14.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/395

оd 13. ožujka 2018.

o utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5.,

budući da:

(1)

Komisija treba donijeti potrebna provedbena pravila za utvrđivanje uvjeta za sigurno upravljanje balonima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008, ako takvi zrakoplovi ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. točaka (b) i (c) te Uredbe.

(2)

S obzirom na posebnu prirodu operacija s balonima, postoji potreba za posebnim operativnim pravilima koja bi bila propisana u zasebnoj Uredbi. Ta bi se pravila trebala temeljiti na općim pravilima za letačke operacije propisanima u Uredbi (EU) br. 965/2012 (2), ali bi se trebala restrukturirati i pojednostavniti kako bi se osiguralo da su razmjerna i utemeljena na pristupu u skladu s rizicima, uz istodobno osiguravanje sigurnog obavljanja operacija balonom.

(3)

Posebna pravila za letačke operacije balonima ne bi se trebala, međutim, proširiti na zahtjeve u pogledu nadzora letačkih operacija koji obavljaju nadležna tijela država članica jer ti zahtjevi nisu specifični za određenu letačku aktivnost, već se primjenjuju horizontalno na sve takve aktivnosti. U pogledu nadzora, zahtjevi propisani u članku 3. Uredbe (EU) br. 965/2012 i Prilogu II. toj Uredbi trebali bi se stoga i dalje primjenjivati u pogledu letačkih operacija balonima.

(4)

U interesu sigurnosti te kako bi se osiguralo ispunjavanje bitnih zahtjeva iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008, svi operateri balona obuhvaćeni ovom Uredbom, osim organizacija za projektiranje ili proizvodnju koje obavljaju određene operacije, podliježu skupu osnovnih zahtjeva.

(5)

Kako bi se osigurala dodatna zaštita putnika u balonu, trebalo bi predvidjeti određene dodatne zahtjeve za operatere koji obavljaju komercijalne djelatnosti balonima koji bi se trebali primjenjivati uz osnovne zahtjeve.

(6)

Tim dodatnim zahtjevima trebala bi se uzeti u obzir manje složena priroda komercijalnih djelatnosti balonima u odnosu na ostale oblike komercijalnog zrakoplovstva te bi ti zahtjevi trebali biti razmjerni i zasnivati se na pristupu u skladu s rizicima. Stoga je zahtjev za certifikatom za komercijalne djelatnosti utvrđen u članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008 primjereno zamijeniti zahtjevom za podnošenje prethodne izjave nadležnom tijelu i propisati detaljna pravila za davanje takvih izjava te određene druge dodatne zahtjeve.

(7)

Međutim, uzimajući u obzir relativno nizak stupanj složenosti i u svjetlu pristupa utemeljenog na riziku, operateri koji obavljaju određene komercijalne djelatnosti balonima trebali bi biti izuzeti od zahtjeva certifikacije i tih dodatnih zahtjeva, među ostalim od zahtjeva podnošenja prethodne izjave. Na njih bi se trebali primjenjivati samo osnovni zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom koji se primjenjuju na sve letačke operacije balonima obuhvaćene ovom Uredbom.

(8)

Kako bi se osigurao jednostavan prelazak i kako bi se u što većoj mjeri izbjegli prekidi tijekom uvođenja novog, posebnog sustava za operacije balonima propisane ovom Uredbom, svi certifikati, ovlaštenja i odobrenja izdani operaterima balona u skladu s pravilima koja su se primjenjivala prije datuma primjene ove Uredbe ostaju na snazi i ograničeno vrijeme smatraju se izjavom podnesenom u skladu s ovom Uredbom. Nakon isteka tog razdoblja, svi operateri koji obavljaju komercijalne djelatnosti balonima trebali bi podnijeti izjavu u skladu s odredbama ove Uredbe.

(9)

Kako bi se osigurao jednostavan prelazak i kako bi sve uključene stranke imale dovoljno vremena da se pripreme za primjenu tog novog sustava, ova bi se Uredba trebala primjenjivati tek od odgovarajućeg kasnijeg datuma.

(10)

Agencija je izradila nacrt provedbenih pravila i podnijela ih Komisiji kao mišljenje (3) u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom propisuju se detaljna pravila za letačke operacije balonima, ako ti zrakoplovi ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008.

2.   Ova Uredba ne primjenjuje se na letačke operacije sputanim balonima uzgonjenima plinom.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„balon” znači zrakoplov s posadom lakši od zraka, bez motora, koji se u letu održava upotrebom plina lakšeg od zraka ili s pomoću gorionika u balonu, uključujući balone uzgonjene plinom, balone uzgonjene vrućim zrakom, miješane balone i, premda su na motorni pogon, zračne brodove uzgonjene vrućim zrakom;

2.

„balon uzgonjen plinom” znači slobodni balon koji polijeće uz pomoć plina lakšeg od zraka;

3.

„sputani balon uzgonjen plinom” znači balon uzgonjen plinom sa sustavom sputavanja koji balon tijekom leta stalno drži pričvršćenim za čvrstu točku;

4.

„slobodni balon” znači balon koji tijekom leta nije stalno pričvršćen za čvrstu točku;

5.

„balon uzgonjen vrućim zrakom” znači slobodni balon koji polijeće s pomoću vrućeg zraka;

6.

„miješani balon” znači slobodni balon koji polijeće uz pomoć mješavine vrućeg zraka i plina lakšeg od zraka koji nije zapaljiv;

7.

„zračni brod uzgonjen vrućim zrakom” znači balon uzgonjen vrućim zrakom na motorni pogon, ali koji ne polijeće uz pomoć motora;

8.

„natjecateljski let” znači letačka operacija u kojoj se balon koristi za zračne utrke ili natjecanja, uključujući korištenje balona u svrhu vježbanja za takve operacije i letenje do zračnih utrka ili natjecanja i natrag;

9.

„zrakoplovna priredba” znači svaka letačka operacija balonom koja se izvodi kao izvedba ili radi zabave na oglašenom događaju otvorenom za javnost, uključujući i kada se zrakoplov koristi u svrhu vježbanja za takvu priredbu te za letenje do oglašenog događaja i natrag;

10.

„uvodni let” znači svaki let uz naknadu ili drugu vrijednu nagradu koji se sastoji od zračnog obilaska kratkog trajanja koje radi privlačenja novih vježbenika ili novih članova pružaju organizacije za osposobljavanje odobrene u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011 (4) ili organizacije osnovane s ciljem promicanja letačkog sporta ili rekreativnog letenja.

11.

„glavno mjesto poslovanja” znači glavni ured ili registrirani ured operatera balona unutar kojeg se odvijaju glavne financijske funkcije i operativna kontrola aktivnosti koje se odnose na ovu Uredbu;

12.

„ugovor o zakupu zrakoplova bez posade” znači ugovor između poduzeća u skladu s kojim je za upravljanje balonom odgovoran zakupac.

Članak 3.

Letačke operacije

1.   Operateri balona upravljaju balonom u skladu sa zahtjevima iz poddijela BAS Priloga II.

Međutim, prvi podstavak ne primjenjuje se na projektne ili proizvodne organizacije koje su u skladu s člankom 8. odnosno člankom 9. Uredbe Komisije (EU) br. 748/2012 (5) i koje upravljaju balonom, unutar područja primjene njihovih povlastica, za potrebe uvođenja ili preinake vrsta balona.

2.   Odstupajući od članka 8. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008, zahtjev za certifikaciju koji je u njemu propisan ne primjenjuje se na operatore koji obavljaju komercijalne djelatnosti balonima.

Ti operateri mogu obavljati takve komercijalne djelatnosti balonima nakon što nadležnom tijelu prijave svoju sposobnost i način izvršavanja odgovornosti povezanih s upravljanjem balonom. Oni podnose takvu izjavu i upravljaju balonom, povrh zahtjeva iz poddijela BAS, u skladu sa zahtjevima iz poddijela ADD Priloga II.

