7.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 200/1


UREDBA (EU) 2018/1091 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. srpnja 2018.

o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338.,

uzimajući u obzir Prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavlja se okvir za europske statistike o strukturi poljoprivrednih gospodarstava do 2016. Stoga bi Uredbu trebalo staviti izvan snage.

(2)

Program europskih istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koji se u Uniji provodi od 1966. trebalo bi nastaviti provoditi kako bi se ispitali trendovi u strukturi poljoprivrednih gospodarstava na razini Unije i izgradila baza statističkih podataka neophodna za oblikovanje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), uključujući mjere ruralnog razvoja, kao i okolišne politike, politike za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje te politike Unije u pogledu korištenja zemljišta i nekih ciljeva održivog razvoja. Takva baza znanja potrebna je i kako bi se procijenio učinak tih politika na žensku radnu snagu na poljoprivrednim gospodarstvima.

(3)

Cilj prikupljanja statističkih podataka, posebno o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, trebao bi biti i pružanje ažuriranih podataka za postupak donošenja odluka u svrhu buduće reforme ZPP-a.

(4)

Međunarodna evaluacija poljoprivrednih statistika dovela je do uspostavljanja Globalne strategije za poboljšanje poljoprivrednih i ruralnih statistika Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) i ruralne statistike koju je 2010. podržao Odbor za statistiku Ujedinjenih Naroda (UNSC). Europska poljoprivredna statistika trebala bi, prema potrebi, slijediti preporuke Globalne strategije za poboljšanje poljoprivrednih i ruralnih statistika, kao i one svjetskog programa za popis poljoprivrednih gospodarstava 2020. organizacije FAO.

(5)

Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavlja se okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike na temelju zajedničkih statističkih načela. U toj se Uredbi utvrđuju kriteriji kvalitete i upućuje na potrebu za smanjenjem opterećenja odgovora za ispitanike u istraživanjima te za doprinosom općem cilju smanjenja administrativnih opterećenja.

(6)

Kako bi se utvrdio okvir za usklađene, usporedive i koherentne statistike trebalo bi uspostaviti Višenamjenski statistički program o poljoprivrednim gospodarstvima za razdoblje od sljedećih deset godina. Te bi statistike trebale biti usmjerene na potrebe politike.

(7)

Strategijom za poljoprivrednu statistiku za 2020. i nadalje koju je utvrdio Odbor za Europski statistički sustav (ESSC) u studenome 2015., predviđa se donošenje dviju okvirnih Uredbi kojima će se obuhvatiti svi aspekti poljoprivredne statistike, osim ekonomskih računa za poljoprivredu. Ova Uredba na razini poljoprivrednih gospodarstava jedna je od tih okvirnih uredbi.

(8)

Za potrebe usklađivanja i usporedivosti informacija o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i kako bi se zadovoljile trenutačne potrebe organizacije zajedničkog jedinstvenog tržišta, a posebno za sektor voća i vina, Uredba (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4) trebala bi biti integrirana sa strukturnim informacijama na razini poljoprivrednih gospodarstava od 2023. nadalje te bi je trebalo zamijeniti ovom Uredbom. Stoga je neophodno tu Uredbu staviti izvan snage.

(9)

Usporedive statistike svih država članica o strukturi poljoprivrednih gospodarstava važne su za određivanje razvoja ZPP-a. Stoga bi za varijable trebalo u najvećoj mogućoj mjeri koristiti standardne klasifikacije i zajedničke definicije.

(10)

Evidencijama statističkih podataka o poljoprivrednim gospodarstvima omogućuje se unakrsni tablični prikaz osnovnih podataka i podataka o modulima, čime se omogućuje prikupljanje informacija na temelju varijabli kao što su spol upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, njegova dob, vlasnička struktura i veličina gospodarstva te uvođenje ekoloških mjera. Raščlanjivanje rezultata bit će moguće za kriterije uključene u osnovne podatke i za kombinacije kriterija.

(11)

Prikupljanjem informacija o godini rođenja, godini postanka upraviteljem poljoprivrednog gospodarstva i spolu mogli bi se osigurati podaci za izradu mjera u pogledu generacijske obnove i rodnih aspekata.

(12)

Popis poljoprivrednih gospodarstava trebalo bi provoditi u Uniji barem jednom svakih deset godina, među ostalim, radi ažuriranja osnovnih registara poljoprivrednih gospodarstava i ostalih informacija potrebnih za stratifikaciju uzorka. Zadnji popis proveden je 2009./2010.

(13)

Države članice u kojima se razdoblja rada na terenu za referentnu godinu istraživanja 2020. podudaraju s razdobljima rada predviđenima za popis stanovništva, koji se provodi svakih deset godina, trebale bi imati mogućnost da istraživanje o poljoprivrednim gospodarstvima provedu jednu godinu ranije kako bi se izbjeglo veliko opterećenje kakvo bi predstavljala dva istovremena prikupljanja podataka.

(14)

Kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje za poljoprivredna gospodarstva i nacionalnu administraciju, potrebno je utvrditi pragove. Za pravilnu analizu strukture europske poljoprivrede potrebno je statistikom obuhvatiti 98 % korištene poljoprivredne površine i stoke na poljoprivrednim gospodarstvima. To znači da su u nekim državama članicama pragovi iz ove Uredbe previsoki. Međutim, poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze ispod tih pragova toliko su mala da je prikupljanje podataka dovoljno provesti jednom svakih deset godina kako bi se ocijenila njihova struktura i učinak na proizvodnju, čime bi se smanjili troškovi i opterećenje, a istodobno bi se omogućilo osmišljavanje učinkovitih mjera politike za pružanje potpore i očuvanje malih poljoprivrednih struktura.

(15)

Integriranom statistikom na razini poljoprivrednih gospodarstava trebalo bi obuhvatiti područja korištena za poljoprivrednu proizvodnju, uključujući zemlju koju koriste dva ili više poljoprivrednih gospodarstava zbog primjene zajedničkih prava.

(16)

Potrebno je dobiti informacije o tome pripada li poljoprivredno gospodarstvo skupini poduzeća, čiji su subjekti pod kontrolom matičnog subjekta.

(17)

Kako bi se smanjilo opterećenje za ispitanike, nacionalni zavodi za statistiku (NZS) i ostala nacionalna tijela trebali bi imati pristup administrativnim podacima u mjeri u kojoj su ti podaci neophodni za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, u skladu s člankom 17.a Uredbe (EZ) br. 223/2009,.

(18)

Države članice ili odgovorna nacionalna tijela trebali bi u mjeri u kojoj je to moguće nastojati modernizirati načine prikupljanja podataka o poljoprivrednim gospodarstvima. U tom pogledu trebalo bi promicati korištenje digitalnih rješenja.

(19)

Radi fleksibilnosti Europskog poljoprivrednog statističkog sustava te radi pojednostavnjenja i modernizacije poljoprivredne statistike, varijable koje je potrebno prikupiti trebaju se dodijeliti različitim grupama prikupljanja (osnovni podaci i moduli) čija učestalost i/ili reprezentativnost variraju.

(20)

Opterećenje i troškovi u vezi s odgovorima mogu se dodatno smanjiti ponovnim korištenjem podataka iz godine koja neposredno prethodi referentnoj godini ili je neposredno slijedi. To bi bilo osobito relevantno za aspekte u vezi s kojima se ne očekuju velike promjene iz godine u godinu.

