11.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 255/16


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1511

оd 9. listopada 2018.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/789 o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 6452)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. četvrtu rečenicu,

budući da:

(1)

U članku 9. stavku 8. Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/789 (2) utvrđuju se uvjeti za premještanje određenih biljaka domaćina koje se nikad nisu uzgajale unutar demarkiranih područja i specifičniji uvjeti za određene biljke domaćine, uključujući biljke namijenjene za sadnju vrste Polygala myrtifolia L.

(2)

Iskustvo je pokazalo da su biljke namijenjene za sadnju vrste Polygala myrtifolia L. posebno podložne organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) („navedeni organizam”). Kako bi se osigurala bolja fitosanitarna zaštita područja Unije, primjereno je zatražiti da se vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje provode što je moguće bliže trenutku njihova prvog premještanja iz mjesta proizvodnje. Isti zahtjev trebao bi se primjenjivati i na biljke namijenjene za sadnju vrste Polygala myrtifolia L. unesene u Uniju i podrijetlom iz treće zemlje u kojoj nije prisutan navedeni organizam.

(3)

Provedbenu odluku (EU) 2015/789 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2015/789 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 9. stavku 8. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, biljke namijenjene za sadnju, osim sjemena, vrsta Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. i Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb premještaju se unutar Unije samo ako su uzgojene na mjestu koje podliježe godišnjim službenim inspekcijskim pregledima i uzorkovanju, pri čemu se u obzir uzimaju tehničke smjernice za nadzor radi utvrđivanja prisutnosti organizma Xylella fastidiosa koje su navedene na web-mjestu Komisije, te testiranju u skladu s međunarodnim standardima radi utvrđivanja prisutnosti navedenog organizma kojim je potvrđeno da navedeni organizam nije prisutan, pri čemu se upotrebljava sustav uzorkovanja kojim se s 99-postotnom pouzdanošću može utvrditi razina prisutnosti zaraženog bilja od 5 %. Osim toga, prije prvog premještanja iz mjesta proizvodnje svaka partija biljaka namijenjenih za sadnju vrste Polygala myrtifolia L. koja se premješta unutar Unije podliježe vizualnom pregledu i uzorkovanju, koje se provodi što je moguće bliže trenutku navedenog premještanja, uzimajući u obzir tehničke smjernice za nadzor radi utvrđivanja prisutnosti organizma Xylella fastidiosa koje su navedene na web-mjestu Komisije, te testiranju u skladu s međunarodnim standardima radi utvrđivanja prisutnosti navedenog organizma kojim je potvrđeno da navedeni organizam nije prisutan, pri čemu se upotrebljava sustav uzorkovanja kojim se s 99-postotnom pouzdanošću može utvrditi razina prisutnosti zaraženog bilja od 5 %. Odstupajući od članka 3. stavka 2. prvog podstavka, prisutnost navedenog organizma provjerava se jednim testom, a u slučaju pozitivnih rezultata, u skladu s međunarodnim standardima, njegova se prisutnost utvrđuje provođenjem najmanje jednog pozitivnog molekularnog testa. Ti se testovi navode u Komisijinoj bazi podataka testova za utvrđivanje navedenog organizma i njegovih podvrsta.”

2.

U članku 16. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Biljke namijenjene za sadnju, osim sjemena, vrsta Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. i Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb unose se u Uniju samo ako su uzgojene na mjestu koje podliježe godišnjim službenim inspekcijskim pregledima s uzorkovanjem i testiranjem koji se na tim biljkama obavljaju u odgovarajuće vrijeme radi utvrđivanja prisutnosti navedenog organizma i u skladu s međunarodnim standardima te ako se njima potvrdi da navedeni organizam nije prisutan, pri čemu se upotrebljava sustav uzorkovanja kojim se s 99-postotnom pouzdanošću može utvrditi razina prisutnosti zaraženog bilja od 5 %. Osim toga, prije prvog premještanja iz mjesta proizvodnje i što je moguće bliže trenutku navedenog premještanja svaka partija biljaka namijenjenih za sadnju vrste Polygala myrtifolia L. podliježe službenom vizualnom pregledu i uzorkovanju te testiranju u skladu s međunarodnim standardima radi utvrđivanja prisutnosti navedenog organizma kojim je potvrđeno da navedeni organizam nije prisutan, pri čemu se upotrebljava sustav uzorkovanja kojim se s 99-postotnom pouzdanošću može utvrditi razina prisutnosti zaraženog bilja od 5 %.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/789 od 18. svibnja 2015. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije (SL L 125, 21.5.2015., str. 36.).