Međutim, drugi podstavak ne primjenjuje se na operatere koji obavljaju sljedeće operacije balonima:

(a)

operacije četiri osobe ili manje, uključujući pilota, koje dijele troškove, pod uvjetom da izravne troškove leta balona i razmjerni dio godišnjih troškova skladištenja, osiguranja i održavanja balona dijele sve te osobe;

(b)

natjecateljske letove ili zrakoplovne priredbe pod uvjetom da je naknada ili bilo koja druga nagrada za takve letove ograničena na povrat izravnih troškova leta balona i razmjernog dijela godišnjih troškova za skladištenje, osiguranje i održavanje balona te da dobivene nagrade ne prekoračuju vrijednost koju je odredilo nadležno tijelo;

(c)

uvodne letove s četiri osobe ili manje, uključujući pilota, i letove za potrebe skakanja padobranom koje obavlja organizacija za osposobljavanje koja ima glavno mjesto poslovanja u državi članici i koja je odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 1178/2011 ili organizacija osnovana za potrebe promicanja letačkih sportova ili rekreativnog letenja, pod uvjetom da ta organizacija upravlja balonom na temelju vlasništva ili ugovora o zakupu bez posade, da se letom ne stječe dobit koja se dijeli izvan organizacije i da takvi letovi čine tek marginalnu djelatnost organizacije;

(d)

letove osposobljavanja koje obavlja organizacija za osposobljavanje čije se glavno mjesto poslovanja nalazi u državi članici i koja je odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 1178/2011.

Članak 4.

Prijelazne odredbe

Certifikati, ovlaštenja i odobrenja koje su države članice izdale operaterima balona prije 8. travnja 2019. u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012 ili u skladu s odredbama nacionalnog prava koje su u skladu s člankom 10. stavcima 2., 3. i člankom 10. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 965/2012 ostaju valjani do 8. listopada 2019.

Do 8. listopada 2019. svako upućivanje na izjavu u ovoj Uredbi smatra se upućivanjem na certifikate, ovlaštenja ili odobrenja koje su države članice izdale prije 8. travnja 2019.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 8. travnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).

(3)  Mišljenje br. 01/2016 Europske agencije za sigurnost zračnog prometa od 6. siječnja 2016. za Uredbu Komisije o reviziji europskih operativnih pravila za balone.

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.)..


PRILOG I.

DEFINICIJE

(DIO-DEF)

Za potrebe Priloga II. primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„prihvatljivi načini usklađivanja (AMC)” znači neobvezujući standardi koje je Agencija prihvatila za opisivanje načina uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima;

2.

„alternativni načini usklađivanja (AltMoC)” znači načini koji predstavljaju alternativu postojećim prihvatljivim postupcima usklađivanja (AMC) ili oni koji predstavljaju nove načine uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima za koje Agencija nije donijela povezane prihvatljive postupke usklađivanja;

3.

„zapovjednik” znači pilot kojem je dodijeljena zapovjednička dužnost i zadužen je za sigurno obavljanje leta;

4.

„član posade” znači osoba koju je operater odredio za izvršavanje dužnosti u balonu ili, ako su dužnosti izravno povezane s upravljanjem balonom, na zemlji;

5.

„član letačke posade” znači član posade koji posjeduje odgovarajuću dozvolu zadužen za poslove nužne za upravljanje zrakoplovom tijekom trajanja letačke dužnosti;

6.

„psihoaktivne tvari” znači alkohol, opijati, kanabinoidi, sedativi i hipnotici, kokain, ostali psihostimulansi, halucinogene tvari i hlapiva otapala, osim kave i duhana;

7.

„nesreća” znači događaj povezan s operacijom balonom koji se dogodio u razdoblju od trenutka početka napuhavanja balona do trenutka kada je balon potpuno ispuhan, u kojem je:

(a)

osoba pretrpjela smrtonosne ili ozbiljne ozljede zbog boravka u balonu ili uslijed izravnog kontakta s nekim dijelom balona, uključujući dijelove koji su se odvojili od balona, osim ozljeda nastalih zbog prirodnih uzroka i onih koje je osoba sama sebi nanijela ili su joj ih nanijele druge osobe;

(b)

balon pretrpio štetu ili strukturni nedostatak koji negativno utječe na njegovu strukturnu čvrstoću, performanse ili letne karakteristike i zahtjeva veliki popravak ili zamjenu pogođenog dijela; ili

(c)

balon nestao ili je potpuno nedostupan;

8.

„nezgoda” znači događaj koji nije nesreća, a povezan je s operacijom balonom i utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost operacije balonom;

9.

„ozbiljna nezgoda” znači događaj povezan s upravljanjem balonom koji se dogodio u razdoblju od trenutka početka napuhavanja balona do trenutka kada je balon potpuno ispuhan, tijekom kojeg je postojala velika vjerojatnost od nesreće;

10.

„kritične faze leta” znači uzlijetanje, završno prilaženje, neuspjelo prilaženje, slijetanje i sve ostale druge faze leta koje zapovjednik odredi ključnima za sigurno upravljanje balonom;

11.

„letački priručnik” (AFM) znači dokument koji sadržava primjenjiva i odobrena operativna ograničenja balona i informacije o balonu;

12.

„opasni teret” znači predmeti ili tvari koji mogu predstavljati značajan rizik za zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnog tereta u tehničkim uputama ili su razvrstani kao takvi u skladu s tim uputama;

13.

„tehničke upute '” znači zadnje važeće izdanje „Tehničkih uputa za siguran prijevoz opasnih tereta zrakom”, uključujući dodatak i sve dopune, koje je odobrila i objavila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u dokumentu 9284-AN/905;

14.

„operativna površina” znači mjesto koje je pilot ili zapovjednik odabrao za slijetanje, uzlijetanje i/ili obavljanje operacija s podvješenim teretom;

15.

„punjenje gorivom” znači punjenje cilindara s gorivom ili spremnika za gorivo iz vanjskog izvora, osim zamjene cilindara za gorivo;

16.

„noć” znači razdoblje od završetka večernjeg građanskog sumraka do početka jutarnjeg građanskog sumraka. Građanski sumrak uvečer završava kada je središte Sunca 6 stupnjeva ispod horizonta, a ujutro počinje kada je središte Sunca 6 stupnjeva ispod horizonta;

17.

„specijalizirana operacija balonom” znači svaka operacija balonom, koja može biti komercijalna i nekomercijalna, čija glavna svrha nije prijevoz putnika radi razgledavanja ili iskustva letenja već padobranske operacije, jedriličarstvo, nošenje oglasa, natjecateljski letovi ili slične specijalizirane aktivnosti;

18.

„teret koji se prevozi” znači ukupna masa putnika, prtljage i prijenosne specijalističke opreme;

19.

„masa praznog balona” znači masa utvrđena vaganjem balona sa svom postavljenom opremom kako je naznačeno u AFM-u;

20.

„ugovor o zakupu zrakoplova s posadom” znači ugovor između operatera u skladu s kojim je za upravljanje balonom odgovoran najmodavac;

21.

„komercijalni prijevoz putnika balonom” (CPB) znači vrsta komercijalne operacije zračnog prijevoza balonom koja uključuje vožnju putnika balonom radi razgledavanja ili iskustva letenja uz novčanu ili drugu naknadu;

22.

„operacija komercijalnog zračnog prijevoza (CAT)” znači operacija zrakoplova namijenjena prijevozu putnika, tereta ili pošte uz naplatu ili neku drugu vrstu naknade.


PRILOG II.

LETAČKE OPERACIJE BALONOM

(DIO-BOP)

PODDIO BAS

OSNOVNI OPERATIVNI ZAHTJEVI

Odjeljak 1.

Opći zahtjevi

BOP.BAS.001   Područje primjene

U skladu s člankom 3. ovim poddijelom utvrđuju se zahtjevi koje mora zadovoljiti svaki operater balona, osim organizacija za projektiranje i proizvodnju iz drugog podstavka članka 3. stavka 1.

BOP.BAS.005   Nadležno tijelo

Nadležno tijelo je tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja operatera ili, ako operater nema glavno mjesto poslovanja, mjesto gdje operater ima poslovni nastan ili boravište. Nadležno tijelo podliježe zahtjevima iz članka 3. Uredbe (EU) br. 965/2012 u skladu s člankom 1. stavkom 7. te Uredbe.

BOP.BAS.010   Dokazivanje sukladnosti

(a)

Operater, kada to zatraži nadležno tijelo koje provjerava trajnu sukladnost operatera u skladu s točkom ARO.GEN.300(a)(2) Priloga II. Uredbi (EU) br. 965/2012, dokazuje sukladnost sa zahtjevima iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima ove Uredbe.

(b)

Operater upotrebljava sljedeća sredstva za dokazivanje te sukladnosti:

1.

prihvatljive načine usklađivanja (AMC);

2.

alternativne načine usklađivanja (AltMoC).

