24.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 104/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/626

оd 5. ožujka 2018.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/1431

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (1), a posebno njezin članak 20. stavak 6., članak 31. stavak 4., članak 35. stavak 2., članak 38. stavak 4., članak 39. stavak 6., članak 44. stavak 5., članak 50. stavak 9., članak 51. stavak 3., članak 54. stavak 3. drugi podstavak, članak 55. stavak 1. drugi podstavak, članak 56. stavak 8., članak 57. stavak 5., članak 75. stavak 3., članak 84. stavak 3., članak 109. stavak 2. prvi podstavak, članak 116. stavak 4., članak 117. stavak 3., članak 140. stavak 6., članak 146. stavak 11., članak 161. stavak 2. drugi podstavak, članak 184. stavak 9., članak 186. stavak 2., članak 187. stavak 2., članak 192. stavak 6., članak 193. stavak 8., članak 198. stavak 4., članak 202. stavak 10. i članak 204. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 40/94 (2), koja je kodificirana kao Uredba (EZ) br. 207/2009, stvoren je za Europsku uniju specifičan sustav zaštite žigova koji se stječu na razini Unije na temelju prijave koja se podnosi Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo („Ured”).

(2)

Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uskladile su se ovlasti dodijeljene Komisiji u okviru Uredbe (EZ) br. 207/2009 s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. Radi prilagodbe novom pravnom okviru proizašlom iz tog usklađivanja, donesene su Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1430 (4) i Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1431 (5).

(3)

Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 (6) kodificirana je kao Uredba (EU) 2017/1001. Radi jasnoće i pojednostavnjenja, upućivanja iz Provedbene uredbe trebala bi odražavati novo brojčano označivanje članaka koje je rezultat te kodifikacije relevantnog osnovnog akta. Stoga bi Provedbena uredba (EU) 2017/1431 trebala biti stavljena izvan snage, a odredbe te provedbene uredbe s ažuriranim upućivanjima na Uredbu (EU) 2017/1001 trebale bi biti propisane u ovoj Uredbi.

(4)

U interesu jasnoće, pravne sigurnosti i učinkovitost te radi olakšavanja podnošenja prijava žigova EU-a, od ključne je važnosti jasno i iscrpno navesti obavezne i neobavezne podatke koje bi trebala sadržavati prijava žiga EU-a, istodobno izbjegavajući nepotrebna administrativna opterećenja.

(5)

Uredbom (EU) 2017/1001 više se ne zahtijeva grafički prikaz žiga sve dotle dok on nadležnim tijelima i javnosti omogućuje da jasno i precizno odrede predmet zaštite. Stoga je nužno, kako bi se osigurala pravna sigurnost, jasno potvrditi da je točan predmet ekskluzivnog prava koje proizlazi iz registracije definiran prikazom. Uz prikaz bi, prema potrebi, trebalo naznačiti vrstu dotičnog žiga. U odgovarajućim slučajevima uz prikaz se može priložiti opis znaka. Ta naznaka ili opis trebali bi se podudarati s prikazom.

(6)

Nadalje, kako bi se osigurala dosljednost u postupku podnošenja prijave žiga EU-a i kako bi se poboljšala učinkovitost pretraživanja postojećih žigova, primjereno je utvrditi opća načela za prikaze svih žigova te propisati specifična pravila i uvjete za prikaz određenih vrsta žigova u skladu s njihovom specifičnom prirodom i specifičnim značajkama.

(7)

Uvođenje tehničkih alternativa grafičkom prikazu, u skladu s novim tehnologijama, proizlazi iz potrebe za modernizacijom, čime se postupak registracije približava tehničkom razvoju. Istodobno bi trebalo utvrditi tehničke specifikacije za podnošenje prikaza žiga, uključujući prikaze koji se podnose elektronički, kako bi se osiguralo da sustav žigova EU-a ostane interoperabilan sa sustavom utvrđenim u Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, donesenom u Madridu 27. lipnja 1989. (7) (Madridski protokol). U skladu s Uredbom (EU) 2017/1001 i radi veće fleksibilnosti i brže prilagodbe tehnološkom napretku, izvršnom direktoru Ureda trebalo bi prepustiti da utvrđuje tehničke specifikacije za žigove koji se podnose elektroničkim putem.

(8)

Primjereno je pojednostavniti postupke kako bi se smanjila administrativna opterećenja prilikom podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva i zahtjeva za senioritet te tijekom trajanja postupaka u pogledu tih zahtjeva. Stoga više ne bi trebalo biti potrebno podnositi ovjerene preslike prethodnih prijava ili registracija. Osim toga, od Ureda se više ne bi trebalo zahtijevati da u slučaju zahtjeva za priznanje prava prvenstva u spis uključi presliku prethodne prijave žiga.

(9)

Nakon ukidanja zahtjeva za grafičkim prikazom žiga, određene vrste žigova mogu se prikazati u elektroničkom formatu te u skladu s tim njihova objava uporabom konvencionalnih sredstava više nije prikladna. Kako bi se jamčila objava svih informacija povezanih s prijavom, što se zahtijeva radi transparentnosti i pravne sigurnosti, pristup prikazu žiga poveznicom na elektronički registar Ureda trebalo bi priznati kao valjan oblik prikaza znaka za potrebe objavljivanja.

(10)

Iz istih razloga trebalo bi biti dopustivo da Ured izdaje potvrde o registraciji u kojima je navođenje žiga zamijenjeno elektroničkom poveznicom. Nadalje, za potvrde izdane nakon registracije i kako bi se odgovorilo na zahtjeve podnesene u trenutku kada su podaci iz registracije možda izmijenjeni, primjereno je predvidjeti mogućnost izdavanja ažuriranih verzija potvrde na kojoj su naznačeni relevantni naknadni unosi u registar.

(11)

Praktično iskustvo primjene prethodnog režima pokazalo je da bi, radi jasnoće i pravne sigurnosti, trebalo pojasniti određene odredbe, posebno u odnosu na djelomične prijenose i djelomično odricanje.

(12)

Kako bi se osigurala pravna sigurnost, a istodobno očuvala određena razina fleksibilnosti, potrebno je utvrditi minimalni sadržaj pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkih žigova EU-a i certifikacijskih žigova EU-a, koja se prilažu u skladu s Uredbom (EU) 2017/1001 radi omogućavanja tržišnim operaterima da iskoriste tu novu vrstu zaštite žiga.

(13)

Trebalo bi utvrditi najviše moguće stope za troškove zastupanja stranke koja je dobila spor pred Uredom uzimajući u obzir potrebu da se osigura da druga stranka ne zlouporabi obvezu snošenja troškova, među ostalim, iz taktičkih razloga.

(14)

Radi učinkovitosti trebalo bi dopustiti elektroničke objave Ureda.

(15)

Trebalo bi osigurati učinkovitu i djelotvornu razmjenu informacija između Ureda i tijela država članica u kontekstu administrativne suradnje, prikladno uzimajući u obzir ograničenja kojima podliježe uvid u spise.

(16)

Uvjetima koji se odnose na zahtjeve za pretvaranje trebala bi se osigurati nesmetana i učinkovita povezanost sustava žigova EU-a i sustava nacionalnih žigova.

(17)

Radi pojednostavnjivanja postupaka pred Uredom trebalo bi biti moguće ograničiti obvezu prilaganja prijevoda na prijevode onih dijelova dokumenata koji su relevantni za postupak. U istu svrhu, samo u slučaju dvojbe Ured bi trebao imati ovlasti zatražiti dokaz o tome da prijevod odgovara izvorniku.

