO-a;

ii.

voditelja osposobljavanja DTO-a i

iii.

svih zamjenika voditelja osposobljavanja, ako se to traži u točki DTO.GEN.250(b)(1);

4.

vrstu osposobljavanja, kako je navedeno u točki DTO.GEN.110, koja se provodi na pojedinom aerodromu i/ili operativnome mjestu;

5.

popis svih zrakoplova i FSTD-a koji će se upotrebljavati za osposobljavanje, ako je primjenjivo;

6.

datum planiranog početka osposobljavanja;

7.

izjavu kojom se potvrđuje da je DTO razvio sigurnosnu politiku i da će primjenjivati tu politiku tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom, u skladu s točkom DTO.GEN.210(a)(1)(ii);

8.

izjavu kojom se potvrđuje da DTO ispunjava i da će tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom nastaviti ispunjavati bitne zahtjeve utvrđene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeve iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi;

(b)

Ta prijava, i sve njezine naknadne izmjene, predaju se na obrascu iz Dodatka 1.

(c)

DTO nadležnom tijelu s prijavom podnosi i program ili programe osposobljavanja koje upotrebljava ili namjerava upotrebljavati za provedbu osposobljavanja te zahtjev za odobrenje programa ili programâ osposobljavanja ako se to odobrenje traži u skladu s točkom DTO.GEN.230(c).

(d)

Odstupajući od točke (c) organizacija koja posjeduje odobrenje izdano u skladu s Poddijelom ATO Priloga VII. (Dio-ORA) može s prijavom predati samo referentnu oznaku već odobrenog priručnika ili odobrenih priručnika za osposobljavanje.

DTO.GEN.116   Obavješćivanje o izmjenama i prestanku aktivnosti osposobljavanja

DTO bez odgode obavješćuje nadležno tijelo o sljedećem:

(a)

svim izmjenama informacija koje obuhvaća prijava iz točke DTO.GEN.115(a) i programa ili programâ osposobljavanja ili odobrenog priručnika ili odobrenih priručnikâ iz točke DTO.GEN.115(c) odnosno (d);

(b)

prestanku nekih ili svih aktivnosti osposobljavanja koje obuhvaća prijava.

DTO.GEN.135   Prestanak prava na provedbu osposobljavanja

DTO više neće imati pravo provoditi neke ili sve aktivnosti osposobljavanja navedene u svojoj prijavi na temelju te prijave ako se dogodi nešto od sljedećeg:

(a)

DTO je obavijestio nadležno tijelo o prestanku nekih ili svih aktivnosti osposobljavanja koje obuhvaća prijava u skladu s točkom DTO.GEN.116(b);

(b)

DTO nije provodio osposobljavanje više od 36 uzastopnih mjeseci.

DTO.GEN.140   Pristup

Kako bi se utvrdilo postupa li DTO u skladu sa svojom prijavom, DTO u svakom trenutku omogućuje pristup svim objektima, zrakoplovima, dokumentima, zapisima, podacima, postupcima i bilo kojem drugom materijalu relevantnom za njegove aktivnosti osposobljavanja obuhvaćene prijavom svakome koga je ovlastilo nadležno tijelo.

DTO.GEN.150.   Nalazi

Nakon što je nadležno tijelo obavijestilo DTO o nalazu u skladu s točkom ARA.GEN.350(da)(1), DTO u roku koji je odredilo nadležno tijelo poduzima sljedeće korake:

(a)

utvrđuje temeljni uzrok neusklađenosti;

(b)

poduzima potrebne korektivne aktivnosti za prekid neusklađenosti i, prema potrebi, uklanja njezine posljedice;

(c)

obavješćuje nadležno tijelo o korektivnim aktivnostima koje je poduzeo.

DTO.GEN.155   Reakcija na sigurnosni problem

Kako bi reagirao na sigurnosni problem, DTO provodi:

(a)

mjere sigurnosti koje zahtijeva nadležno tijelo u skladu s točkom ARA.GEN.135(c);

(b)

relevantne obvezne sigurnosne informacije koje je izdala Agencija, uključujući direktive o plovidbenosti.

DTO.GEN.210   Zahtjevi za osoblje

(a)

DTO imenuje:

1.

predstavnika koji je odgovoran i ovlašten za najmanje sljedeće:

i.

osiguravanje usklađenosti DTO-a i njegovih aktivnosti s primjenjivim zahtjevima i njegovom prijavom;

ii.

razvoj i uspostavu sigurnosne politike kojom se jamči da se aktivnosti DTO-a izvode sigurno, osiguravanje da se DTO pridržava te sigurnosne politike i poduzimanje potrebnih mjera za postizanje ciljeva te sigurnosne politike;

iii.

poticanje sigurnosti unutar DTO-a;

iv.

osiguravanje dostupnosti dovoljno resursa unutar DTO-a kako bi se aktivnosti iz točaka i., ii. te iii. mogle djelotvorno provesti;

