9.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 202/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1106

оd 8. kolovoza 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za izjavu o usklađenosti koju objavljuju i održavaju administratori značajnih i neznačajnih referentnih vrijednosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 25. stavak 8. treći podstavak i članak 26. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 25. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/1011 administratorima značajne referentne vrijednosti koji odluče da neće ispunjavati jedan ili više zahtjeva iz te uredbe nalaže se da objavljuju i održavaju izjavu o usklađenosti u kojoj se jasno navodi zašto je prikladno da taj administrator ne poštuje te zahtjeve. Člankom 26. stavkom 3. te uredbe propisuje se slična obveza za administratore neznačajnih referentnih vrijednosti, no za veći broj zahtjeva.

(2)

Svatko tko čita izjavu o usklađenosti trebao bi moći jasno identificirati odredbe Uredbe (EU) 2016/1011 koje je administrator referentne vrijednosti odlučio ne primjenjivati i razloge zbog kojih administrator smatra da je prikladno da ih ne poštuje.

(3)

Člankom 25. stavkom 7. i člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 propisuje se da se u izjavi o usklađenosti moraju jasno navesti razlozi zbog kojih administrator smatra da je prikladno da ne poštuje dotične odredbe. U predlošku bi se stoga trebalo navesti zasebno objašnjenje za svaku odredbu koju administrator ne primjenjuje.

(4)

Neobvezna izuzeća za značajne referentne vrijednosti iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju podskup mogućih izuzeća za neznačajne referentne vrijednosti iz članka 26. stavka 1. iste uredbe. Kako bi se osigurala usklađenost dvaju provedbenih tehničkih standarda propisanih člankom 25. stavkom 8. i člankom 26. stavkom 5. u vezi s tim izuzećima i kako bi se izbjeglo nepotrebno moguće administrativno opterećenje administratora referentnih vrijednosti, poželjno je te provedbene tehničke standarde uključiti u jednu uredbu.

(5)

Administratori mogu odlučiti da će za obitelj referentnih vrijednosti upotrebljavati jednu izjavu o usklađenosti pod uvjetom da se u njoj za svaku referentnu vrijednost obuhvaćenu izjavom o usklađenosti mogu jasno identificirati odredbe koje je administrator odlučio ne primjenjivati. Jedna izjava o usklađenosti ne bi smjela obuhvaćati značajne i neznačajne referentne vrijednosti. Ako obitelj referentnih vrijednosti uključuje značajne i neznačajne referentne vrijednosti, trebalo bi pripremiti barem dvije izjave o usklađenosti.

(6)

Administratori bi trebali imati dovoljno vremena za usklađenje sa zahtjevima iz ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon stupanja na snagu,

(7)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(8)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predlošci za izjavu o usklađenosti

1.   Predložak za izjavu o usklađenosti iz članka 25. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1011 naveden je u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Predložak za izjavu o usklađenosti iz članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1011 naveden je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. listopada 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG I.

Predložak za izjavu o usklađenosti iz članka 25. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/1011

Rubrika

Polje za unos teksta

A.   Opće informacije

1.

Datum stvaranja ovog dokumenta i, ako je primjenjivo, datum njegova zadnjeg ažuriranja

1.

Stvoren: [dd/mm/gg]

Zadnji put ažuriran: [dd/mm/gg]

2.

Ime administratora

2.

[Kako se navodi u „Registru administratora i referentnih vrijednosti” koji objavljuje ESMA]

3.

Relevantno nacionalno nadležno tijelo

3.

[Nadležno tijelo koje odobrava ili registrira administratora u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011]

U sljedećem odjeljku:

utvrđuju se značajna referentna vrijednost ili značajne referentne vrijednosti u pogledu kojih se ne primjenjuju odredbe,

utvrđuju se odredbe koje je administrator odlučio ne primjenjivati i

objašnjava se zašto je prikladno da administrator ne poštuje te odredbe.

