27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/292

оd 26. veljače 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija i pomoći među nadležnim tijelima u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zlouporabi tržišta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (1), a posebno njezin članak 25. stavak 9.,

budući da:

(1)

Kako bi se tijelima koja su Uredbom (EU) br. 596/2014 određena kao nadležna tijela omogućila učinkovita i pravovremena suradnja i razmjena informacija te uzajamno pružanje pune pomoći za potrebe te Uredbe, primjereno je utvrditi zajedničke postupke i obrasce koje će nadležna tijela upotrebljavati za razmjenu informacija i pomoć, među ostalim za podnošenje zahtjeva za pomoć, za potvrde primitka te odgovore na takve zahtjeve.

(2)

Razmjena informacija u pisanom obliku trebala bi nadležnom tijelu pomoći pri obavljanju njegovih dužnosti. Prema potrebi može doći i do usmene komunikacije, čak i prije slanja pisanog zahtjeva, kako bi se pružilo informacije o budućem zahtjevu za pomoć i raspravilo o potencijalnim preprekama pružanju pomoći. U hitnim slučajevima potrebno je dopustiti i usmeno podnošenje zahtjeva za pomoć, ako razlog za hitnost nije kasno poduzimanje radnje od strane podnositelja zahtjeva.

(3)

Uredbom (EU) br. 596/2014 utvrđeno je da nadležna tijela trebaju razmjenjivati informacije i pružati pomoć. Zahtjevi za pomoć bi, koliko je to moguće, trebali uključivati uzimanje izjave ili provedbu izravnog nadzora ili istrage samo u slučajevima kada običan zahtjev za razmjenu informacija nije dovoljan. Očekuje se da će nadležno tijelo prije podnošenja zahtjeva za pomoć nadležnom tijelu druge države članice poduzeti sve radnje koje razumno može poduzeti u vlastitoj nadležnosti, uzimajući pritom u obzir da ono možda neće razumno moći iscrpiti sve istražne metode prije podnošenja zahtjeva.

(4)

Nezatražena pomoć trebala bi se pružati u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014, uključujući na dobrovoljnoj osnovi, kada nadležno tijelo države članice smatra da informacije koje posjeduje mogu biti korisne drugom nadležnom tijelu.

(5)

Zahtjev za pomoć u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 trebao bi sadržavati dovoljne informacije o temi zahtjeva, uključujući i razlog za njegovo podnošenje te kontekst u kojem se podnosi, da tijelo primatelj zahtjeva može učinkovito i brzo obraditi zahtjev. Ako su zatražene informacije nužne kako bi tijelo podnositelj zahtjeva moglo izvršiti svoje dužnosti, navođenje činjenica koje su temelj za sumnju ne bi se smjelo smatrati preduvjetom za pružanje pomoći.

(6)

Osim upotrebe obrazaca za podnošenje zahtjeva za pomoć ili za odgovaranje na njega, postupci za suradnju trebali bi tijekom cijelog postupka omogućiti i olakšati komunikaciju, savjetovanje i interakciju tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva, kako bi se osiguralo učinkovitu obradu zahtjeva za informacije ili pomoć. Ti bi postupci nadležnim tijelima također trebali omogućiti međusobno dostavljanje povratnih informacija o korisnosti primljene informacije ili pomoći, o ishodu predmeta u odnosu na koji je pomoć zatražena i svim problemima na koje su naišli pri pružanju takvih informacija ili pomoći.

(7)

Postupcima i obrascima za razmjenu informacija i pomoći trebala bi se osigurati povjerljivost razmijenjenih ili prenesenih informacija i poštovanje pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka.

(8)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(9)

ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala moguće povezane troškove i koristi uvođenja postupaka i obrazaca koje bi relevantna nadležna tijela trebala upotrebljavati jer bi to bilo nerazmjerno u odnosu na njihov opseg i učinak, s obzirom na to da bi njihovi adresati bili samo nacionalna nadležna tijela država članica, a ne sudionici na tržištu.