BOP.BAS.015   Uvodni letovi

Uvodnim letovima

(a)

upravlja se po danu prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i

(b)

njihovu sigurnost nadzire osoba koju je imenovala organizacija koja obavlja uvodne letove.

BOP.BAS.020   Trenutačna reakcija na sigurnosni problem

Operater provodi:

(a)

mjere sigurnosti koje je naložilo nadležno tijelo u skladu s točkom (c) točke ARO.GEN.135 Priloga II. Uredbi (EU) br. 965/2012; i

(b)

direktive o plovidbenosti i ostale obvezne informacije koje je izdala Agencija u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom j. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

BOP.BAS.025   Imenovanje zapovjednika

Operater imenuje zapovjednika koji je kvalificiran djelovati kao zapovjednik u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 1178/2011.

BOP.BAS.030   Odgovornosti zapovjednika

(a)

Zapovjednik:

1.

odgovoran je za sigurnost balona i bilo koje osobe ili imovine koji se u njemu voze tijekom operacija balona;

2.

odgovoran je za započinjanje, nastavljanje ili prekid leta u interesu sigurnosti;

3.

osigurava usklađenost sa svim primjenjivim operativnim postupcima i kontrolnim listama;

4.

započinje let samo ako je siguran u sukladnost sa svim operativnim ograničenjima, kako slijedi:

i.

balon ispunjava uvjete plovidbenosti;

ii.

balon je propisno registriran;

iii.

instrumenti i oprema potrebni za obavljanje leta prevoze se u balonu i operativni su;

iv.

masa balona takva je da se let može obavljati unutar ograničenja definiranih AFM-om;

v.

sva oprema i prtljaga pravilno su ukrcani i osigurani; i

vi.

operativna ograničenja navedena u AFM-u neće biti prekoračena za vrijeme leta;

5.

osigurava da se obavi pretpoletni pregled u skladu sa zahtjevima Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014 (1);

6.

odgovoran je za davanje uputa prije leta svim osobama koje pomažu pri napuhavanju i ispuhavanju kupole;

7.

osigurava da osobe koje pomažu pri napuhavanju i ispuhavanju kupole nose prikladnu zaštitnu odjeću;

8.

provjerava je li relevantna oprema za slučajeve u nuždi ostala lako dostupna za trenutačnu upotrebu;

9.

osigurava da nitko ne puši u balonu niti u njegovoj izravnoj blizini;

10.

ne dopušta prijevoz balonom osobi za koju se čini da je pod utjecajem psihoaktivnih tvari do tolike mjere da bi mogla biti ugrožena sigurnost balona ili osoba u njemu;

11.

tijekom leta čitavo vrijeme ima kontrolu nad balonom, osim ako neki drugi pilot preuzima upravljanje;

12.

u slučajevima nužde koji zahtijevaju hitno donošenje odluke i djelovanje, poduzima sve radnje koje smatra neophodnima u tim uvjetima. U takvim slučajevima može, u interesu sigurnosti, u nužnoj mjeri odstupiti od pravila, operativnih postupaka i metoda;

13.

ne nastavlja let dalje od najbliže operativne površine na koju je moguće slijetanje kada je njegova sposobnost za izvršavanje dužnosti znatno umanjena zbog bolesti, umora, manjka kisika ili nekog drugog uzroka;

14.

u trenutku završetka leta ili serije letova zapisuje u dnevnik putovanja balona podatke o uporabi i sve kvarove u balonu koji su mu poznati ili na koje sumnja;

15.

bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo za istrage države na čijem se području dogodio događaj i hitne službe te države najbržim mogućim sredstvima o bilo kojoj ozbiljnoj nezgodi ili nesreći povezanoj s balonom;

16.

bez odlaganja izvješćuje nadležno tijelo o nezakonitom utjecaju i obavješćuje lokalno tijelo koje je odredila država na čijem se državnom području dogodio nezakoniti utjecaj; i

17.

bez odlaganja odgovarajućoj jedinici za operativne usluge u zračnom prometu (ATS) prijavljuje bilo kakve nastale opasne vremenske uvjete ili uvjete letenja koji mogu utjecati na sigurnost drugih zrakoplova.

(b)

Zapovjednik ne obavlja dužnosti u balonu u jednoj od sljedećih situacija:

1.

kada je nesposoban obnašati svoje dužnosti iz bilo kojeg razloga, uključujući ozljedu, bolest, lijekove, umor ili utjecaj psihoaktivne tvari ili se zbog nečeg drugoga osjeća nesposobnim;

2.

ako nisu ispunjeni primjenjivi medicinski zahtjevi.

(c)

Kada su god u operaciju balona uključeni članovi posade, zapovjednik:

1.

osigurava da su tijekom kritičnih faza leta ili kad god se to smatra nužnim u interesu sigurnosti, svi članovi posade na propisanim mjestima i da ne obavljaju nikakve druge radnje osim onih potrebnih za sigurno upravljanje balonom;

2.

ne započinje let ako bilo koji član posade zbog bilo kojeg razloga, poput ozljede, bolesti, utjecaja lijekova, umora ili učinaka bilo koje psihoaktivne tvari nije sposoban za izvršavanje svojih dužnosti ili se iz nekog drugog razloga smatra nesposobnim za izvršavanje svoje dužnosti;

3.

ne nastavlja let dalje od najbliže operativne površine na koju je moguće slijetanje kada je sposobnost za izvršavanje dužnosti bilo kojeg člana posade znatno smanjena zbog bolesti, umora, manjka kisika ili nekog drugog uzroka; i

4.

osigurava da svi članovi posade mogu međusobno komunicirati na zajedničkom jeziku.

BOP.BAS.035   Nadležnosti zapovjednika

Zapovjednik ima sljedeće nadležnosti:

(a)

izdavati sve zapovijedi i poduzimati sve odgovarajuće postupke za osiguravanje sigurnosti balona te osoba i imovine koji se njime prevoze; i

(b)

odbiti ukrcaj ili prijevoz osobe ili prtljage koji mogu predstavljati moguću opasnost za sigurnost balona ili osobe ili imovine koja se njime prevozi.

BOP.BAS.040   Odgovornosti članova posade

(a)

Svaki član posade odgovoran je za pravilno izvršavanje svojih dužnosti povezanih s upravljanjem balonom.

(b)

Članovi posade ne izvršavaju dužnosti na balonu kada su iz bilo kojeg razloga za to nesposobni, među ostalim zbog ozljede, bolesti, utjecaja lijekova, umora ili učinaka neke psihoaktivne tvari ili ako se iz nekog drugog razloga osjećaju nesposobnima.

(c)

Članovi posade prijavljuju zapovjedniku balona sljedeće:

1.

sve manjkavosti, zatajenja, kvarove ili oštećenja za koje vjeruju da mogu utjecati na plovidbenost ili siguran rad balona, uključujući sustave za slučaj nužde;

2.

sve nezgode.

(d)

Član posade koji obavlja dužnosti za više operatera dužan je:

1.

voditi vlastitu evidenciju o trajanju letova i razdobljima odmora, prema potrebi; i

2.

svakom operateru dostaviti podatke potrebne za planiranje aktivnosti u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu ograničenja vremena letenja i dužnosti te zahtjeva u pogledu odmora.

BOP.BAS.045   Usklađenost sa zakonima, propisima i postupcima

(a)

Zapovjednik i ostali članovi posade moraju poštovati zakone, propise i postupke država u kojima se operacije izvode.

(b)

Zapovjednik poznaje zakone, propise i postupke povezane s obavljanjem njegovih dužnosti, koji su propisani za područja koja treba preći, operativne površine koje treba upotrebljavati i povezane navigacijske uređaje za zračnu plovidbu.

BOP.BAS.050   Dokumenti, priručnici i informacije koje treba imati u zrakoplovu

(a)

Pri svakom letu, osim ako je određeno drukčije, nose se izvornici ili preslike svih sljedećih dokumenata, priručnika i informacija:

1.

operativnih ograničenja, uobičajenih, neuobičajenih i hitnih postupaka i ostalih relevantnih informacija koje su specifične za operativne karakteristike balona;

2.

pojedinosti o planu leta podnesenom ATS-u, kada je to potrebno u skladu s odjeljkom 4. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 923/2012 (2);

3.

trenutačnih i primjerenih aeronautičkih karata područja za planirani let.

