6.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/59


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/541

оd 20. prosinca 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 i Delegirane Uredbe (EU) 2017/2359 u pogledu njihovih datuma primjene

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (1), a posebno njezin članak 25. stavak 2., članak 28. stavak 4., članak 29. stavke 4. i 5. i članak 30. stavak 6.,

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2016/97 usklađuju se nacionalne odredbe o distribuciji osiguranja i reosiguranja i ovlašćuje Komisija za donošenje delegiranih akata za dodatno utvrđivanje kriterija i praktičnih pojedinosti u pogledu pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja i u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja. Komisija je 21. rujna 2017. donijela Delegiranu uredbu (EU) 2017/2358 (2) i Delegiranu uredbu (EU) 2017/2359 (3) na temelju tih ovlasti.

(2)

Kako bi se nadležnim tijelima i društvima za osiguranje omogućila bolja prilagodba zahtjevima iz dviju delegiranih uredbi navedenima u prvoj uvodnoj izjavi, datum primjene tih delegiranih uredbi trebalo bi uskladiti s datumom od kojeg države članice moraju primjenjivati mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom (EU) 2016/97, kako je utvrđeno u članku 42. stavku 1. te Direktive,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2358

U članku 13. Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od datuma od kojeg države članice moraju primjenjivati mjere iz članka 42. stavka 1. prvog podstavka Direktive (EU) 2016/97.”

Članak 2.

Izmjena Delegirane uredbe (EU) 2017/2359

U članku 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2359 drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od datuma od kojeg države članice moraju primjenjivati mjere iz članka 42. stavka 1. prvog podstavka Direktive (EU) 2016/97.”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 26, 2.2.2016., str. 19.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2358 od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja (SL L 341, 20.12.2017., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2359 od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze informiranja i u pogledu pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja (SL L 341, 20.12.2017., str. 8.).