3.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/671

оd 2. svibnja 2018.

o uvođenju obveze evidentiranja uvoza električnih bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („osnovna antidampinška uredba”), a posebno njezin članak 14. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2) („osnovna antisubvencijska uredba”), a posebno njezin članak 24. stavak 5.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

(1)

Europska komisija („Komisija”) je 20. listopada 2017. u obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije  (3) („obavijest o pokretanju antidampinškog postupka”) najavila pokretanje antidampinškog postupka („antidampinški postupak”) u pogledu uvoza u Uniju električnih bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK”), nakon pritužbe koju je 8. rujna 2017. podnijelo Europsko udruženje proizvođača bicikala („podnositelj pritužbe”, ili „EBMA”) u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje električnih bicikala u Uniji.

(2)

Komisija je 21. prosinca 2017. u obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije  (4) („obavijest o pokretanju antisubvencijskog postupka”) najavila pokretanje antisubvencijskog postupka („antisubvencijski postupak”) u vezi s uvozom u Uniju električnih bicikala podrijetlom iz NRK-a nakon pritužbe koju je 8. studenog 2017. podnio podnositelj pritužbe u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje električnih bicikala u Uniji.

1.   PREDMETNI PROIZVOD I ISTOVJETNI PROIZVOD

(3)

Proizvod koji podliježe evidentiranju („predmetni proizvod”) za oba postupka jesu bicikli s pedalama s pomoćnim električnim motorom, podrijetlom iz NRK-a, trenutačno razvrstani u oznake KN 8711 60 10 i ex 8711 60 90 (oznaka TARIC 8711609010). Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.

2.   ZAHTJEV

(4)

Podnositelj pritužbe u svojim je pritužbama naveo da namjerava zatražiti evidentiranje. Podnositelj pritužbe podnio je 31. siječnja 2018. zahtjeve za evidentiranje na temelju članka 14. stavka 5. osnovne antidampinške uredbe i članka 24. stavka 5. osnovne antisubvencijske uredbe. Podnositelj pritužbe zatražio je uvođenje obveze evidentiranja uvoza predmetnog proizvoda kako bi se na taj uvoz naknadno mogle primijeniti mjere od datuma evidentiranja, uz uvjet da se ispune svi uvjeti iz osnovnih uredaba.

3.   RAZLOZI ZA EVIDENTIRANJE

(5)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. osnovne antidampinške uredbe i člankom 24. stavkom 5. osnovne antisubvencijske uredbe Komisija može naložiti carinskim tijelima da poduzmu odgovarajuće mjere evidentiranja uvoza kako bi se na taj uvoz naknadno mogle primijeniti mjere od datuma evidentiranja, uz uvjet da se ispune svi uvjeti iz osnovnih uredaba. Uvoz se može uvjetovati evidentiranjem na zahtjev industrije Unije koji sadržava dostatne dokaze za opravdanje takve mjere.

(6)

Podnositelj pritužbe smatra da je evidentiranje opravdano jer se predmetni proizvod izvozi po dampinškim cijenama i subvencionira. Ubrzavanjem jeftinog uvoza nanosi se znatna šteta industriji Unije jer će se njime omogućiti stvaranje zaliha uoči sezone prodaje 2018., čime će se narušiti korektivni učinak mogućih konačnih pristojbi.

(7)

Komisija je ispitala zahtjev u kontekstu članka 10. stavka 4. osnovne antidampinške uredbe i članka 16. stavka 4. osnovne antisubvencijske uredbe.

(8)

U vezi s dijelom zahtjeva koji se odnosi na damping, Komisija je provjerila jesu li uvoznici bili svjesni, ili su trebali biti svjesni, postojanja dampinga s obzirom na opseg dampinga i navodnu ili utvrđenu štetu. Analizirala je i je li došlo do dodatnog znatnog povećanja uvoza, koji bi, s obzirom na vrijeme, obujam i ostale okolnosti, vjerojatno ozbiljno narušio korektivni učinak konačne antidampinške pristojbe koja se uvodi.

(9)

U vezi s dijelom zahtjeva koji se odnosi na subvencioniranje, Komisija je ispitala postoje li u odnosu na predmetni subvencionirani proizvod kritične okolnosti u kojima se golemim uvozom u razmjerno kratkom razdoblju proizvoda za koji se primaju subvencije protiv kojih se mogu uvesti kompenzacijske mjere nanosi šteta koju je teško popraviti te smatra li se potrebnim procijeniti treba li na taj uvoz retroaktivno uvesti kompenzacijske pristojbe kako bi se spriječilo ponavljanje štete.