(b)

Pri svakom letu nose se izvornici ili preslike svih sljedećih dokumenata, priručnika i informacija ili se pohranjuju u pomoćnom vozilu:

1.

potvrda o registraciji zrakoplova;

2.

svjedodžba o plovidbenosti, uključujući priloge;

3.

AFM ili jednakovrijedni dokument(i);

4.

dozvola za radio stanicu, ako je balon opremljen opremom za radiokomunikaciju u skladu s točkom (a) točke BOP.BAS.355;

5.

polica(-e) osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu trećim osobama;

6.

dnevnik plovidbe balona ili jednakovrijedni dokument(i);

7.

bilo koja druga dokumentacija koja može biti važna za let ili koju zahtijevaju država ili države preko kojih se obavlja let.

(c)

Kada to zatraži nadležno tijelo, zapovjednik ili operater stavljaju na raspolaganje tome nadležnom tijelu izvornu dokumentaciju u razdoblju koje je navelo nadležno tijelo, a koje nije kraće od 24 sata.

BOP.BAS.055   Opasni teret

(a)

Prijevoz opasnog tereta u balonu obavlja se u skladu sa zahtjevima iz Priloga 18. Čikaške konvencije, kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena tehničkim uputama.

(b)

Zapovjednik poduzima sve razumne mjere za sprječavanje nenamjernoga prijevoza opasnog tereta u balonu.

(c)

Razumne količine predmeta i tvari koji bi se mogli razvrstati kao opasni teret i koji se upotrebljavaju za olakšavanje sigurnosti leta, ako se prijevoz u balonu savjetuje kako bi se osigurala njihova pravodobna dostupnost u operativne svrhe, smatraju se odobrenima u skladu s točkom 2.2.1. podtočkom (a) dijela 1. tehničkih uputa, neovisno o tome moraju li se ti predmeti i tvari prenositi ili se planira njihova uporaba u vezi s određenim letom. Zapovjednik osigurava da se pakiranje i utovar tih predmeta i tvari u balon obavljaju na način kojim se rizici za članove posade, putnika i balon tijekom rada smanjuju na najmanju moguću mjeru.

(d)

Zapovjednik ili, ako on nije sposoban izvršavati svoje dužnosti, operater bez odlaganja izvješćuju istražno tijelo države u kojoj se dogodila nezgoda, hitne službe te države i sva druga tijela koja su imenovali ta država i nadležno tijelo, o svim nesrećama ili nezgodama povezanima s opasnim teretima.

BOP.BAS.060   Otpuštanje opasnog tereta

(a)

Zapovjednik ne smije otpuštati opasni teret dok leti balonom iznad naseljenih mjesta, gradova ili naselja ili iznad skupine ljudi na otvorenom.

(b)

Neovisno o točki (a), padobranci mogu izaći iz balona radi padobranske predstave nad naseljenim područjima ili iznad skupine ljudi na otvorenom uz nošenje dimnih uređaja koji su proizvedeni za tu svrhu.

BOP.BAS.065   Dnevnik leta balonom

Za svaki let ili niz letova u dnevnik leta ili istovjetni dokument upisuju se podaci o balonu, njegovoj posadi i svakom putovanju.

Odjeljak 2.

Operativni postupci

BOP.BAS.100   Uporaba operativnih površina

Zapovjednik upotrebljava samo operativne površine koje su prikladne za predmetnu vrstu balona i predmetnu operaciju.

BOP.BAS.105   Postupci za smanjenje buke

Zapovjednik uzima u obzir operativne postupke za smanjenje utjecaja buke sustava grijanja te istodobno osigurava da sigurnost ima prednost pred smanjivanjem buke.

BOP.BAS.110   Opskrba gorivom i balastom i njihovo planiranje

Zapovjednik započinje let samo ako je rezerva goriva ili balasta u balonu dostatna za osiguranje sigurnog slijetanja.

BOP.BAS.115   Davanje uputa putnicima

Zapovjednik osigurava da prije ili, ako je potrebno, tijekom leta putnici dobiju upute u vezi s uobičajenim, neuobičajenim i hitnim postupcima.

BOP.BAS.120   Prijevoz posebnih kategorija putnika

Zapovjednik osigurava da se osobe kojima su pri prijevozu balonom potrebni posebni uvjeti, pomoć ili uređaji prevoze pod uvjetima kojima se osigurava sigurnost balona i svih osoba ili imovine koje se njime prevoze.

BOP.BAS.125   Podnošenje plana leta pružatelju operativnih usluga u zračnom prometu

(a)

Ako pružatelju operativnih usluga u zračnom prometu (ATS) nije potrebno podnijeti plan leta jer nije potreban u skladu s točkom (b) točke SERA.4001 Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 923/2012, zapovjednik dostavlja potrebne informacije kako bi se, prema potrebi, omogućila aktivacija službi za uzbunjivanje.

(b)

U slučaju leta s operativne površine na kojoj nije moguće podnijeti plan leta službi ATS, iako je propisan u skladu s točkom (b) točke SERA.4001 Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 923/2012, zapovjednik ATS-u podnosi plan leta nakon uzlijetanja.

BOP.BAS.130   Priprema za let

Prije početka leta zapovjednik se upoznaje sa svim raspoloživim meteorološkim i zrakoplovnim podacima koji su primjereni za predviđeni let, a to uključuje sljedeće:

(a)

proučavanje raspoloživih aktualnih vremenskih izvještaja i prognoza;

(b)

planiranje alternativnog postupka za slučaj da se let ne može završiti po planu.

BOP.BAS.135   Pušenje u balonu

U balonu se ne smije pušiti ni u jednoj fazi leta, kao ni u neposrednoj blizini balona.

BOP.BAS.140   Prijevoz i uporaba oružja

(a)

Zapovjednik osigurava da nitko ne nosi i ne upotrebljava oružje u balonu.

(b)

Iznimno od točke (a), zapovjednik može dopustiti nošenje oružja i njegovu uporabu u balonu ako je to potrebno radi sigurnosti članova posade i putnika. U takvim slučajevima zapovjednik osigurava da je oružje osigurano kada se ne upotrebljava.

BOP.BAS.145   Meteorološki uvjeti

Zapovjednik zrakoplova započinje ili nastavlja let prema pravilima vizualnog letenja (VFR) samo ako najnoviji raspoloživi meteorološki podaci pokazuju da će vremenski uvjeti tijekom rute i na predviđenom odredištu pri predviđenom vremenu uporabe:

(a)

biti na razini ili iznad primjenjivih operativnih minimuma za letove prema pravilima VFR-a; i

(b)

biti unutar meteoroloških ograničenja navedenih u AFM-u.

BOP.BAS.150   Uvjeti za uzlijetanje

Zapovjednik provjerava prije uzlijetanja balona je li na operativnoj površini, prema najnovijim dostupnim informacijama, moguće sigurno uzlijetanje i odlazak.

BOP.BAS.155   Uvjeti za prilaženje i slijetanje

Osim u izvanrednim slučajevima, zapovjednik prije prilaženja provjerava jesu li uvjeti na predviđenoj operativnoj površini, u skladu s najnovijim dostupnim informacijama, takvi da omogućuju sigurno prilaženje i slijetanje.

BOP.BAS.160   Simulirane situacije tijekom leta

(a)

Zapovjednik dok prevozi putnike ne simulira situacije u kojima treba primijeniti neuobičajene ili hitne postupke.

(b)

Odstupajući od točke (a), zapovjednik može takve situacije simulirati tijekom operacija koje ne uključuju komercijalne operacije koje se obavljaju balonom, tj. tijekom letova za osposobljavanje s pilotima učenicima ili s putnicima, pod uvjetom da su putnici unaprijed primjereno obaviješteni o simulaciji i da su na nju pristali.

BOP.BAS.165   Raspolaganje gorivom tijekom leta

Zapovjednik u redovitim razmacima tijekom leta provjerava da količina iskoristivog goriva ili balasta koja je preostala tijekom leta nije manja od goriva ili balasta potrebnih za nastavljanje planiranog leta i planirane rezerve za slijetanje.

BOP.BAS.170   Punjenje gorivom kada su putnici u balonu

(a)

Punjenje balona gorivom ne obavlja se dok se u njemu nalaze putnici.

(b)

Odstupajući od točke (a), punjenje gorivom motora zračnih brodova uzgonjenih vrućim zrakom može se obavljati dok je zapovjednik u njima.

