7.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 199/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1100

оd 6. lipnja 2018.

o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 2271/96 o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2271/96 od 22. studenoga 1996. o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (1), a posebno njezin članak 1. drugi stavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 2271/96 predviđa se zaštita od učinaka izvanteritorijalne primjene zakona i drugih propisa koje donesu treće zemlje i djelovanja koja se na njima temelje ili iz njih proizlaze ako takva primjena utječe na interese fizičkih i pravnih osoba u Uniji koje se bave međunarodnom trgovinom i/ili kretanjem kapitala i srodnim komercijalnim djelatnostima između Unije i trećih zemalja.

(2)

U Uredbi se navodi da takvi zakoni i drugi propisi svojom izvanteritorijalnom primjenom krše međunarodno pravo.

(3)

Takvi zakoni i drugi propisi trećih zemalja na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 2271/96 navedeni su u njezinu Prilogu.

(4)

Sjedinjene Države su 8. svibnja 2018. objavile da će ukinuti izuzeće koje su u nacionalnim mjerama ograničavanja uvele za Iran. Neke od tih mjera imaju izvanteritorijalnu primjenu i mogu negativno utjecati na interese Unije i interese fizičkih i pravnih osoba koje izvršavaju svoja prava prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

(5)

U Prilog Uredbi stoga bi trebalo uključiti navedene mjere ograničavanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 2271/96 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 29.11.1996., str. 1.


PRILOG

ZAKONI I OSTALI PROPISI

Napomena: glavne odredbe zakona i ostalih propisa u ovom Prilogu sažete su samo u informativne svrhe. Njihov puni i precizan sadržaj nalazi se u relevantnim zakonima i ostalim propisima.

DRŽAVA: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

ZAKONI

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, glava XVII. „Cuban Democracy Act 1992”, odjeljci 1704. I 1706.

Propisuje:

zahtjevi su niže navedeni u glavi I. „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”.

Moguća šteta po interese EU-a:

obveze su navedene u „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”.

Glava I.

Propisuje:

poštovanje ekonomskog i financijskog embarga SAD-a u odnosu na Kubu na način da se, među ostalim, u SAD ni izravno ni neizravno preko trećih zemalja ne izvoze roba ni usluge kubanskog podrijetla kao ni one koje uključuju materijale ili robu koja potječe iz Kube, da se ne posluje s robom koja se nalazi ili se nalazila na Kubi i koja se prevozi ili se prevozila iz ili preko Kube, da se u SAD ponovno ne izvozi šećer kubanskog podrijetla bez obavijesti nadležnom nacionalnom tijelu o izvozniku niti da se u SAD uvoze šećerni proizvodi bez uvjerenja da nije riječ o kubanskim proizvodima, da se zamrzava kubanska imovina i da se ne obavljaju financijski poslovi s Kubom.

Moguća šteta po interese EU-a:

zabrana utovara ili istovara tereta za plovila na bilo kojoj lokaciji u SAD-u ili ulaska u luke SAD-a; odbijanje uvoza bilo koje robe ili usluga s podrijetlom iz Kube te uvoza u Kubu robe ili usluga s podrijetlom iz SAD-a, blokiranje financijskog poslovanja s Kubom.

Glava III. i glava IV.

Propisuju:

prestanak nezakonitog trgovanja („trafficking”) imovinom koja je prethodno bila u vlasništvu osoba iz SAD-a (uključujući Kubance koji su dobili državljanstvo SAD-a), a koju je izvlastio kubanski režim. (Takvi poslovi uključuju: uporabu, prodaju, prijenos, upravljanje, gospodarenje i ostale aktivnosti u korist određene osobe).

Moguća šteta po interese EU-a:

pravni postupci u SAD-u, na temelju obveze koja već nastaje, protiv državljana ili poduzeća iz EU-a koji sudjeluju u takvim poslovima, a čija posljedica mogu biti presude/odluke o plaćanju (višestrukih) naknada stranama iz SAD-a. Zabrana ulaska u SAD osobama koje sudjeluju u takvim poslovima, uključujući i njihove supružnike, maloljetnu djecu i zastupnike.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno:

i.

u Iran tijekom razdoblja od 12 mjeseci uložiti iznos od najmanje 20 milijuna USD koji izravno i znatno pridonosi jačanju iranske sposobnosti razvijanja vlastitih naftnih resursa;

ii.

