7.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/9


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/840

оd 5. lipnja 2018.

o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/495

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3362)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 8.b stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 8.b stavkom 1. Direktive 2008/105/EZ predviđa se utvrđivanje popisa praćenja za tvari za koje je potrebno prikupljati podatke o praćenju diljem Unije u svrhu podupiranja budućeg određivanja prioriteta u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). U prvom takvom popisu trebalo je navesti medije praćenja i moguće metode analize koje ne uključuju prekomjerne troškove.

(2)

U članku 8.b Direktive 2008/105/EZ navedeni su i uvjeti i načini praćenja tvari uvrštenih u popis praćenja te izvješćivanja država članica o rezultatima praćenja.

(3)

Tvari za uvrštavanje u popis praćenja treba odabrati među onima za koje dostupne informacije ukazuju na to da bi mogle predstavljati znatan rizik za vodni okoliš ili znatan rizik koji se putem njega prenosi, na razini Unije, ali za koje podaci o praćenju nisu dostatni da bi se zaključilo o stvarnom riziku. Vrlo toksične tvari, koje se upotrebljavaju u mnogim državama članicama i ispuštaju u vodni okoliš, ali ih se ne prati ili ih se rijetko prati, trebalo bi razmotriti za uvrštavanje u popis praćenja. Pri postupku odabira tvari trebalo bi uzeti u obzir informacije detaljno navedene u članku 8.b stavku 1. točkama od (a) do (e) Direktive 2008/105/EZ, posebno uzimajući u obzir nove onečišćujuće tvari.

(4)

Praćenjem tvari s popisa trebali bi se dobiti visokokvalitetni podaci o njihovim koncentracijama u vodnom okolišu, koji su u okviru zasebnog preispitivanja u skladu s člankom 16. stavkom 4. Direktive 2000/60/EZ prikladni za podupiranje procjena rizika na kojima se temelji utvrđivanje prioritetnih tvari. U tom preispitivanju, tvari za koje se utvrdi da predstavljaju znatan rizik trebalo bi razmotriti za uvrštavanje u popis prioritetnih tvari. Odredio bi se i standard kvalitete okoliša, koji bi države članice trebale dostići. Prijedlog za uvrštavanje tvari u popis prioritetnih tvari bio bi podložan procjeni utjecaja.

(5)

Prvi popis praćenja za tvari utvrđen je u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/495 (3) i sadržavao je deset tvari ili skupina tvari zajedno s navedenim medijima praćenja, moguće metode analize koje ne uključuju prekomjerne troškove i najviše prihvatljive granice detekcije metoda.

(6)

U skladu s člankom 8.b stavkom 2. Direktive 2008/105/EZ Komisija treba ažurirati popis praćenja svake dvije godine. Pri ažuriranju popisa Komisija treba ukloniti s popisa sve tvari za koje se procjena na temelju rizika iz članka 16. stavka 2. Direktive 2000/60/EZ može izvršiti bez dodatnih podataka o praćenju.

(7)

Komisija je 2017. analizirala podatke prikupljene tijekom prve godine praćenja tvari s prvog popisa praćenja. Na temelju te analize Komisija je zaključila da postoje dovoljno kvalitetni podaci o praćenju tvari tri-alata, oksadiazona, 2,6-diterc-butil-4-metilfenola i diklofenaka te da bi stoga te tvari trebalo ukloniti s popisa praćenja.

(8)

Kako je navedeno u Provedbenoj odluci (EU) 2015/495, bilo bi primjereno pratiti tvar 2-etilheksil-4-metoksicinamat u sedimentu. Međutim, većina je podataka o praćenju prikupljena za vodu, a ograničena količina podataka o sedimentu nije dovoljna za konačnu analizu tog medija praćenja. Kako bi se osiguralo da se u prikupljenim podacima o praćenju te tvari u potpunosti odražava rizik koji ta tvar predstavlja, Komisija će dodatno istražiti bi li države članice mogle pratiti tu tvar u sedimentu na pouzdan i usporediv način. U međuvremenu tu bi tvar trebalo ukloniti s popisa praćenja.

(9)

Za makrolidni antibiotik azitromicin i za dva neonikotinoida, konkretno imidakloprid i tiametoksan, potrebni su dodatni kvalitetni podaci o praćenju za potrebe ciljane procjene na temelju rizika iz članka 16. stavka 2. Direktive 2000/60/EZ. Stoga bi te tvari trebalo zadržati na popisu praćenja. Makrolidni antibiotici i neonikotinoidi uvršteni su kao skupine tvari na prvi popis praćenja zbog činjenice da tvari koje djeluju na isti način mogu imati aditivno djelovanje. Time se opravdava i zadržavanje tih dviju skupina na popisu praćenja unatoč činjenici da su dostupni dostatni kvalitetni podaci o praćenju za pojedine tvari iz tih skupina (za makrolidne antibiotike klaritromicin i eritromicin te za neonikotinoide acetamiprid, klotianidin i tiakloprid).

