3.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 61/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/316

оd 2. ožujka 2018.

o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 3. ožujka 2018.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183.,

budući da:

(1)

Člankom 1. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 642/2010 (2) propisuje se da je uvozna carina na proizvode obuhvaćene oznakama KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (sjeme obične pšenice), ex 1001 99 00 (obična pšenica visoke kakvoće osim za sjetvu), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00 jednaka interventnoj cijeni koja vrijedi za te proizvode pri uvozu, uvećanoj za 55 % te umanjenoj za uvoznu cijenu CIF koja se primjenjuje na predmetnu pošiljku. Međutim, ta carina ne smije biti veća od carinske stope Zajedničke carinske tarife.

(2)

Člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 642/2010 propisuje se da se za izračun uvozne carine iz stavka 1. tog članka za proizvode iz tog stavka redovito utvrđuju reprezentativne uvozne cijene CIF.

(3)

U skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 uvozna cijena na temelju koje se izračunava uvozna carina za proizvode iz članka 1. stavka 1. navedene Uredbe jest dnevna reprezentativna uvozna cijena CIF koja se određuje na način predviđen u članku 5. navedene Uredbe.

(4)

Od 21. rujna 2017. uvozna carina na proizvode podrijetlom iz Kanade i obuhvaćene oznakama KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (obična pšenica visoke kakvoće osim za sjetvu), 1002 10 00 i 1002 90 00 izračunava se u skladu s člankom 2. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 642/2010.

(5)

Potrebno je odrediti uvozne carine za razdoblje od 3. ožujka 2018. koje će se primjenjivati do određivanja i stupanja na snagu novih uvoznih carina.

(6)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 642/2010 ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Od 3. ožujka 2018. uvozne carine za sektor žitarica navedene u članku 1. stavku 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 jesu uvozne carine određene u Prilogu I. ovoj Uredbi na temelju informacija sadržanih u Prilogu II.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 642/2010 od 20. srpnja 2010. o pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu uvoznih carina za sektor žitarica (SL L 187, 21.7.2010., str. 5.).


PRILOG I.

Uvozne carine za proizvode iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 koje se primjenjuju od 3. ožujka 2018.

Oznaka KN

Opis robe

Uvozne carine (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

Sjeme tvrde PŠENICE

0,00

1001 19 00

Tvrda PŠENICA visoke kakvoće, osim za sjetvu

0,00

srednje kvalitete, osim za sjetvu

0,00

niske kvalitete, osim za sjetvu

0,00

ex 1001 91 20

Sjeme obične PŠENICE

0,00

ex 1001 99 00

Obična PŠENICA visoke kvalitete, osim za sjetvu

0,00

1002 10 00

Sjeme RAŽI

0,00

1002 90 00

RAŽ, osim za sjetvu

0,00

1005 10 90

KUKURUZ za sjetvu, osim hibrida

0,00

1005 90 00

KUKURUZ, osim za sjetvu (3)

0,00

1007 10 90

SIRAK u zrnu, osim hibrida za sjetvu

0,00

1007 90 00

SIRAK u zrnu, osim za sjetvu

0,00


(1)  Uvozniku se u skladu s člankom 2. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 642/2010 može smanjiti carina za:

3 EUR po toni ako se luka iskrcaja nalazi na Sredozemlju (iza Gibraltarskih vrata) ili na Crnom moru i ako roba u Uniju stiže preko Atlantskog oceana ili Sueskog kanala,

2 EUR po toni ako se luka iskrcaja nalazi u Danskoj, Estoniji, Irskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Finskoj, Švedskoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili na atlantskoj obali Iberijskog poluotoka i ako roba stiže u Uniju preko Atlantskog oceana.

(2)  Carina na proizvode podrijetlom iz Kanade i obuhvaćene oznakama KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (obična pšenica visoke kakvoće osim za sjetvu), 1002 10 00 i 1002 90 00 izračunava se u skladu s člankom 2. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 642/2010.

(3)  Uvoznik može koristiti paušalno smanjenje od 24 EUR po toni ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 3. Uredbe (EU) br. 642/2010.


PRILOG II.

ČIMBENICI ZA IZRAČUNAVANJE CARINA UTVRĐENIH U PRILOGU I.

1.

Prosječne vrijednosti za referentno razdoblje iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obična pšenica (1)

Kukuruz

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

194,602

118,235

Premija za Meksički zaljev

84,909

21,861

Premija za Velika jezera

2.

Prosječne vrijednosti za referentno razdoblje iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 642/2010:

Troškovi vozarine: Meksički zaljev – Rotterdam:

17,619 EUR/t

Troškovi vozarine: Velika jezera – Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premija od 14 EUR/t uključena (članak 5. stavak 3. Uredbe (EU) br. 642/2010).