4.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 114/1


UREDBA (EU, Euratom) 2018/673 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 3. svibnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uspostavlja se posebni europski pravni status od kojega europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade mogu ostvarivati koristi te se njome osigurava njihovo financiranje iz općeg proračuna Europske unije.

(2)

Utvrđena je potreba za izmjenom Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 kako bi se bolje ispunio cilj poticanja europskih političkih stranaka i njihovih pridruženih europskih političkih zaklada te kako bi im se pomoglo u njihovu nastojanju da osiguraju jaku vezu između europskog civilnog društva i institucija Unije, a posebno Europskog parlamenta.

(3)

Nakon izmjena Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5) („Financijska uredba”) definiciju pojma nacionalna kontaktna točka trebalo bi revidirati. Nadležna tijela u državama članicama trebala bi posebno imenovati osobu ili više njih za potrebe razmjene informacija tijekom provedbe ove Uredbe. U tu svrhu ona bi mogla birati među osobama ili tijelima koja su već određena za pitanja povezana sa sustavom ranog otkrivanja i isključivanja koji uspostavlja i kojim upravlja Komisija u cilju zaštite financijskih interesa Unije.

(4)

Potrebno je bolje osigurati da europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade imaju stvarnu nadnacionalnu dimenziju kako bi registracijom mogle steći poseban europski pravni status. Nadalje, kako bi se ojačala veza između politika na nacionalnoj razini i na razini Unije te kako bi se spriječilo da ista nacionalna stranka na umjetan način osnuje nekoliko europskih političkih stranaka sličnih ili identičnih političkih tendencija, članove iste nacionalne političke stranke ne bi trebalo uzimati u obzir u odnosu na različita politička savezništva za potrebe zahtjeva u pogledu minimalne zastupljenosti za registraciju tih političkih savezništava kao europske stranke. Stoga bi se samo političke stranke, a ne pojedinci, trebale uzeti u obzir za potrebe tih zahtjeva u pogledu minimalne zastupljenosti.

(5)

Europskim političkim strankama i njihovim pridruženim europskim političkim zakladama trebalo bi omogućiti da koriste veći udio odobrenih sredstava namijenjenih za njihovo financiranje u okviru općeg proračuna Europske unije. Stoga bi trebalo povećati najveći udio financijskih doprinosa ili bespovratnih sredstava iz općeg proračuna Europske unije u godišnjem nadoknadivom rashodu navedenom u proračunu europske političke stranke i u prihvatljivim troškovima europske političke zaklade.

(6)

Radi transparentnosti i jačanja kontrole te demokratske odgovornosti europskih političkih stranaka i veze između europskog civilnog društva i institucija Unije, posebno Europskog parlamenta, pristup financiranju iz općeg proračuna Europske unije trebalo bi uvjetovati time da stranke članice iz EU-a na jasno vidljiv način prilagođen korisnicima objave politički program i logotip predmetne europske političke stranke. Trebalo bi poticati uključivanje informacija o ravnoteži spolova za svaku stranku članicu europske političke stranke.

(7)

Kako bi se uspostavila proporcionalnija dodjela sredstava iz općeg proračuna Europske unije kojom bi se objektivno odražavala stvarna biračka potpora europske političke stranke, financiranje europskih političkih stranaka, a time i njihovih odgovarajućih pridruženih europskih političkih zaklada, trebalo bi jače povezati s razinom biračke potpore koja se može dokazati. Stoga bi pravila o raspodjeli financiranja trebalo prilagoditi kako bi se u većoj mjeri uzeo u obzir udio izabranih zastupnika koji svaka europska politička stranka ima u Europskom parlamentu.

(8)

Ako europska politička stranka ili europska politička zaklada zbog promjene okolnosti više ne ispunjava jedan uvjet za registraciju ili više njih, trebala bi se brisati iz Registra.

(9)

Radi pravne sigurnosti i transparentnosti trebalo bi izričito propisati da se europska politička stranka ili europska politička zaklada može izbrisati iz Registra u razumnom roku ako ta stranka ili zaklada navede netočne ili nepotpune informacije na temelju kojih je donesena odluka o registraciji te stranke ili zaklade.

(10)

Zaštita financijskih interesa Unije trebala bi se ojačati tako da se u slučaju kršenja propiše učinkovit povrat financijskih sredstava iz općeg proračuna Europske unije povratom nepropisno plaćenih iznosa od fizičkih osoba odgovornih za predmetno kršenje, po potrebi uzimajući u obzir iznimne okolnosti koje se odnose na te fizičke osobe.

(11)

Datum predloženog sveobuhvatnog preispitivanja trebalo bi odgoditi radi ocjenjivanja učinaka Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 kako je izmijenjena ovom Uredbom na temelju čvrstog dokaza o njezinoj praktičnoj primjeni. U okviru tog sveobuhvatnog preispitivanja posebnu bi pozornost trebalo pridati učincima koje Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 kako je izmijenjena ovom Uredbom ima u pogledu položaja malih europskih političkih stranaka i njihovih pridruženih europskih političkih zaklada.

