12.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 256/103


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1523

оd 11. listopada 2018.

o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (1), a osobito njezin članak 7. stavak 2.,

nakon savjetovanja s odborom uspostavljenim člankom 11. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/2102,

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2016/2102 utvrđuju se zajednički zahtjevi pristupačnosti za internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora te zahtjevi za izjave o pristupačnosti koje tijela javnog sektora trebaju imati radi usklađenosti svojih internetskih stranica i mobilnih aplikacija s tom direktivom.

(2)

Države članice trebale bi osigurati da tijela javnog sektora imaju izjave o pristupačnosti u skladu s predloškom izjave o pristupačnosti koji je utvrdila Komisija.

(3)

Države članice potiču se da osiguraju da tijela javnog sektora redovito (najmanje jednom godišnje) preispituju i ažuriraju svoje izjave o pristupačnosti.

(4)

Kako bi osigurale jednostavan pristup izjavi o pristupačnosti, države članice trebale bi poticati tijela javnog sektora da svojim izjavama omoguće pristup sa svih internetskih stranica Izjavama bi se trebalo moći pristupiti i iz mobilne aplikacije.

(5)

Radi lakšeg pronalaženja i bolje pristupačnosti te lakše ponovne uporabe informacija koje sadržava izjava o pristupačnosti, po potrebi bi je trebalo staviti na raspolaganje u strojno čitljivom obliku kako je navedeno u Direktivi 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuje predložak izjave o pristupačnosti kojim će se koristiti tijela javnog sektora u državama članicama radi usklađivanja svojih internetskih stranica i mobilnih aplikacija sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2016/2102 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Format izjave

Izjava mora biti u pristupačnom formatu u skladu s člankom 4. Direktive (EU) 2016/2102 i, po potrebi, u strojno čitljivom obliku iz članka 2. stavka 6. Direktive 2003/98/EZ.

Članak 3.

Priprema izjave

1.   Države članice jamče točnost navoda u izjavi u smislu usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi (EU) 2016/2102 te njihovu utemeljenost na jednome od sljedećih:

(a)

stvarnoj evaluaciji usklađenosti internetske stranice ili mobilne aplikacije sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2016/2102, kao što su:

samoprocjena koju je provelo tijelo javnog sektora;

ocjena koju je provela treća strana, primjerice certifikacija;

(b)

sve druge mjere koje države članice smatraju prikladnima, a koje pružaju jednako jamstvo točnosti navoda u izjavi.

2.   U izjavi se navodi koja je metoda iz stavka 1. upotrijebljena.

Članak 4.

Prilagodba izjave

1.   Države članice osiguravaju da tijela javnog sektora u svojim izjavama poštuju barem zahtjeve obveznog sadržaja utvrđene u odjeljku 1. Priloga.

2.   Države članice mogu dodati zahtjeve koji prelaze ono što je potrebno za neobvezni sadržaj naveden u odjeljku 2. Priloga.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 2.12.2016., str. 1.

(2)  Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 31.12.2003., str. 90.).


PRILOG

PREDLOŽAK IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Upute

Tijelo javnog sektora trebalo bi prema potrebi izbrisati i/ili izmijeniti tekst u kurzivu.

Prije objavljivanja izjave o pristupačnosti trebalo bi izbrisati sve krajnje bilješke.

Korisnik bi trebao moći lako pronaći izjavu o pristupačnosti. Poveznica na izjavu o pristupačnosti trebala bi biti smještena na vrlo vidljivom mjestu na početnoj stranici ili biti na raspolaganju na svim internetskim stranicama, primjerice u statičnom zaglavlju ili podnožju. Za izjavu o pristupačnosti može se upotrijebiti standardizirani URL. U mobilnim aplikacijama izjava bi trebala biti smještena kako je navedeno u članku 7. stavku 1. trećem podstavku Direktive (EU) 2016/2102. Izjavi bi se trebalo moći pristupiti i iz mobilne aplikacije.

ODJELJAK 1.

ZAHTJEVI OBVEZNOG SADRŽAJA

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

[Naziv tijela javnog sektora] nastoji svoje [internetske stranice] [i] [mobilnu aplikaciju/mobilne aplikacije] učiniti pristupačnima u skladu s [nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1)].

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na [upišite područje primjene izjave, npr. internetske stranice/mobilne aplikacijei na koje se izjava odnosi, prema potrebi].

Stupanj usklađenosti ii

(a) iii

[Ova] [Ove] [internetske stranice] [mobilna aplikacija/mobilne aplikacije] [je] [su] potpuno u skladu s [xxx iv].

(b) v

[Ova] [Ove] [internetska stranica/internetske stranice] [mobilna aplikacija/mobilne aplikacije] [je] [su] djelomično u skladuvi s [xxx vii] zbog [neusklađenosti] [i/ili] [iznimki] koje su navedene u nastavku.

(c) viii

[Ova] [Ove] [internetske stranice] [mobilna aplikacija/mobilne aplikacije] [nije] [nisu] u skladu s [xxx ix]. [Neusklađenosti] [i/ili] [iznimke] navedene su u nastavku.

Nepristupačan sadržaj x

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

(a)

neusklađenosti s [nacionalnim zakonodavstvom].