BOP.BAS.175   Sustav vezivanja

Kada je potreban sustav vezivanja u skladu s točkom BOP.BAS.320, zapovjednik se njime koristi barem tijekom sletanja.

BOP.BAS.180   Uporaba dodatnog kisika

Zapovjednik osigurava da:

(a)

svi članovi letačke posade koji su uključeni u obavljanje dužnosti neophodnih za siguran rad balona tijekom leta upotrebljavaju dodatni kisik svaki put kada bi, na visini planiranog leta, manjak kisika mogao uzrokovati smanjenje sposobnosti članova posade; i

(b)

dodatni kisik dostupan je putnicima kada bi manjak kisika mogao na njih štetno utjecati.

BOP.BAS.185   Operativna ograničenja noću

(a)

Baloni uzgonjeni vrućim zrakom:

1.

ne slijeću tijekom noći osim u hitnim slučajevima; i

2.

mogu poletjeti po noći, uz uvjet da nose dovoljno goriva ili balasta za slijetanje po danu.

(b)

Baloni uzgonjeni plinom i miješani baloni:

1.

ne slijeću tijekom noći osim u hitnim slučajevima ili kao mjera predostrožnosti; i

2.

mogu poletjeti po noći, uz uvjet da nose dovoljno goriva ili balasta za slijetanje po danu.

(c)

Zračnim brodovima uzgonjenima vrućim zrakom upravlja se u skladu s njihovim odobrenim pravilima vizualnog letenja (VFR) uz povezana ograničenja koja se odnose na noćno letenje i povezane informacije.

BOP.BAS.190   Specijalizirane operacije balonom — Procjena rizika i kontrolna lista

(a)

Prije započinjanja specijalizirane operacije balonom, zapovjednik provodi procjenu rizika, procjenjujući složenost aktivnosti radi utvrđivanja opasnosti i rizika povezanih s planiranom operacijom i, prema potrebi, uspostavlja mjere za njihovo ublažavanje.

(b)

Specijalizirana operacija balonom obavlja se u skladu s kontrolnom listom. Zapovjednik uspostavlja tu kontrolnu listu i osigurava da je primjerena za tu specijaliziranu aktivnost i balon koji se upotrebljava, na temelju procjene rizika i uzimajući u obzir sve zahtjeve utvrđene u ovom poddijelu. Kontrolna lista dostupna je zapovjedniku i članovima posade na svakom letu, ako je relevantna za izvršavanje njihovih dužnosti.

(c)

Zapovjednik redovito, prema potrebi, preispituje i ažurira kontrolnu listu kako bi na odgovarajući način uzeo u obzir procjene rizika.

Odjeljak 3.

Performanse i operativna ograničenja

BOP.BAS.200   Operativna ograničenja

Zapovjednik osigurava da, tijekom svih faza rada, balon ne prekoračuje ograničenja iz AFM-a ili jednakovrijednog dokumenta.

BOP.BAS.205   Vaganje

(a)

Vaganje balona obavlja proizvođač balona ili se ono obavlja skladu s Prilogom I. Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014.

(b)

Operater osigurava da je masa balona utvrđena stvarnim vaganjem prije prvog stavljanja u uporabu. Skupne učinke preinaka i popravaka na masu potrebno je uzeti u obzir i primjereno dokumentirati. Te informacije stavljaju se na raspolaganje zapovjedniku zrakoplova. Balon se mora ponovo izvagati ako učinci preinaka ili popravaka na masu nisu poznati.

BOP.BAS.210   Performanse — Općenito

Zapovjednik upravlja balonom samo ako su njegove performanse u skladu sa svim zahtjevima iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 923/2012 i sa svim ostalim ograničenjima koja se primjenjuju na let, zračni prostor ili operativne površine koje se upotrebljavaju te osigurava da se upotrebljava posljednje izdanje potrebnih tablica ili zemljovida.

Odjeljak 4.

Instrumenti i oprema

BOP.BAS.300   Instrumenti i oprema — Općenito

(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim odjeljkom odobravaju se u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 748/2012 ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1.

upotrebljavaju se za usklađivanje s točkama BOP.BAS.355 i BOP.BAS.360;

2.

trajno su postavljeni u balon.

(b)

Odstupajući od točke (a), za sljedeće instrumente ili opremu, kada se zahtijevaju ovim odjeljkom, nije potrebno odobrenje:

1.

instrument ili oprema koju upotrebljava letačka posada za utvrđivanje putanje leta;

2.

ručne prijenosne svjetiljke;

3.

točni mjerač vremena;

4.

pribor za prvu pomoć;

5.

oprema za preživljavanje i signaliziranje;

6.

oprema za pohranjivanje i raspodjelu dodatnog kisika;

7.

alternativni izvori paljenja;

8.

vatrogasni pokrivač ili vatrootporna cerada;

9.

ručni aparati za gašenje požara;

10.

uže za bacanje; i

11.

nož.

(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim odjeljkom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva ovim Prilogom, ali se nosi u balonu tijekom leta, ispunjavaju oba sljedeća zahtjeva:

1.

informacije koje se dostavljaju tim instrumentima ili opremom letačka posada ne upotrebljava za ispunjavanje bitnih zahtjeva u pogledu plovidbenosti iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008;

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost balona, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.

(d)

Instrumenti i oprema spremni su za uporabu ili su dostupni s mjesta na kojem sjedi član letačke posade koji ih treba upotrebljavati.

(e)

Sva zahtijevana oprema za hitne slučajeve mora biti lako dostupna za trenutačnu upotrebu.

BOP.BAS.305   Minimalni instrumenti i oprema za let

Let balonom ne započinje ako bilo koji instrument ili oprema potrebni za planirani let balonom nedostaju, neispravni su ili ne ispunjavaju potrebne funkcije.

BOP.BAS.310   Operativna svjetla

Baloni koji lete noću opremljeni su sljedećim:

(a)

sustavom svjetala za izbjegavanje sudara;

(b)

sredstvima za primjereno osvjetljenje svih instrumenata i opreme potrebnih za siguran rad balona;

(c)

ručnom prijenosnom svjetiljkom.

BOP.BAS.315   Instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

Baloni koji lete prema pravilima VFR-a danju opremljeni su sljedećim:

(a)

napravom za prikazivanje smjera zanošenja zbog vjetra;

(b)

napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

vremena u satima, minutama i sekundama;

2.

vertikalne brzine ako se zahtijeva u skladu s priručnikom o letenju zrakoplova (AFM); i

3.

barometarske visine ako se zahtijeva u skladu s AFM-om, zahtjevima za zračni prostor ili ako se visina treba nadzirati radi uporabe kisika.

BOP.BAS.320   Sustav za vezivanje

Baloni moraju biti opremljeni sustavom za vezivanje za zapovjednika ako je balon opremljen jednim od sljedećeg:

(a)

posebnim odjeljkom za zapovjednika;

(b)

oduškom ili odušcima za manevriranje.

BOP.BAS.325   Dodatni kisik

Baloni na letovima za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom BOP.BAS.180 moraju biti opremljeni napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika u koju je moguće pohraniti i iz nje raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

BOP.BAS.330   Pribor za prvu pomoć

(a)

Baloni moraju biti opremljeni priborom za prvu pomoć.

(b)

Pribor za prvu pomoć:

1.

mora biti lako dostupan za upotrebu; i

2.

dopunjuje se.

BOP.BAS.335   Ručni aparati za gašenje požara

Osim balona uzgonjenih plinom, baloni moraju biti opremljeni najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara.

BOP.BAS.340   Oprema za spašavanje i signalizaciju – Letovi iznad vode

Zapovjednik balona kojim se leti iznad vode utvrđuje, prije početka leta, rizike za preživljavanje osoba koje se prevoze balonom u slučaju prisilnog slijetanja. S obzirom na te rizike, zapovjednik utvrđuje treba li nositi opremu za spašavanje i signalizaciju.

BOP.BAS.345   Oprema za spašavanje i signalizaciju – Teškoće s potragom i spašavanjem

Baloni kojima se leti iznad područja na kojima bi potraga i spašavanje bili osobito teški moraju biti opremljeni opremom za spašavanje i signalizaciju primjerenom području koje je potrebno preletjeti.

BOP.BAS.350   Razna oprema

(a)

Baloni moraju biti opremljeni zaštitnim rukavicama za sve članove posade.