(21)

Radi fleksibilnosti i smanjenja opterećenja za ispitanike, nacionalne zavode za statistiku i ostala nacionalna tijela, državama članicama trebalo bi dopustiti da se koriste statističkim istraživanjima, administrativnim evidencijama i svim drugim izvorima, metodama ili inovativnim pristupima, uključujući znanstveno utemeljene i dobro dokumentirane metode kao što su imputacija, procjena i modeliranje.

(22)

Prikupljanje podataka o hranjivima i korištenju vode i metodama poljoprivredne proizvodnje koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima trebalo bi poboljšati kako bi se pružile dodatne statistike za razvoj poljoprivredno-okolišne politike i unaprijedila kvaliteta poljoprivredno-okolišnih pokazatelja.

(23)

Za geokodiranje poljoprivrednih gospodarstava trebalo bi se koristiti temom statističkih jedinica u skladu s Prilogom III. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(24)

Komisija treba poštovati povjerljivost podataka prenesenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009. Potrebno je osigurati neophodnu zaštitu povjerljivosti podataka, među ostalim i ograničenjem uporabe lokacijskih parametara na prostornu analizu informacija i odgovarajućim agregiranjem pri objavi statistika. Zbog toga treba razviti usklađeni pristup za zaštitu povjerljivosti i aspekte kvalitete za raspodjelu podataka te istodobno poduzeti napore kako bi internetski pristup službenim statistikama postao jednostavan i prilagođen korisnicima.

(25)

Bilo kakva obrada osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom podložna je Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i odredbama koje su u skladu s tom Uredbom usvojene i/ili Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (7), ovisno o slučaju.

(26)

Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8) uspostavlja se statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj Uniji na koje se upućuje u ovoj Uredbi u svrhu definiranja relevantne populacije poljoprivrednih gospodarstava.

(27)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (9), teritorijalne jedinice trebale bi biti definirane u skladu s klasifikacijom Nomenklature prostornih jedinica za statistiku (NUTS).

(28)

Za prikupljanje podataka trebala bi se tijekom niza godina tražiti sredstva i od država članica i od Unije. Radi toga bi trebalo donijeti odredbu o odobravanju bespovratnih sredstava Unije za podršku tom programu u okviru Europskog fonda za poljoprivredna jamstva u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(29)

Ovom Uredbom utvrđuje se financijska omotnica za čitavo trajanje relevantnog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) koji treba činiti primarni referentni iznos u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (11) za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka. Uredbom se omogućuje priprema proračuna za dodatna prikupljanja podataka u kontekstu sljedećeg financijskog okvira.

(30)

Trebalo bi preispitati gospodarske aspekte ove Uredbe za razdoblje nakon 2020., uzimajući u obzir novi VFO i druge relevantne promjene instrumenata Unije. Na temelju tog preispitivanja Komisija bi trebala predložiti relevantne promjene ove Uredbe.

(31)

Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj ove Uredbe, odnosno sustavnu izradu europskih statistika o poljoprivrednim gospodarstvima u Uniji, te se taj cilj zbog konzistentnosti i usporedivosti na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim tim člankom, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(32)

Uredba (EZ) br. 223/2009 pruža referentni okvir za europsku statistiku i njome se od država članica zahtijeva da poštuju statistička načela i kriterije kvalitete utvrđene tom Uredbom. Izvješća o kvaliteti ključna su za procjenjivanje, poboljšavanje i komunikaciju o kvaliteti europske statistike. Odbor za Europski statistički sustav (ESSC) podržao je ESS-ov standard za strukturu izvješća o kvaliteti, u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 223/2009. Taj bi ESS standard trebao doprinijeti usklađivanju izvještavanja o kvaliteti na temelju ove Uredbe.

(33)

U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja provedena je procjena učinka s ciljem usmjeravanja statističkog programa uspostavljenog ovom Uredbom na potrebu za učinkovitosti u postizanju ciljeva programa i uključivanjem proračunskih ograničenja od faze oblikovanja nadalje.

(34)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja opisa varijabli navedenih u ovoj Uredbi i tehničkih elemenata podataka koje je potrebno dostaviti, utvrđivanja opisa varijabli i ostalih praktičnih rješenja za skupljanje ad hoc podataka kako je utvrđeno ovom Uredbom te utvrđivanja praktičnih rješenja i sadržaja izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (12). Pri izvršavanju tih ovlasti Komisija bi u obzir trebala uzeti aspekte poput troškovnog i administrativnog opterećenja za poljoprivredna gospodarstva i države članice.

(35)

Kako bi se u obzir uzele nove potrebe za podacima koje uglavnom proizlaze iz novih razvoja u poljoprivredi, revidiranog zakonodavstva i mijenjanja prioriteta politike, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene detaljnih tema navedenih u ovoj Uredbi i dopuniti podatke o modulima utvrđivanjem informacija koje treba dostaviti na ad hoc osnovi kako je utvrđeno ovom Uredbom. Kako bi se osigurala usklađenost i olakšala uporaba ostalih izvora podataka, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji u pogledu izmjene varijabli navedenih u ovoj Uredbi. Pri izvršavanju tih ovlasti Komisija bi u obzir trebala uzeti aspekte poput troškovnog i administrativnog opterećenja za poljoprivredna gospodarstva i države članice. Od posebne je važnosti da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (13). Treba napomenuti da, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

(36)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka koji je donio mišljenje 20. studenoga 2017. (14).

(37)

Provedeno je savjetovanje s Odborom za Europski statistički sustav,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja okvir za europsku statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava i omogućuje povezivanje informacija o strukturi s informacijama o proizvodnim metodama, mjerama ruralnog razvoja, poljoprivredno-okolišnim aspektima i drugim povezanim informacijama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„gospodarstvo” ili „poljoprivredno gospodarstvo” znači tehnički i gospodarski samostalna jedinica, koja ima jedinstvenu upravu i koja obavlja ekonomske djelatnosti u poljoprivredi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1893/2006 koje pripadaju skupinama A.01.1., A.01.2., A.01.3., A.01.4., A.01.5. ili „održavanje poljoprivrednog zemljišta u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju” skupine A.01.6. unutar ekonomskog područja Unije, bilo kao primarne, bilo kao sekundarne djelatnosti. U pogledu aktivnosti razreda A.01.49. uključene su samo aktivnosti „uzgoj i rasplod polu-udomaćenih ili drugih živih životinja” (uz iznimku uzgoja insekata) i „pčelarstvo i proizvodnja meda i pčelinjeg voska”;

(b)

„poljoprivredna jedinica zajedničkog zemljišta” znači jedinica zemljišta za koju vrijede zajednička prava i kojom se koriste dva ili više poljoprivrednih gospodarstava za poljoprivrednu proizvodnju, ali nije raspodijeljena među njima;

(c)

„regija” znači prostorna jedinica Nomenklature prostornih jedinica za statistiku (NUTS), definirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003;

(d)

„stočna jedinica” znači standardna mjerna jedinica koja omogućuje skupljanje različitih kategorija stoke radi međusobne usporedbe; koeficijenti za utvrđivanje stočnih jedinica za pojedine stočne kategorije navedeni su u Prilogu I.;

(e)

„korištena poljoprivredna površina” ili KPP znači površina zemljišta koja se koristi za poljoprivredu, uključujući obradivo zemljište, trajne travnjake, trajne nasade i drugo korišteno poljoprivredno zemljište;

(f)

„referentna godina” znači kalendarska godina na koju se odnose referentna razdoblja;

(g)

„povrtnjak” znači područje koje se upotrebljava za proizvodnju hrane namijenjene vlastitoj potrošnji;

(h)

„modul” znači jedan skup podataka ili više njih koji su organizirani da bi obuhvatili teme;

(i)

„tema” znači sadržaj informacija koje treba prikupiti o statističkim jedinicama, pri čemu svaka tema obuhvaća niz detaljnih tema;

(j)

„detaljna tema” znači detaljni sadržaj informacija koje treba prikupiti o statističkim jedinicama koje se odnose na konkretnu temu, pri čemu svaka detaljna tema obuhvaća niz varijabli;

(k)

„varijabla” znači obilježje promatrane jedinice koja može preuzeti više od jednog od skupova vrijednosti.

