18.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 123/85


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/732

оd 17. svibnja 2018.

o zajedničkoj metodologiji za usporedbu jediničnih cijena alternativnih goriva u skladu s Direktivom 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (1), a posebno njezin članak 7. stavak 3.,

budući da:

(1)

Kako bi se utvrdila najprikladnija metodologija u skladu s člankom 7. stavkom 3. Direktive 2014/94/EU, Komisija je, nakon poziva za podnošenje ponuda, od njemačke agencije za energetiku (DENA) zatražila provedbu studije radi utvrđivanja opcija za zajedničku metodologiju usporedbe jediničnih cijena alternativnih goriva (2).

(2)

Studijom su analizirane četiri glavne opcije. Komisija je razmotrila sve te opcije. Budući da se temelji na mjerljivim podacima, najopsežnijom opcijom smatra se izražavanje cijena goriva u primjenjivoj valuti po prijeđenih 100 km, uzimajući u obzir cijenu po jedinici goriva kako je navedeno u Direktivi 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) i potrošnju u vozilima kako je navedeno u certifikatu o sukladnosti. Tom se opcijom u obzir uzimaju i energetski sadržaj goriva i drugi elementi koji su relevantni za cijenu goriva po prijeđenoj udaljenosti, a posebno energetska učinkovitost odgovarajućih tehnologija povezanih s upotrebom različitih goriva u vozilima.

(3)

Potrošači podržavaju primjenu metodologije izražavanja cijena goriva u primjenjivoj valuti po prijeđenih 100 km, što su izrazili u okviru anketiranja potrošača o usporedbi cijena goriva (4), koju je nakon poziva za podnošenje ponuda proveo Fédération Internationale de l'Automobile.

(4)

Odabranom metodologijom trebalo bi korisnicima omogućiti izravnu usporedbu koja obuhvaća sve najvažnije čimbenike, imajući u vidu i buduće mogućnosti odabira pri kupnji. Stoga se metodologija smatra najprikladnijom za veću informiranost potrošača i bolju transparentnost cijena goriva. Ujedno je i najprikladnija za općenitije ciljeve Direktive 2014/94/EU, koji se u jednakoj mjeri uzimaju u obzir u Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisija (5) donesenoj u okviru energetske unije, konkretno za pospješivanje diversifikacije izvora energije u prometu i za smanjenje emisija CO2 i drugih onečišćujućih tvari u tom području.

(5)

Za izračun cijena goriva trebalo bi upotrijebiti vrijednost potrošnje goriva iz certifikata o sukladnosti vozila. Ta se vrijednost temelji na Globalnom usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (WLTP) (6) od rujna 2017. za nove tipove vozila i od rujna 2018. za sva nova vozila. Tim se ispitnim ciklusom zamjenjuje postojeći Novi europski vozni ciklus (NEDC). Kako bi potrošači ostvarili veće koristi, u WLTP-u su predviđeni stroži uvjeti ispitivanja i pouzdanije vrijednosti potrošnje goriva. Upućivanje na te vrijednosti u skladu je s podacima za potrošače koji se pružaju u skladu s Direktivom br. 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva u vezi s prodajom novih osobnih automobila, imajući u vidu Preporuku Komisije (EU) 2017/948 (8).

(6)

Budući da na certifikatu o sukladnosti vozila nisu navedene vrijednosti potrošnje goriva za mješavine biogoriva s benzinskim ili dizelskim gorivom (9), države članice mogu za određivanje tih vrijednosti upotrebljavati svoje podatke.

(7)

Kako bi se metodologija mogla primjenjivati u svakom trenutku, cijena goriva koju treba uzeti u obzir trebala bi biti prosječna cijena po konvencionalnoj jedinici relevantnog goriva tijekom maksimalno zadnjeg tromjesečja prije izračuna.

(8)

Zbog ograničenja svojstvenih prikazivanju usporedbi na postajama za opskrbu gorivom, potrebno je navesti da takva metodologija podrazumijeva utvrđivanja primjeraka usporedivih osobnih automobila, barem kad je riječ o njihovoj masi i snazi motora, ali koji upotrebljavaju različita goriva.