2.

voditelja osposobljavanja koji je odgovoran i kvalificiran za osiguravanje najmanje sljedećeg:

i.

usklađenosti osposobljavanja sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i s programom osposobljavanja DTO-a;

ii.

zadovoljavajuće integracije letačkog osposobljavanja na zrakoplovima ili uređajima za osposobljavanje koji simuliraju let (FSTD) i teorijskog osposobljavanja;

iii.

nadzora nad napretkom polaznika;

iv.

u slučaju iz točke DTO.GEN.250(b) nadzora zamjenika ili zamjenikâ voditelja osposobljavanja;

(b)

DTO može imenovati istu osobu za svojeg predstavnika i voditelja osposobljavanja.

(c)

DTO ne smije imenovati osobu za svojeg predstavnika ili voditelja osposobljavanja ako postoje objektivne naznake da se toj osobi ne može vjerovati da će obavljati zadaće navedene u točki (a) tako da štiti i unaprjeđuje sigurnost zračnog prometa. Takvom objektivnom naznakom smatra se činjenica da je na osobu u posljednje tri godine primijenjena prisilna mjera za osiguranje provođenja propisa poduzeta u skladu s točkom ARA.GEN.355, osim ako ta osoba može dokazati da nalaz na temelju kojeg je poduzeta ta mjera zbog svoje prirode, razmjera ili učinka na sigurnost zračnog prometa ne može upućivati na to da joj nije moguće vjerovati da će obavljati te zadaće na taj način.

(d)

DTO osigurava da instruktori za teorijsko osposobljavanje imaju jednu od sljedećih kvalifikacija:

1.

praktično iskustvo u zrakoplovstvu u područjima koja su relevantna za osposobljavanje koje provode i završen tečaj iz metodike i tehnike osposobljavanja;

2.

prethodno iskustvo u provođenju teorijskog osposobljavanja i prikladno teorijsko iskustvo u predmetu za koji će provoditi osposobljavanje;

(e)

Instruktori letenja i instruktori za osposobljavanje na uređajima za osposobljavanje koji simuliraju let moraju imati kvalifikacije kako se traži u Prilogu I. (Dio-FCL) za vrstu osposobljavanja koju će provoditi.

DTO.GEN.215   Zahtjevi u pogledu sredstava

DTO mora imati uspostavljena sredstva kojima se omogućuje obavljanje svih njegovih aktivnosti i upravljanje njima u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjevima iz ovog Priloga (Dio-DTO).

DTO.GEN.220   Čuvanje zapisa

(a)

DTO za svakog pojedinačnog polaznika čuva sljedeće zapise tijekom trajanja tečaja i tri godine nakon završetka posljednjeg osposobljavanja:

1.

podatke o osposobljavanju na zemlji, letačkom osposobljavanju i na uređajima za osposobljavanje koji simuliraju let;

2.

podatke o pojedinačnom napretku;

3.

podatke o dozvolama i povezanim ovlaštenjima koji su relevantni za osposobljavanje, uključujući datume isteka ovlaštenja i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti;

(b)

DTO čuva izvješće o godišnjem unutarnjem pregledu i izvješće o aktivnostima iz točaka DTO.GEN.270(a) odnosno (b) tri godine od datuma kad je DTO sastavio ta izvješća.

(c)

DTO čuva program osposobljavanja tri godine od datuma kad je održao posljednji tečaj osposobljavanja u skladu s tim programom.

(d)

DTO u skladu s primjenjivim pravom o zaštiti osobnih podataka pohranjuje zapise iz točke (a) tako da primjerenim alatima i protokolima osigurava zaštitu te poduzima odgovarajuće mjere za ograničavanje pristupa tim zapisima na osobe koje su propisno ovlaštene za pristup njima.

DTO.GEN.230   Program osposobljavanja DTO-a

(a)

DTO uspostavlja program osposobljavanja za svako od osposobljavanja navedenih u točki DTO.GEN.110 koja DTO provodi.

(b)

Programi osposobljavanja u skladu su sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL).

(c)

DTO je ovlašten provoditi osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110(b) samo ako je nadležno tijelo u skladu s točkom ARA.DTO.110 za njegov program osposobljavanja za predmetno osposobljavanje i sve njegove izmjene na zahtjev DTO-a izdalo odobrenje, kojim se potvrđuje da su taj program osposobljavanja i sve njegove izmjene u skladu sa zahtjevima Priloga I. (Dio-FCL). DTO podnosi zahtjev za to odobrenje podnošenjem svoje prijave u skladu s točkom DTO.GEN.115.

(d)

Točka (c) ne primjenjuje se na organizaciju koja posjeduje i odobrenje izdano u skladu s Poddijelom ATO Priloga VII. (Dio-ORA) koje uključuje privilegije za to osposobljavanje.

