9.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 36/15


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/192

оd 8. veljače 2018.

o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu referentnih laboratorija EU-a za zagađivače u hrani i hrani za životinje

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 32. stavke 5. i 6.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 882/2004 utvrđene su opće zadaće i zahtjevi za referentne laboratorije Europske unije („referentni laboratoriji EU-a”) za hranu i hranu za životinje te za zdravlje životinja. U skladu s tom Uredbom referentni laboratoriji EU-a odgovorni su, posebno, za davanje nacionalnim referentnim laboratorijima podataka o analitičkim metodama i za koordinaciju primjene tih metoda. Referentni laboratoriji EU-a za hranu i hranu za životinje navedeni su u dijelu I. Priloga VII. toj Uredbi. U području zagađivača u hrani i hrani za životinje, određeni su referentni laboratorij EU-a za teške metale u hrani za životinje i hrani, referentni laboratorij EU-a za mikotoksine, referentni laboratorij EU-a za policiklične aromatske ugljikovodike (PAH) i referentni laboratorij EU-a za dioksine i PCB-e u hrani za životinje i hrani.

(2)

Referentni laboratorij EU-a za teške metale u hrani za životinje i hrani, referentni laboratorij EU-a za policiklične aromatske ugljikovodike (PAH) i referentni laboratorij EU-a za mikotoksine u hrani za životinje i hrani trenutačno se, a od 2006., nalaze u Zajedničkom istraživačkom centru (JRC) Europske komisije, koji je obavijestio Glavnu upravu za zdravlje i sigurnost hrane da se od 1. siječnja 2018. ti referentni laboratoriji EU-a više neće ondje nalaziti.

(3)

U tim područjima učinkovitost službenih kontrola i drugih kontrolnih aktivnosti ovisi o kvaliteti, ujednačenosti i pouzdanosti metoda analize i rezultata analize koje provode službeni laboratoriji te postoji stalna potreba promicanja ujednačene prakse u uporabi analitičkih metoda. Potrebno je zadržati referentne laboratorije EU-a u tim područjima i stoga treba odrediti nove. Osim toga, budući da su još 2006. utvrđeni novi prioriteti u području metala, dušičnih spojeva, procesnih zagađivača i biljnih toksina, potrebno je proširiti opseg aktivnosti i zadataka novih referentnih laboratorija EU-a koji će biti određeni.

(4)

Opseg aktivnosti i zadaća trenutačnog referentnog laboratorija EU-a za teške metale u hrani za životinje i hrani trebalo bi stoga proširiti na sve metale i dušične spojeve u hrani za životinje i hrani, trenutačnog referentnog laboratorija EU-a za policiklične aromatske ugljikovodike (PAH) na sve procesne zagađivače te trenutačnog referentnog laboratorija EU-a za mikotoksine u hrani za životinje i hrani na mikotoksine i biljne toksine u hrani za životinje i hrani.

(5)

Stoga je Komisija 23. siječnja 2017. pokrenula poziv za podnošenje prijava za odabir i određivanje referentnog laboratorija EU-a za navedena područja. Odabrani laboratorij, National Food Institute, Technical University of Denmark (Danska) trebalo bi odrediti kao referentni laboratorij EU-a za metale i dušične spojeve u hrani za životinje i hrani, laboratorij National Food Institute, Technical University of Denmark (Danska) kao referentni laboratorij EU-a za procesne zagađivače te laboratorij RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Nizozemska) kao referentni laboratorij EU-a za mikotoksine i biljne toksine u hrani za životinje i hrani.

(6)

S obzirom na sve veću važnost kloriranih postojanih zagađivača, osim PCB-a i dioksina, bromiranih postojanih zagađivača i fluoriranih postojanih zagađivača za sigurnost hrane za životinje i hrane, također je primjereno proširiti opseg djelovanja referentnog laboratorija EU-a za dioksine i PCB-e u hrani za životinje i hrani na sve halogenirane postojane organske onečišćujuće tvari u hrani za životinje i hrani. Stoga bi referentni laboratorij EU-a za dioksine i PCB-e u hrani za životinje i hrani trebalo preimenovati u referentni laboratorij EU-a za halogenirane postojane organske onečišćujuće tvari u hrani za životinje i hrani, kako bi se odrazila ta proširenja opsega djelovanja.

(7)

Dio I. Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio I. Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.


PRILOG

U Prilogu VII. dijelu I. Uredbe (EZ) br. 882/2004, točke 18.–21. zamjenjuju se sljedećim:

„18.

Referentni laboratorij EU-a za metale i dušične spojeve u hrani za životinje i hrani

National Food Institute, Technical University of Denmark

Kopenhagen

Danska;

19.

Referentni laboratorij EU-a za mikotoksine i biljne toksine u hrani za životinje i hrani

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Nizozemska,

20.

Referentni laboratorij EU-a za procesne zagađivače

National Food Institute, Technical University of Denmark

Kopenhagen

Danska;

21.

Referentni laboratorij EU-a za halogenirane postojane organske onečišćujuće tvari u hrani za životinje i hrani

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Njemačka;”.