30.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 133/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/773

оd 15. svibnja 2018.

o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/306

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (1), a posebno njezin članak 35. stavak 2.,

budući da:

(1)

Komisija je ovlaštena odrediti, s pomoću provedbenih akata, ispitne norme i zahtjeve u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama pomorske opreme obuhvaćene područjem primjene Direktive 2014/90/EU, kao i datume od kojih se moraju primjenjivati ispitne norme. Ti su zahtjevi i norme predviđeni u međunarodnim instrumentima na koje se upućuje u toj Direktivi.

(2)

Kako bi se uzele u obzir najnovije izmjene, trebalo bi redovito ažurirati popis primjenjivih međunarodnih instrumenata. Kako bi se osigurao potpun popis svih proizvoda koji su u području primjene Direktive 2014/90/EU, ovom bi Uredbom trebalo staviti izvan snage Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/306 (2).

(3)

Pomorsku opremu koja odnedavno podliježe usklađenim zahtjevima Unije prema Direktivi 2014/90/EU trebalo bi izrijekom navesti kao nove stavke u 1. stupcu Priloga ovoj Uredbi.

(4)

Razumno je i razmjerno dopustiti da se nova stavka pomorske opreme koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi u državi članici prije stupanja na snagu ove Uredbe i dalje stavlja na tržište i ugrađuje na brodove EU-a u prijelaznom razdoblju.

(5)

Kako bi se omogućila usklađena, brza i jednostavna provedba Direktive 2014/90/EU, provedbeni akti doneseni u skladu s tom Direktivom trebali bi biti u obliku provedbenih uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama, kao i ispitne norme predviđene u međunarodnim instrumentima iz Direktive 2014/90/EU, primjenjuju se na svaku stavku pomorske opreme navedenu u Prilogu.

Članak 2.

1.   Pomorska oprema navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2017/306” u 1. stupcu Priloga ovoj Uredbi, koja je bila u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi prije 16. ožujka 2017. u državi članici, može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 16. ožujka 2020.

2.   Pomorska oprema navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2018/773” u 1. stupcu Priloga, koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi prije 19. lipnja 2018. u državi članici, može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 19. lipnja 2021.

Članak 3.

Provedbena uredba (EU) 2017/306 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 257, 28.8.2014., str. 146.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/306 оd 6. veljače 2017. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću te ispitnih normi za pomorsku opremu (SL L 48, 24.2.2017., str. 1.).


PRILOG

Opća napomena: upućivanja na pravila Konvencije SOLAS odnose se na odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, s izmjenama.

Popis korištenih kratica:

A.1 – 1. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

A.2 – 2. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

AC – ispravak za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

CAT – kategorija radarske opreme kako je definirana u odjeljku 1.3 IEC 62388 (2007).

Circ. – okružnica.

COLREG – Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru.

COMSAR – Pododbor IMO-a za radiokomunikacije i traganje i spašavanje.

EN – europska norma.

ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme.

FSS – Međunarodni kodeks za sustave za zaštitu od požara.

FTP – Međunarodni kodeks o postupcima ispitivanja vatrootpornosti.

HSC – Međunarodni pravilnik o brzim plovilima.

IBC – Međunarodni kodeks za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju.

ICAO – Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

IEC – Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo.

IGC – Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina u razlivenom stanju.

IMO – Međunarodna pomorska organizacija.

ISO – Međunarodna organizacija za normizaciju.

ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija.

LSA – sredstva za spašavanje.

MARPOL – Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova.

MED – Direktiva o pomorskoj opremi.

MEPC – Odbor za zaštitu morskog okoliša.

MSC – Odbor za pomorsku sigurnost.

NOx dušikovi oksidi.

Sustavi O2/HC: sustavi kisik/ugljikovodici.

SOLAS – Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru.

SOx sumporovi oksidi.

Prav. – pravilo.

Rez. – rezolucija.

