22.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/746

оd 18. svibnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu izmjene jedinstvenih zahtjeva i zahtjeva za plaćanje te provjera

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 62. stavak 2. prvi podstavak točke (a) i (b) te članak 78. prvi podstavak točke (b) i (c),

budući da:

(1)

Člankom 15. stavkom 2.a Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 (2) utvrđen je rok do kojeg korisnici mogu izmijeniti svoje jedinstvene zahtjeve ili zahtjeve za plaćanje nakon obavijesti o rezultatima prethodnih provjera. Kako bi se osiguralo jednako postupanje s korisnicima, primjereno je osigurati da svi korisnici uvijek imaju jednak broj dana nakon roka za obavješćivanje o rezultatima prethodnih provjera kako bi izmijenili svoje jedinstvene zahtjeve ili zahtjeve za plaćanje.

(2)

Člankom 24. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 predviđeno je da je potrebno provesti fizičke inspekcije na terenu uvijek kad se fotointerpretacijom satelitskih ili zračnih fotografija ne mogu dobiti uvjerljivi rezultati o sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti ili točnoj veličini površine koja je predmet administrativnih provjera ili provjera na licu mjesta. Nove tehnologije kao što su sustavi bespilotnih letjelica, fotografije s lokacijskim označivanjem, prijamnici GNSS-a u kombinaciji s programima EGNOS i Galileo, podaci koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus i druge omogućuju dobivanje relevantnih podataka o aktivnostima koje se provode na poljoprivrednim površinama. Radi smanjenja opterećenja za nadležna tijela i korisnike, a posebno broja fizičkih inspekcija na terenu, i poticanja upotrebe novih tehnologija u integriranom administrativnom i kontrolnom sustavu primjereno je omogućiti da se odgovarajući dokazi prikupljeni primjenom tih tehnologija i svi ostali relevantni dokumentirani dokazi upotrijebe za provjeru sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim obvezama ili drugim obvezama za predmetni program potpore ili mjeru potpore te sukladnosti sa zahtjevima i standardima mjerodavnima za višestruku sukladnost. Fizičke inspekcije na terenu i dalje bi trebalo provoditi ako ti dokazi ne dovedu do uvjerljivih rezultata.

(3)

Sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus integrirani s podacima programa EGNOS/Galileo pružaju relevantne, potpune, besplatne i otvorene podatke koji omogućuju nadzor nad svim poljoprivrednim područjima u državama članicama. Primjereno je državama članicama ili regijama dopustiti upotrebu alternativnih metoda za provođenje provjera sustavnom upotrebom tih ili sličnih podataka i njihovom obradom na automatizirani način te praćenjem slučajeva u kojima automatizirana obrada podataka dovodi do neuvjerljivih rezultata, a da se pritom ne ugrozi sposobnost sustava za postizanje potrebne razine jamstva u pogledu zakonitosti i pravilnosti rashoda (dalje u tekstu: „nadzor”). Stoga je potrebno osigurati pravni okvir kako bi se utvrdili uvjeti pod kojima provjere koje se provode nadzorom u državi članici ili regiji mogu zamijeniti provjere na licu mjesta povezane s površinom.

(4)

Ako nadležna tijela na temelju provjera koje se provode nadzorom mogu zaključiti treba li primijeniti administrativnu kaznu iz članka 19.a stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 (3), trebalo bi predvidjeti da daljnja provjera na licu mjesta u skladu s člankom 33.a Provedbene Uredbe (EU) br. 809/2014 nije potrebna.

(5)

Uzimajući u obzir početna ulaganja koje su nadležnim tijelima potrebna radi zamjene postojeće metode provjere na licu mjesta provjerama koje se provode nadzorom, primjereno je predvidjeti određenu fleksibilnost, na temelju koje bi se provjere koje se provode nadzorom obavljale samo za određene programe potpore, mjere potpore ili vrste operacija, te predvidjeti mogućnost postupnog uvođenja provjera koje se provode nadzorom određenog programa potpore ili mjere potpore. Tijekom razdoblja postupnog uvođenja, što bi trebalo biti vremenski ograničeno kako bi se osiguralo jednako postupanje s korisnicima, novim bi se odredbama trebalo osigurati da države članice ili regije postupno prošire primjenu provjera koje se provode nadzorom na cijelo područje obuhvaćeno programom potpore ili mjerom potpore. Takav će pristup omogućiti da se države članice ili regije pripreme za punu provedbu nadzora te prilagode daljnje postupke i informatičke alate koji se upotrebljavaju za analizu podataka. Ako su provjere koje se provode nadzorom ograničene na površine odabrane na temelju jasno definiranih, objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, svi korisnici u tim područjima trebali bi podlijegati takvim provjerama.