3.1   Upoznatost uvoznika s dampingom, njegovim opsegom i navodnom štetom

(10)

U pogledu subvencioniranja Komisija u ovoj fazi na raspolaganju ima dostatne dokaze o tome da je pri uvozu predmetnog proizvoda iz NRK-a riječ o dampingu. Konkretno, podnositelj pritužbe pružio je dokaze o uobičajenoj vrijednosti na temelju domaćih cijena i na temelju izbora Švicarske u skladu s člankom 2. stavkom 7. osnovne antidampinške uredbe.

(11)

Dokazi o dampingu temelje se na usporedbi tako utvrđene uobičajene vrijednosti s izvoznom cijenom predmetnog proizvoda (na razini franko tvornica) pri prodaji za izvoz u Uniju. Gledano u cjelini te s obzirom na visinu navodnih dampinških marži u rasponu od 193 % do 430 %, ti su dokazi u ovoj fazi dostatna potvrda da proizvođači izvoznici provode damping.

(12)

Te su informacije navedene u obavijesti o pokretanju ovog postupka objavljenoj 20. listopada 2017.

(13)

Giant, proizvođač izvoznik s povezanim uvoznikom, naveo je da pokretanje antidampinškog ispitnog postupka nije dostatno da bi se utvrdila svijest o dampingu.

(14)

Objavom u Službenom listu Europske unije obavijest o pokretanju postupka postala je javni dokument dostupan svim uvoznicima. Osim toga, uvoznici, kao zainteresirane strane u ispitnom postupku, imaju pristup inačici pritužbe koja nije povjerljiva. Komisija stoga smatra da su uvoznici najkasnije u tom trenutku postali svjesni ili su trebali postati svjesni navoda o dampinškoj praksi, njezinom opsegu i navoda o šteti od nje.

(15)

Ista zainteresirana strana navela je da se od uvoznika ne može očekivati da bude upoznat s primjenom članka 2. stavka 7. osnovne antidampinške uredbe te da on još manje može predvidjeti uobičajenu vrijednost u odnosu na koju bi se trebale procjenjivati kineske izvozne cijene u Uniju.

(16)

Komisija je napomenula da je primjena članka 2. stavka 7. osnovne antidampinške uredbe navedena u pritužbi te da je na nju uputila i u obavijesti o pokretanju postupka.

(17)

U pritužbi su pruženi i dostatni dokazi o navodnoj šteti koji pokazuju nagli pad tržišnog udjela industrije Unije s 42,5 % u 2014. na 28,6 % u razdoblju na koje se odnosi pritužba i deprecirane razine profitabilnosti koje su se s 3,4 % prometa u 2014. smanjile na 2,1 % u razdoblju na koje se odnosi pritužba te izračuni sniženja ciljnih cijena u rasponu od 153 % do 206 %.

(18)

Komisija je stoga zaključila da je ispunjen prvi kriterij za evidentiranje u pogledu dijela zahtjeva koji se odnosi na damping.

3.2   Dodatno znatno povećanje uvoza

(19)

Eurostatovi podaci ne omogućuju punu analizu kretanja uvoza električnih bicikala u Uniju. Razdoblje ispitnog postupka počinje u listopadu 2016., a procjenjuje se da je 99 % uvoza električnih bicikala do siječnja 2017. razvrstano u oznaku KN koja obuhvaća druge proizvode.

(20)

U tom kontekstu podnositelj pritužbe dostavio je detaljne podatke koji se temelje na podacima kineske carine o izvozu od siječnja 2014. do veljače 2018. Na temelju podnesaka zainteresiranih strana i usporedbe statističkih podataka Komisija smatra da postoji vremenski razmak od dva mjeseca između izvoza iz NRK-a i uvoza u Uniju.

(21)

Komisija stoga u analizi smatra da su podacima kineske carine o izvozu pruženi dostatni prima facie dokazi o uvozu u Uniju s dva mjeseca razmaka zbog isporuke. Kako bi utvrdila količinu uvoza tijekom razdoblja ispitnog postupka (od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017.), Komisija je stoga upotrijebila kineske podatke o izvozu od kolovoza 2016. do srpnja 2017.

(22)

U razdoblju od studenoga 2017. do veljače 2018. obujam izvoza iz NRK-a u Uniju povećao se za 82 % u usporedbi s razdobljem od studenoga 2016. do veljače 2017. Također, prosječan mjesečni obujam izvoza iz NRK-a u Uniju u razdoblju od studenoga 2017. do veljače 2018. bio je za 64 % veći nego prosječan mjesečni obujam uvoza u Uniju u razdoblju ispitnog postupka. Komisija smatra da te brojke dokazuju znatno povećanje uvoza.