DTO.GEN.240   Zrakoplovi za osposobljavanje i FSTD-i

(a)

DTO se koristi prikladnom flotom zrakoplova za osposobljavanje ili FSTD-ima koji su prikladni za osposobljavanje koje provodi.

(b)

DTO sastavlja i ažurira popis svih zrakoplova, uključujući njihove registracijske oznake, kojima se koristi za osposobljavanje koje provodi.

DTO.GEN.250   Aerodromi i operativna mjesta

(a)

Kad izvodi letačko osposobljavanje na zrakoplovu, DTO mora koristiti samo aerodrome ili operativna mjesta koja imaju prikladan smještaj i karakteristike koje dopuštaju osposobljavanje relevantnih manevara, uzimajući u obzir osposobljavanje koje se provodi i kategoriju i tip zrakoplova koji se koristi.

(b)

Ako DTO upotrebljava više od jednog aerodroma za provedbu bilo kojeg osposobljavanja navedenog u točkama DTO.GEN.110(a)(1) i (2), on:

1.

za svaki dodatni aerodrom imenuje zamjenika voditelja osposobljavanja koji je odgovoran za zadaće iz točke DTO.GEN.210(a)(2)(i) do iii. na tom aerodromu i

2.

osigurava dostupnost dovoljno resursa za sigurno izvođenje operacija na svim aerodromima, u skladu sa zahtjevima iz ovog Priloga (Dio-DTO).

DTO.GEN.260   Teorijsko osposobljavanje

(a)

Pri teorijskom osposobljavanju DTO može provoditi osposobljavanje na licu mjesta ili učenje na daljinu.

(b)

DTO prati i bilježi napredak svakog polaznika teorijskog osposobljavanja.

DTO.GEN.270   Godišnji unutarnji pregled i godišnje izvješće o aktivnostima

DTO poduzima sljedeće korake:

(a)

provodi godišnji unutarnji pregled zadaća i odgovornosti navedenih u točki DTO.GEN.210 i sastavlja izvješće o tom pregledu;

(b)

sastavlja godišnje izvješće o aktivnostima;

(c)

dostavlja izvješće o godišnjem unutarnjem pregledu i godišnje izvješće o aktivnostima nadležnom tijelu do datuma koji je odredilo nadležno tijelo.

Dodatak 1. Prilogu VIII. (Dio-DTO)

PRIJAVA

u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011

☐ Prva prijava

☐ Obavijest o izmjenama (1) – referentna oznaka DTO-a:

1.

Prijavljena organizacija za osposobljavanje (DTO)

Naziv:

2.

Mjesto(a) poslovanja

Kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) glavnog mjesta poslovanja DTO-a:

3.

Osoblje

Ime i kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) predstavnika DTO-a:

Ime i kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) voditelja osposobljavanja DTO-a i, ako je primjenjivo, zamjenika/zamjenikâ voditelja osposobljavanja:

4.

Opseg osposobljavanja

Popis osposobljavanja koja se provode:

Popis svih programa osposobljavanja koji se koriste za provođenje osposobljavanja (dokumente treba priložiti ovoj prijavi) ili, u slučaju iz točke DTO.GEN.230(d) Priloga VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011, referentna oznaka svih odobrenih priručnika za osposobljavanje koji se koriste za provođenje osposobljavanja:

5.

Zrakoplovi za osposobljavanje i FSTD-i

Popis zrakoplova koji se koriste za osposobljavanje:

Popis kvalificiranih FSTD-a koji se koriste za osposobljavanje (ako je primjenjivo, uključujući oznaku u slovima kako je navedeno na certifikatu kvalifikacije):

6.

Aerodrom(i) i operativno(a) mjesto(a)

Kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) svih aerodroma i operativnih mjesta koje koristi DTO za provođenje osposobljavanja:

7.

Datum planiranog početka osposobljavanja:

8.

Zahtjev za odobrenje standardizacijskog tečaja za ispitivače i seminara za osvježenje znanja (ako je primjenjivo)

☐ DTO podnosi zahtjev za odobrenje prethodno navedenih programa osposobljavanja za ispitivače za jedrilice ili balone u skladu s točkama DTO.GEN.110(b) i DTO.GEN.230(c) Priloga VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

9.

Izjave

DTO je razvio sigurnosnu politiku u skladu s Prilogom VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011, posebice s njegovom točkom DTO.GEN.210(a)(1)(ii), te će primjenjivati tu politiku tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom.

DTO ispunjava te će tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom nastaviti ispunjavati bitne zahtjeve utvrđene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeve iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

Potvrđujemo da su sve informacije u ovoj prijavi, uključujući njezine priloge (ako je primjenjivo), potpune i točne.

Ime, datum i potpis predstavnika DTO-a

Ime, datum i potpis voditelja osposobljavanja DTO-a


(1)  U slučaju izmjena treba ispuniti samo točku 1. i polja u kojima su izmjene.