31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1077

оd 30. srpnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 (2) utvrđena su pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013. Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1305/2013 pojednostavnjenjem općih pravila za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR). Pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(2)

Obveza odabira tijelâ za pružanje savjeta putem posebnog poziva na podnošenje ponuda ukinuta je. Provedbena pravila koja se odnose na pozive za podnošenje ponuda stoga bi trebalo izbrisati.

(3)

Pravila za zajedničko uspostavljanje gospodarstava mladih poljoprivrednika uvedena su člankom 2. stavkom 1. točkom (n) Uredbe (EU) br. 1305/2013, a definicija „datuma uspostavljanja” dodana je u članku 2. stavku 1. točki (s) te uredbe. Stoga bi trebalo uskladiti odredbe koje se odnose na mlade poljoprivrednike utvrđene u dijelu 1. stavku 8. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014. Štoviše, nakon brisanja članka 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 (4) koji je sadržavao pravila o razvoju poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, trebalo bi pojednostavniti i pravila koja se odnose na poslovni plan utvrđena Provedbenom uredbom (EU) br. 808/2014.

(4)

Pravila o financijskim instrumentima pojednostavnjena su. Osobito, odstupanje od primjenjivosti kriterija za odabir za operacije kojima se pruža potpora putem financijskih instrumenata uvedeno je člankom 49. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Dio 1. stavak 8. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 trebalo bi uskladiti s tim odstupanjem.

(5)

Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, a posebno česte izmjene planova financiranja, potrebno je pojasniti da se gornja granica za prekoračenje planiranih doprinosa EPFRR-a kako je predstavljeno u planu financiranja svakog programa izračunava na razini ukupnog iznosa svake mjere.

(6)

Člankom 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013 predviđena je potpora poljoprivrednicima putem instrumenta za stabilizaciju prihoda prilagođenog pojedinačnim sektorima, a člankom 37. te uredbe dopuštena je potpora poljoprivrednim programima osiguranja koji pokrivaju gubitke veće od 20 % prosječne godišnje proizvodnje nastale zbog nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja ili bilja, najezde nametnika ili okolišnog incidenta. U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) br. 1305/2013 u planu financiranja trebao bi biti naveden planirani doprinos EPFRR-a i stopa doprinosa EPFRR-a

(7)

Provedbenu uredbu (EU) br. 808/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 808/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. briše se.

2.

U članku 8. briše se stavak 1.

3.

Dio 1. Priloga I. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 8. „Opis odabranih mjera” mijenja se kako slijedi:

i.

U točki 2. podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

područje primjene, visinu potpore, prihvatljive korisnike i, ako je relevantno, metodologiju izračuna iznosa ili stope potpore raščlanjenih, ako je potrebno, po podmjerama i/ili vrstama operacija. Za svaku se vrstu operacije navodi specifikacija prihvatljivih troškova, uvjeti prihvatljivosti, iznosi i stope potpore koji se na nju primjenjuju te načela utvrđivanja kriterija odabira. Ako se potpora pruža financijskom instrumentu koji se primjenjuje u skladu s člankom 38. stavkom 4. prvim podstavkom točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013, opis vrste financijskog instrumenta, općih kategorija krajnjih korisnika, općih kategorija prihvatljivih troškova i maksimalna razina potpore.”;

ii.

u točki 2.(e), podtočka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (članak 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

definicija malog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 19. stavka 1. točke (a) podtočke iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

definicija mjera iz članka 2. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 1305/2013 („datum uspostavljanja”),

utvrđivanje gornjeg i donjeg praga iz članka 19. stavka 4. petog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013,

posebni uvjeti za potporu mladim poljoprivrednicima kada ne osnivaju gospodarstvo kao jedini voditelji gospodarstva u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

informacije o primjeni razdoblja počeka iz članka 2. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

sažetak zahtjeva u pogledu poslovnog plana,

korištenje mogućnosti kombiniranja različitih mjera s pomoću poslovnog plana koji mladim poljoprivrednicima omogućuje pristup tim mjerama,

obuhvaćena područja diversifikacije.”;

iii.

u točki 2.(e) naslov točke 16. zamjenjuje se sljedećim:

„16.    Upravljanje rizikom (članci od 36. do 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013)”;

(b)

stavak 10. (c) mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom podstavku dodaje se sljedeća točka v.:

„v.

za operacije koje se provode u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1305/2013 gdje je donja granica gubitka utvrđena na 20 % i za operacije koje se provode u skladu s člankom 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013 okvirni ukupni doprinos Unije i okvirna stopa doprinosa.”;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe privremenih plaćanja iz članka 36. Uredbe (EU) br. 1306/2013, plaćanje preostalog iznosa iz članka 37. i poravnanje računa iz članka 51. te uredbe, doprinos EPFRR-a koji se plaća u pogledu prihvatljivog javnog rashoda predmetnog programa poštuje se na razini mjere.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.).

(3)  Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.).