Napomene koje se primjenjuju na cijeli Prilog

(a)

Općenito: osim ispitnih normi izrijekom navedenih u ovom Prilogu, za ispitivanje tipa (homologaciju) potrebna je i usklađenost s primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i odgovarajućih rezolucija i okružnica IMO-a. Ta usklađenost opisuje se u modulima za ocjenu sukladnosti u Direktivi 2014/90/EU.

(b)

Stupac 3.: ako su dva skupa ispitnih normi odvojena riječju „ili”, svaki skup udovoljava svim ispitnim zahtjevima za ispunjavanje izvedbenih normi IMO-a; zato je ispitivanje jednog od tih skupova dovoljno da se dokaže usklađenost sa zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata. Međutim, ako je upotrijebljen neki drugi način odvajanja (npr. zarez), primjenjuju se sva navedena upućivanja.

(c)

Stupac 6.: kako bi se uzeli u obzir vremenski rokovi za brodogradnju, ovisno o značajkama za konkretnu pomorsku opremu, primjenjuju se sljedeća značenja pojma „ugradnje na brodove” (navedeno u zagradama nakon datuma):

I.

:

prva ugradnja opreme na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a.

II.

:

prva ugradnja opreme na njezin funkcionalan položaj ili spremanje na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a.

III.

:

dostava opreme u brodogradilište ako se to obavi u roku od 30 mjeseci prije prve ugradnje opreme na njezin funkcionalan položaj.

(d)

Ako postoje dva reda za unos jedne stavke pomorske opreme (npr. MED/3.12), u drugom (donjem) redu nalaze se ažurirani zahtjevi međunarodnih instrumenata u odnosu na one koji su prikazani u prvom (gornjem) redu.

(e)

U slučajevima iz točke (d) ako u stupcima 5. i 6. nije naveden datum, to znači da nije bilo izmjena u ispitnim normama te da predmetna stavka pomorske opreme mora biti u skladu sa zahtjevima navedenima u donjem (drugom) redu.

(f)

Ako postoje tri reda za unos jedne stavke pomorske opreme (npr. MED/3.51a), u trećem (najnižem) redu nalaze se ažurirani zahtjevi međunarodnih instrumenata u odnosu na one koji su prikazani u prva dva (gornja) reda.

1.   Sredstva za spašavanje

Stupac 2.: Primjenjuje se okružnica IMO MSC/Circular 980, osim kada je zamijenjena određenim instrumentima iz stupca 2.

Broj i opis stavke

Primjenjiva pravila Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a

Ispitne norme

Moduli za ocjenu sukladnosti

Prvo stavljanje na tržište

Posljednja ugradnja na brodove

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Koluti za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:

(a)

za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje;

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:

(a)

za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje;

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2b

Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:

(b)

za kolute za spašavanje,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.2c

Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:

(c)

za prsluke za spašavanje.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.3

Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.4

Prsluci za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju SA prslukom za spašavanje

a)

hidro-termo odijelo bez izolacijskih svojstava,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju SA prslukom za spašavanje

b)

hidro-termo odijelo s izolacijskim svojstvima,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju SA prslukom za spašavanje

c)

odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje

a)

hidro-termo odijelo bez izolacijskih svojstava,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje

b)

hidro-termo odijelo s izolacijskim svojstvima,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Hidro-termo odijela i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje

c)

odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Sredstva za zaštitu od gubitka topline

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Signalne rakete s padobranom (pirotehnika)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/6,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.9

Ručne signalne baklje (pirotehnika)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.10

Plutajući dimni signali (pirotehnika)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III.

MED/1.11

Sprave za dobacivanje konopa

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/18,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.12

Pneumatske splavi za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

I za produljene servisne intervale:

IMO MSC.1/Circ.1328,

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/13,

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Krute splavi za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Krute splavi za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.14

Samouspravljive splavi za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

I za produljene servisne intervale:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Dvostrane splavi za spašavanje sa šatorom

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

I za produljene servisne intervale:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Uređaji za slobodno izranjanje splavi za spašavanje (hidrostatski uređaj za otpuštanje)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/13,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Brodice za spašavanje:

(a)

brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe:

djelomično zatvorene,

potpuno zatvorene.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

MED/1.17b

Brodice za spašavanje:

