20.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 325/50


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/2031

оd 19. prosinca 2018.

o utvrđivanju vremenski ograničene istovrijednosti regulatornog okvira koji se u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske primjenjuje na središnje druge ugovorne strane, u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 25. stavak 6.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori se prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije od 13. studenoga 2018.„Pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 30. ožujka 2019.: akcijski plan za izvanredne situacije” (2) („Akcijski plan za izvanredne situacije”), povlačenje bez sporazuma bilo bi rizično za financijsku stabilnost Unije i njezinih država članica. Da bi se takvi rizici spriječili, opravdano je i u interesu je Unije i njezinih država članica zajamčiti središnjim drugim ugovornim stranama koje su već dobile odobrenje za rad u Ujedinjenoj Kraljevini („središnje druge ugovorne strane iz UK-a”) da u ograničenom razdoblju mogu nastaviti pružati usluge poravnanja u Uniji nakon 29. ožujka 2019.

(3)

Poravnanje posredstvom središnjih drugih ugovornih strana pridonosi transparentnosti tržišta, ublažavanju kreditnih rizika i smanjenju rizika širenja zaraze ako jedan ili više članova središnje druge ugovorne strane prestane ispunjavati svoje obveze. Pružanje takvih usluga stoga je iznimno važno za financijsku stabilnost. Prekid u pružanju usluga poravnanja mogao bi utjecati i na provedbu monetarne politike na razini središnjih banaka koje poravnavaju transakcije u valuti koju izdaje središnja banka Unije. Osim toga, financijski instrumenti koje središnje druge ugovorne strane poravnavaju važni su i za financijske posrednike i njihove klijente, npr. za zaštitu od rizika kamatne stope, te bi zbog prekida u pružanju usluga poravnanja mogli nastati i rizici za realno gospodarstvo u Uniji.

(4)

Vrijednost otvorenih pozicija u OTC izvedenicama na svjetskoj razini na dan 31. prosinca 2017. iznosila je više od 500 bilijuna EUR, od čega se više od 75 % odnosilo na kamatne izvedenice i gotovo 20 % na valutne izvedenice. Oko 30 % svih OTC izvedenica nominirano je u euru i drugim valutama Unije. Tržište poravnanja OTC izvedenica posredstvom središnjih drugih ugovornih strana vrlo je koncentrirano, osobito tržište poravnanja kamatnih OTC izvedenica čije poravnanje u 97 % slučajeva obavlja jedna središnja druga ugovorna strana iz UK-a (3).

(5)

Od 30. ožujka 2019. središnje druge ugovorne strane iz UK-a postaju „središnje druge ugovorne strane treće zemlje” i kao takve moći će pružati usluge poravnanja samo ako ih Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) prizna u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012. Ako središnje druge ugovorne strane iz UK-a ne budu priznate, druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji neće moći poravnavati OTC izvedenice koje podliježu obvezi poravnanja na temelju članka 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 posredstvom središnjih drugih ugovornih strana iz UK-a. Zbog toga bi tim drugim ugovornim stranama ispunjenje njihove obveze poravnanja moglo privremeno biti problematično, što bi pak moglo biti rizično za financijsku stabilnost i provedbu monetarne politike Unije i njezinih država članica. Stoga je, kako je navedeno u Akcijskom planu za izvanredne situacije, u toj iznimnoj situaciji potrebno utvrditi da su pravni i nadzorni sustavi kojima se uređuju središnje druge ugovorne strane iz UK-a u strogo ograničenom razdoblju i pod posebnim uvjetima istovrijedni, tako da te središnje druge ugovorne strane mogu nastaviti pružati usluge poravnanja u Uniji.

(6)

U skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012, da bi se utvrdilo da su pravni i nadzorni sustavi treće zemlje u odnosu na središnje druge ugovorne strane s odobrenjem za rad u toj trećoj zemlji istovrijedni onima utvrđenima u toj Uredbi, moraju biti ispunjena tri uvjeta.