(6)

Primjereno je odrediti minimalni stupanj kontrole kako bi se osiguralo da su provjere sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti, zahtjevima i ostalim obvezama zadovoljavajuće u okolnostima u kojima podaci koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus nisu relevantni. Fizičke inspekcije na terenu trebalo bi provoditi samo ako dokazi prikupljeni primjenom novih tehnologija kao što su fotografije s lokacijskim označivanjem i sustavi bespilotnih letjelica ili relevantni dokumentirani dokazi ne dovedu do uvjerljivih rezultata ili ako nadležna tijela predvide da nijedna od tih vrsta dokaza neće biti učinkovita pri provjeri sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti, zahtjevima i ostalim obvezama koje se ne mogu nadzirati.

(7)

Rezultati automatizirane analize podataka prikupljenih satelitima misije Sentinel u okviru programa Copernicus ili sličnih podataka mogli bi poslužiti kao instrument za pomoć korisnicima u usklađivanju sa zahtjevima. Korisnike bi trebalo upozoravati na moguću nesukladnost, a od nacionalnih bi tijela trebalo zahtijevati da u tu svrhu uspostave odgovarajuće alate. Primjereno je propisati da komunikacija s korisnicima o tim rezultatima ne bude obavijest korisniku o namjeri nadležnog tijela da provede provjeru na licu mjesta. Korisnicima bi također trebalo omogućiti da izmijene zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanje tako da isprave svoju izjavu o uporabi poljoprivrednih površina pod uvjetom da su ti zahtjevi ispunjeni. Primjereno je i omogućiti da države članice utvrde rok do kojeg te izmjene mogu biti prihvaćene.

(8)

Primjereno je pojasniti da se zahtjevi ili podnositelji zahtjeva za koje se utvrdi da nisu valjani ili prihvatljivi za plaćanje u trenutku provjere na licu mjesta ne bi trebali biti dio kontrolne populacije iz koje se uzimaju uzorci za ispunjavanje minimalnih stupnjeva kontrole. Trebalo bi osigurati i da se ti zahtjevi ili podaci o tim podnositeljima zahtjeva upotrijebe za unakrsne provjere kako bi se otkrilo dvostruko podnošenje u prihvatljivim zahtjevima i informacije koje su relevantne za ažuriranje sustava identifikacije zemljišnih parcela.

(9)

Kako bi se pojasnilo područje primjene provjera na licu mjesta koje se odnose na obvezu ponovne konverzije u slučaju nepoštovanja obveze u pogledu okolišno osjetljivih trajnih travnjaka, primjereno je predvidjeti da se provjere na licu mjesta provode na parcelama koje se trebaju ponovno konvertirati kako bi se provjerilo je li se poštovala obveza ponovne konverzije.

(10)

Kako bi države članice optimizirale odabir uzorka, primjereno je omogućiti više fleksibilnosti pri odabiru kontrolnih uzoraka kako je utvrđeno člancima 30. do 33. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014. Obveznu metodu odabira trebalo bi zamijeniti općim načelima o načinu kombiniranja uzoraka. Nadalje, kako bi se dobila reprezentativna stopa pogreške, trebalo bi osigurati minimalni nasumični uzorak za svaki program potpore i svaku mjeru potpore. Kako bi se zadržao pristup temeljen na riziku za provjere plaćanja za ekologizaciju, primjereno je definirati metodu odabira za relevantne kontrolne uzorke.

(11)

Kako bi se olakšala provedba integriranog sustava i smanjilo vrijeme obavljanja kontrola, mogućnost ograničenja provjera koje se odnose na mjerenje površine na nasumični uzorak od 50 % prijavljenih poljoprivrednih parcela trebalo bi proširiti tako da se obuhvate i provjere koje se odnose na prihvatljivost.

(12)

Za potrebe nadzora provedbe provjera koje se provode nadzorom trebalo bi predvidjeti obvezu obavješćivanja za države članice.