Ako se ovaj dokument odnosi na najmanje dvije značajne referentne vrijednosti koje pruža administrator, mora se ispuniti zaseban odjeljak za svaki skup referentnih vrijednosti za koji vrijedi sljedeće:

odredbe koje je administrator odlučio ne primjenjivati iste su za sve te referentne vrijednosti i

objašnjenje za svaku odredbu o tome zašto je prikladno da je administrator ne poštuje isto je za sve te referentne vrijednosti.

B.    [Navesti ime administratora kako je navedeno u rubrici 2. odjeljka A] odlučuje da neće primjenjivati sljedeće odredbe Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu značajne referentne vrijednosti ili značajnih referentnih vrijednosti navedenih u nastavku

1.

Referentna vrijednost ili referentne vrijednosti u pogledu kojih se ne primjenjuju odredbe

1.

[Navesti naziv referentne vrijednosti ili referentnih vrijednosti zajedno s njihovim međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnog papira (ISIN) ili, ako ISIN nije dostupan, drugom identifikacijskom oznakom]

2.

Navesti mjesto objave izjave o usklađenosti relevantne referentne vrijednosti ili relevantnih referentnih vrijednosti

2.

[npr. poveznica na internetske stranice]

3.

i.

Odredba ili odredbe Uredbe (EU) 2016/1011 koje se ne primjenjuju

ii.

Za svaku odredbu razlozi zbog kojih je prikladno da administrator ne poštuje tu odredbu

3. i.

[Za svaku odredbu navesti broj članka i stavka te ako je primjenjivo, konkretne točke Uredbe (EU) 2016/1011 i cjeloviti tekst odredbe]

3. ii.

[Za svaku odredbu navesti konkretno, detaljno i jasno objašnjenje zašto je prikladno da je administrator ne poštuje, uzimajući u obzir prirodu i učinak referentne vrijednosti ili referentnih vrijednosti te veličinu administratora]

PRILOG II.

Predložak za izjavu o usklađenosti iz članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1011

Rubrika

Polje za unos teksta

A.   Opće informacije

1.

Datum stvaranja ovog dokumenta i, ako je primjenjivo, datum njegova zadnjeg ažuriranja

1.

Stvoren: [dd/mm/gg]

Zadnji put ažuriran: [dd/mm/gg]

2.

Ime administratora

2.

[Kako se navodi u „Registru administratora i referentnih vrijednosti” koji objavljuje ESMA]

U sljedećem odjeljku:

utvrđuju se neznačajna referentna vrijednost ili neznačajne referentne vrijednosti u pogledu kojih se ne primjenjuju odredbe,

utvrđuju se odredbe koje je administrator odlučio ne primjenjivati i

objašnjava se zašto je prikladno da administrator ne poštuje te odredbe.

Ako se ovaj dokument odnosi na obitelj neznačajnih referentnih vrijednosti koje pruža administrator, mora se ispuniti zaseban odjeljak za svaki skup referentnih vrijednosti za koji vrijedi sljedeće:

odredbe koje je administrator odlučio ne primjenjivati iste su za sve te referentne vrijednosti i

objašnjenje za svaku odredbu o tome zašto je prikladno da je administrator ne poštuje isto je za sve te referentne vrijednosti.

B.    [Navesti ime administratora kako je navedeno u rubrici 2 odjeljka A] odlučuje da neće primjenjivati sljedeće odredbe Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu neznačajne referentne vrijednosti ili neznačajnih referentnih vrijednosti utvrđenih u nastavku

1.

The benchmark or benchmarks in respect of which the provision(s) do not apply

1.

[Navesti naziv referentne vrijednosti ili referentnih vrijednosti zajedno s njihovim međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnog papira (ISIN) ili, ako ISIN nije dostupan, drugom identifikacijskom oznakom]

2.

i.

Odredba ili odredbe Uredbe (EU) 2016/1011 koje se ne primjenjuju

ii.

Za svaku odredbu razlozi zbog kojih je prikladno da administrator ne poštuje tu odredbu

2. i.

[Za svaku odredbu navesti broj članka i stavka te ako je primjenjivo, konkretne točke Uredbe (EU) 2016/1011 i cjeloviti tekst odredbe]

2. ii.

[Za svaku odredbu navesti konkretno, detaljno i jasno objašnjenje zašto je prikladno da je administrator ne poštuje.]