6.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 32/12


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/173

оd 29. studenoga 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ažuriranja oznaka kombinirane nomenklature navedenih u Prilogu I. toj uredbi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uredba (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. lipnja 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (1), a posebno njezin članak 35.,

budući da:

(1)

Zajednička pravila za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije utvrđena su u Uredbi (EU) 2015/936. U Prilogu I. toj uredbi utvrđuju se tekstilni proizvodi iz članka 1. navođenjem odgovarajućih oznaka kombinirane nomenklature.

(2)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) utvrđena je kombinirana nomenklatura. Prilog I. toj uredbi ažurira se svake godine i objavljuje u obliku samostalne provedbene uredbe radi usklađivanja kombinirane nomenklature s mogućim izmjenama nomenklature Harmoniziranog sustava koje donese Svjetska carinska organizacija ili izmjenama u okviru Svjetske trgovinske organizacije u pogledu konvencionalnih carinskih stopa.

(3)

Komisija je 6. listopada 2016. donijela Provedbenu uredbu (EU) 2016/1821 (3), kojom je izmijenjena nomenklatura nekih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. Uredbi (EU) 2015/936.

(4)

Kako bi se Uredbu (EU) 2015/936 uskladilo s Provedbenom uredbom (EU) 2016/1821, Prilog I. Uredbi (EU) 2015/936 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) 2015/936 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 160, 25.6.2015., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 оd 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 294, 28.10.2016., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu I. odjeljak A zamjenjuje se sljedećim:

„A.   TEKSTILNI PROIZVODI IZ ČLANKA 1.

1.

Ne dovodeći u pitanje pravila tumačenja kombinirane nomenklature (KN), smatra se da tekst opisa robe ima samo indikativnu vrijednost jer su proizvodi obuhvaćeni svakom pojedinom kategorijom određeni, u sklopu ovog Priloga, oznakama KN. Kada se ispred oznake KN nalazi oznaka ‚ex’, proizvodi obuhvaćeni tom kategorijom određeni su područjem primjene oznake KN i odgovarajućim opisom.

2.

Odjevni predmeti koji se ne mogu definirati ni kao odjevni predmeti za muškarce ili dječake ni kao odjevni predmeti za žene ili djevojčice razvrstavaju se među potonje.

3.

Izraz ‚odjeća za dojenčad’ obuhvaća odjevne predmete do trgovačke veličine 86, uključujući i tu veličinu.

Kategorija

Opis

oznaka KN 2017

Tablica jednakosti

kom/kg

g/kom

SKUPINA I.A

1

Pamučna pređa, nepakirana za maloprodaju

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Pamučne tkanine, koje nisu gaza, frotirne tkanine, uske tkanine, čupave tkanine, šenil tkanine, til i druge mrežaste tkanine

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2.a

Od čega: osim nebijeljenih ili bijeljenih

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tkanine od sintetičkih vlakana (rezane ili otpadne), osim uskih tkanina, čupavih tkanina (uključujući frotirne tkanine) i šenil tkanina

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3.a

Od čega: osim nebijeljenih ili bijeljenih

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I.B

4

Košulje, T-majice, lagani fino pleteni džemperi i puloveri s rol, polo ili dolčevita ovratnikom (osim onih od vune ili fine životinjske dlake), potkošulje i slično, pletene ili kukičane

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Sportske majice, puloveri s rukavima i bez njih, prsluci, kompleti (twinsetovi), veste na kopčanje, krevetni ogrtači i džemperi (osim jakni i sakoa (blejzera)), vjetrovke s kapuljačom (anorak), ostale vjetrovke, bluzoni i slično, pleteni ili kukičani

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Muške ili dječačke tkane jahaće hlače, kratke hlače, osim kupaćih hlača, i duge hlače (uključujući hlače za slobodno vrijeme); ženske ili djevojačke tkane hlače i hlače za slobodno vrijeme, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana; donji dio trenirke s podstavom, osim kategorija 16 ili 29, od pamuka ili umjetnih vlakana

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Ženske ili djevojačke bluze, košulje i košulje-bluze, uključujući pletene ili kukičane, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Muške ili dječačke košulje, osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

