6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/38


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/832

оd 5. lipnja 2018.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 18. stavak 4.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid i fosetil utvrđeni su u dijelu A Priloga III. toj uredbi. MRO-i za propargit utvrđeni su u Prilogu V. toj uredbi.

(2)

Komisija za Codex Alimentarius 11. srpnja 2015. utvrdila je maksimalne razine ostataka za potrebe Codexa (CXL) za fenamidon (2).

(3)

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3), ako postoje ili će ubrzo biti doneseni međunarodni standardi, potrebno ih je uzeti u obzir prilikom razvoja i prilagodbe propisa o hrani, osim ako bi ti standardi ili njihovi odgovarajući dijelovi bili neučinkovito ili neprikladno sredstvo za ispunjenje legitimnih ciljeva propisa o hrani, ili ako je to znanstveno opravdano, ili ako bi oni doveli do različite razine zaštite od one koja je određena kao primjerena u Uniji. Nadalje, u skladu s člankom 13. točkom (e) te uredbe, Unija bi trebala promicati dosljednost između međunarodnih tehničkih standarda i propisa o hrani, pritom osiguravajući da se ne umanji visoka razina zaštite koju je donijela Unija.

(4)

Unija je Odboru Codexa za ostatke pesticida izrazila rezervu o CXL-ima predloženima za sljedeće kombinacije pesticida i proizvoda: fenamidon (kupusnjače koje cvjetaju; plodovito povrće osim tikvenjača).

(5)

CXL-e za fenamidon koji nisu navedeni u uvodnoj izjavi 4. stoga bi trebalo uvrstiti u Uredbu (EZ) br. 396/2005 kao MRO-e, osim ako se odnose na proizvode koji nisu utvrđeni u Prilogu I. toj uredbi ili ako su utvrđeni na nižoj razini od postojećih MRO-a. Ti su CXL-i sigurni za potrošače u Uniji (4).

(6)

U okviru postupka odobrenja uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar cimoksanil na grahu bez mahuna podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-a u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(7)

U pogledu deltametrina takav je zahtjev podnesen za kelj. U pogledu difenokonazola takav je zahtjev podnesen za „ostale kupusnjače koje cvjetaju”, kelj pupčar, širokolisnu endiviju, rikolu, „špinat i slične listove”, cikoriju i rabarbaru. U pogledu fluopikolida takav je zahtjev podnesen za blitvu. U pogledu folpeta takav je zahtjev podnesen za jabuke i kruške. U pogledu fosetila takav je zahtjev podnesen za jezgričavo voće, breskve i krumpir. U pogledu mandestrobina takav je zahtjev podnesen za marelice, trešnje, breskve i šljive. U pogledu metazaklora takav je zahtjev podnesen za pekinški kupus. U pogledu propamokarba takav je zahtjev podnesen za blitvu. U pogledu pirimetanila takav je zahtjev podnesen za tikvenjače s jestivom korom. U pogledu sulfoksaflora takav je zahtjev podnesen za listove vinove loze i artičoku. U pogledu trifloksistrobina takav je zahtjev podnesen za „drugo sitno voće i bobice”, „salate i salatno bilje”, tušt, grah bez mahuna, grašak i mahunarke.

(8)

U skladu s člankom 6. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 podnesen je zahtjev za uporabu flubendiamida u Sjedinjenim Američkim Državama na marelicama, breskvama, šljivama i soji, za uporabu dinatrijeva fosfonata u Sjedinjenim Američkim Državama na orašastim plodovima (osim kokosa) te za uporabu propargita u Brazilu na narančama i u Indiji na čaju. Podnositelji zahtjeva tvrde da odobrenom uporabom tih tvari na tim kulturama u predmetnim zemljama izvoznicama nastaju ostaci koji prekoračuju MRO-e iz Uredbe (EZ) br. 396/2005 te da su potrebni viši MRO-i kako bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih kultura.

