16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/15


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1733

оd 14. studenoga 2018.

o odobravanju, u ime Europske unije, izmjene Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/735/EU od 31. svibnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (2) (dalje u tekstu „Sporazum”) privremeno se primjenjuje s Peruom od 1. ožujka 2013. (3), a s Kolumbijom od 1. kolovoza 2013. (4). Ekvador je Sporazumu pristupio Protokolom o pristupanju (5), koji se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2017.

(2)

Člankom 209. Sporazuma predviđa se mogućnost dodavanja novih oznaka zemljopisnog podrijetla u Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu nakon dovršetka postupka u vezi s prigovorom i ispitivanja oznaka zemljopisnog podrijetla kako je navedeno u njegovu članku 208.

(3)

Kolumbija je Uniji podnijela zahtjev za dodavanje novih oznaka zemljopisnog podrijetla u Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu. Unija je dovršila postupak u vezi s prigovorom i ispitivanje devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije.

(4)

Člankom 257. stavkom 2. Sporazuma predviđa se da je Pododbor za intelektualno vlasništvo, koji su osnovale stranke u skladu s člankom 257. stavkom 1. Sporazuma, odgovoran za ocjenjivanje informacija iz članka 209. Sporazuma te za predlaganje izmjena Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu Odboru za trgovinu koji su osnovale stranke u skladu s člankom 12. stavkom 1. Sporazuma.

(5)

Pododbor za intelektualno vlasništvo ocijenio je 5. listopada 2018. informacije o devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije i Odboru za trgovinu predložio da u skladu s time izmijeni Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu.

(6)

Člankom 13. stavkom 1. točkom (d) Sporazuma utvrđuje se da je Odbor za trgovinu odgovoran za ocjenu i donošenje odluka predviđenih Sporazumom o svim pitanjima koja mu upute specijalizirana tijela osnovana u skladu sa Sporazumom.

(7)

U skladu s člankom 14. stavkom 3. Sporazuma, u slučajevima iz članka 12. stavka 4. sve odluke donose stranka EU i dotična andska zemlja potpisnica te one proizvode pravni učinak samo između tih stranaka. Predmet je obuhvaćen odredbama članka 12. stavka 4. jer se odnosi isključivo na bilateralni odnos između stranke EU i Kolumbije te se o njemu raspravljalo na bilateralnom sastanku Pododbora za intelektualno vlasništvo.

(8)

Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu trebalo bi stoga izmijeniti, a izmjene bi trebalo odobriti u ime Unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane, utvrđene u Nacrtu odluke Odbora za trgovinu, odobravaju se u ime Europske unije.

Nacrt Odluke Odbora za trgovinu utvrđen je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Voditelj delegacije Unije u Odboru za trgovinu ovlašten je odobriti odluku tog odbora u ime Europske unije.

Članak 3.

Odluka Odbora za trgovinu nakon donošenja objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 21.12.2012., str. 1.

(2)  Protokol o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (SL L 354, 21.12.2012., str. 3.).

(3)  Obavijest o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, od strane Europske unije i Perua (SL L 56, 28.2.2013., str. 1.).

(4)  Obavijest o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, od strane Europske unije i Kolumbije (SL L 201, 26.7.2013., str. 7.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2016/2369 od 11. studenoga 2016. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (SL L 356, 24.12.2016., str. 1.).


PRILOG

ODLUCI br. (…)/2018 ODBORA ZA TRGOVINU

od (…) 2018.

o izmjeni Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane

ODBOR ZA TRGOVINU,

uzimajući u obzir Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Ekvadora i Perua, s druge strane, a posebno njegov članak 13. stavak 1. točku (d),

budući da:

(1)

Kolumbija je 11. veljače 2014. podnijela Uniji zahtjev za dodavanje novih oznaka zemljopisnog podrijetla u Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu u skladu s člankom 209. Sporazuma. Unija je dovršila postupak u vezi s prigovorom i ispitivanje devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije.

(2)

U skladu s člankom 257. stavkom 2. Sporazuma Pododbor za intelektualno vlasništvo ocijenio je na sastanku stranke EU i Kolumbije 5. listopada 2018. informacije o devet novih oznaka zemljopisnog podrijetla Kolumbije i Odboru za trgovinu predložio da u skladu s time izmijeni Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu.

(3)

Dodatak 1. Prilogu XIII. Sporazumu trebalo bi stoga izmijeniti.

(4)

Odluka o izmjeni Dodatka 1. Prilogu XIII. Sporazumu može se donijeti na sastanku Odbora za trgovinu na kojem sudjeluju stranka Unija i Kolumbija, u skladu s člankom 14. stavkom 3. Sporazuma o trgovini, jer se odnosi isključivo na njihov bilateralni odnos i ne utječe na prava i obveze drugih andskih zemalja potpisnica,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

U tablici pod točkom (a) „Oznake zemljopisnog podrijetla Kolumbije za poljoprivredne i prehrambene proizvode, vina, žestoka alkoholna pića i aromatizirana vina” u Dodatku 1. Prilogu XIII. Sporazumu dodaju se unosi iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovu Odluku, sastavljenu u dva primjerka, potpisuju predstavnici Odbora za trgovinu koji su ovlašteni djelovati u ime stranaka za potrebe izmjene Sporazuma. Ova Odluka stupa na snagu od datuma zadnjeg potpisa.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u

Za Odbor za trgovinu

Voditelj delegacije EU-a

Voditelj delegacije Kolumbije


PRILOG

Café de Nariño

Kava

Café de Cauca

Kava

Café del Huila

Kava

Bizcocho de Achira del Huila

Kruh, fino pecivo, kolači, slastice, keksi i ostali pekarski proizvodi

Queso Paipa

Sir

Queso del Caquetá

Sir

Clavel de Colombia

Cvijeće i ukrasno bilje

Rosa de Colombia

Cvijeće i ukrasno bilje

Crisantemo de Colombia

Cvijeće i ukrasno bilje