(10)

ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala koja je osnovana u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(11)

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, i uzimajući u obzir da se Uredba (EU) br. 596/2014 već primjenjuje, potrebno je da ova Uredba odmah stupi na snagu i počne se primjenjivati;

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicija

Za potrebe ove Uredbe „sigurna elektronička sredstva” znači sredstva elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalno sažimanje), pohranu i prijenos podataka upotrebom žica, radija, optičke tehnologije ili bilo kojeg drugog elektromagnetskog sredstva kojim se osigurava održavanje potpunosti, integriteta i povjerljivosti informacija tijekom prijenosa.

Članak 2.

Kontaktne točke

1.   Nadležna tijela određuju kontaktne točke za potrebe ove Uredbe.

2.   Nadležna tijela podatke za kontakt kontaktnih točaka dostavljaju Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA-i) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Prema potrebi ESMA-i dostavljaju ažurirane informacije.

3.   ESMA vodi popis kontaktnih točaka koje su nadležna tijela odredila u skladu sa stavkom 1. te taj popis po potrebi ažurira kako bi se nadležna tijela mogla njime koristiti.

Članak 3.

Zahtjev za pomoć

1.   Tijelo podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za pomoć u pisanom obliku poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima. Zahtjev upućuje kontaktnoj točki koju je tijelo primatelj zahtjeva odredilo u skladu s člankom 2.

2.   Nadležno tijelo pri traženju pomoći upotrebljava obrazac iz Priloga I. i u njemu:

(a)

podrobno navodi pojedinosti relevantnih informacija koje tijelo podnositelj zahtjeva traži od tijela primatelja zahtjeva;

(b)

navodi, prema potrebi, sva pitanja koja se odnose na povjerljivost informacija koje se mogu dobiti.

3.   Tijelo podnositelj zahtjeva može radi potkrepe zahtjeva priložiti sve dokumente ili popratne materijale koje smatra potrebnim.

4.   U hitnim slučajevima tijelo podnositelj zahtjeva može usmeno podnijeti zahtjev za pomoć. Taj je usmeni zahtjev naknadno potrebno pisano potvrditi što je prije moguće na način naveden u stavku 1., osim ako se s tijelom primateljem zahtjeva ne dogovori drugačije.

Članak 4.

Potvrda o primitku

Tijelo primatelj zahtjeva u roku od 10 dana od primitka pisanog zahtjeva za pomoć poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima kontaktnoj točki određenoj u skladu s člankom 2. dostavlja potvrdu o primitku, ako u zahtjevu nije drugačije navedeno. Ta potvrda o primitku izrađuje se s pomoću obrasca iz Priloga II. i, kad je to moguće, uključuje naznaku predviđenog datuma odgovora.

Članak 5.

Odgovor na zahtjev za pomoć

1.   Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev za pomoć odgovara u pisanom obliku poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima. Ako u zahtjevu nije drugačije navedeno, odgovor je naslovljen na kontaktnu točku određenu u skladu s člankom 2.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev za pomoć odgovara s pomoću obrasca iz Priloga III. i u njemu:

(a)

što prije zahtijeva dodatna objašnjenja u bilo kojem obliku ako je u nedoumici u pogledu toga kakve se informacije konkretno traže;

(b)

poduzima sve razumne mjere u okviru svojih ovlasti kako bi pružilo zatraženu pomoć;

(c)

izvršava zahtjeve za pomoć osiguravajući brzu provedbu svih potrebnih regulatornih mjera, uzimajući u obzir složenost zahtjeva te potrebu za uključivanjem trećih strana ili nekog drugog nadležnog tijela.

3.   Ako tijelo primatelj zahtjeva u cijelosti ili djelomično odbije postupiti po zahtjevu za pomoć, o toj odluci čim prije usmeno ili pismeno obavještava tijelo podnositelja zahtjeva. Tijelo primatelj zahtjeva također dostavlja pisani odgovor sastavljen u skladu sa stavkom 1. u kojem navodi na temelju kojih iznimaka iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 596/2014 je odbilo zahtjev.