(12)

Novi zahtjevi u pogledu objavljivanja političkog programa i logotipa europskih političkih stranaka trebali bi se u najvećoj mogućoj mjeri primijeniti već na prijave za financiranje za 2019., godinu kad se održavaju sljedeći izbori za Europski parlament. Stoga bi ovom Uredbom trebalo predvidjeti prijelazne aranžmane.

(13)

Kako bi se osigurala pravodobna provedba izmjena Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 uvedenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

(14)

Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Uvodna izjava 12. zamjenjuje se sljedećim:

„(12)

Europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade koje žele biti priznate kao takve na razini Unije ostvarenjem europskog pravnog statusa i biti financirane javnim sredstvima iz općeg proračuna Europske unije trebale bi poštovati određena načela i ispuniti određene uvjete. Osobito je potrebno da europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade, posebno u svojim programima i aktivnostima, poštuju vrijednosti na kojima se Unija temelji, kako je izraženo u članku 2. UEU-a., a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.”

2.

Umeće se sljedeća uvodna izjava:

„(30.a)

U skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi Vijeća (EU) 2017/1939 (*1) Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) ima zadaću istražiti navodna kaznena djela u kontekstu financiranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, koja utječu na financijske interese Unije u smislu Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća (*2). Obveza na temelju članka 24. Uredbe (EU) 2017/1939 primjenjuje se na Tijelo.

(*1)  Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja (‚EPPO’) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.)."

(*2)  Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).”"

3.

U članku 2. točka 10. zamjenjuje se sljedećim:

„(10)

‚nacionalna kontaktna točka’ znači svaka osoba ili osobe koje su nadležna tijela u državama članicama imenovala za potrebe razmjene informacija u provedbi ove Uredbe;”.

4.

Članak 3. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (b) prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„u najmanje jednoj četvrtini država članica njegove stranke članice moraju zastupati zastupnici u Europskom parlamentu, u nacionalnim parlamentima, regionalnim parlamentima ili regionalnim skupštinama, ili”;

(b)

umeće se sljedeća točka:

„(ba)

njegove stranke članice nisu članice druge europske političke stranke;”.

5.

U članku 10. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Europski parlament, na vlastitu inicijativu ili nakon zaprimanja obrazloženog zahtjeva skupine građana, podnesenog u skladu s relevantnim odredbama svog Poslovnika, ili Vijeće ili Komisija mogu Tijelu podnijeti zahtjev da se provjeri ispunjava li pojedina europska politička stranka ili europska politička zaklada uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c). U tim slučajevima i u slučajevima iz članka 16. stavka 3. točke (a) Tijelo od odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog člankom 11. traži mišljenje o tom pitanju. Odbor daje svoje mišljenje u roku od dva mjeseca.”

6.

Članak 17. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Financijski doprinosi ili bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije ne smiju premašiti 90 % godišnjih nadoknadivih rashoda navedenih u proračunu europske političke stranke ni 95 % prihvatljivih troškova europske političke zaklade. Europske političke stranke mogu upotrijebiti bilo koji neiskorišteni dio doprinosa Unije dodijeljenih za podmirivanje nadoknadivih rashoda u financijskoj godini nakon njihove dodjele. U skladu s Financijskom uredbom osigurava se povrat iznosa koji nisu iskorišteni nakon te financijske godine.”

7.

U članku 18. umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Europska politička stranka uključuje u svoju prijavu dokaz da su njezine stranke članice iz EU-a tijekom cijelih 12 mjeseci prije konačnog datuma za podnošenje prijave na svojim internetskim stranicama u pravilu na jasno vidljiv način prilagođen korisnicima objavljivale politički program i logotip europske političke stranke.”

8.

Članak 19. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odgovarajuća odobrena sredstva koja su na raspolaganju europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama kojima su u skladu s člankom 18. dodijeljeni doprinosi ili bespovratna sredstva dijele se na godišnjoj osnovi prema sljedećem ključu raspodjele:

10 % sredstava dijeli se među europskim političkim strankama korisnicama u jednakim dijelovima,

90 % dijeli se među europskim političkim strankama korisnicama razmjerno udjelu njihovih članova izabranih u Europski parlament.

Isti se ključ raspodjele primjenjuje na dodjelu financijskih sredstava europskim političkim zakladama na temelju njihove pridruženosti nekoj europskoj političkoj stranci.”

9.

Članak 27. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ako se utvrdi da u skladu s postupcima iz članka 10. stavaka od 2. do 5. više ne ispunjava jedan uvjet ili više njih utvrđenih u članku 3. stavcima 1. ili 2.;”;

(b)

umeće se sljedeća točka:

„(ba)

ako se odluka o registraciji predmetne stranke ili zaklade temelji na netočnim ili obmanjujućim informacijama za koje je odgovoran podnositelj zahtjeva ili ako je takva odluka posljedica prijevare; ili”.