Članak 3.

Opseg

1.   Podaci koji se zahtijevaju ovom Uredbom obuhvaćaju 98 % ukupno korištene poljoprivredne površine (KPP) (bez povrtnjaka) i 98 % stočnih jedinica svake države članice.

2.   Kako bi zadovoljile te uvjete, države članice dostavljaju podatke reprezentativne za poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredne jedinice zajedničkog zemljišta koji zadovoljavaju barem jedan od fizičkih pragova navedenih u Prilogu II. u pogledu veličine poljoprivrednog zemljišta ili broja stočnih jedinica.

3.   Iznimno, ako okvir iz stavka 2. čini više od 98 % nacionalne poljoprivredne proizvodnje, mjerene na temelju standardnih rezultata u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1198/2014 (15), države članice mogu uz prethodno odobrenje Komisije (Eurostata) utvrditi više fizičke ili odgovarajuće ekonomske pragove kako bi se smanjio okvir, sve dok se ne postigne opseg od 98 % ukupnog KPP-a (bez povrtnjaka) i 98 % stočnih jedinica država članica.

4.   Ako okvir iz stavka 2. ovog članka ne čini 98 % KPP-a ni 98 % stočnih jedinica, države članice proširuju okvir u skladu s člankom 6. utvrđivanjem nižih pragova od onih iz stavka 2. ovog članka i/ili dodatnih pragova.

Članak 4.

Izvori podataka i metode

1.   U svrhu prikupljanja podataka na koje se ova Uredba odnosi, države članice upotrebljavaju jedan ili više sljedećih izvora ili metoda, pod uvjetom da se na temelju informacija mogu izraditi statistike koje zadovoljavaju zahtjeve u pogledu kvalitete iz članka 11.:

(a)

statistička istraživanja;

(b)

izvore administrativnih podataka iz stavka 2. ovog članka;

(c)

druge izvore, metode i inovativne pristupe.

2.   Države članice mogu se koristiti informacijama iz integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (16), sustava za označivanje i registraciju goveda uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (17) te sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza uspostavljenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004 (18), registra vinograda koji se primjenjuje u skladu s člankom 145. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (19) i registara ekološkog uzgoja uspostavljenih u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 (20). Države članice mogu se koristiti i administrativnim izvorima povezanima s određenim mjerama za ruralni razvoj.

3.   Države članice koje odluče koristiti se drugim izvorima, metodama ili inovativnim pristupima iz stavka 1. točke (c) o tome obavješćuju Komisiju (Eurostat) tijekom godine koja prethodi referentnoj godini te dostavljaju informacije o kvaliteti podataka pribavljenih iz tog izvora, metode ili inovativnog pristupa i metodama prikupljanja podataka koje treba upotrebljavati.

4.   Nacionalna tijela nadležna za ispunjavanje zahtjeva ove Uredbe imaju pravo na pristup podacima i njihovu uporabu, odmah i bez naplate, uključujući pojedinačne podatke o poljoprivrednim gospodarstvima i osobne podatke o njihovim nositeljima sadržane u administrativnim datotekama sastavljenima na njihovu državnom području u skladu s člankom 17.a Uredbe (EZ) br. 223/2009. Nacionalna tijela i vlasnici administrativnih zapisa uspostavljaju neophodne mehanizme za suradnju.

Članak 5.

Osnovni strukturni podaci

1.   Države članice prikupljaju i dostavljaju osnovne strukturne podatke („osnovni podaci”) povezane s poljoprivrednim gospodarstvima iz članka 3. stavaka 2. i 3. za referentne godine 2020., 2023. i 2026. navedene u Prilogu III. Prikupljanje osnovnih podataka za referentnu godinu 2020. provodi se u obliku popisa.

2.   Podaci za referentne godine 2023. i 2026. mogu se prikupiti na uzorcima. U tom slučaju države članice osiguravaju da su ponderirani rezultati statistički reprezentativni za poljoprivredna gospodarstva unutar svake regije te da su osmišljeni tako da ispunjavaju zahtjeve za preciznošću iz Priloga V.

3.   Ako varijabla navedena u Prilogu III. ima nisku ili nultu pojavnost u državi članici, moguće ju je isključiti iz prikupljanja podataka uz uvjet da dotična država članica Komisiji (Eurostatu) dostavi informacije kojima se propisno obrazlaže njezino izostavljanje u kalendarskoj godini koja prethodi referentnoj godini.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju opisa varijabli iz Priloga III.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. najkasnije 28. veljače 2019. za referentnu godinu 2020., najkasnije 31. prosinca 2021. za referentnu godinu 2023. i najkasnije 31. prosinca 2024. za referentnu godinu 2026.

5.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. koji se odnosi na izmjene varijabli navedenih u Prilogu III. kad je to potrebno radi usklađivanja s izvorima podataka iz članka 4. stavka 2. za godine 2023. i 2026. U izvršavanju svojih ovlasti Komisija osigurava da se tim delegiranim aktima zamjenjuju samo varijable iz Priloga III. koje se više ne mogu dobiti iz navedenih izvora podataka. U slučaju zamjene Komisija osigurava da se nove varijable mogu dobiti iz izvora podataka navedenih u članku 4. stavku 2. Osim toga Komisija osigurava da su ti delegirani akti propisno obrazloženi te da se njima ne nameću znatna dodatna opterećenja ili troškovi za države članice ili ispitanike.

6.   Ti delegirani akti donose se do 30. rujna 2021. za referentnu godinu 2023. i do 30. rujna 2024. za referentnu godinu 2026.

Članak 6.

Proširenje okvira

1.   Države članice koje prošire okvir u skladu s člankom 3. stavkom 4. dostavljaju osnovne podatke o poljoprivrednim gospodarstvima koja su uključena u to proširenje okvira za referentnu godinu 2020. sa svim informacijama iz Priloga III.

2.   Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima u proširenju okvira mogu se prikupiti na uzorcima. U tom slučaju države članice osiguravaju da su ponderirani rezultati statistički reprezentativni za poljoprivredna gospodarstva unutar svake regije te da su osmišljeni tako da ispunjavaju zahtjeve za preciznošću iz Priloga V.

Članak 7.

Podaci o modulima

1.   Države članice prikupljaju i dostavljaju module o temama i detaljnim temama navedenim u Prilogu IV. za sljedeće referentne godine:

(a)

Modul radne snage i drugih dohodovnih djelatnosti za 2020., 2023. i 2026.;

(b)

Modul ruralnog razvoja za 2020., 2023. i 2026.;

(c)

Modul držanja životinja i gospodarenja stajskim gnojem za 2020. i 2026.;

(d)

Modul navodnjavanja za 2023.;

(e)

Modul praksi gospodarenja tlom za 2023.;

(f)

Modul strojeva i opreme za 2023.;

(g)

Modul voćnjaka za 2023.;

(h)

Modul vinograda za 2026.