Članak 6.

Postupci za slanje i obradu zahtjeva za pomoć

1.   Tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva komuniciraju o zahtjevu za pomoć i odgovoru na njega na najažurniji način i uzimajući u obzir povjerljivost, rokove za korespondenciju, količinu materijala koje se dostavlja te jednostavnost pristupa informacijama za tijelo podnositelja zahtjeva. Tijelo podnositelj zahtjeva odmah odgovara na zahtjev za objašnjenje koji mu uputi tijelo primatelj zahtjeva.

2.   Kada tijelo primatelj zahtjeva postane svjesno okolnosti koje mogu dovesti do kašnjenja u odnosu na predviđeni datum odgovora koje bi bilo duže od 10 radnih dana, ono o tome odmah obavještava tijelo podnositelja zahtjeva.

3.   Tijelo primatelj zahtjeva prema potrebi redovito dostavlja povratne informacije o napretku postignutom u pogledu zahtjeva na koji još nije odgovorilo, uključujući revidirane procjene ciljnog datuma odgovora tijelu podnositelju zahtjeva.

4.   Ako tijelo podnositelj zahtjeva naznači da je njegov zahtjev hitan, nadležna tijela dogovaraju učestalost kojom će tijelo primatelj zahtjeva slati obavijesti o napretku tijelu podnositelju zahtjeva.

5.   Tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva zajednički rješavaju moguće poteškoće tijekom obrade zahtjeva.

Članak 7.

Postupci za zahtjeve za uzimanje izjave osobe

1.   Ako tijelo podnositelj zahtjeva u kontekstu istrage ili nadzora u svoj zahtjev uključi i uzimanje izjave od bilo koje osobe, tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva u okviru postojećih pravnih ograničenja i razlika u pogledu postupovnih zahtjeva procjenjuju i uzimaju u obzir sljedeće:

(a)

prava osoba od kojih će se uzeti izjava, uključujući prema potrebi i pravo da ne inkriminiraju same sebe;

(b)

vrstu sudjelovanja osoblja tijela podnositelja zahtjeva (kao promatrač ili aktivni sudionik);

(c)

ulogu osoblja tijela primatelja zahtjeva i tijela podnositelja zahtjeva pri uzimanju izjave;

(d)

ima li osoba od koje se izjava uzima pravo na pomoć pravnog zastupnika i ako ima opseg njegove pomoći tijekom uzimanja izjave, među ostalim i u vezi s evidencijama ili izvješćima o izjavi;

(e)

uzima li se izjava na dobrovoljnoj osnovi ili pod prisilom, ako takva razlika postoji;

(f)

je li na temelju informacija dostupnih u vrijeme podnošenja zahtjeva osoba od koje se izjava uzima svjedok ili predmet istrage, ako takva razlika postoji;

(g)

je li na temelju informacija dostupnih u vrijeme podnošenja zahtjeva poznato može li se i hoće li se izjava upotrijebiti u kaznenom postupku;

(h)

dopuštenost izjave u području nadležnosti tijela podnositelja zahtjeva;

(i)

snimanje izjave i primjenjive postupke, među ostalim i to hoće li se izjava unijeti u zapisnik doslovno ili u sažetom obliku ili će biti zabilježena audio ili audiovizualnom snimkom;

(j)

postupke ovjere ili potvrđivanja izjave koje davatelji izjave primjenjuju, među ostalim i to provode li se ti postupci nakon uzimanja izjave; i

(k)

postupak kojim tijelo primatelj zahtjeva dostavlja izjavu tijelu podnositelju zahtjeva, uključujući zatraženi format i rok.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva osiguravaju postojanje mehanizama s pomoću kojih njihovo osoblje može učinkovito djelovati, uključujući sustave kojima se njihovom osoblju omogućuje dogovaranje o mogućim dodatnim informacijama, uključujući sljedeće:

(a)

planiranje datuma;

(b)

popis pitanja osobi od koje će se izjava uzeti;

(c)

organizaciju putovanja, kako bi se, među ostalim, tijelu primatelju zahtjeva i tijelu podnositelju zahtjeva omogućilo da se sastanu i razgovaraju o određenom pitanju prije uzimanja izjave; i

(d)

jezičnom režimu.