(b)

brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Brodice za spašavanje:

(b)

brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Krute brodice za prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.19

Napuhane brodice za prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

ISO 15372:2000.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.20a

Brze brodice za prikupljanje:

(a)

napuhane,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20a

Brze brodice za prikupljanje:

(a)

napuhane,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

ISO 15372:2000.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Brze brodice za prikupljanje:

(b)

krute,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Brze brodice za prikupljanje:

(b)

krute,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Brze brodice za prikupljanje:

(c)

krute – napuhane.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Uređaji za spuštanje s užadi za vješanje i vitlom (sohe)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/33,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.23

Uređaji za spuštanje brodica za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/33,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.24

Uređaji za spuštanje splavi za spašavanje

(sohe)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/12,

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.25

Uređaji za spuštanje brze brodice za prikupljanje

(sohe)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.

MED/1.26a

Uređaj za otpuštanje za

(a)

brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Uređaj za otpuštanje za

(a)

brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Uređaj za otpuštanje za

(b)

splavi za spašavanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Uređaj za otpuštanje za

(b)

splavi za spašavanje (koje se spuštaju s užadi za vješanje i vitlom),

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

MED/1.26c

Uređaj za otpuštanje za

(c)

brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Uređaj za otpuštanje za

(c)

brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.27

Sustavi za napuštanje broda

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/15,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.28

Sredstva za prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.

MED/1.29

Ljestve za ukrcaj

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

ISO 5489:2008.

B + D

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA),

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Ljestve za ukrcaj

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

ISO 5489:2008.

B + D

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Retroreflektirajući materijali

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO A.658(16).

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

Stavka MED/1.31, VHF primoodašiljači plovila za preživljavanje – premješteno u MED/5.17 i MED/5.18.

Stavka MED/1.32, transponder SAR 9 GHz (SART) – premješteno u MED/4.18.

MED/1.33

Radarski reflektor brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje

(pasivni)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),

ili

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).

ili

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),

ili

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008).

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO A.384(X),

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

Rez. IMO MSC.164(78).

MED/1.36

Porivni motor brodice za spašavanje/prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.

MED/1.37

Izvanbrodski porivni motor brodice za prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.

MED/1.38

Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.39

Otvorene dvostrane splavi za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Prilog 10.,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Prilog 11.,

I za produljene servisne intervale:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B + D

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) Prilog 10.,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) Prilog 11.,

IMO MSC.1/Circ.1328.

Stavka MED/1.40, Mehaničko dizalo za peljara – premješteno u MED/4.48.

MED/1.41a

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(a)

brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41a

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(a)

brodice za spašavanje koje se spuštaju s pomoću sohe,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(b)

brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

Upućivanje na Kodeks HSC: zato što brza plovila ne nose brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(b)

brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI.

MED/1.41c

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(c)

splavi za spašavanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(d)

brodice za prikupljanje,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(d)

brodice za prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(e)

brze brodice za prikupljanje.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

MED/1.41e

Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:

(e)

brze brodice za prikupljanje.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

Stavka MED/1.42, Pilotske ljestve – premješteno u MED/4.49.

MED/1.43

Krute/napuhane brodice za prikupljanje

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.81(70), s izmjenama,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B + D

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

Rez. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

2.   Sprečavanje onečišćenja mora

Broj i opis stavke

Primjenjiva pravila Konvencije MARPOL 73/78, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a

Ispitne norme

Moduli za ocjenu sukladnosti

Prvo stavljanje na tržište

Posljednja ugradnja na brodove

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Uređaj za filtriranje ulja (sadržaj ulja u izlaznoj vodi do 15 ppm)

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

Rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Uređaj za filtriranje ulja (sadržaj ulja u izlaznoj vodi do 15 ppm)

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

Rez. IMO MEPC.107(49), s izmjenama,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Uređaji za određivanje granice između ulja i vode

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 32.