(7)

Prvi je da pravni i nadzorni sustavi treće zemlje moraju osigurati da središnje druge ugovorne strane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012. Do 29. ožujka 2019. Uredba (EU) br. 648/2012 izravno se primjenjuje u Ujedinjenoj Kraljevini i središnje druge ugovorne strane iz UK-a koje su dobile odobrenje za rad u skladu s člankom 14. te uredbe moraju stoga ispunjavati te zahtjeve. Ujedinjena Kraljevina preuzela je 26. lipnja 2018. Zakonom o povlačenju iz Europske unije odredbe iz Uredbe (EU) br. 648/2012 u svoje domaće pravo i one proizvode pravne učinke od datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(8)

Drugi je uvjet da pravni i nadzorni sustavi treće zemlje moraju osigurati da središnje druge ugovorne strane osnovane u trećoj zemlji podliježu neprekidnom i učinkovitom nadzoru i izvršenju. Do 29. ožujka 2019. središnje druge ugovorne strane iz UK-a pod nadzorom su Središnje banke Ujedinjene Kraljevine (Bank of England), kako je utvrđeno domaćim pravom Ujedinjene Kraljevine u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 (4). Prijenosom Uredbe (EU) br. 648/2012 u domaće pravo Ujedinjene Kraljevine Središnja banka Ujedinjene Kraljevine ostaje odgovorna za nadzor središnjih drugih ugovornih strana i njezine će ovlasti za nadzor središnjih drugih ugovornih strana i izvršenje u suštini se neće promijeniti.

(9)

Treći je uvjet da pravni okvir te treće zemlje mora osigurati učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana kojima je izdano odobrenje za rad u skladu s pravnim sustavima trećih zemalja. To je postignuto prijenosom sustava istovrijednosti iz članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 u domaće pravo Ujedinjene Kraljevine.

(10)

Komisija zaključuje da pravni i nadzorni sustavi Ujedinjene Kraljevine koji će se primjenjivati na središnje druge ugovorne strane iz UK-a dan nakon njezina povlačenja iz Unije ispunjavaju uvjete iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(11)

Ova se Odluka međutim odnosi na pravne i nadzorne sustave koji će se na središnje druge ugovorne strane iz UK-a primjenjivati dan nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije. Te pravne i nadzorne sustave treba smatrati istovrijednima samo ako se zahtjevi koji se primjenjuju na središnje druge ugovorne strane zadrže u domaćem pravu Ujedinjene Kraljevine i ako se nastave stvarno i trajno primjenjivati i izvršavati. Stoga je učinkovita razmjena informacija i koordinacija nadzornih aktivnosti između ESMA-e i Središnje banke Ujedinjene Kraljevine bitan uvjet za trajanje utvrđenja istovrijednosti.

(12)

U svrhu razmjene informacija potrebno je sklopiti sporazume o sveobuhvatnoj i učinkovitoj suradnji u skladu s člankom 25. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012. Tim sporazumima o suradnji trebalo bi zajamčiti i mogućnost razmjene svih relevantnih informacija s tijelima iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, uključujući Europsku središnju banku i druge članove Europskog sustava središnjih banaka, za potrebe savjetovanja s tim tijelima o priznavanju središnjih drugih ugovornih strana iz UK-a ili kada su tim tijelima te informacije potrebne radi obavljanja njihovih nadzornih zadaća.

