24.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 104/57


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/627

оd 20. travnja 2018.

o ispravku određenih jezičnih verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Njemačka jezična verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 sadržava pogreške u Prilogu II. dijelu D kategoriji hrane 12.2 i u Prilogu II. dijelu E kategorijama hrane 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 i 17.1. Stoga, u njemačkoj jezičnoj verziji ime kategorije hrane 12.2 i uvjete korištenja (ograničenja/iznimke) prehrambenih aditiva u kategorijama hrane 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 i 17.1 trebalo bi ispraviti kako bi se osigurala pravna jasnoća za subjekte u poslovanju s hranom i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(2)

Grčka jezična verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 sadržava pogreške u Prilogu II. dijelu E kategoriji hrane 05.2. Stoga, u grčkoj jezičnoj verziji uvjete korištenja (ograničenja/iznimke) prehrambenih aditiva u kategoriji hrane 05.2 trebalo bi ispraviti kako bi se osigurala pravna jasnoća za subjekte u poslovanju s hranom i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)

Češka jezična verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 sadržava pogreške u Prilogu II. dijelu E kategoriji hrane 08.2. Stoga, u češkoj jezičnoj verziji uvjete korištenja (ograničenja/iznimke) prehrambenih aditiva u kategoriji hrane 08.2 trebalo bi ispraviti kako bi se osigurala pravna jasnoća za subjekte u poslovanju s hranom i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(4)

Češku, grčku i njemačku jezičnu verziju Uredbe (EZ) br. 1333/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. Navedeni ispravci ne odnose se na ostale jezične verzije.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.