(23)

Neki nepovezani uvoznici i Giant tvrdili su da bi neobrađeni kineski podaci o izvozu na koje se poziva podnositelj pritužbe radi potpore svojem zahtjevu za evidentiranje trebali biti objavljeni u dokumentu koji nije povjerljiv kako bi se osigurala pouzdanost izvora i dostavljenih podataka. Uvoznici tvrde da korištene oznake nisu bile navedene i da su njima mogli biti obuhvaćeni drugi proizvodi.

(24)

Podnositelj pritužbe Komisiji je na raspolaganje stavio detaljne statističke podatke upotrijebljene radi potpore njegovu zahtjevu. Objavljivanje tih podataka predstavljalo bi povredu autorskih prava. No u inačici pritužbe koja nije povjerljiva podnositelj pritužbe stavio je na raspolaganje objedinjene podatke o izvozu po mjesecima i po godinama. Podnositelj pritužbe također je istaknuo da je izvor kineska carina, naveo korištene oznake i objasnio svoju metodologiju za isključivanje ostalih proizvoda koji nisu predmetni proizvod. Stoga je, uz naplatu, izvor poznat i javan. Štoviše, ti su podaci uglavnom potkrijepljeni podacima Eurostata za predmetno razdoblje. Nijedna druga zainteresirana strana nije predložila alternativne podatke ili metodologiju. U tim okolnostima i s obzirom na razinu otkrivenosti objedinjenih podataka i metodologije u dokumentu koji nije povjerljiv Komisija smatra da ulazni podaci predmetnoj stranci nisu potrebni da bi ostvarila svoje pravo na obranu. Stoga se taj argument morao odbaciti.

(25)

Neki nepovezani uvoznici tvrdili su i da stvaranje zaliha nije bilo moguće zbog dugih rokova između izrade i dostave. Komisija u tom pogledu smatra da rokovi između izrade električnog bicikla do stvarne isporuke nisu spriječili mogućnost stvaranja zaliha već izrađenih električnih bicikala, osobito ako se uzme u obzir informacija iz pritužbe u pogledu rezervnih kapaciteta u NRK-u. Osim toga, dostupni statistički dokazi podupiru tvrdnju da je došlo do znatnog povećanja uvoza. Stoga je ta tvrdnja odbačena.

(26)

Neki nepovezani uvoznici i Giant ustvrdili su da povećanje kineskog izvoza nije dokaz daljnjeg znatnog povećanja uvoza nego da odražava sezonsku narav prodaje električnih bicikala. Komisija smatra da na usporedbu po godinama nisu utjecali učinci povezani sa sezonskom naravi te je iznijela dokaze o povećanju obujma uvoza od 82 % od pokretanja postupka. Stoga je ta tvrdnja odbačena.

(27)

Giant je iznio tvrdnju da povećanje uvoza nije bilo znatno, već da je bilo ispod ukupnog povećanja potražnje u Uniji za električnim biciklima ili u skladu s njime. Giant je naveo podatke iz publikacija Konfederacije europske biciklističke industrije („CONEBI”) u kojima se procjenjuje da je taj rast 2016. iznosio 22,2 % u usporedbi s 2015. i procjene EBMA-a, podnositelja pritužbe, o stopi rasta za 2017. od 23 % u usporedbi s 2016. Giant je iznio tvrdnju da je listopad 2017. prikladna polazišna točka za procjenu povećanja uvoza. Giant je izračunao da je na temelju podataka Eurostata o uvozu mjesečni uvoz električnih bicikala od listopada 2017. do siječnja 2018. povećan za 8,7 %.

(28)

Komisija napominje da je Giant naveo da vrijeme isporuke između izvoza iz NRK-a i uvoza u Uniju iznosi„najmanje jedan ili dva mjeseca”. Stoga uvoz u listopadu 2017. odgovara izvozu iz NRK-a u kolovozu 2017., prije početka ispitnog postupka. Također, prosječan mjesečni obujam izvoza iz NRK-a u Uniju u razdoblju od kolovoza 2017. do veljače 2018. bio je za 36 % veći nego prosječan mjesečni obujam uvoza u Uniju u razdoblju ispitnog postupka. U stopi rasta ne uzima se u obzir vrlo značajno povećanje uvoza do kojeg je već došlo tijekom razdoblja ispitnog postupka, a ipak je znatno veća od stopa rasta potražnje na tržištu Unije u 2016. i 2017.

(29)

Komisija je stoga zaključila da je ispunjen i drugi kriterij za evidentiranje u pogledu dijela zahtjeva koji se odnosi na damping.