(10)

Komisija je tijekom 2017. prikupila i podatke o nizu drugih tvari koje bi se moglo uvrstiti u popis praćenja. Uzela je u obzir različite vrste relevantnih informacija navedene u članku 8.b stavku 1. Direktive 2008/105/EZ te se savjetovala sa stručnjacima iz država članica i skupinama dionika. Tvari o čijoj toksičnosti postoje dvojbe ili za koje osjetljivost, pouzdanost ili usporedivost dostupnih metoda praćenja nisu dostatne ne bi trebalo uvrštavati na popis praćenja. Insekticid metaflumizon i antibiotici amoksicilin i ciprofloksacin određeni su kao prikladni kandidati. Uvrštenje amoksicilina i ciprofloksacina u skladu je s Europskim akcijskim planom „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (4), kojim se podupire upotreba popisa praćenja „kako bi se unaprijedilo znanje o pojavi i širenju antimikrobnih sredstava u okolišu”.

(11)

U skladu s člankom 8.b stavkom 1. Direktive 2008/105/EZ, Komisija je utvrdila moguće metode analize predloženih tvari. Granica detekcije metode za svaku tvar trebala bi biti barem jednako niska kao i njezina koncentracija u odgovarajućem mediju ispod koje se ne očekuju štetni učinci (predviđena koncentracija bez učinka).

(12)

Pri preispitivanju prvog popisa praćenja Komisija je utvrdila nove ekotoksikološke informacije o makrolidnim antibioticima klaritromicinu i azitromicinu, o metiokarbu te o neonikotinoidima imidaklopridu, tiaklopridu i tiametoksamu, na temelju čega je revidirala koncentracije bez učinka za te tvari. Najviše prihvatljive granice detekcije metoda utvrđene u popisu praćenja za te tvari i skupine tvari trebalo bi izmijeniti u skladu s tim.

(13)

Smatra se da metode analize navedene u popisu praćenja ne uključuju prekomjerne troškove. Ako zbog novih podataka u budućnosti dođe do smanjenja predviđene koncentracije bez učinka za određene tvari, najviša prihvatljiva granica detekcije metode možda će se morati smanjiti dok su te tvari na popisu.

(14)

Radi usporedivosti sve bi tvari trebalo pratiti u cjelovitim uzorcima vode.

(15)

Provedbenu odluku (EU) 2015/495 trebalo bi staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. stavka 1. Direktive 2000/60/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije iz članka 8.b Direktive 2008/105/EZ utvrđen je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Provedbena odluka (EU) 2015/495 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2018.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 348, 24.12.2008., str. 84.

(2)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/495 оd 20. ožujka 2015. o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 78, 24.3.2015., str. 40.).

(4)  Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti, COM(2017) 339 final.


PRILOG

Popis praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije kako je utvrđeno u članku 8.b Direktive 2008/105/EZ

Naziv tvari/skupine tvari

CAS broj (1)

EU broj (2)

Indikativna metoda analize (3)  (4)

Najviša prihvatljiva granica detekcije metode (ng/l)

17-alfa-etinilestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE velikog volumena – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

Makrolidni antibiotici (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

ili GC-MS

2

Neonikotinoidi (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS ili SPE – LC-MS-MS

65

Amoksicilin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Ciprofloksacin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service (Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju)

(2)  Broj Europske unije – nije dostupan za sve tvari

(3)  Kako bi se osigurala usporedivost rezultata iz različitih država članica, sve se tvari moraju pratiti u cjelovitim uzorcima vode.

(4)  Metode ekstrakcije:

LLE– ekstrakcija tekućina–tekućina

SPE– ekstrakcija čvrstom fazom

Analitičke metode:

GC-MS– plinska kromatografija – masena spektrometrija

LC-MS-MS– tekućinska kromatografija – (tandemska) trostruka četverostruka masena spektrometrija

(5)  Eritromicin (CAS broj 114-07-8, EU broj 204-040-1), klaritromicin (CAS broj 81103-11-9), azitromicin (CAS broj 83905-01-5, EU broj 617-500-5).

(6)  Imidakloprid (CAS broj 105827-78-9/138261-41-3, EU broj 428-040-8), tiakloprid (CAS broj 111988-49-9), tiametoksam (CAS broj 153719-23-4, EU broj 428-650-4), klotianidin (CAS broj 210880-92-5, EU broj 433-460-1), acetamiprid (CAS broj 135410-20-7/160430-64-8).