SKUPINA II.A

9

Frotirna tkanina za ručnike i slične frotirne pamučne tkanine; toaletno i kuhinjsko rublje, osim pletenog i kukičanog, od frotirne tkanine za ručnike i drugih frotirnih tkanina, od pamuka

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Posteljno rublje, osim pletenoga ili kukičanoga

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Pređa od rezanih ili otpadnih sintetičkih vlakana, nepakirana za maloprodaju

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22.a

Od čega akrilno

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Pređa od rezanih ili otpadnih umjetnih vlakana, nepakirana za maloprodaju

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Čupave i šenil tkanine (osim frotirnih tkanina za ručnike ili drugih frotirnih pamučnih tkanina i uskih tkanina) i taftane tekstilne površine, od vune, pamuka ili umjetnih tekstilnih vlakana

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32.a

Od čega: pamučni kord-samt

 

 

5801 22 00

 

 

39

Stolno, toaletno i kuhinjsko rublje, osim pletenoga ili kukičanoga, osim onog od frotirne tkanine za ručnike ili sličnih frotirnih pamučnih tkanina

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II.B

12

Hulahup-čarape i trikoi, duge ženske čarape, podčarape, sokne, kratke sokne, stopalnice i slično, pletene ili kukičane, osim onih za dojenčad, uključujući duge ženske čarape za proširene vene, osim proizvoda kategorije 70

24,3 para

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Muške ili dječačke gaće i gaće s kratkim nogavicama, ženske ili djevojačke gaćice i gaćice s kratkim nogavicama, pletene ili kukičane, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Muški ili dječački tkani ogrtači, baloneri i drugi kaputi, plaštevi i pelerine, od vune, pamuka ili umjetnih tekstilnih vlakana (osim zimskih jakni s kapuljačom) (iz kategorije 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Ženski ili djevojački tkani ogrtači, baloneri i drugi kaputi, plaštevi i pelerine; jakne i sakoi (blejzeri), od vune, pamuka ili umjetnih tekstilnih vlakana (osim zimskih jakni s kapuljačom) (iz kategorije 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Muška ili dječačka odijela i kompleti, osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana, isključujući skijaška odijela; muške ili dječačke trenirke s podstavom, s vanjskim dijelom od jedne tkanine, od pamuka ili umjetnih vlakana

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Muške ili dječačke jakne ili sakoi (blejzeri), osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Muške ili dječačke potkošulje sa i bez rukava, gaće, gaće s kratkim nogavicama, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, osim pletenih ili kukičanih

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Ženske ili djevojačke potkošulje sa i bez rukava, kombinei, podsuknje, gaćice s kratkim nogavicama, gaćice, spavaćice, pidžame, negližei, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, osim pletenih ili kukičanih

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Rupčići, osim pletenih ili kukičanih

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Zimske jakne s kapuljačom; vjetrovke s kapuljačom (anorak), ostale vjetrovke, bluzoni i slično, osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana; gornji dio trenirke s podstavom, osim kategorija 16 ili 29, od pamuka ili umjetnih vlakana

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Muške ili dječačke noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Ženske ili djevojačke spavaćice, pidžame, negližei, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Ženske ili djevojačke haljine, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Ženske ili djevojačke suknje, uključujući i suknje-hlače

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, jahaće hlače i kratke hlače (osim kupaćih hlača), pletene ili kukičane, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Ženska ili djevojačka odijela i kompleti, osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana, isključujući skijaška odijela; ženske ili djevojačke trenirke s podstavom, s vanjskim dijelom od jedne tkanine, od pamuka ili umjetnih vlakana

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Grudnjaci, tkani, pleteni ili kukičani

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Odjeća i odjevni dodaci za dojenčad, isključujući dojenačke rukavice sa i bez spojenih prstiju kategorija 10 i 87, te dojenačke duge čarape, sokne i stopalnice, osim pletenih ili kukičanih, kategorije 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Trenirke od pletene ili kukičane tkanine, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Muška ili dječačka odjeća za industrijsku ili profesionalnu upotrebu, osim pletene ili kukičane