Rez. IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

 

 

MED/2.3

Uređaji za mjerenje sadržaja ulja

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

Rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Uređaji za mjerenje sadržaja ulja

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

Rez. IMO MEPC.107(49), s izmjenama,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

Sustav za praćenje i kontrolu ispuštanja ulja na tankerima za ulje

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31,

IMO MEPC.1/Circ.761/Rev.1,

IMO MEPC.1/Circ.858.

Rez. IMO MEPC.108(49), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31,

MED/2.5

Sustav za praćenje i kontrolu ispuštanja ulja na tankerima za ulje

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858,

Rez. IMO MEPC.108(49), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31.

MED/2.6

Sustavi za otpadne vode

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.

Rez. IMO MEPC.227(64).

B + D

B + E

B + F

 

1.1.2018.

(III.)

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.

MED/2.6

Sustavi za otpadne vode

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.

Rez. IMO MEPC.227(64), s izmjenama.

a)

uključujući odjeljak 4.2. (kako bi ih mogli upotrebljavati putnički brodovi u svim područjima, uključujući posebno područje iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL),

b)

ne uključujući odjeljak 4.2. (kako bi ih mogli upotrebljavati svi brodovi osim putničkih brodova u svim područjima te putnički brodovi izvan posebnih područja iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL).

B + D

B + E

B + F

G

16.3.2017.

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.

MED/2.7

Brodski uređaji za spaljivanje otpadaka

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.

Rez. IMO MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

 

1.1.2018.

(III.)

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Brodski uređaji za spaljivanje otpadaka

(Postrojenja za spaljivanje s kapacitetima većima od 1 500 kW i do 4 000 kW)

Homologacijski zahtjevi

MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.

Rez. IMO MEPC.244(66).

B + D

B + E

B + F

G

16.3.2017.

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.

MED/2.8

Analizator NOx za uporabu na brodu prema Tehničkom kodeksu NOx 2008.

Homologacijski zahtjevi

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).

Rez. IMO MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks NOx 2008.), kako je izmijenjena.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).

Rez. IMO MEPC.177(58) - (Tehnički kodeks NOx 2008.),

Rez. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

Analizator NOx za uporabu na brodu prema Tehničkom kodeksu NOx 2008.

Homologacijski zahtjevi

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).

Rez. IMO MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks NOx 2008.), kako je izmijenjena.

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).

Rez. IMO MEPC.177(58) - (Tehnički kodeks NOx 2008.),

Rez. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu

Homologacijski zahtjevi

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),

Rez. IMO MEPC.184(59).

Rez. IMO MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

 

15.5.2018.

(III.)

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),

MED/2.10

Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu

Homologacijski zahtjevi

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),

Rez. IMO MEPC.259(68).

Rez. IMO MEPC.259(68).

Program A

B + F

G

19.6.2018.

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),

Program B

G

3.   Oprema za zaštitu od požara

Broj i opis stavke

Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a

Ispitne norme

Moduli za ocjenu sukladnosti

Prvo stavljanje na tržište

Posljednja ugradnja na brodove

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Osnovne palubne obloge

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.2

Prenosivi aparati za gašenje požara

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

EN 3-7:2004 uključujući A1:2007.

EN 3-8:2006 uključujući AC:2007,

EN 3-9:2006 uključujući AC:2007,

EN 3-10:2009,

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/18,

SOLAS 74, prav. II-2/19,

SOLAS 74, prav. II-2/20,

Rez. IMO A.951(23),

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275,

MED/3.2

Prenosivi aparati za gašenje požara

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

EN 3-7:2004 uključujući A1:2007.

EN 3-8:2006 uključujući AC:2007,

EN 3-9:2006 uključujući AC:2007,

EN 3-10:2009.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/18,

SOLAS 74, prav. II-2/19,

SOLAS 74, prav. II-2/20,

Rez. IMO A.951(23),

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Zaštitno odijelo za gašenje požara:,

EN 469:2005 uključujući A1:2006 i AC:2006,

ili

Zaštitno odijelo za gašenje požara – reflektirajuće odijelo za posebno gašenje požara:,

EN 1486:2007,

ili

Zaštitno odijelo za gašenje požara – zaštitno odijelo s reflektirajućom vanjskom površinom:,

ISO 15538:2001.