[Navedite neusklađenosti internetskih stranica/mobilnih aplikacija i/ili opišite koji dijelovi/sadržaj/funkcije još nisu usklađeni xi].

(b)

nerazmjerno opterećenje

[Navedite nepristupačne dijelove/sadržaj/funkcije za koje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 5. Direktive (EU) 2016/2102]

(c)

sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

[Navedite nepristupačne dijelove/sadržaj/funkcije koji nisu obuhvaćeni područjem primjene primjenjivog zakonodavstva].

[Po potrebi navedite druga pristupačne rješenja].

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena [datum xii].

[Navedite metodu upotrijebljenu za pripremu izjave (vidjeti članak 3. stavak 1. Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1523 (2) )].

[Izjava je zadnji put preispitana [upisati datum zadnjeg preispitivanja xiii].

Povratne informacije i podaci za kontakt

[Navedite opis i poveznicu na mehanizam za davanje povratnih informacija koji će se upotrebljavati za obavješćivanje tijela javnog sektora o svim neusklađenostima te za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive].

[Navedite informacije za kontakt relevantnih tijela/odjela/osoba (po potrebi) odgovornih za pristupačnost i obradu zahtjeva poslanih putem mehanizma za povratne informacije].

Postupak praćenja provedbe propisa

[Navedite opis i poveznicu na postupak praćenja provedbe propisa koji se upotrebljava u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev poslan u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Direktive].

[Navedite informacije za kontakt relevantnog tijela za praćenje provedbe propisa].

ODJELJAK 2.

NEOBVEZNI SADRŽAJ

Sljedeći neobvezni sadržaj može se dodati izjavi o pristupačnosti kako se to smatra primjerenim:

(1)

objašnjenje obveza koje je tijelo javnog sektora preuzelo u pogledu digitalne pristupačnosti, primjerice:

njegova namjera da postigne višu razinu pristupačnosti od one propisane zakonom;

korektivne mjere koje treba poduzeti kako bi se otklonile poteškoće s nepristupačnim sadržajem internetskih stranica i mobilnih aplikacija, uključujući rokove za provedbu tih mjera;

(2)

formalno prihvaćanje (na upravnoj ili političkoj razini) izjave o pristupačnosti;

(3)

datum objave internetskih stranica i/ili mobilne aplikacije;

(4)

datum zadnjeg ažuriranja internetskih stranica i/ili mobilne aplikacije nakon znatne revizije njihova sadržaja;

(5)

poveznica na izvješće o evaluaciji, ako je dostupna, a osobito ako je stupanj usklađenosti internetske stranice ili mobilne aplikacije utvrđen kao „(a) potpuna usklađenost”;

(6)

dodatna pomoć putem telefona osobama s invaliditetom te podrška korisnicima asistivne tehnologije;

(7)

svaki drugi sadržaj koji se smatra prikladnim.

i

Za mobilne aplikacije uključite informacije o verziji i datum.

ii

Odaberite jednu od mogućnosti u nastavku, npr. (a), (b) ili (c) i izbrišite one koje nisu primjenjive.

iii

Odaberite (a) samo ako su potpuno ispunjeni svi zahtjevi norme ili tehničke specifikacije bez iznimke.

iv

Upišite upućivanje na norme i/ili tehničke specifikacije ili upućivanje na nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi Direktiva.

v

Odaberite (b) ako je ispunjena većina zahtjeva norme ili tehničke specifikacije uz određene iznimke.

vi

To znači da još nije postignuta potpuna usklađenost i da je potrebno poduzeti mjere kojima se postiže potpuna usklađenost.

vii

Upišite upućivanje na norme i/ili tehničke specifikacije ili upućivanje na nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi Direktiva.

viii

Odaberite (c) ako nije ispunjena većina zahtjeva iz norme ili tehničke specifikacije.

ix

Upišite upućivanje na norme i/ili tehničke specifikacije ili upućivanje na nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi Direktiva.

x

Može se izbrisati ako nije primjenjivo.

xi

Opišite na netehnički način, koliko je to moguće, zašto sadržaj nije pristupačan, uključujući upućivanja na primjenjive zahtjeve u relevantnim normama i/ili tehničkim specifikacijama koji nisu ispunjeni; npr.:

„Prijava u aplikaciju za razmjenu dokumenata ne može se u potpunosti izvesti s pomoću tipkovnice (broj zahtjeva XXX (ako je primjenjivo))”

xii

Upišite datum prve verzije ili naknadnog ažuriranja izjave o pristupačnosti nakon evaluacije internetskih stranica ili mobilnih aplikacija na koje se ona odnosi. Preporučuje se provođenje evaluacije i ažuriranje izjave nakon znatne revizije internetskih stranica ili mobilne aplikacije.

xiii

Preporučuje se redovito preispitivati točnost tvrdnji iz izjave o pristupačnosti, a najmanje jednom godišnje. Ako je takvo preispitivanje provedeno bez potpune evaluacije internetskih stranica/mobilne aplikacije, bez obzira na to je li takvo preispitivanje uzrokovalo izmjene u izjavi o pristupačnosti, navedite datum zadnjeg takvog preispitivanja.

(1)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1523 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018., str. 103.).