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Ženske ili djevojačke pregače, zaštitna radna odijela i druga odjeća za industrijsku ili profesionalnu upotrebu, osim pletene ili kukičane

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Skijaška odijela, osim pletenih ili kukičanih

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Odjevni predmeti, osim pletenih ili kukičanih, isključujući odjevne predmete kategorija 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 i 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Ogrtači, jakne, sakoi (blejzeri) i drugi odjevni predmeti, uključujući skijaška odijela, pleteni ili kukičani, isključujući odjevne predmete kategorija 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

SKUPINA III.A

33

Tkanine od sintetičke filament-pređe dobivene iz traka ili sličnih oblika, od polietilena ili polipropilena, širine manje od 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Vreće i vrećice za pakiranje robe, osim pletenih ili kukičanih, dobivene iz traka ili sličnih oblika

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tkanine od sintetičke filament-pređe dobivene iz traka ili sličnih oblika, od polietilena ili polipropilena, širine 3 m ili više

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tkanine od sintetičke filament-pređe, osim onih za gume kategorije 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35.a

Od čega: osim nebijeljenih ili bijeljenih

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tkanine od umjetnih filamenata, osim onih za gume kategorije 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36.a

Od čega: osim nebijeljenih ili bijeljenih

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tkanine od rezanih umjetnih vlakana

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37.a

Od čega: osim nebijeljenih ili bijeljenih

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38.A

Pletena ili kukičana sintetička tkanina za zavjese, uključujući mrežastu tkaninu za zavjese

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38.B

Mrežaste zavjese, osim pletenih ili kukičanih

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Tkane zavjese (uključujući draperije, unutarnje platnene rolete, ukrasne zavjese za prozore i krevete i ostale proizvode za unutarnje opremanje), osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Pređa od sintetičkih filamenata (neprekinutih), nepakirana za maloprodaju, osim neteksturirane jednonitne pređe, nezavijene ili s najviše 50 zavoja po metru

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Pređa od neprekinutih umjetnih vlakana, nepakirana za maloprodaju

 

 

5401 20 10

 

 

Pređa od umjetnih vlakana; pređa od umjetnih filamenata, nepakirana za maloprodaju, osim jednonitne pređe od viskoznog rajona, nezavijene ili s manje od 250 zavoja po metru i jednonitne neteksturirane pređe od celuloznog acetata

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Pređa od umjetnog filamenta, pređa od rezanih umjetnih vlakana, pamučna pređa, pakirana za maloprodaju

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Grebenana ili češljana ovčja ili janjeća vuna ili druga fina životinjska dlaka

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Pređa od grebenane ovčje ili janjeće vune (vunena pređa) ili od grebenane fine životinjske dlake, nepakirane za maloprodaju

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Pređa od češljane ovčje ili janjeće vune (češljana pređa) ili od češljane fine životinjske dlake, nepakirana za maloprodaju

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Pređa od ovčje ili janjeće vune ili od češljane fine životinjske dlake, pakirana za maloprodaju

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tkanine od ovčje ili janjeće vune ili fine životinjske dlake

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Pamuk, grebenani ili češljani

 

 

5203 00 00

 

 

53

Pamučna gaza

 

 

5803 00 10

 

 

54

Umjetna rezana vlakna, uključujući otpadna, grebenana, češljana ili drukčije obrađena za predenje

 

 

5507 00 00

 

 

55

Sintetička rezana vlakna, uključujući otpadna, grebenana, češljana ili drukčije obrađena za predenje

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Pređa od sintetičkih rezanih vlakana (uključujući otpadna), pakirana za maloprodaju

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Tepisi, tapisoni i sagovi, uzlani (kao gotov proizvod ili poluproizvod)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Tepisi i ostali tekstilni prostirači za pod, osim tepiha kategorije 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Ručno tkane tapiserije tipa Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično, te iglom rađene tapiserije (npr. sitni bod i unakrsni bod), ručno rađene u okvirima i slično

 

 

5805 00 00

 

 

61

Uske tkanine i uski materijali (bolduk) koji se sastoje od osnove bez potke, čije niti su međusobno zalijepljene, osim etiketa i sličnih proizvoda kategorije 62