(13)

Provedbenu uredbu (EU) br. 809/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Kako bi se omogućilo da države članice u svojem integriranom administrativnom i kontrolnom sustavu što prije počnu upotrebljavati nove tehnologije, nova bi se pravila o jedinstvenim zahtjevima i zahtjevima za plaćanje te provjerama trebala početi primjenjivati od godine zahtjeva 2018. Ova bi Uredba stoga trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za upravljanje izravnim plaćanjima i Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 809/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak 1.b:

„1.b   Ako se provjere koje se provode nadzorom obavljaju u skladu s člankom 40.a, korisnici mogu izmijeniti jedinstveni zahtjev ili zahtjev za plaćanje u pogledu uporabe pojedinačne poljoprivredne parcele pod uvjetom da se poštuju zahtjevi u okviru programa izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja.”;

(b)

stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„2.a   Izmjene nakon prethodnih provjera provedene u skladu sa stavkom 1.a prijavljuju se nadležnom tijelu najkasnije devet kalendarskih dana nakon krajnjeg roka za obavješćivanje korisnika o rezultatima prethodnih provjera iz članka 11. stavka 4.

Takve se obavijesti šalju u pisanom obliku ili putem obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu.”;

(c)

umeće se sljedeći stavak 2.b:

„2.b   Izmjene izvršene u skladu sa stavkom 1.b prijavljuju se nadležnom tijelu najkasnije do datuma koji odredi to nadležno tijelo. Datum mora biti najmanje 15 kalendarskih dana prije datuma isplate prve rate ili predujma korisnicima u skladu s člankom 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Takve se obavijesti šalju u pisanom obliku ili putem obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu.”;

(d)

u stavku 3., dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„Za potrebe prvog podstavka obveza iz članka 40.a stavka 1. točke (d) ne smatra se obaviješću korisniku da nadležno tijelo namjerava izvršiti provjeru na licu mjesta.”;

(2)

u članku 24. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Nadležno tijelo provodi fizičke inspekcije na terenu u slučaju da fotointerpretacija satelitskih ili zračnih ortofotografija ili drugi relevantni dokazi, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela, nisu doveli do rezultata na temelju kojih bi se mogli donijeti konačni zaključci kako bi nadležno tijelo bilo uvjereno u prihvatljivost ili, prema potrebi, točnu veličinu površine koja je predmet administrativnih provjera ili provjera na licu mjesta.”;

(3)

u članku 29. stavku 1. dodaje se sljedeći treći podstavak:

„Podaci iz prijava ili podaci o podnositeljima zahtjeva za koje se utvrdi da nisu valjani ili prihvatljivi za plaćanje iz članka 34. stavka 1. upotrebljavaju se za potrebe ovog stavka prvog podstavka točaka (a), (c) i (e).”;

(4)

U članku 31. stavku 1. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

100 % svih parcela na koje se primjenjuje obveza ponovnog konvertiranja zemljišta u zemljište pod trajnim travnjakom u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014”;

(5)

u članku 33.a stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Daljnja provjera na licu mjesta iz stavka 1. nije potrebna ako je na temelju utvrđenog prekoračenja u prijavi u godini utvrđivanja izvršeno ažuriranje predmetnih referentnih parcela u sustavu identifikacije zemljišnih parcela kako je navedeno u članku 5. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 ili ako se provjere koje se provode nadzorom iz članka 40.a ove Uredbe obavljaju za predmetni program potpore ili mjeru potpore u sljedećoj godini zahtjeva i nadležno tijelo na temelju njih može zaključiti treba li primijeniti administrativnu kaznu iz članka 19.a stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.”;

(6)

članak 34. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Zahtjevi ili podnositelji zahtjeva za koje se utvrdi da nisu valjani ili prihvatljivi za plaćanje u trenutku podnošenja zahtjeva ili nakon administrativnih provjera ili provjera na licu mjesta nisu dio kontrolne populacije.”

2.   Za potrebe članaka 30. i 31. odabirom uzorka osigurava se:

(a)

da se od 1 % do 1,25 % kontrolne populacije iz članka 30. točaka (a) do (f) i točke (h) te članka 31. stavka 1. točaka (a), (c), (d) i (e) odabire nasumično;

(b)

da se od 0,6 % do 0,75 % kontrolne populacije iz članka 31. stavka 1. točke (b) odabire nasumično;

(c)

da se od 4 % do 5 % kontrolne populacije iz članka 31. stavka 1. točke (h) odabire nasumično;

(d)

da se preostali broj korisnika u kontrolnom uzorku iz članka 31. stavka 1. točaka (a) do (e) i točke (h) odabire na temelju analize rizika.

