19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/24


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1251

оd 18. rujna 2018.

o odobravanju empentrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Taj popis uključuje empentrin (EZ br.: nije dostupan, CAS br.: 54406-48-3).

(2)

Empentrin je ocijenjen za uporabu u proizvodima vrste 18, „Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca”, kako je utvrđena u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Belgija je imenovana nadležnim ocjenjivačkim tijelom te je 24. lipnja 2016. podnijela izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 13. prosinca 2017. sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela (3).

(5)

U skladu s tim mišljenjem ne može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju za vrstu proizvoda 18 i koji sadržavaju empentrin ispuniti zahtjeve iz članka 19. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6)

Konkretno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 podnositelj zahtjeva trebao bi dostaviti dostatne podatke kako bi se moglo utvrditi ispunjava li aktivna tvar kriterije za isključivanje iz članka 5. stavka 1. te uredbe. Nadležno ocjenjivačko tijelo nekoliko je puta zatražilo od podnositelja zahtjeva da dostavi podatke o karcinogenosti kako bi provelo ocjenjivanje, no podnositelj zahtjeva nije pravodobno dostavio dostatne podatke, čime je onemogućio ocjenjivanje kriterija za isključivanje iz članka 5. stavka 1. točke (a). te uredbe.

(7)

Osim toga, u scenarijima ocijenjenima u okviru procjena rizika za zdravlje ljudi i okoliš utvrđeni su neprihvatljivi rizici i nije utvrđena ni jedna sigurna uporaba.

(8)

Stoga nije primjereno odobriti empentrin za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Empentrin (EZ br.: nije dostupan, CAS br.: 54406-48-3) se ne odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Mišljenje Odbora za biocidne proizvode o zahtjevu za odobrenje aktivne tvari empentrin, vrsta proizvoda: 18, ECHA/BPC/182/2017, doneseno 13. prosinca 2017.