Elastične tkanine i našivi (osim pletenih ili kukičanih), od tekstilnih materijala u kombinaciji s gumenim nitima

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Žanila (gusjenica) pređa (uključujući flokiranu žanila pređu), upletena pređa (osim metalizirane pređe i pređe s upletenom konjskom dlakom)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Til i druge mrežaste tkanine, isključujući tkane, pletene ili kukičane tkanine, ručno ili strojno izrađena čipka, u metraži, trakama ili motivima

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Etikete, značke i slično od tekstila, neizvezeni, u metraži, trakama ili izrezani u oblike ili veličine, tkani

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Pletenice i ukrasni našivi u metraži; rese, kićanke i slično

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Vez, u metraži, trakama ili motivima

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Pletena ili kukičana tkanina od sintetičnih vlakana s 5 % ili više težinskog udjela elastomerne pređe i pletene ili kukičane tkanine s 5 % ili više težinskog udjela gumenih niti

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Čipka izrađena na rašel i dugodlaka čupava tkanina od sintetičkih vlakana

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Pletena ili kukičana tkanina, osim onih kategorija 38 A i 63, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Putni i drugi pokrivači, osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III.B

10

Rukavice i rukavice bez prstiju, pletene ili kukičane

17 pari

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Pleteni ili kukičani odjevni dodaci osim onih za dojenčad; rublje za kućanstvo svih vrsta, pleteno ili kukičano; zavjese (uključujući draperije) i unutarnje platnene rolete, ukrasne zavjese za prozore ili krevete i ostali proizvodi za unutarnje opremanje, pleteni ili kukičani; pleteni ili kukičani putni i drugi pokrivači, drugi pleteni ili kukičani proizvodi uključujući dijelove odjevnih predmeta ili odjevnih dodataka

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67.a

Od čega: vreće i vrećice za pakiranje robe, od polietilenskih ili polipropilenskih traka

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Gaćice i podsuknje za žene i djevojčice, pletene ili kukičane

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Hulahup-čarape i trikoi od sintetičkih vlakana, s manje od 67 deciteksa (6,7 teksa) po jednonitnoj pređi

30,4 pari

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Duge ženske čarape od sintetičkih vlakana

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Kupaće gaće ili kostimi, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Pletena ili kukičana odijela ili kompleti za žene ili djevojčice, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana, isključujući skijaška odijela

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Muška ili dječačka pletena ili kukičana odijela i kompleti, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana, isključujući skijaška odijela

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Rupci ili šalovi (za ramena, vrat ili glavu), velovi i slično, osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Kravate, leptir-mašne i rupci-kravate, osim pletenih ili kukičanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Steznici, steznici za pojas, pojasi za čarape, naramenice za hlače, podvezice i slično, i njihovi dijelovi, bilo pleteni ili kukičani ili ne

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Rukavice, i rukavice bez prsta, osim pletenih ili kukičanih

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Čarape, sokne i stopalnice, osim pletenih ili kukičanih; ostali odjevni dodaci, dijelovi odjevnih predmeta ili odjevnih dodataka osim onih za dojenčad, osim pletenih ili kukičanih

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Uzice, užad, konopci i kabeli od sintetičkih vlakana, ispleteni ili ne

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Šatori

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Tkane vreće i vrećice za pakiranje robe, osim onih od polietilenskih ili polipropilenskih traka

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od nje; tekstilna vlakna, ne dulja od 5 mm (flok), tekstilna prašina i nopne

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Pust (filc) i proizvodi od njega, uključujući impregnirane ili presvučene, osim podnih prostirača

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, uključujući impregnirane, presvučene, prekrivene ili laminirane

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Mreže i mrežasti proizvodi od uzice, užadi ili konopca i gotove ribarske mreže od pređe, uzica, užadi i konopca

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Drugi proizvodi od pređe, uzice, užadi, kablova ili konopca, osim tekstilnih tkanina, proizvoda od takvih tkanina i proizvoda kategorije 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Tekstilne tkanine presvučene ljepilom ili škrobnim tvarima, kakve se koriste za vanjski uvez knjiga i slične namjene; tkanina za crtanje; pripremljeno slikarsko platno; kruto platno buckram i slične krute tekstilne tkanine kakve se koriste za izradu šešira

