7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/10


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1656

od 6. studenoga 2018.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2017/2074 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. studenoga 2017. donijelo Odluku (ZVSP) 2017/2074 (1) o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke (ZVSP) 2017/2074 mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 14. studenoga 2019.

(3)

Trebalo bi izmijeniti obrazloženje za jednu osobu navedenu u Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2017/2074.

(4)

Odluku (ZVSP) 2017/2074 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2017/2074 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Ova Odluka primjenjuje se do 14. studenoga 2019.

Ova Odluka redovito se preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”.

2.

Prilog I. mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

H. LÖGER


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2074 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli (SL L 295, 14.11.2017., str. 60.).


PRILOG

U Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2017/2074 unos 7. zamjenjuje se sljedećim:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja

„7.

Diosdado Cabello Rondón

Datum rođenja: 15. travnja 1963.

Predsjednik Ustavotvorne skupštine i prvi potpredsjednik Ujedinjene socijalističke stranke Venezuele (PSUV). Sudjelovao je u ugrožavanju demokracije i vladavine prava u Venezueli, među ostalim upotrebom medija za prijetnje političkoj oporbi, drugim medijima i civilnom društvu te za javne napade na njih.

22.1.2018.”