(b)

Miješani baloni, baloni uzgonjeni vrućim zrakom i zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom moraju biti opremljeni sljedećim:

1.

alternativnim i neovisnim izvorom paljenja;

2.

napravom za mjerenje i prikazivanje količine goriva;

3.

vatrogasnim pokrivačem ili vatrootpornom ceradom;

4.

užetom za bacanje najmanje dužine od 25 m.

(c)

Baloni uzgonjeni plinom moraju biti opremljeni sljedećim:

1.

nožem;

2.

užem za bacanje najmanje dužine od 20 m izrađenim od prirodnih vlakana ili elektrostatski vodljivog materijala.

BOP.BAS.355   Radiokomunikacijska oprema

(a)

Baloni moraju imati opremu za radiokomunikaciju kojom se omogućuje komunikacija potrebna u skladu s Dodatkom 4. Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 923/2012 i, ako se let održava u zračnom prostoru treće zemlje, s pravom treće zemlje.

(b)

Radiokomunikacijska oprema mora imati mogućnost komunikacije na zrakoplovnoj frekvenciji za hitne slučajeve, tj. na 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Transponder

Baloni moraju biti opremljeni transponderom za sekundarni nadzorni radar (SSR) sa svim zahtijevanim mogućnostima u skladu s točkom (b) točke SERA.6005 Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 923/2012 i, ako se let održava u zračnom prostoru treće zemlje, s pravom treće zemlje.

PODDIO ADD

DODATNI ZAHTJEVI U POGLEDU KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI

Odjeljak 1.

Opći organizacijski zahtjevi

BOP.ADD.001   Područje primjene

U skladu s člankom 3. ovim poddijelom utvrđuju se zahtjevi koje treba zadovoljiti, povrh zahtjeva iz poddijela BAS, svaki operater koji obavlja komercijalne operacije balonima, osim operatera iz članka 3. stavka 2. posljednjeg podstavka.

BOP.ADD.005   Odgovornosti operatera

(a)

Operater je odgovoran za rad balona u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008, sa zahtjevima iz ovog poddijela i s ovom deklaracijom.

(b)

Svaki se let obavlja u skladu s odredbama operativnog priručnika.

(c)

Operater osigurava da je njegov balon opremljen i da su svi članovi posade kvalificirani u skladu sa zahtjevima za predmetno područje i vrstu operacije.

(d)

Operater osigurava da svi članovi posade koji su raspoređeni za letačke operacije ili koji u njima izravno sudjeluju ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1.

da su ispravno osposobljeni i da su primili upute;

2.

da su svjesni pravila i postupaka povezanih sa svojim dužnostima;

3.

da su dokazali svoju sposobnost za obavljanje svojih pojedinačnih dužnosti;

4.

da su svjesni svojih odgovornosti i odnosa svojih zadaća s operacijom balona u cjelini.

(e)

Operater za svaku vrstu balona uspostavlja postupke i upute za sigurno upravljanje tim balonom, i u tim postupcima i uputama opisane su zadaće i odgovornosti članova posade za sve vrste operacija. Tim postupcima i uputama ne smije se zahtijevati da bilo koji član posade tijekom kritičnih faza leta obavlja bilo kakve druge aktivnosti osim onih koje su potrebne za siguran rad balona.

(f)

Operater osigurava da nadzor članova posade i osoblja uključenog u upravljanje balonom obavljaju osobe s odgovarajućim iskustvom i vještinama kako bi se osiguralo postizanje standarda navedenih u operativnom priručniku.

(g)

Operater osigurava da su svi članovi posade i osoblje uključeno u upravljanje balonom svjesni da se moraju pridržavati zakona, drugih propisa i procedura onih država u kojima se obavljaju operacije i kojima se uređuje obavljanje njihovih zadaća.

(h)

Operater određuje postupke planiranja leta kako bi osigurao sigurno obavljanje leta, uzimajući u obzir performanse balona, druga operativna ograničenja i relevantne očekivane uvjete na predviđenoj ruti i na predmetnim operativnim površinama. Ti se postupci uključuju u operativni priručnik.

BOP.ADD.010   Obavijest o alternativnim načinima usklađivanja

Operater, kada daje izjavu u skladu s točkom BOP.ADD.100, dostavlja nadležnom tijelu popis alternativnih načina usklađivanja (AltMoC), ako planira primjenjivati AltMoC za dokazivanje sukladnosti kada se to od njega traži u skladu s točkom BOP.BAS.010. Taj popis sadržava upućivanja na prihvatljive načine usklađivanja (AMC) koje zamjenjuju ako je Agencija donijela povezane AMC-ove.

BOP.ADD.015   Pristup

(a)

Za potrebe utvrđivanja usklađenosti s bitnim zahtjevima iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima iz ove Uredbe, operater svakoj osobi koju je nadležno tijelo ovlastilo odobrava pristup u bilo koje vrijeme svakom uređaju, balonu, dokumentu, evidenciji, podacima, postupcima ili svakom drugom materijalu koji je relevantan za aktivnost operatera obuhvaćenu područjem primjene ove Uredbe, neovisno o tome je li aktivnost ugovorena ili nije.

(b)

Pristup balonu, u slučaju komercijalnog prijevoza putnika balonom, uključuje mogućnost ulaska i boravka u balonu tijekom letačkih operacija, osim ako bi se time ugrozio let.

BOP.ADD.020   Nalazi

Nakon primitka obavijesti o nalazima nadležnog tijela u skladu s točkama ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 i ARO.GEN.360 Priloga II. Uredbi (EU) br. 965/2012, operater obavlja sve od navedenog:

(a)

utvrđuje temeljni uzrok neusklađenosti;

(b)

određuje plan korektivnih mjera;

(c)

dokazuje provedbu plana korektivnih mjera na zadovoljstvo nadležnog tijela u roku koji je navelo to tijelo u skladu s točkom ARO.GEN.350 Priloga II. Uredbi (EU) br. 965/2012.

BOP.ADD.025   Izvješćivanje o događajima

(a)

Operater uvodi, u okviru svojeg sustava upravljanja, sustav izvješćivanja o događajima kojim se predviđa obvezno i dobrovoljno izvješćivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(b)

Ne dovodeći u pitanje točku (a), operater obavješćuje nadležno tijelo i organizaciju odgovornu za projekt balona o bilo kakvoj neispravnosti, tehničkom kvaru, prekoračenju tehničkih ograničenja ili događaju koji bi mogao razjasniti netočne, nepotpune ili nejasne informacije sadržane u podacima utvrđenima u skladu s Uredbom Prilog I. (EU) br. 748/2012 ili o bilo kojem drugom događaju koji čini nezgodu, ali ne nesreću ili ozbiljnu nezgodu.

(c)

Operater poduzima potrebne mjere kako bi osigurao da zapovjednik, svi drugi članovi posade i svi članovi osoblja postupaju s skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4) u pogledu bilo koje ozbiljne nezgode ili nesreće povezane s operacijom balonom.

BOP.ADD.030   Sustav upravljanja

(a)

Operater uspostavlja, primjenjuje i održava sustav upravljanja, koji uključuje sve navedeno u nastavku:

1.

jasno definirane dužnosti i odgovornosti u čitavoj organizaciji operatera, uključujući direktnu odgovornost za sigurnost od strane odgovornog rukovoditelja;

2.

opis sveobuhvatnih filozofija i načela operatera u pogledu sigurnosti, što se naziva sigurnosnom politikom;

3.

identificiranje opasnosti u pogledu zrakoplovne sigurnosti koje proizlaze iz aktivnosti operatera, ocjenu tih opasnosti i upravljanje povezanim rizicima, uključujući, prema potrebi, poduzimanje mjera za ublažavanje rizika i provjeravanje učinkovitosti tih mjera;

4.

održavanje osposobljenosti i stručnosti osoblja za obavljanje njihovih zadaća;

5.

dokumentaciju o svim ključnim postupcima sustava upravljanja, uključujući postupak upoznavanja osoblja s njihovim odgovornostima, i postupak za izmjene te dokumentacije;

6.

funkciju praćenja sukladnosti operatera s relevantnim zahtjevima iz ovog Priloga. Takvo praćenje sukladnosti uključuje sustav povratnih informacija o nalazima koje se dostavljaju odgovornom rukovoditelju operatera, kako bi se, prema potrebi, osigurala učinkovita provedba korektivnih mjera;

7.

postupke potrebne za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz članaka 4., 5., 6. i 13. Uredbe (EU) br. 376/2014.