2.   Opseg prikupljanja podataka uključuje poljoprivredna gospodarstva iz članka 3. stavaka 2. i 3.

3.   Podaci o modulima mogu se prikupiti na uzorcima poljoprivrednih gospodarstava. U tom slučaju države članice osiguravaju da su ponderirani rezultati statistički reprezentativni za poljoprivredna gospodarstva unutar svake regije te da su osmišljeni tako da ispunjavaju zahtjeve za preciznošću iz Priloga V.

4.   Moduli se prikupljaju iz poduzoraka poljoprivrednih gospodarstava za koja su prikupljeni osnovni podaci. Moduli odražavaju stanje u referentnoj godini, ali se mogu temeljiti na godini koja izravno prethodi referentnoj godini ili slijedi nakon referentne godine za module iz stavka 1. točaka (f), (g) i (h) ovoga članka. U svakom slučaju, svaki zapis koji pruža informacije o modulima mora biti popraćen osnovnim podacima navedenima u Prilogu III.

5.   Države članice s najmanje 1 000 hektara bilo kojeg pojedinog usjeva na koje se upućuje u detaljnim temama modula voćnjaka u Prilogu IV., s proizvodnjom u potpunosti ili uglavnom za tržište, provode modul „Voćnjak” za taj određeni usjev.

6.   Države članice s najmanje 1 000 hektara vinograda zasađenih vinovom lozom s grožđem za vino s proizvodnjom u potpunosti ili uglavnom za tržište provode modul „Vinograd”.

7.   Države članice s manje od 2 % navodnjavane površine KPP-a i bez regija razine NUTS 2 s barem 5 % navodnjavane površine KPP-a izuzete su od provođenja modula navodnjavanja.

8.   Države članice o slučajevima iz stavaka 5., 6. i 7. obavješćuju Komisiju (Eurostat) do kraja lipnja u godini koja prethodi odnosnoj referentnoj godini.

9.   Ako varijabla ima nisku ili nultu pojavnost u državi članici, moguće ju je izostaviti iz prikupljanja podataka uz uvjet da dotična država članica Komisiji (Eurostatu) dostavi informacije kojima se propisno obrazlaže izostavljanje te varijable u kalendarskoj godini koja prethodi referentnoj godini.

Članak 8.

Tehnička specifikacija koja se odnosi na podatke o modulu

1.   Komisija može donositi provedbene akte kojima utvrđuje sljedeće tehničke elemente podataka koje je potrebno dostaviti za svaki modul te odgovarajućih tema i detaljnih tema navedenih u Prilogu IV.:

(a)

popisa varijabli;

(b)

opisa varijabli.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. najkasnije 28. veljače 2019. za referentnu godinu 2020., najkasnije 31. prosinca 2021. za referentnu godinu 2023. i najkasnije 31. prosinca 2024. za referentnu godinu 2026.

2.   Pri donošenju provedbenih akata kojima se utvrđuje popis varijabli u skladu sa stavkom 1. Komisija osigurava da ukupni broj osnovnih varijabli i modula ne premašuje 300 varijabli 2020. godine, 470 varijabli 2023. i 350 varijabli 2026. godine.

3.   Za godine 2023. i 2026. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. u pogledu izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu IV. U izvršavanju svojih ovlasti Komisija osigurava da se tim delegiranim aktima znatno ne povećava opterećenje nametnuto brojem varijabli. Konkretno, Komisija osigurava da delegirani akti ne dovode do povećanja broja varijabli iz stavka 2 ovog članka, i da se delegiranim aktima izmjenjuje najviše 20 % detaljnih tema navedenih u Prilogu IV. za svaki modul. Međutim, ako 20 % predstavlja manje od jedne detaljne teme, jedna se detaljna tema ipak može izmijeniti.

4.   Ti delegirani akti donose se do 30. rujna 2021. za referentnu godinu 2023. i do 30. rujna 2024. za referentnu godinu 2026.

5.   Provedbenim aktima iz stavaka 1. i 2. i delegiranim aktima iz stavka 3. ne nameću se znatni dodatni troškovi koji dovode do neproporcionalnih i neopravdanih opterećenja za poljoprivredna gospodarstva i države članice.

Članak 9.

Ad hoc podaci

1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. kojima se dopunjavaju podaci o modulima iz Priloga IV. ako se smatra da je potrebno prikupiti dodatne informacije. Tim delegiranim aktima utvrđuje se sljedeće:

(a)

teme i detaljne teme koje je potrebno pružiti u ad hoc modulu te razlozi za takve dodatne statističke potrebe;

(b)

referentna godina;

2.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata iz stavka 1. svake tri godine počevši od referentne godine 2023. Za referentne godine tijekom kojih se podaci prikupljaju u obliku popisa ne predlaže ad hoc module.

3.   Komisija može donijeti provedbene akteradi utvrđivanja sljedećeg:

(a)

popisa varijabli s najviše 20 varijabli koje treba dostaviti Komisiji (Eurostatu) i pripadajućih mjernih jedinica;

(b)

opisa varijabli;

(c)

zahtjeva za preciznošću;

(d)

referentnih razdoblja;

(e)

datuma slanja.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. najkasnije 12 mjeseci prije početka referentne godine.

4.   Delegiranim aktima iz stavaka 1. ovog članka i provedbenim aktima iz stavka 3. ovog članka ne nameću se znatni dodatni troškovi koji dovode do neproporcionalnih i neopravdanih opterećenja za poljoprivredna gospodarstva i države članice.

Članak 10.

Referentno razdoblje

Prikupljene informacije odnose se na jednu referentnu godinu zajedničku za sve države članice upućivanjem na situaciju tijekom utvrđenog vremenskog okvira ili datuma kako slijedi:

(a)

Za varijable u vezi sa zemljištem korištenje zemljišta odnosi se na referentnu godinu. U slučaju uzastopnih usjeva na istom zemljištu, korištenje zemljišta odnosi se na usjev prikupljen tijekom referentne godine, bez obzira na vrijeme sjetve.

(b)

Za varijable u vezi s navodnjavanjem i praksama gospodarenja tlom referentno razdoblje jest 12-mjesečno razdoblje koje završava unutar referentne godine koje utvrđuje svaka država članica kako bi se obuhvatili povezani proizvodni ciklusi.

(c)

Za varijable u vezi sa stokom, držanjem životinja i gospodarenjem stajskim gnojem svaka država članica utvrđuje zajednički referentni dan unutar referentne godine. Varijable u vezi s gospodarenjem stajskim gnojem odnose se na 12-mjesečno razdoblje, uključujući taj dan.

(d)

Za varijable u vezi s radnom snagom svaka država članica utvrđuje 12-mjesečno referentno razdoblje koje završava na referentni dan unutar referentne godine.

(e)

Za varijable u vezi s mjerama ruralnog razvoja koje se provode na pojedinačnim poljoprivrednim gospodarstvima referentno razdoblje je trogodišnje razdoblje koje završava 31. prosinca referentne godine.

(f)

Za sve druge varijable svaka država članica utvrđuje zajednički referentni dan unutar referentne godine.

Članak 11.

Kvaliteta

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka.

