27.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/7


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1203

оd 21. kolovoza 2018.

kojom se državama članicama dopušta privremeno odstupanje od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/204

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 5848)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno prvu alineju njezina članka 15. stavka 1. i Prilog IV. dio A odjeljak I. točke 2.3., 2.4. i 2.5.,

budući da:

(1)

Člankom 5. stavkom 1. Direktive 2000/29/EZ u vezi s njezinim Prilogom IV. dijelom A odjeljkom I. točkom 2.3. određuju se posebni zahtjevi za unošenje u Uniju drva jasena (Fraxinus L.) i nekih drugih vrsta drva podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

(2)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/204 (2) državama članicama dopušta se privremeno odstupanje od članka 5. stavka 1. Direktive 2000/29/EZ u vezi s dijelom A odjeljkom I. točkom 2.3. Priloga IV. toj direktivi u pogledu posebnih zahtjeva za unošenje u Uniju drva jasena (Fraxinus L.) podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

(3)

Provedbena odluka (EU) 2017/204 prestala je važiti 30. lipnja 2018. Stoga bi je trebalo zamijeniti ovom Odlukom kako bi se osigurao nastavak unošenja toga drva u Uniju.

(4)

S obzirom na iskustvo stečeno tijekom primjene Provedbene odluke (EU) 2017/204 primjereno je nastaviti s primjenom njome utvrđenih zahtjeva na temelju ove Odluke.

(5)

Međutim, na temelju informacija prikupljenih tijekom revizije koju je Komisija provela u Sjedinjenim Američkim Državama u siječnju 2018. i informacija dobivenih od Nacionalne organizacije za zaštitu bilja Sjedinjenih Američkih Država tijekom te revizije i nakon nje, primjereno je zatražiti strože preglede i praćenje drva jasena u Sjedinjenim Američkim Državama. U tu svrhu trebalo bi utvrditi posebne uvjete za revizije evidencija, postupaka i označavanja, preglede prije otpreme i praćenje u odobrenim pilanama.

(6)

U svrhu bolje procjene primjene ove Odluke, države članice trebale bi Komisiji i ostalim državama članicama dostavljati informacije o obavljenim uvozima.

(7)

Zbog jasnoće i pravne sigurnosti Provedbenu odluku (EU) 2017/204 trebalo bi staviti izvan snage.

(8)

Ova Odluka trebala bi se primjenjivati do 30. lipnja 2020. kako bi se omogućilo preispitivanje njezine primjene prije tog datuma.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovlaštenje za odobrenje odstupanja

Odstupajući od članka 5. stavka 1. Direktive 2000/29/EZ u vezi s njezinim Prilogom IV. dijelom A odjeljkom I. točkom 2.3., države članice mogu odobriti unošenje na svoje državno područje drva Fraxinus L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje u tekstu: „određeno drvo”) koje prije svojeg kretanja iz Sjedinjenih Američkih Država zadovoljava uvjete navedene u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Fitosanitarni certifikat

1.   Određenom drvu prilaže se fitosanitarni certifikat izdan u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s člankom 13.a stavcima 3. i 4. Direktive 2000/29/EZ, kojim se potvrđuje nezaraženost štetnim organizmima nakon pregleda.

2.   Fitosanitarni certifikat mora u odjeljku pod nazivom „Dopunska izjava” sadržavati sljedeće elemente:

(a)

izjavu „U skladu sa zahtjevima Europske unije utvrđenima Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1203”;

(b)

broj snopa za svaki pojedini snop koji se izvozi;

(c)

naziv ovlaštenog objekta (ili više njih) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Članak 3.

Izvještavanje o uvozu

Država članica uvoza dužna je Komisiji i ostalim državama članicama do 31. prosinca svake godine dostaviti informacije o količinama pošiljaka određenog drva uvezenih tijekom te godine u skladu s ovom Odlukom.

Članak 4.