(18)

Radi učinkovitosti, određene odluke Ureda koje se odnose na prigovore ili zahtjeve za opoziv ili proglašenje žiga EU-a ništavim trebao bi donositi jedan član.

(19)

Zbog pristupanja Unije Madridskom protokolu potrebno je da detaljni uvjeti kojima se uređuju postupci koji se odnose na međunarodnu registraciju žigova budu u potpunosti u skladu s pravilima tog protokola.

(20)

Provedbenom uredbom (EU) 2017/1431 zamijenjena su pravila prethodno propisana Uredbom Komisije (EZ) br. 2868/95 (8), koja je stoga stavljena izvan snage. Neovisno o tom stavljanju izvan snage, određeni postupci započeti prije datuma primjene Provedbene uredbe (EU) 2017/1431 trebali bi do njihova okončanja biti uređeni specifičnim odredbama Uredbe (EZ) br. 2868/95.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za provedbena pravila,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sadržaj

Ovom se Uredbom propisuju pravila kojima se određuje sljedeće:

(a)

pojedinosti koje treba sadržavati prijava žiga EU-a koja se podnosi Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo („Ured”);

(b)

dokumentacija koju treba dostaviti za priznanje prvenstva prethodne prijave i za zahtijevanje senioriteta te dokazi koji se trebaju priložiti za potrebe podnošenja zahtjeva za izložbeno pravo prvenstva;

(c)

pojedinosti koje treba sadržavati objava prijave žiga EU-a;

(d)

sadržaj izjave o razdvajanju prijave, način na koji Ured mora obraditi takvu izjavu i pojedinosti koje treba sadržavati objava razdvojene prijave;

(e)

sadržaj i oblik potvrde o registraciji;

(f)

sadržaj izjave o razdvajanju registracije i način na koji Ured mora obraditi takvu izjavu;

(g)

pojedinosti koje treba sadržavati zahtjev za promjenu i zahtjev za promjenu imena ili adrese;

(h)

sadržaj zahtjeva za upis prijenosa, dokumentacija potrebna za dokazivanje prijenosa i način obrade zahtjevâ za djelomične prijenose;

(i)

pojedinosti koje treba sadržavati izjava o odricanju i dokumentacija potrebna za utvrđivanje suglasnosti treće osobe;

(j)

pojedinosti koje trebaju sadržavati pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga EU-a i pravila kojima se uređuje uporaba certifikacijskog žiga EU-a;

(k)

najviše moguće stope za troškove koji su bitni za postupak i stvarne troškove;

(l)

određene pojedinosti o objavama u Glasniku žigova Europske unije i Službenom listu Ureda;

(m)

detaljno razrađen način na koji Ured i tijela vlasti država članica trebaju izmjenjivati informacije među sobom i davati spise na uvid;

(n)

pojedinosti koje trebaju sadržavati zahtjevi za pretvaranje i objava zahtjeva za pretvaranje;

(o)

mjera do koje se popratna dokumentacija kojom će se koristiti u pismenim postupcima pred Uredom može podnijeti na bilo kojem službenom jeziku Unije, potreba za prilaganjem prijevoda i potrebni standardi prijevoda;

(p)

odluke koje treba donositi jedan član odjela za prigovore i odjela za poništaje;

(q)

o međunarodnoj registraciji žigova:

i.

obrazac za podnošenje međunarodne prijave;

ii.

činjenice i odluke o ništavosti o kojima treba obavijestiti Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Međunarodni ured”) i relevantno vrijeme takve obavijesti;

iii.

detaljni uvjeti povezani sa zahtjevom za teritorijalno proširenje koji se podnosi nakon međunarodne registracije;

iv.

pojedinosti koje treba sadržavati zahtjev za senioritet za međunarodnu registraciju i pojedinosti o informacijama o kojima treba obavijestiti Međunarodni ured;

v.

pojedinosti koje treba sadržavati obavijest o privremenom odbijanju zaštite po službenoj dužnosti koja se šalje Međunarodnom uredu;

vi.

pojedinosti koje treba sadržavati konačno priznanje ili odbijanje zaštite;

vii.

pojedinosti koje treba sadržavati obavijest o ništavosti;

viii.

pojedinosti koje trebaju sadržavati zahtjevi za pretvaranje međunarodne registracije i objave takvih zahtjeva;

ix.

pojedinosti koje treba sadržavati prijava za pretvaranje.

GLAVA II.

POSTUPAK PRIJAVE

Članak 2.

Sadržaj prijave

1.   Prijava žiga EU-a sadržava sljedeće:

(a)

zahtjev za registraciju žiga kao žiga EU-a;

(b)

ime i adresu podnositelja prijave te državu domicila ili sjedišta ili poslovnog nastana. Imena fizičkih osoba navode se prezimenom ili prezimenima i imenom ili imenima. Imena pravnih osoba, kao i tijela koja potpadaju pod članak 3. Uredbe (EU) 2017/1001, navode se njihovim službenim nazivom i uključuju pravni oblik tijela, koji može biti skraćen na uobičajen način. Može se navesti i nacionalni identifikacijski broj trgovačkog društva, ako je dostupan. Ured može zatražiti od podnositelja prijave da navede telefonske brojeve ili druge podatke za kontakt radi komunikacije elektroničkim sredstvima kako ju je odredio izvršni direktor. Za svakog se podnositelja prijave načelno navodi samo jedna adresa. Ako je naznačeno više adresa, u obzir se uzima samo prva navedena adresa, osim ako podnositelj prijave označi jednu od adresa kao službenu adresu. Ako je Ured već dao identifikacijski broj, za podnositelja prijave bit će dovoljno navesti taj broj i ime podnositelja prijave;

(c)

popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija žiga, u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001. Taj se popis može djelomično ili u cjelini odabrati iz baze podataka unaprijed odobrenih izraza koje je Ured stavio na raspolaganje;

(d)

prikaz žiga u skladu s člankom 3. ove Uredbe;

(e)

ako je podnositelj prijave ovlastio zastupnika, ime i službenu adresu zastupnika ili identifikacijski broj u skladu s točkom (b); ako zastupnik ima više poslovnih adresa ili ako postoje dva ili više zastupnika s različitim poslovnim adresama, kao službena adresa u obzir se uzima samo prva navedena adresa, osim ako podnositelj prijave navede koja se adresa treba upotrebljavati kao službena adresa;

(f)

ako se zahtijeva prvenstvo prethodne prijave u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2017/1001, izjavu u tu svrhu, kojom se potvrđuje datum kada je i u kojoj ili za koju zemlju ispunjena prethodna prijava;

(g)

ako se zahtijeva izložbeno pravo prvenstva u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) 2017/1001, izjavu u tu svrhu, u kojoj se navodi naziv izložbe i datum prvog izlaganja proizvoda ili usluga;

(h)

ako se u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 zajedno s prijavom zahtijeva senioritet jednog ranijeg žiga ili više njih registriranih u državi članici, uključujući žig registriran u zemljama Beneluksa ili registriran sukladno međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u državi članici, izjavu u tom smislu, u kojoj se navodi država članica ili države članice u kojoj je ili za koju je registriran raniji žig, datum od kojega je relevantna registracija imala učinak, broj relevantne registracije te proizvodi ili usluge za koje je žig registriran. Takva se izjava može predati i u roku iz članka 39. stavka 2 Uredbe (EU) 2017/1001;

(i)

ako je primjenjivo, izjavu da je prijava za registraciju zajedničkog žiga EU-a u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) 2017/1001 ili za registraciju certifikacijskog žiga EU-a u skladu s člankom 83. Uredbe (EU) 2017/1001;

(j)

naznaku jezika na kojemu je ispunjena prijava i drugog jezika, u skladu s člankom 146. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1001;

(k)

potpis podnositelja prijave ili zastupnika podnositelja prijave u skladu s člankom 63. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 (9);

(l)

ako je primjenjivo, zahtjev za izvješće o pretraživanju iz članka 43. stavka 1. ili 2. Uredbe (EU) 2017/1001.