2.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kvalitete definirani člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

3.   Kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka ocjenjuje Komisija (Eurostat).

4.   U tu svrhu države članice za svaku referentnu godinu obuhvaćenu ovom Uredbom dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kvaliteti u kojem je opisan statistički postupak, a posebno:

(a)

metapodaci kojima se opisuje primijenjena metodologija i način na koji su postignute tehničke specifikacije u odnosu na one utvrđene ovom Uredbom;

(b)

informacije o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za upotrijebljene okvire uzorkovanja, među ostalim tijekom njihova razvoja i ažuriranja, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.

Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju praktična rješenja i sadržaj izvješća o kvaliteti. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. te se njima ne nameće znatno dodatno opterećenje ili trošak državama članicama.

5.   Države članice u najkraćem mogućem roku obavješćuju Komisiju (Eurostat) o svim relevantnim informacijama ili promjenama u pogledu provedbe ove Uredbe koje bi mogle utjecati na kvalitetu dostavljenih podataka.

6.   Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju potrebno dodatno pojašnjenje za ocjenu kvalitete statističkih informacija.

Članak 12.

Dostava podataka i metapodataka te rokovi

1.   Za referentnu godinu 2020. države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju provjerene osnovne podatke, podatke modula i izvješće o kvaliteti unutar 15 mjeseci po završetku referentne godine.

2.   Za referentne godine 2023. i 2026. države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju provjerene osnovne podatke i podatke o modulu te izvješće o kvaliteti unutar 12 mjeseci po završetku referentne godine.

3.   Podaci dostavljeni Komisiji (Eurostatu) moraju biti na razini pojedinačnih poljoprivrednih gospodarstava. Modul i ad hoc podaci moraju biti povezani s osnovnim podacima navedenima u Prilogu III. na razini pojedinačnog poljoprivrednog gospodarstva za istu referentnu godinu. Dostavljeni podaci uključuju faktore ekstrapolacije i informacije o stratifikaciji.

4.   Države članice dostavljaju podatke i metapodatke u tehničkom formatu koji odredi Komisija (Eurostat). Podaci i metapodaci dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) uslugama jedinstvene ulazne točke.

Članak 13.

Doprinos Unije

1.   Za provedbu ove Uredbe Unija dodjeljuje bespovratna sredstva nacionalnim statističkim zavodima i drugim nacionalnim tijelima iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za:

(a)

razvoj i/ili provedbu zahtjeva za podacima;

(b)

razvoj metodologija za moderniziranje statističkih sustava s ciljem postizanja veće kvalitete ili nižih troškova i smanjenja administrativnog opterećenja za izradu integrirane statistike na razini poljoprivrednih gospodarstava koristeći se pritom izvorima i metodama iz članka 4.

2.   Države članice primaju bespovratna sredstva od Unije za pokrivanje troškova prikupljanja podataka iz članaka 5., 6. i 7., unutar opsega financijske omotnice iz članka 14.

3.   Financijski doprinos Unije iz stavka 2. ne premašuje 75 % prihvatljivih troškova, ovisno o maksimalnim iznosima iz stavaka 4. i 5.

4.   Za kombinirane troškove prikupljanja osnovnih podataka i podataka modula za 2020., financijski se doprinos Unije mora ograničiti na sljedeće maksimalne iznose:

(a)

po 50 000 EUR za Luksemburg i Maltu;

(b)

po 1 000 000 EUR za Austriju, Hrvatsku, Irsku i Litvu;

(c)

po 2 000 000 EUR za Bugarsku, Njemačku, Mađarsku, Portugal i Ujedinjenu Kraljevinu;

(d)

po 3 000 000 EUR za Grčku, Španjolsku i Francusku;

(e)

po 4 000 000 EUR za Italiju, Poljsku i Rumunjsku;

(f)

po 300 000 za sve ostale države članice.

5.   Za prikupljanje osnovnih podataka i podataka modula u 2023. i 2026., maksimalni iznosi navedeni u stavku 4. smanjuju se za 50 %, podložno odredbama višegodišnjeg financijskog okvira nakon 2020.

6.   Za prikupljanje ad hoc podataka navedenih u članku 9. Unija odobrava bespovratna sredstva nacionalnim zavodima za statistiku i drugim nacionalnim tijelima iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za financiranje troškova provedbe prikupljanja ad hoc podataka. Taj financijski doprinos Unije ne premašuje 90 % prihvatljivih troškova.

7.   Financijski doprinos Unije za bespovratna sredstva iz stavka 2. ovog članka omogućuje Europski fond za jamstva u poljoprivredi u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 14.

Financijska omotnica

1.   Financijska omotnica Unije za provedbu programa prikupljanja podataka za referentnu godinu 2020., uključujući odobrena sredstva potrebna za upravljanje, održavanje i razvoj sustava baza podataka koji se upotrebljava u Komisiji za obradu podataka koje dostavljaju države članice u skladu s ovom Uredbom, iznosi 40 000 000 EUR za razdoblje 2018. – 2020. koje pokriva višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020.

2.   Nakon datuma stupanja na snagu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. Europski parlament i Vijeće na prijedlog Komisije utvrđuju iznos za razdoblje nakon 2020.

Članak 15.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se za vrijeme provedbe mjera financiranih na temelju ove Uredbe štite financijski interesi Unije primjenom preventivnih mjera za borbu protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih djelovanja, usklađenim i učinkovitim provjerama, povratom pogrešno plaćenih iznosa u slučaju uočenih nepravilnosti te, ako je primjenjivo, učinkovitim, odvraćajućim i proporcionalnim administrativnim i financijskim sankcijama.

2.   Komisija ili njezini predstavnici te Revizorski sud ovlašteni su za provedbu revizije na temelju dokumenata i provjera na terenu svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja, podugovaratelja i trećih osoba koji su, izravno ili neizravno, primili sredstva Unije u okviru programa.

3.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi provjere, uključujući provjere na terenu i provjere gospodarskih subjekata koji su izravno ili neizravno povezani s tim financiranjem u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EZ, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (21) i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (22) kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije u vezi sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji se izravno ili neizravno financira unutar okvira ove Uredbe.

4.   Sporazumima o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te sporazumima i odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava koje proizlaze iz provedbe ove Uredbe za provođenje tih revizija, provjera i inspekcija na terenu izričito se ovlašćuju Komisija, Revizorski sud i OLAF.

5.   Ako se provedba mjere eksternalizira ili dalje delegira, u cijelosti ili djelomično, ili ako to zahtijeva sklapanje ugovora o nabavi ili dodjelu financijske potpore trećoj strani, u ugovoru, sporazumu ili odluci o dodjeli bespovratnih sredstava mora se navesti obveza izvođača ili korisnika da bilo kojoj uključenoj trećoj osobi nametne izričito prihvaćanje tih ovlasti Komisije, Revizorskog suda i OLAF-a.

6.   Stavci 4. i 5. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3.

Članak 16.

Delegiranje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 6., članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 27. kolovoza 2018. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 6., članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 1. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 6., članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 1. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 17.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Taj se Odbor smatra odborom u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 18.

Izvješće Komisije

Komisija do 31. prosinca 2024., nakon savjetovanja s Odborom za Europski statistički sustav, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva ove Uredbe.

Članak 19.

Odstupanja

Odstupajući od članka 5., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1. točaka (a), (b) i (c), članka 8. stavka 2., članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 1. Priloga V., upućivanja na godinu 2020. prema potrebi se zamjenjuju upućivanjima na godinu 2019. za Grčku i Portugal.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba Vijeća (EU) br. 1337/2011 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2022.