3.3   Narušavanje korektivnog učinka pristojbe

(30)

Komisija na raspolaganju ima dostatne dokaze o tome da bi nastavak povećanja uvoza iz NRK-a po sve manjim cijenama uzrokovao dodatnu štetu.

(31)

Kako je utvrđeno u uvodnim izjavama od 19. do 29., postoje dostatni dokazi o znatnom povećanju uvoza predmetnog proizvoda.

(32)

Postoje i dokazi o trendu smanjivanja uvoznih cijena predmetnog proizvoda. Prosječna cijena u eurima uvoza iz NRK-a u Uniju u razdoblju od studenoga 2017. do veljače 2018. doista je bila 8 % niža u odnosu na razdoblje od studenoga 2016. do veljače 2017. i 7 % niža u odnosu na razdoblje ispitnog postupka.

(33)

Dodatne okolnosti pokazuju da bi dodatno znatno povećanje uvoza vjerojatno ozbiljno narušilo korektivni učinak pristojbi koje se uvode. Doista je razumno pretpostaviti da bi se uvoz predmetnog proizvoda mogao još povećati prije donošenja privremenih mjera, ako ih bude, jer bi do njih moglo doći najkasnije oko 20. srpnja, što bi se vremenski poklopilo s krajem sezone prodaje električnih bicikala za 2018.

(34)

Stoga bi takvo dodatno povećanje uvoza nakon pokretanja postupka, s obzirom na vrijeme u kojem bi se dogodilo, obujam uvoza i ostale okolnosti (kao što je višak kapaciteta u NRK-u i ponašanje kineskih proizvođača izvoznika u pogledu cijena), vjerojatno ozbiljno narušilo korektivni učinak bilo kakve konačne pristojbe, osim ako bi se ta pristojba primijenila retroaktivno.

(35)

Komisija je stoga zaključila da je ispunjen i treći kriterij za evidentiranje u pogledu dijela zahtjeva koji se odnosi na damping.

3.4   Štetu koju je teško popraviti uzrokuje golemi uvoz subvencioniranog proizvoda u razmjerno kratkom razdoblju

(36)

U pogledu subvencioniranja Komisija na raspolaganju ima dostatne dokaze o tome da se uvoz predmetnog proizvoda iz NRK-a subvencionira. Navodne subvencije obuhvaćaju, među ostalim, i. izravni prijenos sredstava i obveza, kao što su bespovratna sredstva, povlašteni zajmovi, ciljani krediti kod banaka u državnom vlasništvu i privatnih banaka te izvozni krediti, jamstva i izvozna osiguranja; ii. izgubljene ili nenaplaćene državne prihode, kao što su smanjenje poreza na dohodak i oslobađanje od poreza na dohodak, smanjenje uvoznih carina, zadržavanje iznosa smanjenog poreza i oslobađanja od plaćanja PDV-a odnosno smanjenja PDV-a te iii. ulazne materijale, zemljište i energiju koje osigurava vlada uz naknadu manju od primjerene. Ti su dokazi stavljeni na raspolaganje u otvorenoj inačici pritužbe i u memorandumu o dostatnim dokazima.

(37)

Tvrdi se da su navedeni programi subvencije jer uključuju financijski doprinos vlade Narodne Republike Kine ili drugih regionalnih vlasti (uključujući javna tijela) te njima proizvođači izvoznici predmetnog proizvoda ostvaruju korist. Tvrdi se da su te subvencije uvjetovane izvoznim rezultatom i/ili korištenjem domaće umjesto uvezene robe i/ili su ograničene na određene sektore i/ili vrste poduzeća i/ili područja te se stoga smatraju specifičnim subvencijama protiv kojih se mogu uvesti kompenzacijske mjere.

(38)

Stoga raspoloživi dokazi u ovoj fazi pokazuju da se izvozom predmetnog proizvoda ostvaruje korist od kompenzacijskih mjera.

(39)

Nadalje, Komisija na raspolaganju ima dostatne dokaze o tome da se subvencijskom praksom proizvođača izvoznika nanosi materijalna šteta industriji Unije. U pritužbi i naknadnim podnescima koji se odnose na zahtjeve za evidentiranje, dokazi o obujmu uvoza upućuju na golemo povećanje uvoza u apsolutnom smislu i u smislu tržišnog udjela u razdoblju od 2014. do razdoblja ispitnog postupka, ali i posljednjih mjeseci. Konkretno, iz dostupnih dokaza vidljivo je da su kineski proizvođači izvoznici više nego utrostručili obujam predmetnog proizvoda izvezenog u Uniju, sa 219 tisuća jedinica na 703 tisuće jedinica (+ 484 tisuće jedinica), što je dovelo do snažnog povećanja tržišnog udjela sa 19,2 % na 33 %. Nadalje, kako je prethodno navedeno u uvodnoj izjavi 22., isti se trend nastavio između studenoga 2017. i veljače 2018. Ukupno gledajući, dokazi upućuju na to da golemo povećanje uvoza električnih bicikala iz NRK-a za posljedicu ima znatne negativne učinke na stanje industrije u Uniji, uključujući snižene razine profitabilnosti. Dokaze o čimbenicima štete iz članka 3. stavka 5. osnovne antidampinške uredbe i članka 8. stavka 4. osnovne antisubvencijske uredbe čine podaci iz pritužbi i naknadnih podnesaka u vezi s evidentiranjem.