2.   Prijava može uključivati tvrdnju da je znak uporabom stekao razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1001, kao i naznaku o tome smatra li se ta tvrdnja glavnom ili podrednom. Takva se tvrdnja može predati i u roku iz članka 42. stavka 2. druge rečenice Uredbe (EU) 2017/1001.

3.   Prijava zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a može uključivati pravila kojima se uređuje njegova uporaba. Ako ta pravila nisu uključena u prijavu, treba ih predati u roku iz članka 75. stavka 1. i članka 84. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001.

4.   Ako postoji više podnositelja prijave, u prijavi se može imenovati jednog od podnositelja prijave ili zastupnika kao zajedničkog predstavnika.

Članak 3.

Prikaz žiga

1.   Žig se prikazuje u bilo kojem prikladnom obliku uporabom opće dostupnih tehnologija, sve dok se može reproducirati u registru na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da jasno i precizno odrede predmet zaštite koja je pružena njihovu nositelju.

2.   Prikazom žiga definira se predmet registracije. Ako se uz prikaz navodi opis u skladu sa stavkom 3. točkama (d), (e), (f) podtočkom ii., točkom (h) ili stavkom 4., taj opis podudara se s prikazom i ne prelazi njegov opseg.

3.   Ako se prijava odnosi na bilo koju od vrsta žigova navedenih u točkama od (a) do (j), ona sadržava napomenu o tome. Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ili 2., vrsta žiga i njegov prikaz međusobno se podudaraju kako slijedi:

(a)

u slučaju žiga koji se sastoji samo od riječi ili slova, brojki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije (verbalni žig), žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije znaka, u kojoj se upotrebljava uobičajeni način pisanja i raspored, bez ikakvih posebnih grafičkih elemenata ili boje;

(b)

u slučaju žiga u kojem se upotrebljavaju nestandardni znakovi, stilizacija, raspored znakova, grafički element ili boja (figurativni žig), uključujući žigove koji se sastoje isključivo od figurativnih elemenata ili od kombinacije verbalnih i figurativnih elemenata, žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije znaka s prikazanim svim njegovim elementima i, gdje je to primjenjivo, bojama;

(c)

u slučaju žiga koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika ili ga obuhvaća, uključujući ambalažu, pakiranje, sam proizvod ili njegov izgled (žig koji čini oblik), žig se prikazuje podnošenjem grafičke reprodukcije oblika, uključujući računalno generirane slike, ili fotografske reprodukcije. Grafičke ili fotografske reprodukcije mogu sadržavati različite perspektive. Ako se radi o prikazu koji nije dostavljen elektroničkim putem, taj prikaz može sadržavati poglede iz najviše šest različitih perspektiva;

(d)

u slučaju žiga koji se sastoji od specifičnog načina na koji je žig smješten ili istaknut na proizvodu (pozicijski žig), žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije kojom se na odgovarajući način utvrđuje položaj žiga te njegova veličina ili proporcije u odnosu na dotični proizvod. Elementi koji nisu dio predmeta registracije vizualno se označavaju po mogućnosti isprekidanim ili istočkanim linijama. Uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako je znak istaknut na proizvodu;

(e)

u slučaju žigova koji se sastoje isključivo od skupa elemenata koji se pravilno ponavljaju (žig uzorka), žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije na kojoj je prikazan obrazac ponavljanja. Uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako se njegovi elementi pravilno ponavljaju;

(f)

u slučaju da je boja sama po sebi žig,

i.

ako se žig sastoji isključivo od jedne boje bez obrisa, žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije boje uz naznaku opće priznatog koda boje;

ii.

ako se žig sastoji isključivo od kombinacije boja bez obrisa, žig se prikazuje podnošenjem reprodukcije na kojoj se prikazuje sustavni jedinstveni i unaprijed određeni raspored boja uz naznaku odgovarajućih opće priznatih kodova boja. Može se dodati i opis u kojem se detaljno navodi sustavni raspored boja;

(g)

u slučaju da se žig sastoji isključivo od zvuka ili kombinacije zvukova (zvučni žig), žig se prikazuje podnošenjem audiozapisa u kojem se reproducira zvuk ili točnim prikazom zvuka notnim zapisom;

(h)

u slučaju da se žig sastoji od pokreta ili promjene u položaju elemenata žiga ili ih obuhvaća (žig koji čini pokret), žig se prikazuje podnošenjem videozapisa ili nizom uzastopnih statičnih slika kojima se prikazuje pokret ili promjena položaja. Ako je riječ o statičnim slikama, one mogu biti označene rednim brojevima ili popraćene opisom kojim se objašnjava niz;

(i)

u slučaju žiga koji se sastoji od kombinacije slike i zvuka ili ih obuhvaća (multimedijalni žig), žig se prikazuje podnošenjem audiovizualnog zapisa koji sadržava kombinaciju slike i zvuka;

(j)

u slučaju žiga koji se sastoji od elemenata s holografskim osobinama (hologramski žig), žig se prikazuje podnošenjem video zapisa ili grafičke ili fotografske reprodukcije koja sadržava perspektive potrebne da bi se dovoljno utvrdio cjeloviti holografski učinak.

4.   Ako žig nije obuhvaćen ni jednom od vrsta koje su navedene u stavku 3., njegov prikaz mora biti u skladu s načelima navedenima u stavku 1., a uz njega se može priložiti opis.

5.   Ako je prikaz dostavljen elektroničkim putem, izvršni direktor Ureda utvrđuje formate i veličine elektroničkih dokumenata kao i sve druge relevantne tehničke specifikacije.

6.   Ako prikaz nije dostavljen elektroničkim putem, žig se reproducira na jednom listu papira odvojenom od lista na kojem se nalazi tekst prijave. Taj list na kojem je reproduciran žig sadržava sve relevantne perspektive ili slike i ne prelazi veličinu DIN A4 (visina 29,7 cm, širina 21 cm). Na papiru se ostavlja rub od najmanje 2,5 cm sa svih strana.

7.   Gdje to nije očito, točna orijentacija žiga naznačuje se dodavanjem riječi „gore” na svakoj reprodukciji.

8.   Reprodukcija žiga treba biti dovoljno kvalitetna da omogućuje:

(a)

njegovo smanjenje na veličinu koja nije manja od 8 cm širine i 8 cm visine ili

(b)

njegovo povećanje na veličinu koja ne prelazi 8 cm širine i 8 cm visine.

9.   Podnošenje uzorka ili oglednog primjerka ne predstavlja ispravan prikaz žiga.

Članak 4.

Zahtijevanje prava prvenstva

1.   Ako se u prijavi zahtijeva prvenstvo jedne prethodne prijave ili više njih u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2017/1001, podnositelj prijave navodi broj spisa prethodne prijave i podnosi njezinu presliku u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja. Na preslici se navodi datum podnošenja prethodne prijave.

2.   Ako jezik prethodne prijave za koju se zahtijeva prvenstvo nije jedan od jezika Ureda, podnositelj prijave Uredu, ako Ured to zatraži, dostavlja prijevod prethodne prijave na jezik Ureda koji se upotrebljava kao prvi ili drugi jezik prijave, u vremenskom roku koji odredi Ured.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis ako se zahtjev za pravo prvenstva odnosi na jednu prethodnu prijavu ili više njih.