Iran opskrbljivati robom, uslugama ili drugom vrstom potpore pojedinačne vrijednosti od najmanje 1 milijuna USD ili zbirne vrijednosti od najmanje 5 milijuna USD tijekom razdoblja od 12 mjeseci koje bi mogle izravno i znatno olakšati održavanje ili širenje iranske domaće proizvodnje rafiniranih naftnih derivata ili iranske mogućnosti razvoja naftnih resursa koji se nalaze u Iranu;

iii.

Iran opskrbljivati robom, uslugama ili drugom vrstom potpore pojedinačne vrijednosti od najmanje 250 000 USD ili zbirne vrijednosti od najmanje 1 milijuna USD tijekom razdoblja od 12 mjeseci koje bi mogle izravno i znatno pridonijeti održavanju ili širenju iranske domaće proizvodnje naftnih derivata;

iv.

Iran opskrbljivati (a) rafiniranim naftnim derivatima ili (b) robom, uslugama ili drugom vrstom potpore koji bi Iranu mogli izravno i znatno pomoći u uvozu rafiniranih naftnih derivata, pojedinačne vrijednosti od najmanje 1 milijuna USD ili zbirne vrijednosti od najmanje 5 milijuna USD tijekom razdoblja od 12 mjeseci;

v.

sudjelovati u zajedničkom pothvatu kojemu je cilj razvoj naftnih resursa izvan Irana, a koji je uspostavljen najranije 1. siječnja 2002. i u kojemu Iran ili njegova vlada ima poseban interes;

vi.

sudjelovati u prijevozu sirove nafte iz Irana ili prikriti iransko podrijetlo tereta koji čine sirova nafta i rafinirani naftni derivati.

 

Moguća šteta po interese EU-a:

mjere radi ograničavanja uvoza u SAD ili nabava za potrebe SAD-a, zabrana imenovanja za primarnog trgovca ili čuvara državnih sredstava SAD-a, obustava kredita financijskih institucija SAD-a ili prijenosa pri kojima te institucije posreduju, zabrana prijenosa u stranoj valuti unutar pravne nadležnosti SAD-a, uvođenje izvoznih ograničenja SAD-a, zabrana imovinskih transakcija unutar pravne nadležnosti SAD-a, obustava potpore EXIM banke, ograničenja pristajanja plovila u lukama.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno:

i.

pružati znatnu potporu, među ostalim olakšavanjem znatnih financijskih transakcija odnosno pružanjem robe ili usluga određenim osobama ili u njihovo ime koje djeluju u lukama, elektroenergetskom sektoru, sektoru pomorskog prijevoza ili sektoru brodogradnje u Iranu ili bilo kojem iranskom državljaninu koji se nalazi na popisu posebno imenovanih državljana i blokiranih osoba;

ii.

s Iranom znatno trgovati robom i uslugama povezanima s elektroenergetskim sektorom, sektorom pomorskog prijevoza ili sektorom brodogradnje Irana;

iii.

od Irana kupovati naftu i naftne derivate i provoditi s njima povezane financijske transakcije, u posebnim okolnostima;

iv.

provoditi ili olakšavati trgovinske transakcije prirodnog plina u Iran ili iz njega (primjenjuje se na strane financijske institucije);

v.

s Iranom trgovati dragocjenim metalima, grafitom, neobrađenim ili poluobrađenim metalima ili softverom ako ih se može koristiti u određenim sektorima ili ako uključene mogu biti određene osobe; zabranjeno je i olakšavati znatne financijske transakcije povezane s takvom trgovinom;

vi.

pružati usluge pokroviteljstva, osiguranja i reosiguranja povezane s posebnim aktivnostima, uključujući, među ostalim, navedenima u točkama i. i ii., ili određenim kategorijama osoba.