Obavješćivanje o neusklađenosti

Države članice obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svakoj pošiljci koja nije u skladu s ovom Odlukom. To obavješćivanje obavlja se najkasnije dva radna dana od datuma presretanja takve pošiljke.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage Provedbene odluke (EU) 2017/204

Provedbena odluka (EU) 2017/204 stavlja se izvan snage.

Članak 6.

Datum isteka

Ova Odluka prestaje važiti 30. lipnja 2020.

Članak 7.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/204 оd 3. veljače 2017. kojom se državama članicama dopušta privremeno odstupanje od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu drva jasena podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država ili prerađenog u Sjedinjenim Američkim Državama te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2015/2416 o priznavanju određenih područja Sjedinjenih Američkih Država kao nezaraženih organizmom Agrilus planipennis Fairmaire (SL L 32, 7.2.2017., str. 35.).


PRILOG

1.   Zahtjevi prerade

Prerada određenog drva mora ispunjavati sve sljedeće zahtjeve:

(a)

otkoravanje

Određeno drvo otkorava se, uz iznimku određenog broja vizualno odvojenih i očigledno različitih malih komadića kore koji ispunjavaju jedan od sljedećih zahtjeva:

i.

širina im je manja od 3 cm (bez obzira na dužinu); ili

ii.

ako su širi od 3 cm, ukupna površina svakog pojedinačnog komadića kore manja je od 50 cm2;

(b)

piljenje

Određeno piljeno drvo proizvodi se iz otkoranog oblog drva;

(c)

toplinska obrada

Određeno drvo zagrijava se kroz cijeli profil na najmanje 71 °C tijekom 1 200 minuta u toplinskoj komori koju je odobrila Agencija za zdravstveni nadzor životinja i bilja (APHIS) ili agencija koju je odobrio APHIS;

(d)

sušenje

Određeno drvo suši se najmanje dva tjedna u skladu s industrijskim programima sušenja koje je priznao APHIS.

Konačni sadržaj vlage drva ne premašuje 10 %, izraženo kao postotak suhe tvari.

2.   Zahtjevi u pogledu objekata

Određeno drvo mora biti proizvedeno, obrađeno ili skladišteno u objektu koji ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a)

službeno ga je odobrio APHIS ili agencija koju je odobrio APHIS u skladu sa svojim programom certifikacije u pogledu štetnog organizma Agrilus planipennis Fairmaire;

(b)

registriran je u bazi podataka na internetskoj stranici APHIS-a;

(c)

APHIS ili agencija koju je odobrio APHIS pregledava ga najmanje jednom mjesečno i utvrđeno je da ispunjava zahtjeve iz ovog Priloga. Ako te preglede provodi agencija koju je odobrio APHIS, APHIS mora provoditi revizije toga rada svakih šest mjeseci. Revizije svakih šest mjeseci uključuju provjeru postupaka i dokumentacije agencije i pregleda provedenih u odobrenim objektima;

(d)

upotrebljava opremu za obradu određenog drva koja je kalibrirana u skladu s priručnikom za uporabu;

(e)

vodi evidenciju o svojim postupcima koje provjerava APHIS ili agencija koju je odobrio APHIS, uključujući trajanje obrade, temperaturu tijekom obrade i konačni sadržaj vlage te provjeru usklađenosti za svaki pojedinačni snop koji je namijenjen izvozu.

3.   Označivanje

Na svakom snopu određenog drva moraju vidljivo biti prikazani jedinstveni broj snopa i etiketa s riječima „HT-KD” ili „Heat Treated-Kiln Dried” (toplinski obrađeno i sušeno u sušari). Etiketu mora izdati ili ona mora biti izdana pod nadzorom odgovornog službenika ovlaštenog objekta nakon provjere jesu li ispunjeni zahtjevi prerade iz točke 1. i zahtjevi u pogledu objekata iz točke 2.

4.   Predizvozne inspekcije

Određeno drvo namijenjeno izvozu u Uniju mora pregledati APHIS ili agencija koju je službeno odobrio APHIS kako bi se osiguralo da su zahtjevi iz točaka 1. i 3. ispunjeni.