Članak 5.

Izložbeno pravo prvenstva

Ako se u prijavi zahtijeva izložbeno pravo prvenstva u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001, podnositelj prijave prilaže potvrdu koju je na izložbi izdalo tijelo nadležno za zaštitu industrijskog vlasništva na izložbi, u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja. Tom se potvrdom potvrđuje da je žig upotrijebljen za proizvode ili usluge obuhvaćene prijavom. U njoj se navodi i datum otvaranja izložbe i datum prve javne upotrebe, ako se razlikuje od datuma otvaranja izložbe. Potvrdi se mora priložiti opis stvarne uporabe žiga koji je ovjerilo prethodno spomenuto tijelo.

Članak 6.

Zahtijevanje senioriteta nacionalnog žiga u odnosu na registraciju žiga EU-a

Ako se u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 zahtijeva senioritet ranije registriranog žiga, kako je navedeno u članku 39. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1001, podnositelj prijave podnosi presliku relevantne registracije u roku od tri mjeseca od dana kada je Ured primio zahtjev za senioritet.

Članak 7.

Sadržaj objave prijave

Objava prijave sadržava:

(a)

ime i adresu podnositelja prijave;

(b)

ako je primjenjivo, ime i poslovnu adresu zastupnika kojeg je imenovao podnositelj prijave, osim zastupnika koji se spominje u prvoj rečenici članka 119. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1001. Ako postoji više zastupnika s istom poslovnom adresom, objavljuje se samo ime i poslovna adresa prvog imenovanog zastupnika, nakon čega piše „i ostali”. Ako postoje dva ili više zastupnika s različitim poslovnim adresama, objavljuje se samo službena adresa određena u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (e) ove Uredbe. Ako je prema članku 74. stavku 8. Delegirane uredbe (EU) 2018/625 imenovano udruženje zastupnika, objavljuje se samo ime i poslovna adresa udruženja;

(c)

prikaz žiga, ako je primjenjivo zajedno s elementima i opisima iz članka 3. Ako je prikaz priložen u obliku elektroničke datoteke, pristup toj datoteci mora biti omogućen poveznicom na tu datoteku;

(d)

popis proizvoda i usluga, razvrstanih prema razredima Nicanske klasifikacije, pri čemu svakoj skupini prethodi broj razreda klasifikacije kojem pripada ta skupina proizvoda ili usluga, i to prema redoslijedu razreda spomenute klasifikacije;

(e)

datum podnošenja i broj prijave;

(f)

ako je primjenjivo, pojedinosti o zahtjevu za pravo prvenstva, koji je podnositelj prijave podnio u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2017/1001;

(g)

ako je primjenjivo, pojedinosti o zahtjevu za izložbeno pravo prvenstva, koji je podnositelj prijave podnio u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) 2017/1001;

(h)

ako je primjenjivo, pojedinosti o zahtjevu za senioritet, koji je podnositelj prijave podnio u skladu s člankom 39. Uredbe (EU) 2017/1001;

(i)

ako je primjenjivo, izjavu u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1001 da je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija;

(j)

ako je primjenjivo, izjavu da se radi o prijavi zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a;

(k)

naznaku jezika na kojem je podnesena prijava i jezika koji je podnositelj prijave naveo kao drugi u skladu s člankom 146. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1001;

(l)

ako je primjenjivo, izjavu da je prijava rezultat pretvaranja međunarodne registracije u kojoj je naznačena Unija u skladu s člankom 204. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001, s datumom međunarodne registracije u skladu s člankom 3. stavkom 4. Madridskog protokola ili s datumom registracije naknadnog teritorijalnog proširenja zaštite na Uniju u međunarodnom registru u skladu s člankom 3.b stavkom 2. Madridskog protokola i, ako je primjenjivo, datumom prava prvenstva međunarodne registracije.

Članak 8.

Razdvajanje prijave

1.   Izjava o razdvajanju prijave u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

broj spisa prijave;

(b)

ime i adresu podnositelja prijave u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe;

(c)

popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi razdvojena prijava ili, ako se zahtijeva podjela na više razdvojenih prijava, popis proizvoda ili usluga za svaku razdvojenu prijavu;

(d)

popis proizvoda ili usluga koji ostaju u izvornoj prijavi.

2.   Ured otvara novi spis za svaku razdvojenu prijavu koji se sastoji od cjelokupne preslike spisa izvorne prijave, uključujući zahtjev za razdvajanje i povezanu prepisku. Ured dodjeljuje novi broj prijave svakoj razdvojenoj prijavi.

3.   Objava svake razdvojene prijave sadržava podatke i elemente utvrđene u članku 7.

GLAVA III.

POSTUPAK REGISTRACIJE

Članak 9.

Potvrda o registraciji

Potvrda o registraciji izdana u skladu s člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava podatke iz registra propisane člankom 111. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001 i izjavu kojom se potvrđuje da su ti podaci uneseni u registar. Ako je prikaz žiga priložen u obliku elektroničke datoteke, pristup relevantnom unosu mora biti omogućen poveznicom na tu datoteku. Uz potvrdu se, ako je primjenjivo, prilaže izvadak u kojemu su navedeni svi podaci koje je potrebno unijeti u registar u skladu s člankom 111. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1001 i izjava kojom se potvrđuje da su ti podaci uneseni u registar.

Članak 10.

Sadržaj zahtjeva za promjenu registracije

Zahtjev za promjenu registracije u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

registarski broj žiga EU-a;

(b)

ime i adresu nositelja žiga EU-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe;

(c)

oznaku elementa u prikazu žiga EU-a koji se treba promijeniti i taj element u promijenjenoj inačici u skladu s člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1001;

(d)

prikaz promijenjenog žiga EU-a, u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

Članak 11.

Izjava o razdvajanju registracije

1.   Izjava o razdvajanju registracije u skladu s člankom 56. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

registarski broj žiga EU-a;

(b)

ime i adresu nositelja žiga EU-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe;

(c)

popis proizvoda ili usluga koji sačinjavaju razdvojenu registraciju ili ako se traži razdvajanje na više razdvojenih registracija, popis proizvoda ili usluga za svaku razdvojenu registraciju;

(d)

popis proizvoda ili usluga koji ostaju u izvornoj registraciji.

2.   Ured otvara novi spis za razdvojenu registraciju koji se sastoji od cjelokupne preslike spisa izvorne registracije, uključujući zahtjev za razdvajanje i povezanu prepisku. Ured dodjeljuje novi registarski broj razdvojenoj registraciji.

Članak 12.

Sadržaj zahtjeva za promjenu imena ili adrese nositelja žiga EU-a ili podnositelja prijave žiga EU-a

Zahtjev za promjenu imena ili adrese nositelja registriranog žiga EU-a u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

registarski broj žiga EU-a;

(b)

ime i adresu nositelja žiga EU-a kako su upisani u registru, osim ako je Ured nositelju već dodijelio identifikacijski broj, a u tom slučaju dovoljno je da podnositelj zahtjeva navede taj broj i ime nositelja;

(c)

novo ime ili adresu nositelja žiga EU-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe.

Točke (b) i (c) prvog podstavka primjenjuju se mutatis mutandis za potrebe zahtjeva za promjenu imena ili adrese podnositelja prijave žiga EU-a. Taj zahtjev sadržava i broj prijave.

GLAVA IV.

PRIJENOS

Članak 13.

