13.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 10/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/56

оd 12. siječnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2., članak 36. stavak 6., članak 53. stavak 1., članak 57. stavak 2. i članke 104. i 114.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (2) tijelo za ovjeravanje može primjenjivati integrirani pristup uzorkovanju pri obavljanju dokaznog testiranja rashoda. Nakon iskustva s primjenom tog članka u prvim dvjema godinama primjereno je razjasniti što podrazumijeva integrirani pristup uzorkovanju pri ostvarivanju različitih ciljeva revizije kako su navedeni u članku 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2)

U članku 41. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ograničenje za svaku izjavu o rashodima agencija za plaćanja koja sadržava zahtjeve za plaćanje povezane s financijskim instrumentima utvrđeno je na iznos od najviše 25 % ukupnog iznosa programskih doprinosa odobrenih za financijski instrument. U članku 22. stavku 1. točki (a) Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da u tromjesečnoj izjavi mora biti naveden iznos prihvatljivog javnog rashoda koji je agencija za plaćanja stvarno platila tijekom svakog tromjesečja u skladu sa stavkom 2. tog članka. Iznose koje je agencija za plaćanja platila u okviru financijskih instrumenata trebalo bi prijaviti Komisiji poštujući ograničenje od 25 % i pod uvjetom da je ostvarena odgovarajuća ključna etapa provedbe. Prva izjava Komisiji u okviru ograničenja od 25 % pokreće se potpisivanjem sporazuma o financiranju i kasnijom uplatom u financijski instrument. Naknadne tranše moraju se prijaviti Komisiji nakon postizanja odgovarajuće stope isplate u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1303/2013. U slučaju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) to znači da agencija za plaćanja može prijaviti samo 25 % ukupnog planiranog doprinosa po tromjesečju. Stoga se čini da pravila iz članka 22. stavaka 1. i 2. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 nisu prikladna za način na koji će države članice i Komisija upravljati tim financijskim instrumentima u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 te bi ih trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Kako bi se olakšalo administrativno opterećenje za države članice tijekom postupka povrata sredstava, iskustvo pokazuje da bi trebalo utvrditi prag ispod kojeg se povrat kamata ne izvršava.

(4)

U članku 30. stavku 2. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da se dokumenti i računovodstvene informacije koji se upotrebljavaju za poravnanje računa moraju poslati Komisiji u tiskanom obliku zajedno s elektroničkom kopijom. Kako bi se umanjilo administrativno opterećenje za države članice i Komisiju, pojednostavnila analiza dokumenata i ublažio rizik od nedosljednosti u upotrijebljenim podacima, od država članica trebalo bi se zahtijevati da dostavljaju samo dokumente u elektroničkom obliku, uz uporabu elektroničkog potpisa. Taj bi se zahtjev trebao odraziti i u tekstu izjave o upravljanju navedenom u Prilogu I. toj provedbenoj uredbi. Kako bi se izbjegla kašnjenja pri dostavljanju dokumenata u slučaju tehničkih poteškoća koje se odnose na uporabu elektroničkog potpisa, tijekom prve godine primjene novog zahtjeva trebalo bi se omogućiti dostavljanje potpisanih dokumenata prenesenih u elektroničkom obliku.

(5)

U skladu s člankom 31. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014, oblik i sadržaj računovodstvenih informacija iz članka 30. stavka 1. točke (c) te provedbene uredbe i način na koji se dostavljaju Komisiji jesu oni utvrđeni u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1758 (4). Iskustvo pokazuje da oblik i sadržaj računovodstvenih informacija treba izmijeniti svake godine na temelju povezanog administrativnog opterećenja i rizika od kašnjenja. Radi pojednostavnjenja i kako bi se omogućilo pravodobno određivanje povezanih tehničkih specifikacija, primjereno je dopustiti da Komisija od financijske godine 2019. stavlja na raspolaganje i ažurira predloške i povezane tehničke specifikacije za računovodstvene informacije nakon što je obavijestila Odbor za poljoprivredne fondove prije početka svake financijske godine. Primjereno je utvrditi i opće zahtjeve za te tehničke specifikacije.