Članak 8.

Postupak za zahtjeve za istragu ili izravni nadzor

1.   Kada se zahtjev za provođenje istrage ili izravnog nadzora podnosi u skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 596/2014, tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva savjetuju se o najučinkovitijem načinu izvršenja zahtjeva za pomoć, uzimajući u obzir članak 25. stavak 6. treći podstavak točke od (a) do (e) Uredbe (EU) br. 596/2014, među ostalim i o opravdanosti provođenja zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva izvješćuje tijelo podnositelja zahtjeva o napretku istrage ili izravnog nadzora i pravovremeno prenosi svoja saznanja tijelu podnositelju zahtjeva.

3.   Pri odlučivanju o pokretanju zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora, tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva uzimaju u obzir barem sljedeće:

(a)

sadržaj svih zahtjeva za pomoć primljenih od tijela podnositelja zahtjeva, među ostalim i svih prijedloga o primjerenosti provođenja zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora;

(b)

provode li zasebno vlastite istrage o nekom pitanju koje ima prekogranične posljedice te bi li to pitanje bilo primjerenije za zajedničko rješavanje;

(c)

pravni i regulatorni okvir u svojim područjima nadležnosti kako bi se osigurala dobra upućenost oba tijela u moguća pravna i druga ograničenja provođenja svake zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora te mogućih naknadnih postupaka, uključujući pitanja koja se odnose na načelo ne bis in idem;

(d)

upravljanje i usmjeravanje koji su potrebni za istragu ili izravni nadzor;

(e)

vjerojatnost da će se složiti u pogledu činjeničnog stanja;

(f)

dodijeljena sredstva i imenovanje osoblja zaduženog za provođenje istraga ili izravnih nadzora;

(g)

mogućnost izrade zajedničkog akcijskog plana s rokovima za postupanje svakog tijela;

(h)

određivanje mjera koje svako tijelo treba poduzeti, zajednički i pojedinačno;

(i)

razmjenu prikupljenih informacija i izvješćivanje o ishodu pojedinačnih poduzetih mjera; i

(j)

ostala pitanja specifična za predmet.

4.   Ako tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva odluče provesti zajedničku istragu ili izravni nadzor, oni poduzimaju sljedeće:

(a)

usuglašavaju postupke provođenja i zaključenja istrage ili izravnog nadzora;

(b)

kontinuirano razgovaraju o koordiniranju postupka prikupljanja informacija i utvrđivanja činjeničnog stanja;

(c)

blisko surađuju pri provođenju zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora;

(d)

pružaju uzajamnu pomoć u pogledu naknadnog postupka izvršavanja mjera u mjeri koja je zakonski dopuštena, uključujući koordiniranje postupka ili drugih mjera izvršenja (upravne, građanske ili kaznene) koje se odnose na ishod zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora ili, prema potrebi, mogućnosti nagodbe.

(e)

utvrđuju posebne pravne odredbe kojima se uređuje predmet zajedničke istrage ili izravnog nadzora;

(f)

prema potrebi razmatraju barem sljedeće:

(1)

izradu zajedničkog akcijskog plana uz navođenje, među ostalim, sadržaja, prirode i rokova za mjere koje treba poduzeti, uključujući faze i raspodjelu odgovornosti za rezultate rada i uzimajući u obzir prioritete svakog nadležnog tijela;

(2)

utvrđivanje i procjenu pravnih i drugih ograničenja i razlika u postupcima istrage ili mjera izvršenja ili u bilo kojem drugom postupku, uključujući prava osobe nad kojom se provodi istraga;

(3)

utvrđivanje i procjenu posebnih zakonskih odredaba o pravu na imunitet koje bi mogle utjecati na istražni postupak i provedbene mjere, uključujući imunitet od samooptuživanja;

(4)

strategiju nastupanja u javnosti i medijima; i

(5)

namjenu razmijenjenih informacija.