Zahtjev za upis prijenosa

1.   Zahtjev za upis prijenosa u skladu s člankom 20. stavkom 5 Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

registarski broj žiga EU-a;

(b)

podatke o novom nositelju u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe;

(c)

ako se prijenos ne odnosi na sve registrirane proizvode ili usluge, naznaku registriranih proizvoda ili usluga na koje se prijenos odnosi;

(d)

dokumente koji propisno dokazuju prijenos u skladu s člankom 20. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001;

(e)

ako je primjenjivo, ime i poslovnu adresu zastupnika novog nositelja, koja se utvrđuje u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (e) ove Uredbe.

2.   Točke od (b) do (e) stavka 1. primjenjuju se mutatis mutandis za potrebe zahtjeva za upis prijenosa prijave žiga EU-a.

3.   Za potrebe stavka 1. točke (d) bilo koji od sljedećih dokaza dovoljan je dokaz prijenosa:

(a)

ako je zahtjev za upis prijenosa potpisao registrirani nositelj ili zastupnik tog nositelja te njegov pravni sljednik ili zastupnik tog pravnog sljednika;

(b)

ako je zahtjev podnio registrirani nositelj ili njegov zastupnik, izjava koju je potpisao pravni sljednik ili njegov zastupnik o suglasnosti s upisom prijenosa;

(c)

ako je zahtjevu za upis prijenosa, ako ga je podnio pravni sljednik, priložena izjava, koju je potpisao registrirani nositelj ili njegov zastupnik, da je suglasan s upisom pravnog sljednika u registar;

(d)

ako je zahtjevu priložen ispunjeni obrazac o prijenosu ili dokument o prijenosu, kako je utvrđeno u članku 65. stavku 1. točki (e) Delegirane Uredbe (EU) 2018/625, koji je potpisao registrirani nositelj ili njegov zastupnik i pravni sljednik ili njegov zastupnik.

Članak 14.

Obrada zahtjeva za djelomičan prijenos

1.   Ako se zahtjev za upis prijenosa u registar odnosi samo na neke proizvode ili usluge za koje je žig registriran, podnositelj zahtjeva dijeli proizvode ili usluge iz izvorne registracije između preostale registracije i zahtjeva za djelomičan prijenos, tako da se proizvodi ili usluge u preostaloj i novoj registraciji ne preklapaju.

2.   Ured otvara novi spis za novu registraciju koji se sastoji od cjelokupne preslike spisa izvorne registracije, uključujući zahtjev za upis djelomičnog prijenosa i povezanu prepisku. Ured novoj registraciji dodjeljuje novi registarski broj.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis za potrebe zahtjeva za upis prijenosa prijave žiga EU-a. Ured dodjeljuje novi broj prijave novoj prijavi žiga EU-a.

GLAVA V.

ODRICANJE

Članak 15.

Odricanje

1.   Izjava o odricanju u skladu s člankom 57. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

registarski broj žiga EU-a;

(b)

ime i adresu nositelja u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe;

(c)

ako se odricanje odnosi na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig registriran, popis proizvoda ili usluga za koje žig ostaje registriran.

2.   Ako je u registar upisano pravo treće osobe povezano sa žigom EU-a, izjava o suglasnosti s odricanjem, koju potpiše nositelj tog prava ili njegov zastupnik, dovoljan je dokaz njezine suglasnosti s odricanjem.

GLAVA VI.

ZAJEDNIČKI ŽIGOVI EU-A I CERTIFIKACIJSKI ŽIGOVI EU-A

Članak 16.

Sadržaj pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkih žigova EU-a

Pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkih žigova EU-a iz članka 75. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001 moraju sadržavati:

(a)

ime podnositelja prijave;

(b)

svrhu udruživanja ili svrhu za koju je osnovana pravna osoba javnog prava;

(c)

tijela koja su ovlaštena zastupati udruženje ili pravnu osobu javnog prava;

(d)

u slučaju udruženja, uvjete članstva u udruženju;

(e)

prikaz zajedničkog žiga EU-a;

(f)

osobe koje su ovlaštene upotrebljavati zajednički žig EU-a;

(g)

prema potrebi, uvjete kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga EU-a, uključujući sankcije;

(h)

proizvode ili usluge obuhvaćene zajedničkim žigom EU-a uključujući, ako je primjenjivo, sva ograničenja uvedena zbog primjene članka 7. stavka 1. točke (j), (k) ili (l) Uredbe (EU) 2017/1001;

(i)

prema potrebi, ovlaštenje iz druge rečenice članka 75. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1001.

Članak 17.

Sadržaj pravila kojima se uređuje uporaba certifikacijskih žigova EU-a

Pravila kojima se uređuje uporaba certifikacijskih žigova EU-a iz članka 84. Uredbe (EU) 2017/1001 moraju sadržavati:

(a)

ime podnositelja prijave;

(b)

izjavu da podnositelj prijave zadovoljava uvjete iz članka 83. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1001;

(c)

prikaz certifikacijskog žiga EU-a;

(d)

proizvode ili usluge obuhvaćene certifikacijskim žigom EU-a;

(e)

obilježja proizvoda ili usluga koji se certificiraju certifikacijskim žigom EU-a, poput materijala, načina proizvodnje proizvoda ili načina izvođenja usluga, kakvoće ili ispravnosti;

(f)

uvjete kojima se uređuje uporaba certifikacijskog žiga EU-a, uključujući sankcije;

(g)

osobe koje su ovlaštene upotrebljavati certifikacijski žig EU-a;

(h)

načine na koji tijelo za izdavanje odobrenja treba testirati ta obilježja i nadgledati uporabu certifikacijskog žiga EU-a.

GLAVA VII.

TROŠKOVI

Članak 18.

Najviše moguće stope za troškove

1.   Troškove iz članka 109. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) 2017/1001 snosi stranka koja je izgubila spor na temelju sljedećih najviših mogućih stopa:

(a)

ako stranku koja je dobila spor ne zastupa zastupnik, putne troškove i dnevnicu te stranke za jednu osobu za dolazni i povratni put između mjesta boravišta ili poslovanja i mjesta gdje se održava usmeni postupak u skladu s člankom 49. Delegirane uredbe (EU) 2018/625, kako slijedi:

i.

trošak željezničke karte prvog razreda, uključujući uobičajene nadoplate za prijevoz ako ukupna udaljenost željeznicom nije veća od 800 km ili trošak zrakoplovne karte turističke klase ako je ukupna udaljenost željezničkim pravcem veća od 800 km ili ako pravac uključuje prijelaz preko mora;

ii.

troškove dnevnice kako je utvrđeno u članku 13. Priloga VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Unije i Uvjetima zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Unije, utvrđenima u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68; (10)

(b)

putne troškove zastupnika u skladu s člankom 120. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 po stopama predviđenima u točki (a) podtočki i. ovog stavka;

(c)

troškove zastupanja, u smislu članka 120. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001, stranke koja je dobila spor, kako slijedi:

i.

u postupku prigovora: 300 EUR;

ii.

u postupku za opoziv ili proglašenje ništavosti žiga EU-a: 450 EUR;

iii.

u žalbenom postupku: 550 EUR;

iv.

ako je došlo do usmenog postupka na koji su stranke pozvane u skladu s člankom 49. Delegirane uredbe (EU) 2018/625, iznos iz točke i., ii. ili iii. uvećan za 400 EUR.

2.   Ako postoji više podnositelja prijava ili (pod)nositelja prijave za žig EU-a ili registracije ili ako postoji više stranaka ili podnositelja zahtjeva za opoziv ili proglašenje ništavosti koji su podnijeli prigovor ili zahtjev za opoziv ili proglašenje ništavosti zajedno, stranka koja je izgubila spor snosi troškove iz stavka 1. točke (a) za samo jednu takvu osobu.