2.   Uredba (EZ) br. 1166/2008 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2019.

3.   Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 3. srpnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 16. srpnja 2018.

(2)  Uredba (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 571/88 (SL L 321, 1.12.2008., str. 14.).

(3)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(4)  Uredba (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 30.12.2011., str. 7.).

(5)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)(SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(11)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(12)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(13)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(14)  SL C 14, 16.1.2018., str. 6.

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1198/2014 оd 1. kolovoza 2014. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 321, 7.11.2014., str. 2.).

(16)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(17)  Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

(18)  Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

(19)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.)

(20)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91, (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(21)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(22)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).


PRILOG I.

Koeficijenti stočnih jedinica

Vrsta životinje

Obilježja životinje

Koeficijent

Goveda

Mlađa od 1 godine

0,400

1 do 2 godine starosti

0,700

Muška goveda, starosti 2 i više godina

1,000

Junice, starosti 2 i više godina

0,800

Muzne krave

1,000

Nemuzne krave

0,800

Ovce i koze

0,100

Svinje

Odojci, ispod 20 kg žive vage

0,027

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

0,500

Ostale svinje

0,300

Perad

Tovljeni pilići (brojleri)

0,007

Kokoši nesilice

0,014

Ostala perad

 

Pure

0,030

Patke

0,010

Guske

0,020

Nojevi

0,350

Ostala perad, d.n.

0,001

Kunići, rasplodne ženke

0,020


PRILOG II.

Popis fizičkih pragova  (1)

Stavka

Prag

Korištena poljoprivredna površina

5 ha

Obradivo zemljište

2 ha

Krumpir

0,5 ha

Svježe povrće i jagode

0,5 ha

Aromatično, ljekovito i začinsko bilje, cvijeće i ukrasno bilje, sjeme i sadnice, rasadnici

0,2 ha

Nasadi voćaka i bobičastog voća, nasadi orašastog voća, nasadi citrusa, drugi trajni nasadi izuzev rasadnika, vinograda i maslinika

0,3 ha

Vinogradi

0,1 ha

Maslinici

0,3 ha

Staklenici

100 m2

Gljive iz uzgoja

100 m2

Stoka

1,7 stočnih jedinica


(1)  Pragovi su primjenjivi na drugu grupu stavki prema popisu.


PRILOG III.

Osnovni strukturni podaci: varijable

Opće varijable

Jedinice/kategorije

Informacije o istraživanju

 

Identifikator poljoprivrednoga gospodarstva

ID poljoprivrednoga gospodarstva

Lokacija poljoprivrednoga gospodarstva

 

Zemljopisna lokacija

oznaka jedinice u mreži statističkih jedinica u sustavu INSPIRE za paneuropsku uporabu

Regija na razini NUTS 3

oznaka NUTS 3

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća područja određena kao područja s prirodnim ograničenjima u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Pravna osobnost poljoprivrednoga gospodarstva

 

Pravna i gospodarska odgovornost poljoprivrednoga gospodarstva pretpostavlja se za:

 

Fizičku osobu koja je jedini nositelj poljoprivrednoga gospodarstva, kada je gospodarstvo neovisno.

da/ne

Ako da, je li nositelj također i upravitelj gospodarstva?

da/ne

Ako ne, je li upravitelj član obitelji nositelja gospodarstva?

da/ne

Ako da, jesu li upravitelj i nositelj gospodarstva supružnici?

da/ne

Zajedničko vlasništvo

da/ne

Dvije ili više fizičkih osoba koje su partneri ako je poljoprivredno gospodarstvo dio skupine

da/ne

Pravna osoba

da/ne

Ako da, je li poljoprivredno gospodarstvo dio skupine poduzeća?

da/ne

Poljoprivredno gospodarstvo je jedinica zajedničkog zemljišta

da/ne

Nositelj je korisnik potpore EU-a za zemlju ili životinje na poljoprivrednom gospodarstvu i tako uključen u IAKS

da/ne

 

Nositelj je mladi poljoprivrednik ili početnik u poljoprivrednoj djelatnosti koji je u protekle tri godine u tu svrhu primio financijsku potporu u okviru ZPP-a

da/ne

Upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva

 

Godina rođenja

godina

Spol

muški/ženski

Rad na poljoprivrednom gospodarstvu (osim kućanskih poslova)

skupine JGR-a (2)

 

Godina postanka upraviteljem poljoprivrednoga gospodarstva

godina

Poljoprivredna izobrazba upravitelja

oznake izobrazbe

Strukovno osposobljavanje provedeno tijekom zadnjih 12 mjeseci

da/ne

Vrsta posjeda korištene poljoprivredne površine (u odnosu na nositelja)

 

Poljoprivredna proizvodnja na vlastitom zemljištu

ha

Poljoprivredna proizvodnja na zakupljenom zemljištu

ha

Zajednička poljoprivredna proizvodnja i ostale vrste posjeda

ha

Zajedničko zemljište

ha

Ekološki uzgoj

da/ne

Ukupna korištena poljoprivredna površina poljoprivrednoga gospodarstva na kojoj se primjenjuju metode ekološke poljoprivrede certificirane u skladu s nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije

ha

Ukupna korištena poljoprivredna površina poljoprivrednoga gospodarstva koja je u postupku prenamjene za metode ekološke poljoprivrede koje je potrebno certificirati u skladu s nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije

ha

 

Sudjelovanje u drugim shemama ekološkog certificiranja

da/ne


Varijable zemljišta

Ukupna glavna površina

od koje za ekološki poljoprivredni uzgoj koji je certificiran i/ili u tijeku prenamjene

Korištena poljoprivredna površina (UAA)

ha

ha

Obradivo zemljište

ha

ha

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme)

ha

ha

Meka pšenica i pir

ha

ha

Tvrda pšenica (durum)

ha

ha

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

ha

 

Ječam

ha

 

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

ha

 

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruz u zrnu i u klipu

ha

 

Tritikale

ha

 

Sirak

ha

 

Ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

ha

 

Riža

ha

 

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

ha

ha

Grašak, grah i slatka lupina

ha

 

Korjenasti usjevi

ha

ha

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

ha

ha

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

ha

ha

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

ha

 

Industrijsko bilje

ha

ha

Uljarice

ha

ha

Uljana repica i gorušica

ha

 

Suncokret

ha

 

Soja

ha

ha

Lan (uljani lan)

ha

 

Ostale uljarice, d.n.

ha

 

Bilje za proizvodnju vlakana

ha

 

Lan za proizvodnju vlakana

ha

 

Konoplja

ha

 

Pamuk

ha

 

Ostali vlaknasti usjevi, d.n.

ha

 

Duhan

ha

 

Hmelj

ha

 

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

ha

 

Energetski usjevi, d.n.

ha

 

Ostali industrijski usjevi, d.n.

ha

 

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

ha

ha

Privremene trave i ispaša

ha

ha

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

ha

ha

Silažni kukuruz

ha

 

Ostale žitarice prikupljene u zelenom stanju (osim silažnog kukuruza)

ha

 

Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta, d.n.

ha

 

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode

ha

ha

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode uzgojeni u plodoredu s hortikulturnim usjevima (uzgoj na vrtu za tržište)

ha

 

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode uzgojeni u plodoredu s ne-hortikulturnim usjevima (uzgoj na oranicama)

ha

 