Napomena: razina 2.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.4

Oprema za vatrogasce: čizme

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 15090:2012.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.5

Oprema za vatrogasce: rukavice

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 659:2003 uključujući A1:2008 i AC:2009.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.6

Oprema za vatrogasce: kaciga

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 443:2008.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.7

Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom

Napomena: Za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se maska s pozitivnim tlakom.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 136:1998 uključujući AC:2003,

EN 137:2006,

Ako se naprava upotrebljava u nezgodama s teretom:

ISO 23269-3:2011.

B + D

B + E

B + F

 

19.6.2018.

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Ako se naprava upotrebljava u nezgodama s teretom:

Rez. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14,

Rez. IMO MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom

Napomena: Za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se maska s pozitivnim tlakom.

(Vidjeti stavku 7.1)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

ISO 23269-2:2011 (gašenje požara – samo na moru)

maska tipa 1 ne smije se upotrebljavati u MED/3.7 ni u MED/7.1

B + D

B + E

B + F

19.6.2018.

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/15,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

MED/3.8

Aparat za disanje sa stlačenim zrakom

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Napomena: Ova je oprema samo za brza plovila izgrađena prema odredbama Kodeksa HSC 1994.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005 uključujući AC:2005 .

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

MED/3.8

Aparat za disanje sa stlačenim zrakom

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Napomena: Ova je oprema samo za brza plovila izgrađena prema odredbama Kodeksa HSC 1994.

EN 14593-1:2005,

ili

EN 14594:2005 uključujući AC:2005.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

MED/3.9

Dijelovi sustava raspršivanja za nastambe, službene prostorije i upravljačke stanice, jednakovrijedni onima iz SOLAS 74 Prav. II2/12 (ograničeno na mlaznice i njihove karakteristike).

(Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

Rez. IMO A.800(19), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.44(65),

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/ Circ. 1556.

MED/3.10

Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za prostorije strojeva i prostorije s pumpama za teret

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC/Circ.1165, Dodatak A, s izmjenama

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC.1/Circ.1313,

MED/3.10

Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za prostorije strojeva i prostorije s pumpama za teret

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC/Circ.1165, s izmjenama

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

Rez. IMO MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11).

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost

(a)

konstrukcije klase „A”,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3.2.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3.2.

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost

(b)

konstrukcije klase „B”.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3.4.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3.4.

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.12

Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

a)

Tlačni/vakuumski ventili:

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

Zaustavljači plamena:

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama,

EN ISO 16852:2010.

c)

Zaustavljači detonantnog plamena

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama.

EN ISO 16852:2010.

d)

Ventili s brzim protokom:

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Za opremu osim ventila:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Za ventile:

B + F

 

23.5.2019.

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

MED/3.12

Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

a)

Tlačni/vakuumski ventili:

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

Zaustavljači plamena:

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama,

EN ISO 16852:2016,

c)

Zaustavljači detonantnog plamena

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama,

EN ISO 16852:2016,

d)

Ventili s brzim protokom:

IMO MSC/Circ.677, s izmjenama,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Za opremu osim ventila:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Za ventile:

B + F

19.6.2018.

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

MED/3.13

Negorivi materijali

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

MED/3.15a

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

(a)

plastične cijevi i armatura

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Cijevi i armatura:

Rez. IMO A.753(18), s izmjenama,

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

plastične cijevi i armatura

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO A.753(18), s izmjenama,

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

(b)

ventili

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Ventili:

EN ISO 10497:2010.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

ventili

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

(c)

savitljivi cijevni sklopovi i kompenzatori

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Savitljivi cijevni sklopovi:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B + D

B + E

B + F

 

1.7.2019.

(III.)

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

savitljivi cijevni sklopovi i kompenzatori

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B + D

B + E

B + F

19.6.2018.

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

(d)

sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Materijali osim čelika za cijevi ulja ili tekućeg goriva

sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 10,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 10,

IMO MSC/Circ.1120

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Protupožarna vrata

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

IMO MSC.1/Circ.1319

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1511.

MED/3.17

Sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima.

