6.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 32/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/172

оd 28. studenoga 2017.

o izmjeni priloga I. i V. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (1), a posebno njezin članak 23. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 649/2012 provodi se Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini („Roterdamska konvencija”), potpisana 11. rujna 1998. i odobrena u ime Europske zajednice Odlukom Vijeća 2003/106/EZ (2).

(2)

Tvar 3-deken-2-on nije odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3), što znači da je tu tvar zabranjeno upotrebljavati kao pesticid i stoga ju je potrebno unijeti na popis kemikalija iz dijelova 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(3)

Nije podnesen zahtjev za obnovu odobrenja aktivne tvari karbendazima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, što znači da je karbendazim zabranjen za upotrebu kao pesticid u skupini proizvoda za zaštitu biljaka i stoga bi ga trebalo unijeti na popis kemikalija iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(4)

Nije podnesen zahtjev za obnovu odobrenja aktivne tvari tepraloksidima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, što znači da je tepraloksidim zabranjen za upotrebu kao pesticid i stoga bi ga trebalo unijeti na popis kemikalija iz dijelova 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(5)

Tvari cibutrin i triklosan nisu odobrene za uporabu u biocidnim proizvodima u skladu s Direktivom (EZ) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4), što znači da ih je zabranjeno upotrebljavati kao pesticide i stoga bi ih trebalo dodati na popise kemikalija iz dijelova 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(6)

Tvar triflumuron nije odobrena za upotrebu u biocidnim proizvodima u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012, što znači da je ta tvar zabranjena za upotrebu u potkategoriji „drugi pesticid uključujući biocide” i stoga bi je trebalo unijeti na popis kemikalija iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(7)

Tvari 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen, benzil-butil-ftalat, diizobutil-ftalat, diarsenov pentaoksid i tris (2-kloretil) fosfat navedene su u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5) jer su utvrđene kao posebno zabrinjavajuće tvari. Stoga su ove tvari podložne odobrenju. Budući da nisu izdana odobrenja, te su tvari strogo ograničene za industrijsku upotrebu. Stoga bi te tvari trebalo dodati u dijelove 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(8)

Na sedmom sastanku Konferencije stranaka Roterdamske konvencije održanom od 4. do 15. svibnja 2015. odlučeno je uključiti metamidofos u Prilog III. toj Konvenciji, što znači da su te kemikalije podložne postupku prethodnog pristanka na temelju te Konvencije. Konferencija stranaka također je odlučila obrisati postojeći unos u Prilogu III. za „metamidofos (topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l)”. Stoga bi te izmjene trebalo uključiti u popise kemikalija u dijelovima 1. i 3. Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(9)

Na sedmom sastanku održanom od 4. do 15. svibnja 2015. Konferencija stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima („Stockholmska konvencija”), koja je odobrena Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (6), odlučila je uključiti tvari heksaklorbutadien i poliklorirane naftalene u Prilog A toj Konvenciji. Te tvari navedene su u dijelu B Priloga I. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (7) te bi ih trebalo dodati dijelu 1. Priloga V. Uredbi (EU) br. 649/2012 radi provedbe Stockholmske konvencije.

(10)

Uredbom Komisije (EU) 2016/293 (8) kemikalija heksabromociklododekan (HBCDD) dodana je dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 850/2004 nakon odluke o unosu te kemikalije u dio 1. Priloga A toj Konvenciji, donesene na šestom sastanku Konferencije stranaka Stockholmske konvencije održanom od 28. travnja do 10. svibnja 2013. Stoga bi tu kemikaliju trebalo dodati u dio 1. Priloga V. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(11)