Za potrebe članka 31. države članice moraju osigurati reprezentativnost kontrolnog uzorka u pogledu različitih praksi.

Dodatni korisnici koji podliježu provjerama na licu mjesta za potrebe članka 31. stavka 3. prvog podstavka odabiru se na temelju analize rizika.

3.   Za potrebe članaka 32. i 33. nasumično se odabire 20 % do 25 % najmanjeg broja korisnika koji podliježu provjerama na licu mjesta, a ako se primjenjuje članak 32. stavak 2.a, 100 % kolektiva te od 20 % do 25 % obveza koje podliježu provjerama na licu mjesta. Preostali broj korisnika i obveza koji će biti predmet provjera na licu mjesta odabire se na temelju analize rizika.

Za potrebe članaka 32. i 33. slučajni uzorak može također uključivati korisnike koji su već nasumično odabrani u skladu sa stavkom 2. točkama (a), (b) i (c) ili dodatne korisnike koji su nasumično odabrani u skladu s člankom 26. stavkom 4. drugim podstavkom ili oboje. Broj takvih korisnika u kontrolnom uzorku ne prelazi njihov udio u kontrolnoj populaciji.

Za potrebe članka 32. države članice mogu, kao rezultat analize rizika, odrediti posebne mjere ruralnog razvoja koje se primjenjuju na korisnike.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 4.a:

„4.a   Za potrebe članaka od 30. do 33. i članka 40.a stavka 1. točke (c) isti se korisnik može upotrijebiti radi poštovanja nekoliko predmetnih minimalnih stupnjeva kontrole pod uvjetom da nije ugrožena učinkovitost odabira zahtijevanih uzoraka odabranih na temelju rizika.

Provjere na licu mjesta u pogledu odabranih korisnika mogu se ograničiti na program potpore ili mjeru ruralnog razvoja za koje su odabrani ako se već poštuju minimalni stupnjevi kontrole drugih programa potpore ili mjera potpore za koje su podnijeli zahtjev.”;

(c)

u stavku 5. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

uspoređivanjem rezultata u pogledu razlike između prijavljene površine i utvrđene površine u uzorku odabranom na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku; ili uspoređivanjem rezultata u pogledu razlike između prijavljenih životinja i utvrđenih životinja u uzorku odabranom na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku;”;

(7)

članak 38. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Provjere prihvatljivosti i mjerenje stvarne površine poljoprivredne parcele kao dio provjere na licu mjesta mogu se ograničiti na nasumično odabrani uzorak od najmanje 50 % poljoprivrednih parcela za koje je zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje dostavljen u okviru programa potpore povezane s površinom ili mjera ruralnog razvoja. Ako se tom provjerom uzorka otkrije nesukladnost, sve se poljoprivredne parcele mjere i podvrgavaju provjerama prihvatljivosti ili se iz mjerenog uzorka ekstrapoliraju zaključci.”;

(b)

u stavku 7. riječi „članak 17. stavak 1. točka (b) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014” zamjenjuju se riječima „članak 17. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014”;

(c)

u stavku 8. riječi „dva odvojena mjerenja” zamjenjuju se riječima „odvojena mjerenja”;

(8)

U članku 39. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prihvatljivost parcela provjerava se svim primjerenim sredstvima, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela. Ta provjera, prema potrebi, uključuje i provjeru usjeva. U tu se svrhu prema potrebi traže dodatni dokazi.”

(9)

u članku 40. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

obavlja fizičke inspekcije na terenu svih poljoprivrednih parcela za koje se fotointerpretacijom ili drugim relevantnim dokazima koje je zatražilo nadležno tijelo ne može potvrditi točnost prijave površina u mjeri u kojoj to nadležno tijelo smatra zadovoljavajućim;”;

(10)

umeće se sljedeći članak 40.a:

„Članak 40.a

Provjere koje se provode nadzorom

1.   Nadležna tijela mogu obavljati provjere koje se provode nadzorom. Ako to odluče, dužna su:

(a)

uspostaviti postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene svih kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza koje se mogu nadzirati podacima koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus ili drugim podacima s barem jednakom vrijednošću, tijekom razdoblja u kojem je moguće donijeti zaključke o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore;

(b)

provesti, ako je potrebno, odgovarajuće popratne mjere kako bi se donio zaključak o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore;

(c)

provesti provjere za 5 % korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se ne mogu nadzirati podacima koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus ili drugim podacima s barem jednakom vrijednošću te koje su relevantne za donošenje zaključka o prihvatljivosti pomoći ili potpore. Od 1 % i 1,25 % korisnika odabire se nasumično. Ostali korisnici odabiru se na temelju analize rizika;

(d)

obavijestiti korisnike o odluci da će obavljati provjere koje se provode nadzorom i uspostaviti odgovarajuće alate za komunikaciju s korisnicima barem o upozorenjima i dokazima koji se zahtijevaju za potrebe točaka (b) i (c).