(9)

U skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5), 8. kolovoza 2017. Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju da je odobrila stavljanje na tržište proizvoda za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar cijantraniliprol za uporabu na kupinama i malinama zbog neočekivanog širenja vrste Drosophila suzukii. U skladu s člankom 53. Ujedinjena Kraljevina 13. rujna 2017. obavijestila je Komisiju da je odobrila proizvod za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar cijantraniliprol za uporabu na poriluku zbog neočekivanog širenja vrsta Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua i Phytomyza gymnostoma. Činilo se da su ta odobrenja nužna mjera jer se širenje tih štetočina smatralo opasnošću koja se nije mogla zaustaviti na neki drugi zadovoljavajući način. Ujedinjena Kraljevina o tim je odobrenjima obavijestila druge države članice, Komisiju i Europsku agenciju za sigurnost hrane („Agencija”) u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te je podnijela zahtjeve za utvrđivanje privremenih MRO-a za te kulture.

(10)

U skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Grčka je 19. rujna 2017. obavijestila Komisiju da je odobrila stavljanje na tržište proizvoda za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar mepikvat za uporabu na pamuku kao sredstvo za reguliranje rasta biljaka. Činilo se da je to odobrenje nužna mjera kako bi se izbjegao gubitak prinosa. Grčka je o tom odobrenju obavijestila druge države članice, Komisiju i Agenciju u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te je podnijela zahtjev za utvrđivanje privremenog MRO-a za sjemenke pamuka.

(11)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 predmetne države članice ocijenile su te zahtjeve i Komisiji dostavile izvješća o ocjeni.

(12)

Agencija je ocijenila zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitujući rizike za potrošače i, prema potrebi, za životinje te je dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ima (6). Agencija je ta mišljenja dostavila podnositeljima zahtjeva, Komisiji i državama članicama te ih je učinila dostupnima javnosti.

(13)

U pogledu uporabe deltametrina na kelju Agencija je u svojem obrazloženome mišljenju zaključila da na procjenu rizika utječu nestandardne nesigurnosti. Međutim, uzimajući u obzir niski udio kelja u ukupnoj prehrambenoj izloženosti primjereno je utvrditi MRO od 0,15 mg/kg.

(14)

U pogledu trifloksistrobina podnositelj zahtjeva dostavio je informacije koje su nedostajale o analitičkim metodama za proizvode životinjskog podrijetla te je učinio referentni standard CGA321113 komercijalno dostupnim.

(15)

U pogledu uporabe flubendiamida na soji postojeći MRO u zemlji izvoznici iznosi 0,25 mg/kg. Budući da je najviša razina ostataka izmjerena u kontroliranim terenskim ispitivanjima nešto iznad te vrijednosti, primjereno je utvrditi MRO u zaokruženoj vrijednosti od 0,3 mg/kg.

(16)

U pogledu uporabe cijantraniliprola na kupinama, malinama i poriluku MRO-e bi trebalo utvrditi kao privremeno valjane do 30. lipnja 2021.

(17)

U pogledu uporabe mepikvata na pamuku MRO za sjemenke pamuka trebalo bi utvrditi kao privremeno valjan do 30. lipnja 2021.

(18)

Za sve ostale zahtjeve Agencija je zaključila da su svi uvjeti u pogledu podataka ispunjeni i da su izmjene MRO-a koje su zatražili podnositelji zahtjeva prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije podatke o toksikološkim svojstvima tvari. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze nije utvrđena ni pri izlaganju tim tvarima tijekom cijelog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji ih mogu sadržavati ni pri kratkoročnom izlaganju zbog znatnog konzumiranja predmetnih proizvoda.

(19)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(20)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Zajednički program FAO/WHO za standarde hrane, Komisija za Codex Alimentarius. Dodaci III. i IV. Trideset osma sjednica. Ženeva, Švicarska, 6.–11. srpnja 2015.

(3)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(4)  Znanstvena potpora za pripremu stajališta EU-a za 46. sjednicu Odbora Codexa za ostatke pesticida (CCPR). EFSA Journal 2014.; 12(7):3737 (182 str.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(6)  Znanstvena izvješća EFSA-e dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol u kupinama i malinama”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5061 (24 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol u poriluku”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5124 (24 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za cimoksanil u grahu bez mahuna”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5066 (19 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za deltametrin u kelju”). EFSA Journal 2018.; 16(1):4683 (28 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for difenoconazole in various crops („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za difenokonazol u raznim kulturama”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5143(28 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju uvoznih toleranci za flubendiamid u marelicama, breskvama, nektarinama, šljivama i soji”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5128 (31 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za fluopikolid u blitvi”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5135 (21 str.).