Stockholmskom se konvencijom dopušta recikliranje proizvoda koji sadržavaju ili mogu sadržavati tetra- i pentabromodifenil eter ili heksa- i heptabromodifenil eter te upotreba i konačno odlaganje proizvoda izrađenih od recikliranih materijala koji sadržavaju te tvari, pod uvjetom da se poduzmu koraci za sprječavanje izvoza takvih proizvoda koji sadržavaju količine ili koncentracije tih tvari koje su veće od dopuštene količine za prodaju, upotrebu, uvoz ili proizvodnju tih proizvoda na državnom području određene stranke. Radi provedbe te obveze u Uniji trebalo bi zabraniti izvoz proizvoda koji sadržavaju koncentracije tih tvari u masenom udjelu od 0,1 % ili više ako se djelomično ili u cijelosti proizvode od recikliranih materijala ili od materijala iz otpada pripremljenih za ponovnu uporabu tako da ih se doda dijelu 1. Priloga V. Uredbi (EU) br. 649/2012.

(12)

Uredbu (EU) br. 649/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Primjereno je odrediti razuman rok svim zainteresiranim stranama kako bi mogle poduzeti mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom, kao i državama članicama kako bi mogle poduzeti mjere potrebne za primjenu ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 649/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog V. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 60.

(2)  Odluka Vijeća 2003/106/EZ od 19. prosinca 2002. o odobrenju, u ime Europske zajednice, Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 63, 6.3.2003., str. 27.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (SL L 209, 31.7.2006., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).

(8)  Uredba Komisije (EU) 2016/293 od 1. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu Priloga I. (SL L 55, 2.3.2016., str. 4.).


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 649/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Dio 1. mijenja se kako slijedi:

a.

unos za metamidofos zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN (***)

Potkategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”;

 

(b)

briše se unos za metamidofos (topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l);

(c)

dodaju se sljedeći unosi:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN (***)

Potkategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„3-deken-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Benzil-butil-ftalat (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrin (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diizobutil ftalat (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Diarsenov pentaoksid (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepraloksidim (+)

149979-41-9

nije primjenjivo

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris (2-kloroetil) fosfat (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr”;

 

2.

Dio 2. mijenja se kako slijedi:

a.

unos za metamidofos briše se;

(b)

dodaju se sljedeći unosi:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN (***)

Kategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

„3-deken-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzil-butil-ftalat

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diizobutil ftalat

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarsenov pentaoksid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloksidim

149979-41-9

nije primjenjivo

ex 2932 99 00

p

b

Triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Tris (2-kloroetil) fosfat

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”;

3.

Dio 3. mijenja se kako slijedi:

a.

dodaje se sljedeći unos:

Kemikalija

Relevantni CAS broj(evi)

Oznaka HS

Čista tvar (**)

Oznaka HS smjese koje sadrže tvar (**)

Kategorija

„Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticid”;

(b)

briše se unos za metamidofos (topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l).


PRILOG II.

U dijelu A Priloga V. Uredbi (EU) br. 649/2012 dodaju se sljedeći unosi:

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatni detalji, ako su bitni (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br. itd.)

 

„Heksaklorobutadien

EZ br. 201-765-5

CAS br 87-68-3

Oznaka KN 2903 29 00

 

Poliklorirani naftaleni

EZ br. 274-864-4

CAS br. 70776-03-3 i drugi

Oznaka KN 3824 99 93

 

Heksabromociklododekan

EZ br. 247-148-4, 221-695-9

CAS br. 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 i drugi

Oznaka KN 2903 89 80

Proizvodi koji sadržavaju koncentracije od 0,1 % ili više masenog udjela tetra-, penta-, heksa- ili heptabromodifenil etera ako se djelomično ili u cijelosti proizvode od recikliranih materijala ili od materijala iz otpada pripremljenih za ponovnu upotrebu

Tetrabromodifenil eter

EZ br. 254-787-2 i drugi

CAS br. 40088-47-9 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38

Pentabromodifenil eter

EZ br. 251-084-2 i drugi

CAS br. 32534-81-9 i drugi

Oznaka KN 2909 30 31

Heksabromodifenil eter

EZ br. 253-058-6 i drugi

CAS br. 36483-60-0 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38

Heptabromodifenil eter

EZ br. 273-031-2 i drugi

CAS br. 68928-80-3 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38 ”.