10.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 27.a

Odgovornost fizičkih osoba

Ako Tijelo izreče financijsku sankciju u situacijama iz članka 27. stavka 2. točke (a) podtočaka v. ili vi., ono može, za potrebe povrata u skladu s člankom 30. stavkom 2., utvrditi da je fizička osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela europske političke stranke ili europske političke zaklade ili koja ima ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole u pogledu europske političke stranke ili europske političke zaklade isto tako odgovorna za kršenje u sljedećim slučajevima:

(a)

u situaciji iz članka 27. stavka 2. točke (a) podtočke v. ako se u presudi iz te odredbe i fizička osoba smatra odgovornom za predmetne nezakonite radnje;

(b)

u situaciji iz članka 27. stavka 2. točke (a) podtočke vi. ako je fizička osoba isto tako odgovorna za predmetno postupanje ili nepravilnosti.”

11.

Članak 30. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Europska politička stranka ili europska politička zaklada kojoj je izrečena sankcija zbog kršenja navedenih u članku 27. stavku 1. i članku 27. stavku 2. točki (a) podtočkama v. i vi. više iz tog razloga ne ispunjava zahtjeve iz članka 18. stavka 2. Kao posljedica toga dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta raskida sporazum o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava ili odluku o financiranju Unije na temelju ove Uredbe te osigurati povrat nepropisno plaćenih iznosa na temelju sporazuma ili odluke o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava, uključujući sva neiskorištena sredstva Unije iz prethodnih godina. Dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta isto tako osigurava povrat prekomjerno isplaćenih iznosa na temelju sporazuma ili odluke o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava od fizičke osobe u pogledu koje je donesena odluka u skladu s člankom 27.a, po potrebi uzimajući u obzir iznimne okolnosti koje se odnose na tu fizičku osobu.”;

(b)

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju takvog raskida uplate dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta ograničavaju se na nadoknadive rashode europske političke stranke ili prihvatljive troškove europske političke zaklade do datuma stupanja na snagu odluke o prestanku.”

12.

Članak 32. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (i) zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

opis tehničke podrške pružene europskim političkim strankama;”;

(b)

točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

„(j)

izvješće Europskog parlamenta o procjeni primjene ove Uredbe i o financiranim aktivnostima iz članka 38. i”;

(c)

dodaje se sljedeća točka:

„(k)

ažurirani popis zastupnika u Europskom parlamentu koji su ujedno članovi neke europske političke stranke.”

13.

Članak 34. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 34.

Pravo na saslušanje

Prije donošenja odluke koja može negativno utjecati na prava europske političke stranke, europske političke zaklade, podnositelja zahtjeva iz članka 8. ili fizičke osobe iz članka 27.a Tijelo ili dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta saslušava predstavnike dotične europske političke stranke, europske političke zaklade, ili podnositelja zahtjeva ili fizičke osobe. Tijelo ili Europski parlament navode razloge za donošenje svoje odluke.”

14.

Članak 38. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 38.

Ocjenjivanje

Nakon savjetovanja s Tijelom Europski parlament do 31. prosinca 2021. te poslije toga svakih pet godina objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe i o financiranim aktivnostima. U izvješću se, prema potrebi, navode moguće izmjene koje treba unijeti u statut i sustave financiranja.

U roku od najviše šest mjeseci nakon objavljivanja izvješća Europskog parlamenta Komisija predstavlja izvješće o primjeni ove Uredbe u kojemu će se posebna pozornost pridati učincima u pogledu položaja malih europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Izvješću se prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog izmjene ove Uredbe.”

15.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 40.a

Prijelazna odredba

1.   Odredbe ove Uredbe koje se primjenjuju prije 4. svibnja 2018. nastavljaju se primjenjivati u pogledu akata i obveza povezanih s financiranjem europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada na europskoj razini za financijsku godinu 2018.

2.   Odstupajući od članka 18. stavka 2.a dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta prije odlučivanja o prijavi za financiranje za financijsku godinu 2019. traži dokaz iz članka 18. stavka 2.a samo za razdoblje od 5. srpnja 2018.

3.   Europske političke stranke registrirane prije 4. svibnja 2018. najkasnije do 5. srpnja 2018. dostavljaju dokumente kojima se potvrđuje da ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 3. stavku 1. točkama (b) i (ba).

4.   Tijelo briše europsku političku stranku i njezinu pridruženu europsku političku zakladu iz Registra ako predmetna stranka u roku utvrđenom stavkom 3. ne dokaže da ispunjava uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkama (b) i (ba).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. svibnja 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

L. PAVLOVA


(1)  SL C 129, 11.4.2018., str. 96.

(2)  SL C 18, 18.1.2018., str. 1.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 17. travnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 26. travnja 2018.

(4)  Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).

(5)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).