(6)

U članku 34. stavku 2. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da, ako Komisija smatra da rashodi nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije, treba predmetnoj državi članici dostaviti svoje nalaze i pritom odrediti održavanje bilateralnog sastanka u roku od četiri mjeseca od isteka roka za odgovor države članice. Tijekom tog razdoblja potrebno je obaviti određene administrativne korake, npr. treba prevesti odgovor države članice, Komisija treba analizirati elemente koje je iznijela država članica te je potrebno pripremiti poziv na bilateralni sastanak na nacionalnom jeziku države članice i pripremiti taj sastanak. Iskustvo iz prethodnih dviju godina pokazuje da razdoblje od četiri mjeseca u većini slučajeva nije dovoljno za pripremu djelotvornih sastanaka. Radi bolje pripreme bilateralnih sastanaka razdoblje unutar kojeg bi se sastanak trebao održati trebalo bi se produljiti na pet mjeseci. Takvo produljenje primjenjivat će se samo na preglede za koje podaci u skladu s člankom 34. stavkom 2. još nisu poslani u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe kako bi se izbjeglo ometanje pregleda u tijeku.

(7)

U članku 34. stavku 3. trećem podstavku Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 od Komisije se zahtijeva da dostavi svoje zaključke državi članici u roku od šest mjeseci od slanja zapisnika bilateralnog sastanka. Rok je utvrđen samo za zapisnik bilateralnog sastanka, što podrazumijeva da se bilateralni sastanak održao. U Provedbenoj uredbi nije izričito određen rok za dostavu podataka u slučaju da država članica smatra da bilateralni sastanak nije potreban. Tu bi odredbu stoga trebalo razjasniti i odrediti datum početka za šestomjesečno razdoblje u kojem nije zatražen bilateralni sastanak.

(8)

U članku 34. stavku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da se u opravdanim slučajevima razdoblje navedeno u stavcima 3.,4. i 5. tog članka može produljiti. U članku 34. stavku 2. te provedbene uredbe predviđeno je razdoblje u kojem se bilateralni sastanak treba održati i može se dogoditi da u opravdanim slučajevima postoji potreba za produljenjem tog razdoblja. Članak 34. stavak 9. te provedbene uredbe trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

U skladu s člankom 111. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 države članice moraju objaviti podatke o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i EPFRR-a, uključujući, među ostalim, iznos plaćanja primljen za svaku mjeru koja se financira iz tih fondova u predmetnoj financijskoj godini te vrstu i opis svake mjere. U članku 57. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 utvrđene su pojedinosti o tim mjerama koje je potrebno objaviti te se upućuje na Prilog XIII. toj provedbenoj uredbi, koji sadržava popis predmetnih mjera.

(10)

Prilog XIII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014 trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir da bi se i izvanredne mjere potrebne za rješavanje stanja na tržištu na temelju članka 220. stavka 1. i članka 221. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) trebale uključiti u mjere navedene u tom Prilogu. Te izvanredne mjere smatraju se mjerama za potporu poljoprivrednim tržištima u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013. Stoga se točka 10. Priloga XIII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014 može izmijeniti. Nadalje, potpora u sektoru dudova svilca navedena u točki 3. popisa iz tog Priloga više se ne primjenjuje jer je članak 111. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (6) stavljen izvan snage Uredbom (EU) br. 1308/2013 s učinkom od 1. siječnja 2014. i jer su sve povezane financijske obveze i plaćanja korisnicima već izvršeni. Upućivanje na potporu u sektoru dudova svilca stoga bi trebalo brisati s tog popisa.

(11)

Provedbenu uredbu (EU) br. 908/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za poljoprivredne fondove,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 908/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 7. stavku 3. četvrta rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„U pogledu dokaznog testiranja, uključujući metode uzorkovanja, tijela za ovjeravanje mogu primjenjivati testiranje s dvojnom namjenom u odnosu na ciljeve revizije.”

2.

U članku 22. stavku 2. dodaje se sljedeći treći podstavak:

„U pogledu financijskih instrumenata uspostavljenih u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 izdaci se prijavljuju u odnosu na referentno razdoblje navedeno u prvom podstavku kad se ispune uvjeti za svaki sljedeći zahtjev za međuplaćanje kako je navedeno u članku 41. stavku 1. te uredbe.”

3.

U članku 27. stavku 1. dodaje se sljedeća rečenica:

„Države članice mogu odlučiti da neće izvršiti povrat kamate ako iznos kamate nije veći od 5 EUR.”

4.

U članku 30. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Dokumenti i računovodstvene informacije iz stavka 1. dostavljaju se Komisiji najkasnije do 15. veljače u godini koja slijedi nakon završetka financijske godine na koju se odnose. Dokumenti navedeni u točkama (a), (b) i (d) tog stavka dostavljaju se u elektroničkom obliku u skladu s formatom i uvjetima koje utvrđuje Komisija u skladu s člankom 24.