Napomena: Kada se koristi izraz „sastavni dijelovi sustava”, to može značiti da treba ispitati jedan sastavni dio, skupinu sastavnih dijelova ili čitav sustav kako bi se osiguralo ispunjavanje međunarodnih zahtjeva.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.18a

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena

ukrasni laminat;

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18b

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena

boje i lakovi,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18c

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena

obloge podova.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18d

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena

obloge izolacije cijevi;

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18e

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena

(e)

ljepila koja se koriste u izradi konstrukcija klase „A”, „B” i „C”,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

MED/3.18e

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena

ljepila koja se koriste u izradi konstrukcija klase „A”, „B” i „C”,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18f

Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena

zapaljive membrane vodova

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.19

Zavjese, zastori i drugi ovješeni tekstilni materijali i presvlake

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

IMO MSC.1/Circ.1456, s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.20

Ojastučeni namještaj

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.21

Posteljna oprema

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.22

Protupožarne zaklopke

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Stavka MED/3.23, Prolazi nezapaljivih vodova kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/3.24, Prolazi električnih kabela kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.

MED/3.25

Vatrootporni prozori i bočna okna klase „A” i „B”

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9.

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.26a

Prolazi kroz konstrukcije klase „A”

prolazi električnih kabela

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

MSC.1/Circ. 1488.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.26b

Prolazi kroz konstrukcije klase „A”

prolazi cijevi, vodova, kanala itd.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

IMO MSC.1/Circ. 1488.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ. 1276.

MED/3.27a

Prolazi kroz konstrukcije klase „B”

prolazi električnih kabela,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.27b

Prolazi kroz konstrukcije klase „B”

prolazi cijevi, vodova, kanala itd.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.28

Sustavi raspršivanja (ograničeno na glave raspršivača).

(Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 6182-1:2014.

ili

EN 12259-1:1999 uključujući A1:2001, A2:2004 i A3:2006.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.44(65),

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MED/3.28

Sustavi raspršivanja (ograničeno na glave raspršivača).

(Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 6182-1:2014.

ili

EN 12259-1:1999 uključujući A1:2001, A2:2004 i A3:2006.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.44(65),

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MSC.1/Circ.1556.

MED/3.29

Cijevi za gašenje požara

(a)

Neporozne plosnate cijevi za gašenje požara (unutarnji promjer od 25 mm do 52 mm)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN 14540:2014.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/10,

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.30

Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

IEC 60092-504:2001 uključujući IEC 60092,-504 Ispravak 1:2011

IEC 60533:1999,

i prema potrebi:

a)

Kategorija 1: (sigurna zona):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007.

EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013.

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015.

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B + D

B + E

B + F

 

1.6.2019.

(II.)

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED /3.30

Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

i prema potrebi:

a)

Kategorija 1: (sigurna zona):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B + D

B + E

B + F

16.3.2017.

28.2.2020.

(II.)

MED/3.30

Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plina

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

EN 60945:2002 uključujući IEC 60945 Ispravak 1:2008, ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1. (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

i prema potrebi:

a)

Kategorija 1: (sigurna zona):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012 uključujući A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B + D

B + E

B + F

19.6.2018.

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

Rez. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

Stavka MED/3.31, Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC), izbrisana jer je obuhvaćena stavkama MED/3.9 i MED/3.28.

MED/3.32

Vatrozadržavajući materijali za brza plovila (osim namještaja)

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457 .

MED/3.33

Vatrozadržavajući materijali za namještaj za brza plovila

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.34

Vatrootporno pregrađivanje za brza plovila

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.35

Protupožarna vrata na brzim plovilima

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.36

Protupožarne zaklopke na brzim plovilima

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

MED/3.37a

Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima

prolazi električnih kabela,

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.

B + D

B + E

B + F

 

 

Zahtjevi za prijevoz i karakteristike

Rez. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

Rez. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

MED/3.37b

Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima

prolazi cijevi, vodova, kanala itd.

Homologacijski zahtjevi

SOLAS 74, prav. X/3.

Rez. IMO MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010), s izmjenama.