(13)

U iznimnom slučaju povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma, sporazumima o suradnji sklopljenima na temelju članka 25. stavka 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 ESMA-i mora se zajamčiti izravan i kontinuiran pristup informacijama koje zatraži. Te informacije uključuju, ali nisu ograničene na informacije na temelju kojih je moguće procijeniti sve materijalne rizike koje središnje druge ugovorne strane iz UK-a izravno ili neizravno predstavljaju za Uniju ili njezine države članice. U sporazumima o suradnji trebalo bi stoga jasno utvrditi mehanizme i postupke za promptnu razmjenu informacija o poslovima poravnanja središnjih drugih ugovornih strana iz UK-a koji se odnose na financijske instrumente nominirane u valutama Unije, mjesta trgovanja, sudionike u poravnanju te društva kćeri kreditnih institucija i investicijskih društava iz Unije; na ugovore o međudjelovanju s drugim središnjim drugim ugovornim stranama, na vlastita sredstva, sastav i kalibraciju jamstvenog fonda, na nadoknade, likvidna sredstva i portfelje kolaterala, uključujući kalibraciju korektivnih faktora i ispitivanje otpornosti na stres; promptnu obavijest o svim promjenama koje utječu na središnje druge ugovorne strane iz UK-a ili pravne i nadzorne sustave Ujedinjene Kraljevine koji se primjenjuju na središnje druge ugovorne strane iz UK-a; te mehanizme promptnog obavješćivanja ESMA-e o svemu što se odnosi na središnje druge ugovorne strane iz UK-a, a moglo bi utjecati na monetarnu politiku Unije.

(14)

Komisija će u suradnji s ESMA-om pratiti sve promjene pravnih i nadzornih sustava koje utječu na središnje druge ugovorne strane iz UK-a, tržišna kretanja te učinkovitost suradnje u području nadzora, uključujući promptnu razmjenu informacija između ESMA-e i Središnje banke Ujedinjene Kraljevine. Komisija može u svakom trenutku preispitati svoju odluku ako na temelju relevantnih pokazatelja bude smatrala da je potrebno ponovno ocijeniti istovrijednost utvrđenu ovom Odlukom, među ostalim ako se uvjeti iz sporazuma o suradnji koje sklope ESMA i Središnja banka Ujedinjene Kraljevine ne budu poštovali i ako ne bude moguće učinkovito procijeniti rizik koji središnje druge ugovorne strane iz UK-a predstavljaju za Uniju ili njezine države članice.

(15)

Zbog činjenice da su elementi budućeg odnosa Ujedinjene Kraljevine i Unije nesigurni i da bi to moglo utjecati na financijsku stabilnost Unije i njezinih država članica te na cjelovitost jedinstvenog tržišta, ova Odluka prestaje vrijediti 30. ožujka 2020. Procjena iz ove Odluke stoga ne dovodi u pitanje buduće procjene pravnih i nadzornih sustava Ujedinjene Kraljevine za središnje druge ugovorne strane i njezina je pouzdanost određena svrhom ove Odluke.

(16)

Ova bi Odluka trebala hitno stupiti na snagu i trebala bi se početi primjenjivati od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, osim ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom ne stupi na snagu do tog datuma ili se ne produlji dvogodišnje razdoblje iz članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji.

(17)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, pravni i nadzorni sustavi Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se sastoje od Zakona iz 2000. o financijskim uslugama i tržištima i Zakona iz 2018. o povlačenju iz Europske unije koji se primjenjuju na središnje druge ugovorne strane koje već imaju poslovni nastan i odobrenje za rad u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske smatraju se istovrijednima zahtjevima propisanim Uredbom (EU) br. 648/2012.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Međutim, ova se Odluka ne primjenjuje ni u jednom od sljedećih slučajeva:

(a)

sporazum o povlačenju sklopljen između Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupio je na snagu do tog datuma;

(b)

donesena je odluka o produljenju dvogodišnjeg razdoblja iz članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Odluka prestaje vrijediti 30. ožujka 2020.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Banka za međunarodne namire, statističko izvješće: statistički podaci o OTC izvedenicama na kraju prosinca 2017. objavljeni 3. svibnja 2018. (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Propisi iz 2013. o OTC izvedenicama na temelju Zakona o financijskim uslugama i tržištima, dio 5. iz 2000. (OTC izvedenice, središnje druge ugovorne strane i trgovinski repozitoriji).