Ti dokumenti imaju obvezan elektronički potpis u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1). Komisija može prihvatiti potpisane dokumente poslane u elektroničkom obliku ako se oni odnose na financijsku godinu 2017.

(*1)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).”"

5.

U članku 31. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Oblik i sadržaj računovodstvenih podataka iz članka 30. stavka 1. točke (c) Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama na temelju predložaka putem informacijskih sustava.

Komisija će predloške i povezane tehničke specifikacije za računovodstvene informacije staviti na raspolaganje i ažurirati ih nakon što je obavijestila Odbor za poljoprivredne fondove prije početka svake financijske godine.

Tehničke specifikacije uključuju:

(a)

godišnje zahtjeve u pogledu podatka za pojedinačne računovodstvene informacije (tablica X.);

(b)

specifikacije za prijenos računalnih datoteka povezanih s izdacima EFJP-a i EPFRR-a;

(c)

opis polja podataka (aide-memoire)

(d)

strukturu proračunskih oznaka EPFRR-a.”;

6.

Članak 34. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako Komisija nakon analize smatra da rashodi nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije, dostavlja svoje nalaze predmetnoj državi članici i navodi korektivne mjere koje su potrebne kako bi se u budućnosti osiguralo poštovanje navedenih pravila te privremenu razinu financijskog ispravka za koji u toj fazi postupka smatra da odgovara njezinim nalazima. Pri dostavi podataka određuje se i održavanje bilateralnog sastanka u roku od pet mjeseci od isteka roka za odgovor države članice. Pri dostavi podataka upućuje se na ovaj članak.”;

(b)

u stavku 3. dodaje se sljedeći četvrti podstavak:

„Ako država članica obavijesti Komisiju da bilateralni sastanak nije potreban, šestomjesečno razdoblje započinje datumom kada Komisija primi obavijest.”;

(c)

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   U opravdanim slučajevima, o kojima treba obavijestiti predmetnu državu članicu, Komisija može produljiti rokove navedene u stavcima od 2. do 5.”

7.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom Priloga ovoj Uredbi;

8.

Prilog XIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 3. briše se;

(b)

točka 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

Mjere odobrene u skladu s člankom 219. stavkom 1., člankom 220. stavkom 1. i člankom 221. stavkom 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 kao mjere za potporu poljoprivrednim tržištima u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. siječnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

(3)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1758 оd 27. rujna 2017. o utvrđivanju oblika i sadržaja računovodstvenih podataka koji se dostavljaju Komisiji za potrebe poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a te za potrebe praćenja i predviđanja (SL L 250, 28.9.2017., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).


PRILOG

PRILOG I.

IZJAVA O UPRAVLJANJU

(članak 3.)

Ja, …, ravnatelj agencije za plaćanja …., predstavljam financijski izvještaj za ovu agenciju za plaćanja za financijsku godinu od 16.10.xx do 15.10.xx + 1.

Na temelju vlastite prosudbe i informacija koje su mi na raspolaganju, uključujući, među ostalim, rezultate rada službe unutarnje revizije, izjavljujem sljedeće:

predočeni financijski izvještaji dostavljeni u elektroničkom obliku, prema mojem najboljem saznanju, predstavljaju istinit, potpun i točan pregled rashoda i primitaka za prethodno navedenu financijsku godinu. Konkretno, sva meni poznata dugovanja, predujmovi, jamstva i zalihe evidentirani su u financijskom izvještaju te su svi primici prikupljeni u vezi s EFJP-om i EPFRR-om pravilno knjiženi u korist odgovarajućih fondova,

uspostavio sam sustav kojim se osiguravaju razumna jamstva zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija te se prihvatljivost potraživanja i postupak dodjele potpore za ruralni razvoj vodi, kontrolira i dokumentira u skladu s pravilima Unije.

Rashodi navedeni u financijskom izvještaju upotrijebljeni su u skladu s njihovom namjenom, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1306/2013.

Nadalje, potvrđujem da su uspostavljene djelotvorne i razmjerne mjere protiv prijevara na temelju članka 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te da se u njima uzimaju u obzir utvrđeni rizici.

Međutim, ovo jamstvo podliježe sljedećim zadrškama:

Zaključno, potvrđujem da nemam saznanja o bilo kakvim neotkrivenim podacima koji bi mogli naštetiti financijskom interesu Unije.

Potpis