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

ha

 

Sjemenje i presadnice

ha

ha

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n.

ha

 

Ugar

ha

 

Trajni travnjaci

ha

ha

Pašnjaci i travnjaci, bez ekstenzivnih pašnjaka

ha

ha

Ekstenzivni pašnjaci

ha

ha

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

ha

 

Trajni usjevi (uključujući mlade i privremeno napuštene plantaže, isključujući površine za proizvodnju samo za osobnu konzumaciju)

ha

ha

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)

ha

ha

Jezgričavo voće

ha

 

Koštuničavo voće

ha

 

Voće suptropskog i tropskog podneblja

ha

 

Bobičasto voće (osim jagoda)

ha

 

Orašasto voće

ha

 

Citrusi

ha

ha

Grožđe

ha

 

Grožđe za vino

ha

ha

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

ha

 

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

ha

 

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

ha

 

Stolno grožđe

ha

 

Grožđe za grožđice

ha

 

Masline

ha

ha

Rasadnici

ha

 

Drugi trajni usjevi uključujući ostale trajne usjeve za ljudsku konzumaciju

ha

 

Božićna drvca

ha

 

Povrtnjaci

ha

 

Ostala poljoprivredna zemljišta

ha

 

Nekorišteno poljoprivredno zemljište

ha

 

Šumska zemljišta

ha

 

Kulture kratke ophodnje

ha

 

Ostalo zemljište (zemljište koje zauzimaju zgrade, dvorišta, putovi, ribnjaci i druge neproizvodne površine)

ha

 

Posebna područja poljoprivrednoga gospodarstva

 

 

Gljive iz uzgoja

ha

 

Korištena poljoprivredna površina pod staklom ili visokim pokrovom s mogućnošću pristupa

ha

 

Povrće, uključujući dinje, lubenice i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

ha

ha

Cvijeće i ukrasno bilje (isključujući sadnice) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

ha

 

Drugi usjevi na obradivom zemljištu pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

ha

 

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

ha

 

Ostali KPP pod staklom ili pod visokim pokrovom s mogućnošću pristupa, d.n.

ha

 

Navodnjavanje na kultiviranoj vanjskoj površini

 

 

Ukupna navodnjavana površina

ha

 


Varijable stoke

Ukupni broj životinja

od kojeg za ekološki poljoprivredni uzgoj koji je certificiran i/ili u tijeku prenamjene

Goveda

 

grlo

Goveda mlađa od godinu dana

grlo

 

Goveda od 1 do manje od 2 godine

grlo

 

Muška goveda od 1 do manje od 2 godine

grlo

 

Junice od 1 do manje od 2 godine

grlo

 

Muška goveda, starosti dvije i više godina

grlo

 

Ženska goveda od 2 i više godina

grlo

 

Junice, starosti dvije i više godina

grlo

 

Krave

grlo

 

Muzne krave

grlo

grlo

Nemuzne krave

grlo

grlo

Ženke bivola

grlo

da/ne

Ovce i koze

 

 

Ovce (svih starosti)

grlo

grlo

Rasplodne ženke

grlo

 

Ostale ovce

grlo

 

Koze (svih starosti)

grlo

grlo

Rasplodne ženke

grlo

 

Ostale koze

grlo

 

Svinje

 

grlo

Odojci, ispod 20 kg žive vage

grlo

 

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

grlo

 

Ostale svinje

grlo

 

Perad

 

komad

Tovljeni pilići (brojleri)

komad

komad

Kokoši nesilice

komad

komad

Ostala perad

komad

 

Pure

komad

 

Patke

komad

 

Guske

komad

 

Nojevi

komad

 

Ostala perad, d.n.

komad

 

Kunići

 

 

Rasplodne ženke

komad

 

Pčele

košnice

 

Jeleni

da/ne

 

Krznaši

da/ne

 

Stoka, d.n.

da/ne

 


(1)  L – područja sa značajnim prirodnim ograničenjima, osim planinskih područja; M – zapostavljena planinska područja; O – ostala područja s posebnim ograničenjima.; N – normalno područje (ne-LFA). Ova se klasifikacija može naknadno prilagoditi u svjetlu razvoja ZPP-a.

(2)  Jedinica godišnjeg rada (JGR), postotna skupina 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


PRILOG IV.

Teme i detaljne teme u okviru modula podataka

Modul

Tema

Detaljna tema

Radna snaga i ostale dohodovne aktivnosti:

Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Nositelj gospodarstva

Uloženi rad

Ravnopravnost spolova

Mjere sigurnosti, uključujući plan za sigurnost na poljoprivrednom gospodarstvu

Obiteljska radna snaga

Uloženi rad

Broj uključenih osoba

Ravnopravnost spolova

Neobiteljska radna snaga

Uloženi rad

Broj zaposlenih osoba

Ravnopravnost spolova

Povremena radna snaga zaposlena na poljoprivrednom gospodarstvu

Uloženi rad ugovaratelja

 

Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s poljoprivrednimgospodarstvom

Vrsta aktivnosti

Važnost za poljoprivredno gospodarstvo

Uloženi rad

 

Ostale dohodovne aktivnosti neizravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom

Uloženi rad

Ruralni razvoj

Poljoprivredna gospodarstva podržana mjerama za ruralni razvoj

Savjetodavno, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i usluge pomoći

Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Ulaganja u fizičku imovinu

Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Poljoprivredno-okolišna platežna klima

Ekološki uzgoj

Plaćanja povezana s mrežom Natura 2000 i okvirnom direktivom o vodama

Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Dobrobit životinja

Upravljanje rizicima

Objekti za smještaj životinja i gospodarenje stajskim gnojem

Objekti za smještaj životinja

Objekti za smještaj životinja goveda

Objekti za smještaj životinja svinja

Objekti za smještaj životinja kokoši nesilica

Uporaba hranjiva i stajskoga gnoja na poljoprivrednom gospodarstvu

KPP tretiran gnojivima

Stajski gnoj koji se izvozi s poljoprivrednoga gospodarstva ili na njega uvozi

Organska i na otpadu temeljena gnojiva, osim stajskoga gnoja

Tehnike primjene stajskoga gnoja

Vrijeme inkorporacije prema vrsti rasprostiranja

Objekti za stajski gnoj

Objekti za pohranu stajskoga gnoja i kapacitet

Navodnjavanje

Prakse navodnjavanja

Dostupnost navodnjavanja

Metode navodnjavanja

Izvori vode za navodnjavanje

Tehnički parametri opreme za navodnjavanje

Usjevi navodnjavani tijekom razdoblja od 12 mjeseci

Žitarice za proizvodnju zrnja

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja

Korjenasti usjevi

Industrijsko bilje

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

Ostali usjevi na obradivom zemljištu

Trajni travnjaci

Trajni nasadi

Prakse gospodarenja tlom

Prakse gospodarenja tlom na otvorenom

Metode obrade tla

Zaštita tla na obradivom zemljištu

Plodored na obradivom zemljištu

Ekološki značajne površine

Strojevi i oprema

Strojevi

Internetski pogoni i usluge

Osnovni strojevi

Uporaba preciznog gospodarenja poljoprivrednim gospodarstvom

Strojevi koji se koriste za upravljanje stokom

Skladištenje poljoprivrednih proizvoda

Oprema

Oprema korištena za proizvodnju obnovljive energije na poljoprivrednim gospodarstvima