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linoleum, uključujući izrezan u oblike; podni prostirači kod kojih je prevlaka ili pokrov nanesen na tekstilnu pozadinu, uključujući izrezane u oblike

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Gumirana tekstilna tkanina, osim pletene ili kukičane, isključujući onu za gume

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Drukčije impregnirane ili presvučene tekstilne tkanine; oslikano platno za kazališne kulise, tkanine za ateljee, osim onih kategorije 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tekstilne tkanine impregnirane, presvučene, prekrivene ili laminirane pripravcima derivata celuloze ili drugih umjetnih plastičnih materijala

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Uzice, užad, konopci i kabeli, uključujući i upletene, osim onih od sintetičkih vlakana

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Cerade, jedra, tende i vanjske platnene rolete

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Tkani madraci na napuhavanje

 

 

6306 40 00

 

 

111

Oprema za kampiranje, tkana, osim madraca na napuhavanje i šatora

 

 

6306 90 00

 

 

112

Drugi gotovi tekstilni proizvodi, tkani, isključujući one kategorija 113 i 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Krpe za pod, posuđe i prašinu, osim pletenih ili kukičanih

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tkanine i proizvodi za tehničku upotrebu

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

SKUPINA IV.

115

Pređa od lana ili ramija

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tkanine od lana ili ramija

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Stolno, toaletno i kuhinjsko rublje od lana ili ramija, osim pletenoga ili kukičanoga

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Zavjese (uključujući draperije), unutarnje platnene rolete, ukrasne zavjese za prozore i krevete i drugi proizvodi za unutarnje opremanje, osim pletenih ili kukičanih, od lana ili ramija

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Uzice, užad, konopci i kabeli, uključujući i ispletene, od lana ili ramija

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Vreće i vrećice za pakiranje robe, rabljene, od lana, osim pletenih ili kukičanih

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Čupave i šenil tkanine od lana ili ramija, osim uskih tkanina

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Rupci ili šalovi (za ramena, vrat ili glavu), velovi i slično, od lana ili ramija, osim pletenih ili kukičanih

 

 

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V.

124

Rezana sintetička vlakna

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125.A

Sintetička filament-pređa (neprekinuta), nepakirana za maloprodaju, osim pređe kategorije 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125.B

Monofilament, trake (umjetna slama i slično) i imitacija katguta od sintetičkih materijala

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Rezana umjetna vlakna

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127.A

Pređa od umjetnog filamenta (neprekinutoga), nepakirana za maloprodaju, osim pređe kategorije 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127.B

Monofilament, trake (umjetna slama i slično) i imitacija katguta od umjetnih tekstilnih materijala

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Gruba životinjska dlaka, grebenana ili češljana

 

 

5105 40 00

 

 

129

Pređa od grube životinjske dlake ili konjske dlake

 

 

5110 00 00

 

 

130.A

Svilena pređa, osim pređe od otpadaka svile

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130.B

Svilena pređa osim one kategorije 130 A; pređa dudovog svilca

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papirna pređa

 

 

5308 90 50

 

 

133

Pređa od prirodne konoplje

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Metalizirana pređa

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tkanine od grube životinjske dlake ili konjske dlake

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tkanine od svile ili otpadaka svile

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Čupave i šenil tkanine i uske tkanine od svile ili od otpadaka svile

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tkanine od papirne pređe i drugih tekstilnih vlakana, osim ramije

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tkani materijali od metaliziranih vlakana ili od metalizirane pređe

 

 

5809 00 00

 

 

140

Pletene ili kukičane tkanine od tekstilnih materijala, osim vune ili fine životinjske dlake, pamuka ili umjetnih vlakana

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Putni i drugi pokrivači od tekstilnih materijala, osim vune ili fine životinjske dlake, pamuka ili umjetnih vlakana

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Tepisi i ostali podni prostirači od sisala, drugih vlakana iz porodice agava ili od abake

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Pust (filc) od grube životinjske dlake

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Uzice, užad, konopci i kabeli, uključujući i upletene, od abake ili od konoplje