3.   Ako stranku koja je dobila spor zastupa više zastupnika u smislu članka 120. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001, stranka koja je izgubila spor snosi troškove iz stavka 1. točaka (b) i (c) ovog članka za samo jednu takvu osobu.

4.   Stranka koja je izgubila spor nije obvezna stranci koja je dobila spor nadoknaditi druge troškove, izdatke i iznose pristojba povezane s postupcima pred Uredom, osim onih iz stavaka 1., 2. i 3.

GLAVA VIII.

PERIODIČKE PUBLIKACIJE

Članak 19.

Periodičke publikacije

1.   Ako se podaci objavljuju u Glasniku žigova Europske unije u skladu s Uredbom (EU) 2017/1001, Delegiranom uredbom (EU) 2018/625 ili ovom Uredbom, uzima se da je datum izdavanja prikazan u Glasniku žigova Europske unije datum objave tih podataka.

2.   Ako unosi povezani s registracijom žiga ne sadržavaju promjene u usporedbi s objavom prijave, objava takvih unosa obavlja se upućivanjem na podatke sadržane u objavi prijave.

3.   Ured može izdanja Službenog lista Ureda učiniti javno dostupnim elektroničkim sredstvima.

GLAVA IX.

ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 20.

Razmjena informacija između Ureda i nadležnih tijela država članica

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 152. Uredbe (EU) 2017/1001, Ured i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica, uključujući Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo, na zahtjev, jedan drugome dostavljaju relevantne podatke o podnošenju prijava žiga EU-a ili prijava nacionalnih žigova i o postupcima koji se vode u vezi s takvim prijavama i žigovima koji su kao posljedica toga registrirani.

2.   Ured i sudovi ili tijela država članica informacije za potrebe Uredbe (EU) 2017/1001 razmjenjuju izravno ili posredstvom središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država članica.

3.   Izdatke za komunikaciju iz stavaka 1. i 2. snosi nadležno tijelo koje obavlja razmjenu informacija. Takva komunikacija oslobođena je pristojbi.

Članak 21.

Davanje spisa na uvid

1.   Sudovi ili tijela država članica obavljaju uvid u spise koji se odnose na prijave žigova EU-a ili na registrirane žigove EU-a na izvornim dokumentima ili na njihovim preslikama, ili na tehničkim sredstvima pohranjivanja, ako su spisi pohranjeni na taj način.

2.   Pri prosljeđivanju spisa ili njihovih preslika sudovima ili uredima državnih odvjetništva država članica, Ured navodi ograničenja kojima podliježe uvid u spise koji se odnose na prijave žigova EU-a ili na registrirane žigove EU-a, u skladu s člankom 114. Uredbe (EU) 2017/1001.

3.   Sudovi ili državna odvjetništva država članica mogu, u tijeku postupka koji se vodi pred njima, omogućiti trećim osobama uvid u spise ili njihove preslike koje im je poslao Ured. Taj uvid podliježe članku 114. Uredbe (EU) 2017/1001.

GLAVA X.

PRETVARANJE

Članak 22.

Sadržaj zahtjeva za pretvaranje

Zahtjev za pretvaranje prijave žiga EU-a ili registriranog žiga EU-a u nacionalnu prijavu žiga u skladu s člankom 139. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

ime i adresu podnositelja zahtjeva za pretvaranje u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe;

(b)

broj podnesene prijave žiga EU-a ili registarski broj žiga EU-a;

(c)

razlog za pretvaranje u skladu s člankom 139. stavkom 1. točkom (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/1001;

(d)

ime države članice ili država članica za koje se traži pretvaranje;

(e)

ako se zahtjev ne odnosi na sve proizvode ili usluge za koje je podnesena prijava ili za koje je žig EU-a registriran, naznaku proizvoda ili usluga za koje se zahtijeva pretvaranje, a ako se zahtijeva pretvaranje za više država članica, a popis proizvoda i usluga nije jednak za sve države članice, popis odgovarajućih proizvoda ili usluga za svaku državu članicu;

(f)

ako se zahtijeva pretvaranje, u skladu s člankom 139. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/1001, na temelju toga što žig EU-a više nema učinak zbog odluke suda za žigove EU-a, datum kada je ta odluka postala pravomoćna i presliku te odluke, koja može biti predana na jeziku na kojem je odluka donesena.

Članak 23.

Sadržaj objave zahtjeva za pretvaranje

Objava zahtjeva za pretvaranje u skladu s člankom 140. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

broj podnesene prijave ili registarski broj žiga EU-a za koji se traži pretvaranje;

(b)

upućivanje na ranije objave zahtjeva ili registracije u Glasniku žigova Europske unije;

(c)

ime države članice ili država članica za koje se traži pretvaranje;

(d)

ako se zahtjev ne odnosi na sve proizvode ili usluge za koje je podnesena prijava ili za koje je registriran žig EU-a, popis proizvoda ili usluga za koje se zahtijeva pretvaranje;

(e)

ako se pretvaranje zahtijeva u odnosu na više država članica, a popis proizvoda ili usluga nije jednak za sve države članice, popis odgovarajućih proizvoda ili usluga za svaku državu članicu;

(f)

datum zahtjeva za pretvaranje.

GLAVA XI.

JEZICI

Članak 24.

Podnošenje popratne dokumentacije u pismenom postupku

Osim ako je u ovoj Uredbi ili u Delegiranoj uredbi (EU) 2018/625 određeno drukčije, popratna dokumentacija koja se upotrebljava u pismenom postupku pred Uredom može se podnijeti na bilo kojem službenom jeziku Unije. Ako jezik tih dokumenata nije jezik postupka kako je utvrđeno u skladu s člankom 146. Uredbe (EU) 2017/1001, Ured može, na vlastitu inicijativu ili na obrazloženi zahtjev druge stranke, zatražiti prijevod na taj jezik u roku koji on odredi.

Članak 25.

Standard prijevoda

1.   Ako se Uredu treba dostaviti prijevod dokumenta, u tom se prijevodu navodi dokument na koji se odnosi te se reproduciraju struktura i sadržaj izvornog dokumenta. Ako je stranka navela da su relevantni samo dijelovi dokumenta, prijevod može biti ograničen na te dijelove.

2.   Osim ako je drukčije predviđeno Uredbom (EU) 2017/1001, Delegiranom uredbom (EU) 2018/625 ili ovom Uredbom, u sljedećim se slučajevima smatra da Ured nije zaprimio dokument za koji je potrebno dostaviti prijevod:

(a)

ako je Ured zaprimio prijevod nakon isteka odgovarajućeg roka za podnošenje izvornog dokumenta ili prijevoda;

(b)

ako ovjera iz članka 26. ove Uredbe nije dostavljena u roku koji je utvrdio Ured.

Članak 26.

Pravna vjerodostojnost prijevoda

U nedostatku dokaza ili indicija o protivnom, Ured smatra da prijevod odgovara relevantnom izvornom tekstu. U slučaju dvojbe, Ured može zatražiti podnošenje, u određenom roku, ovjere da prijevod odgovara izvornom tekstu.

GLAVA XII.

ORGANIZACIJA UREDA

Članak 27.

Odluke Odjela za prigovore ili Odjela za poništaje koje donosi jedan član

U skladu s člankom 161. stavkom 2. ili člankom 163. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001, jedan član Odjela za prigovore ili Odjela za poništaje donosi sljedeće vrste odluka:

(a)

odluke o raspodjeli troškova;

(b)

odluke o utvrđivanju iznosa troškova koji se plaćaju u skladu s prvom rečenicom članka 109. stavka 7. Uredbe (EU) 2017/1001;

(c)

odluke o prekidu postupka ili odluke kojima se potvrđuje da nije potrebno odlučivanje o meritumu;

(d)

odluke o odbacivanju prigovora kao nedopuštenog prije isteka razdoblja iz članka 6. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2018/625;

(e)

odluke o obustavi postupka;

(f)

odluke o spajanju ili razdvajanju više prigovora u skladu s člankom 9. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2018/625.

GLAVA XIII.

POSTUPCI POVEZANI S MEĐUNARODNOM REGISTRACIJOM ŽIGOVA

Članak 28.

Obrazac za podnošenje međunarodne prijave

Obrazac koji je Ured stavio na raspolaganje za podnošenje međunarodne prijave, kako je navedeno u članku 184. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/1001, sadržava sve elemente službenog obrasca Međunarodnog ureda. Podnositelji prijave mogu se koristiti i službenim obrascem Međunarodnog ureda.

Članak 29.

Činjenice i odluke o ništavosti o kojima treba obavijestiti Međunarodni ured

1.   Ured obavješćuje Međunarodni ured u roku od pet godina od datuma međunarodne registracije u sljedećim slučajevima:

(a)

ako je prijava žiga EU-a na kojoj se temeljila međunarodna registracija povučena ili se smatra da je povučena, ili je odbijena temeljem konačne odluke, u odnosu na neke ili sve proizvode i usluge navedene u međunarodnoj registraciji;

(b)

ako je žig EU-a na kojemu se temeljila međunarodna registracija prestao proizvoditi učinke zbog odricanja od žiga, neproduljenja registracije, opoziva žiga ili proglašenja žiga ništavim konačnom odlukom Ureda ili odlukom suda za žigove EU-a u na temelju protutužbe u postupku zbog povrede, u odnosu na neke ili sve proizvode i usluge navedene u međunarodnoj registraciji;

(c)

ako je prijava žiga EU-a ili žig EU-a na kojem se temeljila međunarodna registracija razdvojena u dvije prijave odnosno registracije.

2.   Obavijest iz stavka 1. sadržava:

(a)

broj međunarodne registracije;

(b)

ime nositelja međunarodne registracije;

(c)

činjenice i odluke koje utječu na osnovnu prijavu ili registraciju kao i datum kada te činjenice i odluke počinju proizvoditi učinak;

(d)

u slučaju iz stavka 1. točke (a) ili (b), zahtjev za brisanje međunarodne registracije;

(e)

kada radnja iz stavka 1. točke (a) ili (b) utječe na osnovnu prijavu ili osnovnu registraciju samo u odnosu na neke proizvode ili usluge, navode se ti proizvodi ili usluge ili proizvodi ili usluge na koje ona ne utječe;

(f)

u slučaju iz stavka 1. točke (c), broj svih dotičnih prijava žigova EU-a ili dotičnih registracija.

3.   Ured obavješćuje Međunarodni ured na kraju petogodišnjeg razdoblja od datuma međunarodne registracije u sljedećim slučajevima:

(a)

ako je u tijeku žalbeni postupak protiv odluke ispitivača o odbijanju prijave žiga EU-a na kojoj se temeljila međunarodna registracija u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2017/1001;

(b)

ako je u tijeku postupak povodom prigovora u vezi s prijavom žiga EU-a na kojoj se temeljila međunarodna registracija;

(c)

ako je u tijeku postupak povodom zahtjeva za opoziv ili zahtjeva za proglašenje žiga ništavim u vezi sa žigom EU-a na kojemu se temeljila međunarodna registracija;

(d)

ako je u Registar žigova EU-a upisano da je protiv žiga EU-a na kojemu se temeljila međunarodna registracija pred sudom za žigove EU-a podnesena protutužba za opoziv ili za proglašenje žiga ništavim, ali još nema podatka o odluci suda za žigove EU-a u vezi s tom protutužbom.

4.   Nakon što je postupak iz stavka 3. okončan konačnom odlukom ili upisom u registar, Ured o tome obavješćuje Međunarodni ured u skladu sa stavkom 2.

5.   Za potrebe stavaka 1. i 3. žig EU-a na kojem se temeljila međunarodna registracija uključuje registraciju žiga EU-a koja je rezultat prijave žiga EU-a na kojoj se temeljila međunarodna prijava.

Članak 30.

Zahtjev za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije

1.   Zahtjev za teritorijalno proširenje podnesen Uredu u skladu s člankom 187. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

(a)

podnosi se na jednom od obrazaca iz članka 31. ove Uredbe i sadržava sve navode i podatke koji se zahtijevaju u upotrijebljenom obrascu;

(b)

navodi se broj međunarodne registracije na koju se odnosi;

(c)

popis proizvoda ili usluga obuhvaćen je popisom proizvoda ili usluga iz međunarodne registracije;

(d)

podnositelj prijave ima pravo, na temelju navoda u međunarodnom obrascu, navesti naznaku nakon međunarodne registracije putem Ureda u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom ii. i člankom 3.b stavkom 2. Madridskog protokola.

2.   Ako zahtjev za teritorijalno proširenje ne zadovoljava sve uvjete iz stavka 1., Ured poziva podnositelja prijave da otkloni nedostatke u roku koji odredi Ured.

Članak 31.

Obrazac zahtjeva za teritorijalno proširenje

Obrazac koji je Ured stavio na raspolaganje za podnošenje zahtjeva za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije, kako je navedeno u članku 187. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/1001, sadržava sve elemente službenog obrasca Međunarodnog ureda. Podnositelji prijave mogu se koristiti i službenim obrascem Međunarodnog ureda.

Članak 32.

Zahtjevi za senioritet koji se podnose Uredu

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 39. stavak 7. Uredbe (EU) 2017/1001, zahtjev za senioritet u skladu s člankom 192. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1001 sadržava:

(a)

broj međunarodne registracije;

(b)

ime i adresu nositelja međunarodne registracije u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe;

(c)

ime države članice ili država članica u kojima ili za koje je registriran raniji žig;

(d)

broj i datum podnošenja relevantne registracije;

(e)

popis proizvoda ili usluga za koje je registriran raniji žig i popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se zahtijeva senioritet;

(f)

presliku potvrde relevantne registracije.

2.   Ako je nositelj međunarodne registracije obvezan imati zastupnika u postupku pred Uredom u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001, zahtjev za senioritet sadržava imenovanje zastupnika u smislu članka 120. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001.

3.   Ako je Ured prihvatio zahtjev za senioritet, on o tome obavješćuje Međunarodni ured navodeći sljedeće:

(a)

broj dotične međunarodne registracije;

(b)

ime države članice ili država članica u kojima ili za koje je registriran raniji žig;

(c)

broj relevantne registracije;

(d)

datum od kojeg relevantna registracija ima učinak.

Članak 33.

Obavijest o privremenom odbijanju po službenoj dužnosti koja se šalje Međunarodnom uredu

1.   Obavijest o privremenom odbijanju po službenoj dužnosti zaštite međunarodne registracije u cijelosti ili djelomično, koja se izdaje Međunarodnom uredu u skladu s člankom 193. stavcima 2. i 5. Uredbe (EU) 2017/1001, ne dovodeći u pitanje uvjete iz članka 193. stavaka 3. i 4. te Uredbe, sadržava sljedeće:

(a)

broj međunarodne registracije;

(b)

upućivanje na odredbe Uredbe (EU) 2017/1001 koje su relevantne za privremeno odbijanje;

(c)

navod da će privremeno odbijanje zaštite biti potvrđeno odlukom Ureda ako nositelj međunarodne registracije ne otkloni razloge za odbijanje putem očitovanja koje treba dostaviti Uredu u roku od dva mjeseca od datuma kada je Ured izdao privremeno odbijanje;

(d)

ako se privremeno odbijanje odnosi samo na dio proizvoda ili usluga, popis tih proizvoda ili usluga.

2.   U pogledu svake obavijesti o privremenom odbijanju po službenoj dužnosti koja se šalje Međunarodnom uredu, i pod uvjetom da je istekao vremenski rok za podnošenje prigovora i da nije izdana obavijest o privremenom odbijanju na temelju prigovora u skladu s člankom 78. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2018/625, Ured obavješćuje Međunarodni ured o sljedećem:

(a)

ako je kao rezultat postupka pred Uredom privremeno odbijanje povučeno, da je žig zaštićen u Uniji;

(b)

ako je odluka o odbijanju zaštite žiga postala konačna, ako je primjenjivo, nakon žalbe u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) 2017/1001 ili postupka u skladu s člankom 72. Uredbe (EU) 2017/1001, da je odbijena zaštita žiga u Uniji;

(c)

ako se odbijanje u skladu s točkom (b) odnosi samo na dio proizvoda ili usluga, o proizvodima ili uslugama za koje je žig zaštićen u Uniji.

Članak 34.

Obavijest o proglašavanju ništavim učinaka međunarodne registracije koja se šalje Međunarodnom uredu

Obavijest iz članka 198. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1001 nosi datum i sadržava:

(a)

navod da je ništavost proglašena odlukom Ureda ili podatak o sudu za žigove EU-a koji je proglasio ništavost;

(b)

navod o tome je li ništavost proglašena u obliku opoziva prava nositelja međunarodne registracije, proglašenja ništavosti žiga na temelju apsolutnih razloga ili proglašenja ništavosti žiga na temelju relativnih razloga;

(c)

izjavu da odluka o ništavosti više ne podliježe pravu na žalbu;

(d)

broj međunarodne registracije;

(e)

ime nositelja međunarodne registracije;

(f)

ako se ništavost ne odnosi na sve proizvode ili usluge, popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje je proglašena ništavost ili popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje nije proglašena ništavost;

(g)

datum proglašenja ništavosti zajedno s naznakom datuma od kojeg je ništavost počela proizvoditi učinak.

Članak 35.

Zahtjev za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu prijavu žiga ili u naznaku država članica

1.   Zahtjev za pretvaranje međunarodne registracije u kojoj je naznačena Unija u nacionalnu prijavu žiga ili u naznaku država članica u skladu s člancima 139. i 202. Uredbe (EU) 2017/1001, ne dovodeći u pitanje uvjete iz članka 202. stavaka od 4. do 7. te Uredbe, sadržava:

(a)

broj međunarodne registracije;

(b)

datum međunarodne registracije ili datum naknadne oznake Unije nakon međunarodne registracije, u skladu s člankom 3.b stavkom 2. Madridskog protokola te, ako je to primjenjivo, podatke o pravu prvenstva za međunarodnu registraciju u skladu s člankom 202. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1001 i podatke o zahtjevu za senioritet u skladu s člankom 39., 40. ili 191. Uredbe (EU) 2017/1001;

(c)

podatke i elemente iz članka 140. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001 i članka 22. točaka (a), (c) i (d) ove Uredbe.

2.   Objava zahtjeva za pretvaranje iz stavka 1. sadržava pojedinosti utvrđene u članku 23.

Članak 36.

Pretvaranje međunarodne registracije u kojoj je naznačena Unija u prijavu žiga EU-a

Prijava za pretvaranje u skladu s člankom 204. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1001, uz podatke i elemente iz članka 2. ove Uredbe, sadržava i sljedeće:

(a)

broj brisane međunarodne registracije;

(b)

datum kada je Međunarodni ured izbrisao međunarodnu registraciju;

(c)

prema potrebi, datum međunarodne registracije u skladu s člankom 3. stavkom 4. Madridskog protokola ili datum upisa teritorijalnog proširenja na Uniju nakon međunarodne registracije u skladu s člankom 3.b stavkom 2. Madridskog protokola;

(d)

ako je potrebno, datum prava prvenstva koje je zatraženo u međunarodnoj prijavi i koje je upisano u međunarodni registar koji vodi Međunarodni ured.

GLAVA XIV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Prijelazne mjere

Odredbe Uredbe (EZ) br. 2868/95 nastavljaju se primjenjivati na tekuće postupke na koje se ova Uredba ne primjenjuje u skladu s člankom 39. do okončanja tih postupaka.

Članak 38.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) 2017/1431 stavlja se izvan snage.

Članak 39.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od datuma stupanja na snagu iz stavka 1., uz sljedeće iznimke:

(a)

glava II. ne primjenjuje se na prijave žiga EU-a predane prije 1. listopada 2017. ni na međunarodne registracije za koje je naznaka Unije navedena prije tog datuma;

(b)

članak 9. ne primjenjuje se na žigove EU-a registrirane prije 1. listopada 2017.;

(c)

članak 10. ne primjenjuje se na zahtjeve za promjenu predane prije 1. listopada 2017.;

(d)

članak 11. ne primjenjuje se na izjave o razdvajanju predane prije 1. listopada 2017.;

(e)

članak 12. ne primjenjuje se na zahtjeve za promjenu imena ili adrese predane prije 1. listopada 2017.;

(f)

glava IV. ne primjenjuje se na zahtjeve za upis prijenosa predane prije 1. listopada 2017.;

(g)

glava V. ne primjenjuje se na izjave o odricanju predane prije 1. listopada 2017.;

(h)

glava VI. ne primjenjuje se na prijave zajedničkih žigova EU-a i certifikacijskih žigova EU-a predane prije 1. listopada 2017. ni na međunarodne registracije za koje je naznaka Unije navedena prije tog datuma;

(i)

glava VII. ne primjenjuje se na troškove nastale u postupcima pokrenutima prije 1. listopada 2017.;

(j)

glava VIII. ne primjenjuje se na publikacije objavljene prije 1. listopada 2017.;

(k)

glava IX. ne primjenjuje se na zahtjeve za informacije ili uvid u spise predane prije 1. listopada 2017.;

(l)

glava X. ne primjenjuje se na zahtjeve za pretvaranje predane prije 1. listopada 2017.;

(m)

glava XI. ne primjenjuje se na popratnu dokumentaciju ili prijevode predane prije 1. listopada 2017.;

(n)

glava XII. ne primjenjuje se na odluke donesene prije 1. listopada 2017.;

(o)

glava XIII. ne primjenjuje se na međunarodne prijave, obavijesti o činjenicama i odlukama o ništavnosti prijave ili registracije žiga EU-a na kojoj se temeljila međunarodna registracija, zahtjeve za teritorijalno proširenje, zahtjeve za senioritet, obavijesti o privremenom odbijanju po službenoj dužnosti, obavijesti o proglašavanju ništavim učinaka međunarodne registracije, zahtjeve za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu prijavu žiga i prijave za pretvaranje međunarodne registracije u kojoj je naznačena Unija u prijavu žiga EU-a predane ili podnesene, ovisno o slučaju, prije 1. listopada 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 154, 16.6.2017., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL L 11, 14.1.1994., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 341, 24.12.2015., str. 21.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1430 оd 18. svibnja 2017. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije i kojom se stavljaju izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 i (EZ) br. 216/96 (SL L 205, 8.8.2017., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1431 od 18. svibnja 2017. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije (SL L 205, 8.8.2017., str. 39.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL L 78, 24.3.2009., str. 1.).

(7)  SL L 296, 14.11.2003., str. 22.

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL L 303, 15.12.1995., str. 1.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625 od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL L 104, 24.4.2018., str. 1).

(10)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).