Voćnjak

Jezgričavo voće

Jabuke: Površina prema starosti nasada

Jabuke: Površina prema gustoći drveća

Kruške: Površina prema starosti nasada

Kruške: Površina prema gustoći drveća

Koštuničavo voće

Breskve: Površina prema starosti nasada

Breskve: Površina prema gustoći drveća

Nektarine: Površina prema starosti nasada

Nektarine: Površina prema gustoći drveća

Marelice: Površina prema starosti nasada

Marelice: Površina prema gustoći drveća

Citrusi

Naranče: Površina prema starosti nasada

Naranče: Površina prema gustoći drveća

Mali agrumi: Površina prema starosti nasada

Mali agrumi: Površina prema gustoći drveća

Limuni: Površina prema starosti nasada

Limuni: Površina prema gustoći drveća

Masline

Površina premastarosti nasada

 

Površina prema gustoći drveća

Stolno grožđe i grožđe za grožđice

Stolno grožđe: Površina prema starosti nasada

 

Stolno grožđe: Površina prema gustoći trsova

 

Grožđe za grožđice: Površina prema starosti nasada

 

Grožđe za grožđice: Površina prema gustoći trsova

Vinograd

Grožđe za vino

Površina i starost

 

Sorte grožđa

Broj sorti

 

 

Oznaka i površina


PRILOG V.

Zahtjevi preciznosti

Osnovni podaci (u 2023. i 2026.) i podaci modula statistički su predstavnici relevantne populacije poljoprivrednih gospodarstava, kako je definirano u tablici preciznosti u nastavku, na razini regija NUTS 2, a po pitanju veličine i vrste poljoprivrednih gospodarstava, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1217/2009 (1), Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1198/2014 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/220 (2).

Zahtjevi za preciznošću primjenjuju se na varijable u tablici u nastavku.

Podaci u proširenju okvira 2020. statistički predstavljaju relevantnu populaciju na razini regija NUTS 2, na način određen u tablici preciznosti u nastavku.

Dodatno, zahtjevi za preciznošću određeni u tablici primjenjuju se na sve regije razine NUTS 2 koje obuhvaćaju najmanje:

5 000 poljoprivrednih gospodarstava u relevantnoj populaciji za module voćnjaka i vinograda;

10 000 poljoprivrednih gospodarstava u relevantnoj populaciji za osnovne podatke, za sve ostale module i za podatke uključene u proširenje okvira.

Za regije NUTS 2 s manje poljoprivrednih gospodarstava zahtjevi za preciznošću određeni u tablici primjenjuju se na povezane regije NUTS 1 koje obuhvaćaju najmanje:

500 poljoprivrednih gospodarstava u relevantnoj populaciji za module voćnjaka i vinograda;

1 000 poljoprivrednih gospodarstava u relevantnoj populaciji za osnovne podatke, za sve ostale module i za podatke uključene u proširenje okvira.

Zahtjeva se preciznost od 5 % relativne standardne pogreške na nacionalnoj razini za varijable modula voćnjaka i vinograda na koje se ne primjenjuju zahtjevi za preciznošću za regije razina NUTS 2 i NUTS 1.

Zahtjeva se preciznost od maksimalno 7,5 % relativne standardne pogreške na nacionalnoj razini za sve varijable drugih modula na koje se ne primjenjuju zahtjevi za preciznošću za regije razina NUTS 2 i NUTS 1 za bilo koju varijablu.

Tablica preciznosti

Relevantna populacija

Varijable na koje se primjenjuju zahtjevi za preciznošću

Rasprostranjenost u relevantnoj populaciji

Relativna standardna greška

Osnovni podaci za 2023. i 2026. i

Modul radne snage i drugih dohodovnih djelatnosti

Kako je utvrđeno člankom 5. za osnovne podatke i člankom 7. za modul radne snage i drugih dohodovnih djelatnosti.

Varijable zemljišta

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjemensku proizvodnju)

Uljarice

Bilje požnjeveno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice), jagode, cvijeće i ukrasno bilje (isključujući rasadnike)

Trajni travnjaci, uz iznimku ekstenzivnih pašnjaka

Voće, bobičasto voće, orašasto voće i citrusi (osim grožđa i jagoda)

Grožđe

Masline

7,5 % ili više korištene poljoprivredne površine u regiji

< 5 %

Varijable stoke

Muzne krave

Nemuzne krave

Ostala goveda (goveda mlađa od 1 godine, goveda od 1 do manje od 2 godine, muška goveda od 2 godine i starija, junice stare 2 i više godina)

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

Odojci žive vage ispod 20 kg i ostale svinje

Ovce i koze

Perad

7,5 % ili više stočnih jedinica u regiji i 5 % ili više varijabli u zemlji

< 5 %

Osnovni podaci za proširenje okvira u 2020.

Kako je definirano člankom 6.

Varijable zemljišta

Obradiva zemljišta

Trajni travnjaci, osim ekstenzivnih pašnjaka

Trajni nasadi

7,5 % ili više korištene poljoprivredne površine u regiji

< 7,5 %

Varijable stoke

Ukupan broj stočnih jedinica

5 % ili više varijabli u zemlji

< 7,5 %

Modul ruralnog razvoja i

Modul strojeva i opreme

Kako je definirano člankom 7.

Varijable zemljišta za modul radne snage i drugih dohodovnih aktivnosti

7,5 % ili više korištene poljoprivredne površine u regiji

< 7,5 %

Varijable stoke za modul radne snage i drugih dohodovnih aktivnosti

7,5 % ili više stočnih jedinica u regiji i 5 % ili više varijable u zemlji

< 7,5 %

Modul držanja životinja i gospodarenja stajskim gnojem

Podskup populacije poljoprivrednih gospodarstava definiran člankom 7. koja sadrže barem jedno od sljedećeg: goveda, svinje, ovce, koze, perad.

Varijable stoke za modul radne snage i drugih dohodovnih aktivnosti

7,5 % ili više stočnih jedinica u regiji i 5 % ili više varijabli u zemlji

< 7,5 %

Modul navodnjavanja

Podskup populacije poljoprivrednih gospodarstava definiran člankom 7. s navodnjavanim površinama

Varijable zemljišta

Ukupna navodnjavana površina

7,5 % ili više korištene poljoprivredne površine u regiji

< 7,5 %

Modul praksi gospodarenja tlom

Podskup populacije poljoprivrednih gospodarstava definiran člankom 7. s obradivim zemljištem,

Varijable zemljišta

Obradivo zemljište

7,5 % ili više korištene poljoprivredne površine u regiji

< 7,5 %

Modul voćnjaka

Podskup populacije poljoprivrednih gospodarstava kako je utvrđeno člankom 7. s bilo kojom pojedinačnom varijablom voćnjaka koja dostiže prag iz članka 7. stavka 5.

Varijable voćnjaka

Varijable voćnjaka među jabukama, kruškama, breskvama, marelicama, nektarinama, narančama, sitnim citrusima, limunima, maslinama, stolnim grožđem i grožđem za grožđice koje dostižu prag iz članka 7. stavka 5.

5 % ili više korištene poljoprivredne površine u regiji

< 7,5 %

Modul vinograda

Podskup populacije poljoprivrednih gospodarstava definiran člankom 7. grožđem za vino

Varijable vinograda

Grožđe za vino

5 % ili više korištene poljoprivredne površine u regiji

< 7,5 %


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 328, 15.12.2009., str. 27.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 od 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19.2.2015., str. 1.).