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za folpet u jabukama i kruškama”). EFSA Journal 2017.; 15(10):5041 (21 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za fosetil-Al u orašastim plodovima, jezgričavom voću, breskvama i krumpiru”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5161 (36 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za mandestrobin u marelicama, trešnjama, breskvama/nektarinama i šljivama”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5148 (22 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju maksimalnih razina ostataka za mepikvat klorid u pamuku”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5162 (25 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za metazaklor u pekinškom kupusu”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5127 (20 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za propamokarb u blitvi”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5055 (22 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju uvoznih toleranci za propargit u agrumima i čaju”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5193 (25 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za pirimetanil u tikvenjačama s jestivom korom”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5145 (20 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za sulfoksaflor u listovima vinove loze i sličnim vrstama te u artičokama”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5070 (23 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za trifloksistrobin u raznim kulturama”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5154 (33 str.).


PRILOG

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

Stupci za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Cijantraniliprol

Cimoksanil

Deltametrin (cis-deltametrin) (F)

Fenamidon

Folpet (suma folpeta i ftalimida, izražena kao folpet) (R)

Mandestrobin

Mepikvat (suma mepikvata i njegovih soli, izražena kao mepikvat klorid)

Metazaklor (suma metabolita, 479M04, 479M08 i 479M16, izražena kao metazaklor) (R)

Propamokarb (suma propamokarba i njegovih soli, izražena kao propamokarb) (R)

Pirimetanil (R)

Sulfoksaflor (suma izomera)

Trifloksistrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Agrumi

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Limun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Orašasti plodovi

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Bademi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Jabuka

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Kruška

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Dunja

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mušmula

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Ostalo (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Koštuničavo voće

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Marelica

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Trešnja (slatka)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Breskva

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Šljiva

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

jagode

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Kupine

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Ostružnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Borovnice

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Brusnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Šipak

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Bobice bazge

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Razno voće

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulja

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Smokva

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Stolna maslina

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkvat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambola

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki/japanska jabuka

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jamun

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liči

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Marakuja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Nar/šipak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Tropska jabuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Kruhovac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

krumpir

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Mrkva

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Hren

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Čičoka

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Rotkvica

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Repa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Ostalo (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Lukovičasto povrće

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Češnjak

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Luk

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Ljutika

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Mladi luk i velški luk

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Ostalo (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčica

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Patlidžan

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Bamija

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Ostalo (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Krastavac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Tikvice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Dinja

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Bundeva

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokula

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Glavati kupus

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Pekinški kupus

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kelj

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

(d)

korabe

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Matovilac

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Salata

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Širokolisna endivija

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Barica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rikola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Crvena gorušica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Špinat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Tušt

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Blitva

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Ostalo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Vlasac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Peršin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Kadulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Lovor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Mahunarke

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Grah (s mahunama)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Grah (bez mahuna)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Grašak (s mahunama)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Grašak (bez mahuna)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Leća

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stabljičasto povrće

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Šparoge

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Karda

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Trakasti celer

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Slatki komorač

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artičoka

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Poriluk

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarbara

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Mladice bambusa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmine srčike

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

MAHUNARKE

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Grah

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Leća

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Grašak

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupine

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Kikiriki

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Sjemenke maka

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sjemenke sezama

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Sjemenke suncokreta

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Sjemenke uljane repice

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Soja

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Sjemenke gorušice

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Sjemenke pamuka

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Bučine sjemenke

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Sjemenke šafranike

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Sjemenke borača

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Sjemenke konoplje

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Ricinus

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Plodovi uljarica

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Koštice uljne palme

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Plodovi uljne palme

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

ŽITARICE

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Ječam

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Kukuruz

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Proso

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Zob

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Riža

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Raž

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Sirak

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Pšenica

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Čajevi

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Zrna kave

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakao u zrnu

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Rogač

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

HMELJ

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Začini od kore

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Đumbir (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Hren (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostalo (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostalo (2)