30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/50


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1875

od 26. studenoga 2018.

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u okviru Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu određenih izmjena Jedinstvenih tehničkih propisa – opće odredbe – podsustavi (UTP GEN-B) i Jedinstvenih tehničkih propisa – telematske aplikacije za teretni promet (UTP TAF)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je pristupila Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. („Konvencija COTIF”), Odlukom Vijeća 2013/103/EU (1).

(2)

Sve države članice, uz iznimku Cipra i Malte, ugovorne su stranke Konvencije COTIF i primjenjuju Konvenciju COTIF.

(3)

Na temelju članka 8. Konvencije COTIF osnovan je Odbor tehničkih stručnjaka („CTE”) Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz. U skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) Konvencije COTIF i člancima 6. i 8.a Dodatka F (APTU) Konvenciji COTIF, CTE je nadležan za donošenje odluka o donošenju Jedinstvenih tehničkih propisa („UTP-ovi”) ili odredbe o izmjeni pojedinog UTP-a na temelju Dodatka F (APTU) i Dodatka G (ATMF) Konvenciji COTIF.

(4)

Nakon 11. sjednice održane 12. i 13. lipnja 2018. CTE je odlučio pisanim postupkom donijeti izmjene točaka 2.1., 2.2. i 2.3. UTP-a GEN-B kako bi se u definiciju građevinskih podsustava uključili željezničko-cestovni prijelazi i druge građevinske konstrukcije, poput mostova, kako je navedeno u privitku ovoj Odluci.

(5)

Cilj je tih izmjena uskladiti definiciju podsustava u UTP-u GEN-B s Unijinom definicijom podsustava navedenom u Prilogu II. Direktivi (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvođenjem željezničko-cestovnih prijelaza i drugih građevinskih konstrukcija, poput mostova, u definiciju građevinskih podsustava.

(6)

Predložene izmjene u skladu su s pravom i strateškim ciljevima Unije jer doprinose usklađivanju zakonodavstva OTIF-a s odgovarajućim pravom Unije te bi ih stoga Unija trebala podržati.

(7)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru CTE-a jer će izmjene točaka 2.1., 2.2. i 2.3. UTP-a GEN-B na temelju Dodatka F (APTU) Konvenciji COTIF biti obvezujuće za Uniju. Osim toga, primjereno je podržati sva usklađivanja UTP-a TAF s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost u Uniji (TSI za TAF),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora tehničkih stručnjaka Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980. u pogledu izmjena točaka 2.1., 2.2. i 2.3. Jedinstvenih tehničkih propisa - opće odredbe - podsustavi (UTP GEN-B) i Jedinstvenih tehničkih propisa - telematske aplikacije za teretni promet (UTP TAF) navedeno je u privitku ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluke CTE-a nakon donošenja objavljuju se u Službenom listu Europske unije, uz navođenje datuma njihova stupanja na snagu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Odluka Vijeća 2013/103/EU od 16. lipnja 2011. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. (SL L 51, 23.2.2013., str. 1.).

(2)  Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).


PRIVITAK

Predložene izmjene Odbora tehničkih stručnjaka OTIF-a za donošenje pisanim postupkom

1.

Glasanje za izmjene točaka 2.1, 2.2 i 2.3 Jedinstvenih tehničkih propisa GEN B u skladu s radnim dokumentom Odbora tehničkih stručnjaka (CTE) TECH-18010-CTE11-5 koje je predložio taj odbor i koje su navedene u nastavku:

„2.1   Građevinski podsustav

COTIF uključuje građevinski podsustav […] u mjeri u kojoj se odnosi na sučelja s vozilima. […]

2.2   Elektroenergetski podsustav

COTIF uključuje elektroenergetski sustav samo u mjeri u kojoj se odnosi na sučelja s vozilima. Stoga elektroenergetski podsustav uključuje samo nadzemne vodove (kontaktnu mrežu) i kvalitetu isporučene energije.

2.3   Pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav

COTIF uključuje pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav […] u mjeri u kojoj se odnosi na sučelja s vozilima.”

2.

Glasanje za izmjene Jedinstvenih tehničkih propisa TAF koje je predložio Odbor tehničkih stručnjaka, što uključuje ažuriranje popisa tehničkih dokumenata u Jedinstvenim tehničkim propisima TAF u skladu s odgovarajućim novim obnovljenim popisom (Dodatak I.) TSI-ja za TAF.