7.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/838

оd 31. svibnja 2018.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod koji se sastoji od uloška za jednokratnu upotrebu, koji treba upotrebljavati zajedno s dječjom kahlicom, sastavljenog od plastične vrećice na čijem je dnu pričvršćen višeslojni apsorbirajući podložak izrađen od papira i visokoapsorbirajućeg polimera od poliakrilata u obliku granula.

Visokoapsorbirajuće poliakrilatne granule pretvaraju se u gel pri kontaktu s mokraćom.

3924 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 3924 i 3924 90 00 .

Isključeno je razvrstavanje u tarifni broj 4818 jer bitnu značajku proizvodu ne daju njegove papirnate komponente, nego visokoapsorbirajući polimer od poliakrilata.

Razvrstavanje u tarifni broj 9619 isključeno je jer oblik proizvoda nije oblikom prilagođen ljudskom tijelu (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 9619 ).

Proizvod je kombinacija plastične mase i drugih materijala. Proizvod koji je kombinacija plastične mase i drugih materijala razvrstava se u poglavlje 39 ako je zadržao bitnu značajku proizvoda od plastične mase (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava, opće napomene uz poglavlje 39).

Bitnu značajku proizvodu daje visokoapsorbirajući polimer, a za papir se smatra da ima samo funkciju nosača ili ambalaže.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 3924 90 00 kao ostali kućanski proizvodi te higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa.