18.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 98/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/582

оd 12. travnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1352/2013 o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1352/2013 (2) utvrđen je obrazac zahtjeva predviđen u Uredbi (EU) br. 608/2013 za podnošenje zahtjeva carinskim tijelima da poduzmu mjere u odnosu na robu za koju se sumnja da se njome povređuju prava intelektualnog vlasništva („obrazac zahtjeva”).

(2)

Obrazac zahtjeva treba prilagoditi kako bi se uzelo u obzir praktično iskustvo u primjeni tog obrasca te osiguralo neometan prijenos i razmjenu podataka preko središnje baze podataka iz članka 31. Uredbe (EU) br. 608/2013.

(3)

Ako je zahtjev podnesen nakon što su carinska tijela na vlastitu inicijativu obustavila puštanje robe ili je zadržala, to bi podnositelj zahtjeva trebao naznačiti na obrascu zahtjeva.

(4)

Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća (3) pojam „žig Zajednice” zamijenjen je u pravnom poretku Unije pojmom „žig Europske unije”. Obrazac zahtjeva treba na odgovarajući način prilagoditi.

(5)

Ako podnositelj zahtjeva zatraži primjenu postupka za uništenje robe u malim pošiljkama u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 608/2013, on bi trebao imati mogućnost navesti traži li da se postupak provede u svim državama članicama ili u jednoj ili više određenih država članica.

(6)

Trebalo bi zahtijevati od podnositelja zahtjeva da u obrascu zahtjeva navede imena i adrese uključenih trgovačkih društava i trgovaca jer su te informacije carinskim tijelima bitne za analizu i procjenu u pogledu rizika od povrede.

(7)

Uzimajući u obzir da će se u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 608/2013 sve razmjene podataka o odlukama koje se odnose na zahtjeve i zadržavanja između država članica i Komisije odvijati preko središnje baze podataka Komisije i da se ta baza treba prilagoditi novom obrascu zahtjeva, izmjene priloga I. i III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 1352/2013 trebale bi se primjenjivati od 15. svibnja 2018.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) br. 1352/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 1352/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi;

2.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 15. svibnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 181, 29.6.2013., str. 15.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1352/2013 оd 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 341, 18.12.2013., str. 10.).

(3)  Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 341, 24.12.2015., str. 21.).


PRILOG I.

PRILOG I.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike
”.

PRILOG II.

Dio I. Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 1352/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U bilješci o ispunjavanju rubrike 1. („Podnositelj zahtjeva”) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„U ovu se rubriku unose podaci o podnositelju zahtjeva. Oni moraju sadržavati informacije o imenu i punoj adresi podnositelja zahtjeva, njegovu poreznom identifikacijskom broju, bilo kojem drugom nacionalnom registracijskom broju ili njegovu registracijskom i identifikacijskom broju gospodarskog subjekta (EORI broju), koji je jedinstven broj u cijeloj Uniji koji carinsko tijelo države članice izdaje gospodarskim subjektima koji sudjeluju u carinskim aktivnostima, njegovu broju telefona, mobilnog telefona ili telefaksa i njegovoj adresi e-pošte. Podnositelj zahtjeva može, prema potrebi, unijeti i adresu svoje internetske stranice.”

2.

U bilješci o ispunjavanju Rubrike 2. („Zahtjevi na razini Unije/nacionalnoj razini”) dodaje se sljedeći odlomak:

„Ako je zahtjev podnesen nakon obustavljanja puštanja robe ili nakon zadržavanja robe u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 608/2013, potrebno je označiti rubriku ‚Zahtjev na nacionalnoj razini (usp. članak 5. stavak 3.)’.”

3.

U bilješci o ispunjavanju rubrike 10. („Postupak u slučaju malih pošiljki”) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Ako podnositelj zahtjeva želi zatražiti primjenu postupka za uništenje robe za male pošiljke iz članka 26. Uredbe (EU) br. 608/2013, potrebno je označiti odgovarajuću rubriku za državu članicu, ili rubrike za države članice u slučaju zahtjeva na razini Unije, u kojoj ili u kojima podnositelj želi da se taj postupak primijeni.”