(9)

Kako bi se dodatno olakšala usporedba na temelju metodologije utvrđene u ovoj Uredbi, države članice mogu iskoristiti pogodnosti nastale digitalizacijom, poput internetskih alata. Takvi bi alati trebali omogućiti prikupljanje pojedinačnih informacija za sve ili većinu modela vozila koja postoje na tržištu. Usto, takav bi alat omogućio dodavanje drugih informacija.

(10)

U Komisijinom višegodišnjem programu rada za financijsku potporu u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za razdoblje 2014. – 2020. (10) predviđena je mjera za pomoć državama članicama u provedbi Direktive 2014/94/EU. Na temelju programa rada, cilj je konkretno pružiti potporu u dosljednoj provedbi članka 7. stavka 3. te direktive u svim državama članicama i podržati države članice u tome da se potrošačima omogući uvid u podatke putem digitalnih alata.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 9. stavka 1. Direktive 2014/94/EU,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zajednička metodologija za usporedbu jediničnih cijena alternativnih goriva u smislu članka 7. stavka 3. Direktive 2014/94/EU, koja se temelji na cijenama izraženima u iznosu u primjenjivoj valuti za prijeđenih 100 km, utvrđena je u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 24 mjeseca nakon njezina stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 307, 28.10.2014., str. 1.

(2)  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-01-fuel-price-comparison.pdf

(3)  Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, 18.3.1998., str. 27.).

(4)  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8d1774-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1

(5)  COM(2016) 501 final.

(6)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(7)  Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila (SL L 12, 18.1.2000., str. 16).

(8)  Preporuka Komisije (EU) 2017/948 оd 31. svibnja 2017. o primjeni vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 homologiranih i izmjerenih prema Globalno usklađenom ispitnom postupkom za laka vozila kad se potrošače informira na temelju Direktive 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 142, 2.6.2017., str. 100.).

(9)  Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskoga goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 88.).

(10)  Odluka Komisije C(2014) 1921 od 26. ožujka 2014. kako je izmijenjena.


PRILOG

1.

Zajednička metodologija utvrđena u ovom Prilogu odnosi se na alternativna goriva kako su definirana u članku 2. stavku 1. Direktive 2014/94/EU.

2.

Za potrebe prikazivanja na postajama za opskrbu gorivom, kako je navedeno u članku 7. stavku 3. prvom podstavku Direktive 2014/94/EU, metodologijom je predviđen osnovni izračun kojim se omogućuje indikativna usporedba cijena na temelju primjeraka osobnih automobila koje utvrđuju države članice i koji su usporedivi, barem kad je riječ o njihovoj masi i snazi motora, ali koji upotrebljavaju različita goriva.

3.

Metodologijom se za potrebe takve usporedbe utvrđuje da se cijene benzinskih, dizelskih i alternativnih goriva izražavaju u primjenjivoj valuti po prijeđenih 100 km. Izračun se temelji na sljedećim čimbenicima:

(a)

potrošnji goriva pojedinačnog vozila po prijeđenih 100 km navedenoj u certifikatu o sukladnosti vozila iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(b)

ako je primjenjivo, vrijednosti potrošnje goriva po prijeđenih 100 km koje utvrđuju države članice za mješavine biogoriva s benzinskim ili dizelskim gorivom (2);

(c)

tržišne cijene po jedinici pojedinačnog goriva, izražene u primjenjivoj valuti za jedinice koje se navode u predmetnoj državi članici, u skladu s Direktivom 98/6/EZ (dalje u tekstu „konvencionalne jedinice”).

4.

Cijena izražena u primjenjivoj valuti po prijeđenih 100 km izračunava se kako slijedi:

cijena goriva u primjenjivoj valuti po konvencionalnoj jedinici pomnožena s potrošnjom goriva po prijeđenih 100 km.

5.

Cijena goriva u konvencionalnim jedinicama koja se uzima u obzir je prosječna cijena tijekom maksimalno zadnjeg tromjesečja prije izračuna.


(1)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(2)  Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskoga goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 88.).