Za potrebe točaka (b) i (c) fizičke inspekcije na terenu provode se ako na temelju relevantnih dokaza, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela, nije moguće donijeti zaključak o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore. Fizičke inspekcije na terenu mogu se ograničiti na provjere kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza koje su relevantne za donošenje zaključaka o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore.

2.   Ako nadležno tijelo obavlja provjere koje se provode nadzorom u skladu sa stavkom 1., ako može dokazati učinkovite operativne postupke kojima se ispunjavaju zahtjevi utvrđeni u člancima 7., 17. i 29. ove Uredbe te ako je dokazalo da je kvaliteta sustava identifikacije poljoprivrednih parcela procijenjena u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014,

(a)

ne primjenjuju se članci 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35., 36., članak 37. stavci 2., 3. i 4. te članci 38. i 40. ove Uredbe;

(b)

provjera sadržaja tetrahidrokanabinola u biljkama konoplje provedena u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 obavlja se za 30 % površine ili 20 % površine ako je u državi članici na snazi sustav prethodnog odobrenja.

3.   Nadležno tijelo može odlučiti primjenjivati provjere koje se provode nadzorom na razini pojedinačnog programa potpore povezanog s površinom ili mjere potpore ili vrste operacije odnosno na određene skupine korisnika koji podliježu provjerama na licu mjesta za plaćanje za ekologizaciju, kako je navedeno u članku 31. stavku 1. točkama (a) do (h).

Nadležno tijelo može u prve dvije godine primjene odlučiti primijeniti provjere koje se provode nadzorom na korisnike programa potpore ili mjere potpore na površinama koje su odabrane na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija. U takvim slučajevima područja koja podliježu provjerama koje se provode nadzorom u drugoj godini primjene moraju biti veća nego u prvoj godini primjene.

Ako nadležno tijelo odluči provesti provjere u skladu s prvim ili drugim podstavkom, stavci 1. i 2. primjenjuju se samo na korisnike koji podliježu provjerama koje se provode nadzorom.”;

(11)

umeće se sljedeći članak 40.b:

„Članak 40.b

Obavijesti

Države članice do 1. prosinca kalendarske godine koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj započinju obavljati provjere koje se provode nadzorom obavješćuju Komisiju o svojoj odluci da će obavljati provjere koje se provode nadzorom te navode programe ili mjere ili vrste operacija i, prema potrebi, površine s takvim programima ili mjerama koje podliježu provjerama koje se provode nadzorom i kriterije za njihov odabir.

Međutim, ako je nadležno tijelo odlučilo obavljati provjere koje se provode nadzorom od godine zahtjeva 2018., obavijest se dostavlja u roku od jednog mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.”;

(12)

članak 41. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„Ako se provjere koje se provode nadzorom obavljaju u skladu s člankom 40.a, ne primjenjuje se prvi podstavak točke (b) do (e). Izvješće o kontroli mora sadržavati rezultate provjera koje se provode nadzorom na razini parcele.”;

(b)

u stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako se provjera na licu mjesta obavlja daljinskim istraživanjem u skladu s člankom 40. ili nadzorom u skladu s člankom 40.a, države članice mogu odlučiti da korisniku ne dopuste mogućnost potpisivanja izvješća o kontroli ako provjerom s pomoću daljinskog istraživanja ili nadzorom nisu otkrivene nesukladnosti. Ako se tim provjerama ili nadzorom otkrije nesukladnost, dopušta se mogućnost potpisivanja izvješća prije nego što nadležno tijelo na temelju nalaza donese zaključke u pogledu smanjenja, odbijanja, ukidanja ili administrativnih kazni koji iz toga proizlaze.”;

(13)

u članku 70. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prema potrebi, provjere na licu mjesta mogu se obavljati tehnikama daljinskog istraživanja ili s pomoću podataka koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus ili drugih podataka s barem jednakom vrijednošću.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.).