20.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 293/32


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1790

оd 16. studenoga 2018.

o stavljanju izvan snage Odluke 2002/623/EZ o utvrđivanju smjernica o procjeni rizika genetski modificiranih organizama za okoliš

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7513)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (1), a posebno prvi odlomak Priloga II. toj direktivi,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2002/623/EZ (2) utvrđene su smjernice o ciljevima, elementima, općim načelima i metodologiji procjene rizika za okoliš iz Priloga II. Direktivi 2001/18/EZ.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane („EFSA”) i Europska agencija za lijekove („EMA”) donijele su novije i detaljnije smjernice o procjeni rizika genetski modificiranih organizama („GMO”) za okoliš koje sadržavaju opsežna dodatna objašnjenja o provedbi Priloga II. Direktivi 2001/18/EZ. Nakon donošenja tih detaljnijih smjernica Odluka 2002/623/EZ postupno je izgubila svoju dodanu vrijednost.

(3)

Direktivom Komisije (EU) 2018/350 (3), kojom je izmijenjena Direktiva 2001/18/EZ, ažuriran je Prilog II. Direktivi 2001/18/EZ uključivanjem i nadogradnjom strožih smjernica EFSA-e o procjeni rizika genetski modificiranih biljaka za okoliš, koje su donesene u listopadu 2010. (4), pritom uzimajući u obzir da se Prilog II. primjenjuje na sve genetski modificirane organizme, a ne samo na genetski modificirane biljke. Sama Odluka 2002/623/EZ poslužila je kao temelj za izradu smjernica EFSA-e. Stoga su odredbe Priloga II. Direktivi 2001/18/EZ sada detaljnije i više nisu potrebne smjernice utvrđene Odlukom 2002/623.

(4)

Odluku 2002/623/EZ stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(5)

Odluku 2002/623/EZ trebalo bi staviti izvan snage i radi pojednostavnjenja kako bi se smanjio broj smjernica koje subjekti i nadležna tijela moraju uzeti u obzir pri provedbi procjene rizika za okoliš u skladu s Prilogom II. Direktivi 2001/18/EZ.

(6)

Mjere navedene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 30. stavkom 1. Direktive 2001/18/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2002/623/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. studenoga 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2002/623/EZ od 24. srpnja 2002. o utvrđivanju smjernica koje dopunjuju Prilog II. Direktivi 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 200, 30.7.2002., str. 22.).

(3)  Direktiva Komisije (EU) 2018/350 оd 8. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni rizika genetski modificiranih organizama za okoliš (SL L 67, 9.3.2018., str. 30.).

(4)  EFSA-ino povjerenstvo za genetski modificirane organizme (GMO); Smjernice o procjeni rizika genetski modificiranih biljaka za okoliš. EFSA Journal 2010.; 8(11):1879. [111 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.