(b)

Sustav upravljanja odgovara veličini operatera te prirodi i složenosti njegovih aktivnosti, uzimajući u obzir opasnosti i povezane rizike svojstvene tim aktivnostima.

BOP.ADD.035   Ugovorene aktivnosti

Kada ugovara dio svoje aktivnosti koja je obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe, operater je odgovoran za osiguravanje da organizacija s kojom je sklopljen ugovor izvršava aktivnosti u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima iz ove Uredbe. Operater osigurava da se nadležnom tijelu, radi utvrđivanja usklađenosti s primjenjivim zahtjevima, omogući pristup organizaciji s kojom je sklopljen ugovor.

BOP.ADD.040   Zahtjevi za osoblje

(a)

Operater imenuje odgovornog rukovoditelja koji je nadležan osigurati da se sve aktivnosti obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe mogu financirati i obavljati u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima iz ove Uredbe. Odgovorni rukovoditelj odgovoran je za uspostavljanje i održavanje djelotvornog sustava upravljanja.

(b)

Operater:

1.

utvrđuje odgovornosti osoblja za sve zadaće i aktivnosti koje treba obavljati;

2.

mora imati dovoljno kvalificiranog osoblja za obavljanje tih zadaća i aktivnosti; i

3.

mora voditi odgovarajuću evidenciju o iskustvu, kvalifikacijama i osposobljavanju svojeg osoblja.

(c)

Operater imenuje jednu ili više osoba odgovornih za upravljanje i nadzor nad sljedećim područjima:

1.

letačke operacije;

2.

zemaljske operacije;

3.

kontinuirana plovidbenost u skladu s Uredbom (EU) br. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Zahtjevi u pogledu infrastrukture

Operater mora imati infrastrukturu koja je dostatna za izvršavanje svih zadaća i aktivnosti potrebnih za osiguravanje usklađenosti s bitnim zahtjevima iz Priloga IV. Uredbi (EZ) 216/2008 i sa zahtjevima iz ove Uredbe i za upravljanje njima.

Odjeljak 2.

Izjava, plovidbenost i zakup s posadom ili bez posade

BOP.ADD.100   Izjava

(a)

U izjavi iz članka 3. stavka 2. drugog podstavka operater potvrđuje da ispunjava i da će i dalje ispunjavati bitne zahtjeve iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeve iz ove Uredbe.

(b)

Operater uključuje u tu izjavu sve sljedeće informacije:

1.

svoj naziv;

2.

mjesto gdje se nalazi njegovo glavno mjesto poslovanja;

3.

ime i kontaktne podatke odgovornog rukovoditelja operatera;

4.

datum početka komercijalnih operacija i, prema potrebi, datum promjene postojeće komercijalne operacije;

5.

za sve balone koji se upotrebljavaju za komercijalne operacije: vrstu balona, registraciju, glavnu bazu, vrstu operacija i organizaciju za upravljanje kontinuiranom plovidbenosti.

(c)

Prema potrebi, operater prilaže deklaraciji popis alternativnih načina usklađivanja (AltMoC), u skladu s točkom BOP.ADD.010.

(d)

Operater sastavlja izjavu na obrascu iz Dodatka ovom Prilogu.

BOP.ADD.105   Izmjene izjave i prestanak komercijalnih operacija

(a)

Operater bez odgode obavješćuje nadležno tijelo o promjenama okolnosti koje utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeva iz ove Uredbe, u odnosu na stanje tih okolnosti kakvo je bilo dostavljeno nadležnom tijelu, te o svim promjenama u pogledu informacija iz točke BOP.ADD.100(b) i popisa alternativnih načina usklađivanja iz točke BOP.ADD.100(c), koji su uključeni u izjavu ili joj priloženi.

(b)

Operater bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo o prestanku obavljanja komercijalnih operacija balonima.

BOP.ADD.110   Zahtjevi u pogledu plovidbenosti

Za balon se izdaje svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 ili, u slučaju balona registriranog u trećoj zemlji, on je podložan ugovoru o zakupu s posadom ili o zakupu bez posade, u skladu s točkom BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Zakup balona registriranog u trećoj zemlji s posadom ili bez posade

(a)

Operater obavješćuje nadležno tijelo o svim ugovorima o zakupu s posadom ili bez posade balona registriranog u trećoj zemlji.

(b)

Ako se na balon registriran u trećoj zemlji primjenjuje sporazum o zakupu s posadom, operater osigurava da je stupanj sigurnosti koji proizlazi iz primjene standarda sigurnosti u pogledu kontinuirane plovidbenosti i letačkih operacija koji se primjenjuju na operatera balona iz treće zemlje barem jednak stupnju sigurnosti koji proizlazi iz primjene zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1321/2014 i ove Uredbe.

(c)

Ako se na balon registriran u trećoj zemlji primjenjuje ugovor o zakupu bez posade, operater osigurava usklađenost s bitnim zahtjevima koji se odnose na kontinuiranu plovidbenost utvrđenima u Prilozima I. i IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima iz ove Uredbe.

Odjeljak 3.

Priručnici i evidencija

BOP.ADD.200   Operativni priručnik

(a)

Operater uspostavlja operativni priručnik.

(b)

Sadržaj operativnog priručnika temelji se na zahtjevima iz ovog Priloga i ne smije biti u suprotnosti s informacijama iz izjave operatera.

(c)

Operativni priručnik može se uspostaviti kao više zasebnih dijelova.

(d)

Svim zaposlenicima operatera osigurava se jednostavan pristup dijelovima operativnog priručnika koji se odnose na njihove zadaće.

(e)

Operativni priručnik redovito se ažurira. Svi zaposlenici operatera obavješćuju se o svim izmjenama operativnog priručnika koji se odnose na izvršavanje njihovih zadaća.

(f)

Operater osigurava da su sve informacije koje se upotrebljavaju kao osnova za sadržaj operativnog priručnika i njegove izmjene točno navedene u operativnom priručniku.

(g)

Operater osigurava da sve osoblje razumije jezik na kojem su napisani oni dijelovi operativnog priručnika koji se odnose na njihove zadaće. Sadržaj operativnog priručnika prikazuje se tako da ga se može koristiti bez poteškoća.

BOP.ADD.205   Vođenje evidencije

(a)

Operater uspostavlja sustav vođenja evidencije kojim se osigurava odgovarajuće pohranjivanje evidencije i pouzdana sljedivost njegovih djelatnosti.

(b)

Format evidencije određuje se u postupcima ili priručnicima operatera.

Odjeljak 4.

Letačka posada

BOP.ADD.300   Sastav letačke posade

(a)

Osnovni sastav letačke posade naveden je u AFM-u ili operativnim ograničenjima propisanima za balon.

(b)

Letačka posada uključuje dodatne članove letačke posade kada je to propisano u skladu s vrstom operacije. Broj članova letačke posade ne smije biti manji od broja navedenog u operativnom priručniku.

(c)

Svi članovi letačke posade moraju imati licencu i ovlaštenja, koji su izdani ili prihvaćeni u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 1178/2011 i koji su primjereni zadaćama koje su im dodijeljene.

(d)

Članove letačke posade može tijekom leta, na njihovoj dužnosti za komandama, zamijeniti drugi primjereno kvalificirani član letačke posade.

(e)

Kada se koristi uslugama članova letačke posade koji rade kao ugovorni djelatnici ili na nepuno radno vrijeme, operater provjerava jesu li ispunjeni svi sljedeći zahtjevi:

1.

zahtjevi iz ovog poddijela;

2.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1178/2011, uključujući zahtjeve o nedavnom iskustvu;

3.

ograničenja u pogledu vremena letenja i vremena na dužnosti te zahtjevi u pogledu odmora u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice u kojoj operater ima glavno mjesto poslovanja, uzimajući u obzir sve usluge koje član letačke posade pruža drugim operaterima.

BOP.ADD.305   Imenovanje zapovjednika

(a)

Operater jednog pilota među članovima letačke posade imenuje zapovjednikom.

(b)

Operater imenuje člana letačke posade zapovjednikom samo ako ispunjava sljedeće uvjete:

1.

kvalificiran je djelovati kao zapovjednik u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 1178/2011;

2.

ima najmanje onu razinu iskustva koja je navedena u operativnom priručniku; i

3.

ima primjereno znanje o području iznad kojeg se leti.