Ovisno o prirodi trgovine ili transakcije i razini pridane dužne pažnje primjenjuju se određene iznimke.

 

Moguća šteta po interese EU-a:

mjere radi ograničavanja uvoza u SAD ili nabava za potrebe SAD-a, zabrana imenovanja za primarnog trgovca ili čuvara državnih sredstava SAD-a, obustava kredita financijskih institucija SAD-a ili prijenosa pri kojima te institucije posreduju, zabrana prijenosa u stranoj valuti unutar pravne nadležnosti SAD-a, uvođenje izvoznih ograničenja SAD-a, zabrana imovinskih transakcija unutar pravne nadležnosti SAD-a, obustava potpore EXIM banke, zabrane i ograničenja u pogledu otvaranja i održavanja korespondentnih računa u SAD-u.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno provoditi ili olakšavati znatne financijske transakcije s Iranskom središnjom bankom ili drugom određenom iranskom financijskom institucijom (primjenjuje se na strane financijske institucije).

 

Iznimke su u posebnim okolnostima predviđene za transakcije povezane s hranom i medicinskim proizvodima te naftom.

Moguća šteta po interese EU-a:

građanske i kaznene sankcije; zabrane i ograničenja u pogledu otvaranja i održavanja korespondentnih računa u SAD-u.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno:

i.

pružati usluge pokroviteljstva, osiguranja i reosiguranja određenim iranskim državljanima;

ii.

olakšavati izdavanje iranskog državnog duga ili duga subjekata pod kontrolom Irana;

iii.

ulaziti izravno ili neizravno u transakcije s iranskom vladom ili bilo kojom osobom pod pravnom nadležnošću iranske vlade ako je to zabranjeno pravom SAD-a (primjenjuje se na strane podružnice u vlasništvu ili pod kontrolom osoba iz SAD-a);

iv.

pružati specijalizirane usluge financijske komunikacije Iranskoj središnjoj banci ili financijskoj instituciji čiji je ulog u vlasništvu blokiran zbog iranskih nuklearnih aktivnosti ili im omogućiti odnosno olakšati izravan ili neizravan pristup takvim uslugama.

Iznimke su predviđene za točku i. ako je riječ o humanitarnoj pomoći, opskrbi hranom i medicinskim proizvodima, a ovisno o razini pridane dužne pažnje.

 

Moguća šteta po interese EU-a:

mjere radi ograničavanja uvoza u SAD ili nabava za potrebe SAD-a, zabrana imenovanja za primarnog trgovca ili čuvara državnih sredstava SAD-a, obustava kredita financijskih institucija SAD-a ili prijenosa pri kojima te institucije posreduju, zabrana prijenosa u stranoj valuti unutar pravne nadležnosti SAD-a, uvođenje izvoznih ograničenja SAD-a, zabrana imovinskih transakcija unutar pravne nadležnosti SAD-a, obustava potpore EXIM banke, zabrane i ograničenja u pogledu otvaranja i održavanja korespondentnih računa u SAD-u.

DRUGI PROPISI

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Propisuje:

 

zabranjen je ponovan izvoz robe, tehnologije ili usluga koje su (a) izvezene iz SAD-a i (b) predmet pravila o kontroli izvoza u SAD-u ako je izvoz učinjen a znalo se ili moglo naslutiti da je posebno namijenjen Iranu ili njegovoj vladi.

 

Zabrana ne vrijedi za robu koja je znatno izmijenjena izvan SAD-a i predstavlja proizvod načinjen u inozemstvu ni za robu koja je dio takvog proizvoda, a udio joj je manji od 10 % vrijednosti proizvoda.

Moguća šteta po interese EU-a:

 

izricanje građanskih sankcija, novčanih kazni i kazni zatvora.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Propisuje:

zabrane su navedene u glavi I. navedenog „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, of 1996”. Nadalje, zahtijeva se ishođenje licenci i/ili odobrenja za gospodarske aktivnosti s Kubom.

Moguća šteta po interese EU-a:

novčane kazne, gubici, zatvorske kazne u slučaju nepoštovanja propisa.