Članak 9.

Postupci za pomoć u ubiranju novčanih sankcija

1.   Tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva savjetuju se o najučinkovitijem načinu izvršenja zahtjeva za pomoć u ubiranju novčanih sankcija kada se on podnosi u skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 596/2014. Tijela u obzir uzimaju mjere koje je tijelo podnositelj zahtjeva već poduzelo u svojoj nadležnosti i nacionalni okvir za ubiranje sankcija tijela primatelja zahtjeva.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva pruža pomoć ili stavlja na raspolaganje informacije koji su zatraženi za potrebe ovog članka u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom. Kada zatraženu pomoć može pružiti drugo relevantno tijelo države članice tijela primatelja zahtjeva ili mu mogu biti dostupne tražene informacije, tijelo primatelj zahtjeva tijelu podnositelja zahtjeva nudi dostavu potrebnih informacija za uspostavu izravnog kontakta između tijela podnositelja zahtjeva i drugog tijela od kojeg se mogu dobiti zatražene informacije, u skladu s nacionalnim pravom.

Članak 10.

Nezatražena razmjena informacija

1.   Za potrebe prenošenja nezatraženih informacija u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 25. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 596/2014 ili ako nadležno tijelo raspolaže informacijama koje smatra potencijalno korisnim drugom nadležnom tijelu u svrhu obavljanja njegovih dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 ono te informacije dostavlja u pisanom obliku poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima kontaktnoj točki nadležnog tijela određenoj u skladu s člankom 2.

2.   Ako nadležno tijelo koje dostavlja informacije smatra da bi te informacije trebalo hitno dostaviti, ono ih može drugom tijelu dostaviti usmeno pod uvjetom da ih naknadno dostavi u pisanom obliku bez nepotrebnog odlaganja.

3.   Nadležno tijelo koje nezatraženo dostavlja informacije upotrebljava obrazac iz Priloga IV. i posebno naglašava pitanja u vezi s povjerljivošću informacija.

Članak 11.

Ograničenja i dopuštena upotreba informacija

1.   Svaki zahtjev za pomoć, odgovor na zahtjev za pomoć ili dostava nezatraženih informacija tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva u skladu s obrascima iz Priloga trebaju sadržavati odgovarajuće upozorenje o povjerljivosti.

2.   Ako tijelo primatelj zahtjeva za potrebe izvršavanja zahtjeva mora objaviti činjenicu da je tijelo podnositelj zahtjeva podnijelo zahtjev, tijelo primatelj zahtjeva to objavljuje tek nakon što je s tijelom podnositeljem zahtjeva raspravilo o prirodi i mjeri te objave i za nju dobilo suglasnost tijela podnositelja zahtjeva. Ako tijelo podnositelj zahtjeva ne da svoju suglasnost za tu objavu, tijelo primatelj zahtjeva ne poduzima radnje na temelju zahtjeva te tijelo podnositelj zahtjeva svoj zahtjev može povući ili obustaviti dok ne bude moglo dati suglasnost za objavu.

3.   Informacije dostavljene u skladu s člankom 10. upotrebljavat će se isključivo u svrhu omogućivanja poštovanja ili provođenja odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pokretanje kaznenog, upravnog, građanskog ili disciplinskog postupka koji proizlazi iz kršenja odredbi te uredbe, njegovo provođenje ili pomaganje u njegovu provođenju.

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)


PRILOG I.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG II.

Image Tekst slike

PRILOG III.

Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG IV.

Image Tekst slike Image Tekst slike