(40)

Komisija je u ovoj fazi procijenila i to je li pretrpljenu štetu teško popraviti. Jednom kad kineski dobavljači budu integrirani u opskrbne lance potrošača industrije Unije, potrošači možda neće željeti promijeniti dobavljače u korist proizvođača iz Unije. Također, malo je vjerojatno da će kupci industrije Unije prihvatiti više cijene industrije Unije čak i kad bi, hipotetski, Komisija u budućnosti uvela kompenzacijske mjere bez retroaktivnog učinka. Takva opasnost trajnog gubitka tržišnog udjela ili smanjenja prihoda čini štetu koju je teško popraviti.

3.5   Isključenje ponavljanja štete

(41)

Naposljetku, s obzirom na podatke navedene u uvodnoj izjavi 39. i razmatranja navedena u uvodnoj izjavi 40. Komisija je ocijenila da je potrebno pripremiti moguće retroaktivno uvođenje mjera nametanjem obveze evidentiranja kako bi se spriječilo ponavljanje takve štete.

4.   POSTUPAK

(42)

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija je zaključila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju uvođenje obveze evidentiranja uvoza predmetnog proizvoda u skladu s člankom 14. stavkom 5. osnovne antidampinške uredbe i člankom 24. stavkom 5. osnovne antisubvencijske uredbe.

(43)

Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave popratne dokaze. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane pod uvjetom da dostave zahtjev u pisanom obliku i obrazlože zašto ih treba saslušati.

5.   EVIDENTIRANJE

(44)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. osnovne antidampinške uredbe i člankom 24. stavkom 5. osnovne antisubvencijske uredbe uvoz predmetnog proizvoda trebao bi podlijegati evidentiranju kako bi se, ako se ispitnim postupcima utvrde nalazi koji vode do uvođenja antidampinških i/ili kompenzacijskih pristojbi i ako su ispunjeni potrebni uvjeti, osigurala retroaktivna naplata pristojbi na evidentirani uvoz u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

(45)

Sve buduće obveze proizlazile bi iz nalaza antidampinškog ispitnog postupka i antisubvencijskog ispitnog postupka.

(46)

U navodima u pritužbi kojom se traži pokretanje antidampinškog ispitnog postupka prosječna dampinška marža za predmetni proizvod procjenjuje se u visini od 193 % do 430 %, a prosječna razina uklanjanja štete u visini od 189 %. Iznos moguće buduće obveze utvrđen je na razini uklanjanja štete procijenjenoj na temelju pritužbe, tj. 189 % ad valorem CIF vrijednosti uvoza predmetnog proizvoda.

(47)

U ovoj fazi ispitnog postupka još nije moguće procijeniti iznos subvencioniranja. U navodima u pritužbi kojom se traži pokretanje antisubvencijskog ispitnog postupka razina uklanjanja štete procjenjuje se u visini od 189 % za predmetni proizvod. Procijenjeni iznos moguće buduće obveze utvrđen je na razini uklanjanja štete procijenjenog na temelju pritužbe kojom se traži pokretanje antisubvencijskog postupka, tj. 189 % ad valorem CIF vrijednosti uvoza predmetnog proizvoda.

6.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(48)

Osobni podaci prikupljeni u okviru ovog postupka evidentiranja obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (5),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   U skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1036 i člankom 24. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1037 carinskim tijelima nalaže se da poduzmu odgovarajuće mjere evidentiranja uvoza u Uniju bicikala s pedalama s pomoćnim električnim motorom, trenutačno razvrstanih u oznake KN 8711 60 10 i ex 8711 60 90 (oznaka TARIC 8711609010), podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

2.   Evidentiranje istječe devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku, dostave popratne dokaze ili podnesu zahtjev za saslušanje u roku od 21 dana od datuma objave ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. svibnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 55.

(3)  SL C 353, 20.10.2017., str. 19.

(4)  SL C 440, 21.12.2017., str. 22.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.