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146.A

Uzice za strojno povezivanje ili pakiranje u poljoprivredi, od sisala ili drugih vlakana iz porodice agava

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146.B

Uzice, užad, konopci i kablovi, od sisala ili drugih vlakana iz porodice agava, osim proizvoda kategorije 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146.C

Uzice, užad, konopci i kablovi, uključujući i upletene, od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana iz tarifnog broja 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Otpaci svile (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje), otpaci pređe i rastrgani tekstilni materijal, osim negrebenanih i nečešljanih

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148.A

Pređa od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana iz tarifnog broja 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148.B

Pređa od kokosovih vlakana

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tkanine od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana širine veće od 150 cm;

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tkanine od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana širine manje od 150 cm; vreće i vrećice za pakiranje robe, od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana, osim rabljenih

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151.A

Podni prostirači od kokosovih vlakana

 

 

5702 20 00

 

 

151.B

Tepisi i drugi tekstilni podni prostirači od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana, osim taftanih ili flokiranih

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Iglani pust (filc) od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana, neimpregniran i nepresvučen, osim podnih prostirača

 

 

5602 10 11

 

 

153

Rabljene vreće i vrećice za pakiranje robe, od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana iz tarifnog broja 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Čahure dudovih svilaca prikladne za odmotavanje

 

 

5001 00 00

 

 

Sirova svila (nesukana)

 

 

5002 00 00

 

 

Otpaci svile (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje), otpaci pređe i rastrgani tekstilni materijal, negrebenan i nečešljan

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Vuna, negrebenana ili nečešljana

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Fina ili gruba životinjska dlaka, negrebenana ili nečešljana

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Otpaci od vune ili od fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpatke pređe, no isključujući rastrgani tekstilni materijal

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Rastrgani tekstilni materijal od vune ili od fine ili grube životinjske dlake

 

 

5104 00 00

 

 

Lan, sirov ili obrađen, ali ne preden: lanena kučina i otpaci (uključujući otpatke pređe i rastrgani tekstilni materijal):

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramija i druga biljna tekstilna vlakna, sirova ili obrađena, ali ne predena: kučina, pramenovi i otpaci, osim kokosovih vlakana i abake

 

 

5305 00 00

 

 

Pamuk, negrebenan i nečešljan

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Pamučni otpad (uključujući otpatke pređe i rastrgani tekstilni materijal)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili obrađena, no koja nije upredena: kučina i otpaci prirodne konoplje (uključujući otpatke pređe i rastrgani tekstilni materijal)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abak (Manila konoplja ili Musa Textilis Nee), sirova ili obrađena, ali ne predena: kučina i otpaci abake (uključujući otpatke pređe i rastrgani tekstilni materijal)

 

 

5305 00 00

 

 

Juta ili druga tekstilna likova vlakna (osim lana, konoplje i ramije), sirova ili obrađena, ali ne predena: kučina i otpatci jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana (uključujući otpatke pređe i rastrgani tekstilni materijal)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Druga biljna tekstilna vlakna, sirova ili obrađena, ali ne predena: kučina i otpaci takvih vlakana (uključujući otpatke pređe i rastrgani tekstilni materijal)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Bluze i puloveri, pleteni ili kukičani, od svile ili otpadaka svile, za žene i djevojčice

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Odjevni predmeti, pleteni ili kukičani, osim onih kategorija od 1 do 123 i 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Haljine, bluze i košulje-bluze, od svile ili otpadaka svile, osim pletenih ili kukičanih

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Rupci ili šalovi (za ramena, vrat ili glavu), velovi i slično, od svile ili otpadaka svile, osim pletenih ili kukičanih

 

 

6214 10 00

 

 

Kravate, leptir mašne i rupci-kravate od svile ili otpadaka svile

 

 

6215 10 00

 

 

160

Rupčići od svile ili otpadaka svile

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Odjevni predmeti, osim pletenih ili kukičanih, osim onih kategorija od 1 do 123 i 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Gaza i proizvodi od gaze u oblicima ili pakovanjima za maloprodaju

 

 

3005 90 31 ”