BOP.ADD.310   Pružanje osposobljavanja i obavljanje provjera

Osposobljavanje i provjera članova letačke posade koji su potrebni u skladu s točkom BOP.ADD.315 provode se kako slijedi:

(a)

u skladu s programima osposobljavanja i nastavnim planovima koje određuje operater u operativnom priručniku;

(b)

pruža ih primjereno kvalificirano osoblje i u pogledu osposobljavanja i provjere za let, osobe kvalificirane u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 1178/2011.

BOP.ADD.315   Periodično osposobljavanje i provjeravanje

(a)

Svaki član letačke posade pohađa svake 2 godine periodično osposobljavanje koje se obavlja tijekom leta i na tlu, primjereno vrsti balona kojim upravlja, uključujući osposobljavanje o smještaju i uporabi sve opreme za hitne slučajeve i sigurnosne opreme u balonu.

(b)

Svaki član letačke posade prolazi provjeru stručnosti operatera kako bi dokazao svoju sposobnost za provođenje uobičajenih, neuobičajenih i hitnih postupaka, koja obuhvaća bitne aspekte povezane sa specijaliziranim zadacima opisanima u operativnom priručniku. Pri obavljanju tih provjera vodi se računa o članovima posade koji obavljaju operacije po noći u skladu s VFR-om.

(c)

Provjera stručnosti operatera valjana je 24 kalendarska mjeseca, počevši od kraja mjeseca tijekom kojeg je obavljena provjera ili, ako se provjera obavlja u roku od posljednja 3 mjeseca razdoblja valjanosti prethodne provjere, od posljednjeg dana valjanosti te prethodne provjere.

Odjeljak 5.

Opći operativni zahtjevi

BOP.ADD.400   Odgovornosti zapovjednika

Zapovjednik ispunjava sljedeće:

(a)

odgovarajuće zahtjeve operatera u pogledu sustava izvješćivanja o događajima iz točke BOP.ADD.025;

(b)

sve zahtjeve povezane s ograničenjima u pogledu vremena provedenog na letu i na dužnosti te trajanjem odmora u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja operatera.

BOP.ADD.405   Nadležnosti zapovjednika

Neovisno o točki BOP.BAS.035, operater poduzima sve razumne mjere kako bi osigurao da sve osobe koje se prevoze balonom poštuju sve zakonite naredbe koje izdaje zapovjednik balona u svrhu osiguravanja sigurnosti balona, osoba i stvari koje se njime prevoze i osoba i stvari na tlu.

BOP.ADD.410   Dodatni član posade balona

Ako se balonom prevozi više od 19 putnika, u balonu mora biti prisutan najmanje jedan dodatni član posade povrh posade propisane točkama (a) i (b) točke BOP.ADD.300, kako bi mogao pomoći putnicima u izvanrednim slučajevima. Taj dodatni član posade mora biti dostatno iskusan i odgovarajuće osposobljen.

BOP.ADD.415   Fizička spremnost povezana s ronjenjem i davanjem krvi

Nakon ronjenja ili davanja krvi članovi posade ne smiju obavljati nikakve dužnosti na balonu za obavljanje kojih bi njihova fizička spremnost mogla biti smanjena.

BOP.ADD.420   Zajednički jezik

Operater osigurava da svi članovi posade mogu međusobno komunicirati na zajedničkom jeziku.

BOP.ADD.425   Psihoaktivne tvari

Operater poduzima sve razumne mjere kako bi osigurao da nijedna osoba ne ulazi u balon niti se u njemu nalazi ako je pod utjecajem psihoaktivnih tvari u takvoj mjeri da bi njezina nazočnost mogla ugroziti sigurnost balona, osobe ili stvari koje se njime prevoze ili osoba ili stvari na tlu.

BOP.ADD.430   Ugrožavanje

Operater poduzima sve razumne mjere kako bi osigurao da niti jedna osoba namjerno, nesmotreno ili zbog nemara postupa, ili propusti postupiti, na način da je posljedica tog postupanja ili nepostupanja sljedeće:

(a)

ugrožavanje balona ili osobe u njemu ili na zemlji; ili

(b)

uzrokovanje ili omogućavanje da balon ugrozi bilo koju osobu ili imovinu.

BOP.ADD.435   Dokumenti, priručnici i informacije koje treba imati u balonu

(a)

Pri svakom letu nose se izvornici ili preslike svih sljedećih dokumenata, priručnika i informacija:

1.

izjava operatera;

2.

informacije o službama potrage i spašavanja za područje predviđenog leta;

3.

operativni plan leta.

(b)

Izvornici svih sljedećih dokumenata, priručnika i informacija pohranjuju se na sigurnom mjestu, a ne u balonu tijekom leta:

1.

dokumenti, priručnici i informacije iz točke (a), kada se njihove preslike nalaze u balonu tijekom leta;

2.

važeći dijelovi operativnog priručnika ili standardnih operativnih postupaka koji se odnose na dužnosti članova posade, a koji su im lako dostupni;

3.

popisi putnika, kada se prevoze putnici;

4.

dokumentacija o masi iz točke (c) točke BOP.ADD.600.

(c)

Kada to zatraži nadležno tijelo, zapovjednik ili operater stavljaju na raspolaganje tom nadležnom tijelu izvornu dokumentaciju, priručnike i informacije u roku koji je navelo nadležno tijelo, a koji nije kraći od 24 sata.

BOP.ADD.440   Opasni teret

Operater:

(a)

uspostavlja postupke kako bi osigurao da su poduzete sve razumne mjere za sprečavanje nenamjernog unošenja opasnog tereta u balon; i

(b)

pruža članovima posade potrebne informacije kako bi oni mogli primjereno izvršavati svoje dužnosti povezane s opasnim teretom koji se prevozi ili se planira prevoziti balonom.

Odjeljak 6.

Operativni postupci

BOP.ADD.500   Izračuni goriva ili balasta

Operater osigurava unošenje izračuna rezerva goriva ili balasta u operativni plan leta.

BOP.ADD.505   Prijevoz posebnih kategorija putnika

Zapovjednik uspostavlja postupke za prijevoz osoba kojima su pri prijevozu balonom potrebni posebni uvjeti, pomoć ili uređaji pod uvjetima kojima se osigurava sigurnost balona i svih osoba ili imovine koje se njime prevoze.

BOP.ADD.510   Komercijalne specijalizirane operacije balonom — standardni operativni postupci

Neovisno o točki BOP.BAS.190:

(a)

Prije započinjanja komercijalne specijalizirane operacije balonom operater provodi procjenu rizika pri čemu procjenjuje složenost planirane operacije radi utvrđivanja opasnosti i povezanih rizika operacije i, ako je to potrebno, uspostavljanja mjera za njihovo ublažavanje.

(b)

Na temelju procjene rizika operater prije započinjanja komercijalne specijalizirane operacije balonom uspostavlja standardne operativne postupke (SOP) koji su primjereni za planiranu operaciju i balon koji se upotrebljava. Standardni operativni postupci dio su operativnog priručnika ili su propisani u zasebnom dokumentu. Operater redovito preispituje i ažurira standardne operativne postupke kada je to nužno kako bi primjereno uzeo u obzir procjenu rizika.

(c)

Operater osigurava da se komercijalne specijalizirane operacije balonom obavljaju u skladu sa standardnim operativnim postupcima.

Odjeljak 7.

Performanse i operativna ograničenja

BOP.ADD.600   Sustav za određivanje mase

(a)

Operater uspostavlja sustav kojim utvrđuje na koji se način sljedeće stavke točno određuju za svaki let kako bi se zapovjedniku omogućilo da provjeri poštuju li se ograničenja iz AFM-a:

1.

masa praznog balona;

2.

masa tereta koji se prevozi;

3.

masa utočenog goriva ili balasta;

4.

masa pri polijetanju;

5.

opterećenje balona obavljeno pod nadzorom zapovjednika ili kvalificiranog osoblja;

6.

priprema dokumentacije i raspolaganje njome.

(b)

Zapovjednik mora moći replicirati izračun mase na osnovi elektroničkih izračuna.

(c)

Dokumentacija o masi, u kojoj su navedene stavke iz točke (a), priprema se prije svakog leta i dokumentira u operativnom planu leta.


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (SL L 281, 13.10.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.)

(4)  Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (SL L 295, 12.11.2010., str. 35.).


Dodatak

Image Tekst slike Image Tekst slike